Ting - The Chinese Experience

Table of Pinyin Pronunciation


Letter American and Western Language Words Pinyin Pinyin Notes
bay  ba1 bi3 (sometimes overlaps with p)
pay  pei2 pi3 (pei and bei are often said for the same character)
may  mo4 men2  
fair  fa1 fen4  
day  duo1 dang1  
take  ta1 tian1 (tian and dian can be confused when listening)
nay  ni3 na4  
lay  lan2 lao3  
gay  gai1 gong1  
kay  ke1 kao4  
hay  hai2 Huang2 He2 (often said with a rasp at the back of the throat)
jeep  jie1 ju2 (palatial)
cheer  qian2 qie1  
sh xian1 xie4xie (palatial) 
zh  junk zhao1 zheng3 (retro - devoiced) 
ch  church  chang2chang2 cheng2 (retro) 
sh  shirt  shi4 shu1 (retro) 
leisure  ren2 rou4 (retro) (can include a bit of the s on leisure)
reads  zai4 zan3 (devoiced) 
hats  cao3 ci2  
say  san1 song4  
ye yan3 ye2ye  
way  wen4 wu3  
VOWELS
father  ta1 ma3  
saw  mo4 po1 (halfway between o and a) 
British he zhe4 che1 (in the back of the throat) 
(no illustration) zhi1 ci4 (after z, c, s, zh, ch, sh, r) 
see  ti3 qi1 (after other consonants) 
rude  lu4 mu3  
ü  French tu, German Fü hlen  lu~4 nu~3 (ee with rounded lips) 
zhu  rude  zhu1 zhu4 zh takes the j sound and tells you that the u sound is open 
ju  French tu, German Fü hlen  ju1 ju4 (ee with rounded lips) - j takes the j sound and changes the pronunciation of the u so it is like the umlaut u. 
 
er  are er4 er2  
ai  eye  hai2 bai3  
ei  eight  mei2 gei3  
ao  now  hao3 zao1  
ou  oh  dou1 zhou1  
an  can  san3 wan3  
en  British turn  wen2 fen3  
ue  you + eh  xue2 xue3 There is an emphatic cut off at the end of the vowel sound, don't let your voice linger or it will turn into u + long a  
 
ang  German Gang  wang4 tang1  
eng  sung  zheng4 ceng2  
ong  German Lung zhong1 song4  
ia  Asia  jia1 xia4  
ie  ye jie1 qie1  
iao  yeow qiao3 jiao1  
iu  yoke  / yukon jiu4  / jiu3 liu2  / xiu1 (varies with consonant)
ian  yen  tian1 dian3  
in  in  qin1 jin4 (the j creates slightly more ee sound)
 
iang  e+yang  liang2 xiang3 (approximately - with the 'a' in papa) 
ing  sing  ting1 bing4  
iong  German Jü nger  xiong2 qiong2 ren2  
ua  guano  hua4 zhua1  
uo  wall  guo2 cuo4  
uai  wife  kuai4 guai3  
uan  one  yuan2 zhuan3  
un  wen cun4 kun3  
uang  oo+ahng  zhuang4 guang3  
ü e  ü+eh       
ü an  ü+an       
ü n  German grü n       
kongr  corn  you3 kong4r kong4r (soften n) 
wanr  w + far  wan2r wan2r (n is silent) 
dianr  d + yar  dian3r you3 yi2 dian3r (n is silent) 


Top


http://hua.umf.maine.edu/Chinese/pinyin/pinyin.html
Last update:  July, 2012
©  Marilyn Shea,  mshea@maine.edu, 1999, 2001, 2002, 2012