About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


Comment: About can be a preposition, an adverb, or rarely, an adjective. It can also form part of a verb - mess about, come about. Come about as a verb means to turn around, but in this sentence, about is a preposition meaning concerning: I have come about the advertisement in the newspaper. As a preposition the more common meanings of about are: 1) concerning, 2) near, close to, 3) surrounding, 4) as part of something 5) at or in different places, 6) to indicate speed - "be quick about it"

I abandoned my plans when I heard about the tornado.  (The English preposition "about" is expressed with 有 关 you3guan1 - relavant to, concerning)

当 我 听 说 有 关 龙 卷 风 的 事 儿 后 , 我 放 弃 了 我 的 计 划 。

Dang1 wo3 ting1shuo1 you3guan1 long2juan3feng1 de shi4r hou4, wo3 fang4qi4 le wo3 de ji4hua4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

I know little about him. 

我 不 太 了 解 他 。

Wo3 bu2 tai4 liao3jie3 ta1.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

I really respect his opinions on computer hardware, but I don't think his opinions about politics are worth listening to.  ("on computer hardware" the preposition "on" is translated as zai4... fang1mian4 de - "with respect to", "regarding", "in the dimension of")

我 真 的 很 尊 重 他 在 计 算 机 硬 件 方 面 的 意 见 , 但 我 认 为 他 在 政 治 方 面 的 见 解 就 不 值 得 一 听 了 。

Wo3 zhen1 de hen3 zun1zhong4 ta1 zai4 ji4suan4ji1 ying4jian4 fang1mian4de yi4jian4, dan4 wo3 ren4wei2 ta1 zai4 zheng4zhi4 fang1mian4de jian4jie3 jiu4 bu4 zhi2de yi4 ting1 le.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

Did he ask about me? 

他 问 起 我 了 吗 ?

Ta1 wen4qi3 wo3 le ma?

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

What do you know about the party? Should we bring food? 

这 是 什 么 聚 会 ? 我 们 要 带 食 物 去 吗 ?

Zhe4 shi4 shen2me ju4hui4? Wo3men yao4 dai4 shi2wu4 qu4 ma?

Shao DanniLiu Yu RongLin QingWang WenjingJi Xiaozhe
AshleyJeremyNick
About · 1

Tell me all about it. 

把 一 切 都 告 诉 我 吧 。

Ba3 yi2qie4 dou1 gao4su wo3 ba.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

Have you got any books about pandas?  (guan1yu2 关 于 means concerning, about, regarding - all English prepositions. Don't use it indicriminately as a translation - notice how many sentences don't use it!)

你 有 关 于 熊 猫 的 书 吗 ?

Ni3 you3 guan1yu2 xiong2mao1 de shu1 ma?

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

I lost my watch about here. 

我 的 表 就 在 这 附 近 丢 的 。

Wo3 de biao3 jiu4 zai4 zhe4 fu4jin4 diu1 de.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

I'll tell you all about it. 

我 会 告 诉 你 所 有 的 事 儿 。

Wo3 hui4 gao4su ni3 suo3you3 de shi4r.

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

I want to enquire about one thing.  (The verb 打听 includes the sense of the English preposition about.)

我 想 打 听 一 件 事 。

Wo3 xiang3 da3ting1 yi2 jian4 shi4.

Shao DanniLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ
About · 2

He's worried about the results of the test. 

他 为 考 试 结 果 着 急 。

Ta1 wei4 kao3shi4 jie2guo3 zhao2ji2.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

Don't worry about me!  (dan1xin1 includes the concept "worry about", 为 in a dirctional preposition - for, on behalf of. 替 ti4 is also used in this construction with the same meaning as 为.)

别 为 我 担 心 !

Bie2 wei4 wo3 dan1xin1!

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

I had a dream about a plane crashing. 

我 梦 见 一 架 飞 机 坠 毁 了 。

Wo3 meng4jian4 yi2 jia4 fei1ji1 zhui4hui3 le.

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenJeremyMaggy

The notice about the meeting's on the wall. 

开 会 的 通 知 贴 在 墙 上 。

Kai1hui4 de tong1zhi1 tie1 zai4 qiang2 shang4.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunZheng Jie
LynnMikeTerryDanielle

I'm very anxious about getting a job.  (对 is used like 对 于 dui4yu2 to mean to, toward, regarding - and in this case the English preposition about.)

我 对 找 工 作 很 着 急 。

Wo3 dui4 zhao3 gong1zuo4 hen3 zhao2ji2.

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongFeng KuiShu Chang
ScribMal
About · 3

Stamp collections teach us about different countries.  (让 to let, to allow - 了 解 to understand - so the verb form doesn't need the English preposition "about.)

集 邮 让 我 们 了 解 不 同 的 国 家 。

Ji2you2 rang4 wo3men liao3jie3 bu4tong2 de guo2jia1.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
Scrib

about, on, with regard to, concerning 

关 于

guan1yu2

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshKarenFrank

There are many American movies about undercover agents. 

美 国 有 许 多 电 影 是 关 于 卧 底 的 人 的 。

Mei3guo2 you3 xu3duo1 dian4ying3 shi4 guan1yu2 wo4di3 de ren2 de.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

He said he would get here between 8 and 9 AM, he wasn't sure about the traffic. 

他 说 他 将 在 上 午 八 点 到 九 点 之 间 到 这 里 , 但 他 对 交 通 状 况 没 有 把 握 。

Ta1 shuo1 ta1 jiang1 zai4 shang4wu3 ba1 dian3 dao4 jiu3 dian3 zhi1jian1 dao4 zhe4li3, dan4 ta1 dui4 jiao1tong1 zhuang4kuang4 mei2you3 ba3wo4.

Zhang MengJessie WangJin YanLiu WeihongLi Shiyan
KenJenniferJeremy

Blogs are not only a source of knowledge about public opinion, they help to create public opinion. 

博 客 不 仅 是 公 众 观 点 的 来 源 之 一 , 而 且 它 有 助 于 形 成 公 众 观 点 。

Bo2ke4 bu4 jin3 shi4 gong1zhong4 guan1dian3 de lai2yuan2 zhi1yi1, er2 qie3 ta1 you3 zhu4 yu2 xing2 cheng2 gong1 zhong4 guan1 dian3.

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn
About · 4

He's always bragging about how he's a great writer. 

他 总 是 跟 我 吹 他 是 一 个 多 么 伟 大 的 作 家 。

Ta1 zong3shi4 gen1 wo3 chui1 ta1 shi4 yi2 ge4 duo1me wei3da4 de zuo4jia1.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
MaggyLynnFrank

Did you hear about the prison break? A whole gang of convicts is running around lose out there. 

你 听 说 过 越 狱 的 事 吗 ? 一 伙 儿 罪 犯 在 逃 , 下 落 不 明 。

Ni3 ting1shuo1 guo4 yue4yu4 de shi4 ma? Yi4 huo3r zui4fan4 zai4 tao2, xia4luo4 bu4 ming2.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
Cashmeira

He doesn't beat about the bush, he's straightforward.  (The English idiom - beat about the bush, describes speech that doesn't lead anywhere, goes off topic - often because the speaker is uncomfortable, embarrassed, or afraind to say or ask something.)

他 不 兜 圈 子 , 他 是 一 个 坦 率 的 人 。

Ta1 bu4 dou1 quan1zi, ta1 shi4 yi2 ge4 tan3shuai4 de ren2.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
MaggyLynnFrank

The book is full of comments about the improvement of world trade.  (对 is used like 对 于 dui4yu2 to mean to, toward, regarding - and in this case the English preposition about.)

书 中 都 是 对 全 球 贸 易 改 善 的 评 论 。

Shu1 zhong1 dou1 shi4 dui4 quan2qiu2 mao4yi4 gai3shan4 de ping2lun4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraChelsea

Students at UMF always complain about the food in the caf, just like students everywhere. 

和 各 地 的 学 生 一 样 ,UMF 的 学 生 总 是 抱 怨 食 堂 的 伙 食 。

He2 ge4di4 de xue2sheng yi2yang4, UMF de xue2sheng zong3shi4 bao4yuan4 shi2tang2 de huo3shi2.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea
About · 5

She was very concerned about her son's grades; they had been slipping all year. 

她 很 担 心 她 儿 子 的 成 绩 。 这 一 年 来 , 他 的 成 绩 一 直 在 下 降 。

Ta1 hen3 dan1xin1 ta1 er2zi de cheng2ji1. Zhe4 yi4 nian2 lai2, ta1 de cheng2ji1 yi4zhi2 zai4xia4 jiang4.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira

I need to consult a mechanical engineer about the stress factors on this building. 

我 需 要 向 机 械 工 程 师 咨 询 一 下 这 个 建 筑 的 应 力 因 素 问 题 。

Wo3 xu1yao4 xiang4 ji1xie4 gong1cheng2shi1 zi1xun2 yi2xia4 zhe4 ge4 jian4zhu4 de ying1li4 yin1su4 wen1ti2.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

This book about Michael Jordan is great.  (The English preposition "about" is expressed by 关 于 guan1yu3.)

这 本 关 于 迈 克 乔 丹 的 书 就 很 棒 。

Zhe4ben3 guan1yu2 Mai4ke4 Qiao2dan1 de shu1 jiu4 hen3 bang4.

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenGu Zheng
DavidAnnLennie

I'm curious about how the stock market works.  (notice that this 好 is the fourth tone; 对 dui4 is used to express "about" - generally means to, toward, concerning, regarding)

我 对 股 市 是 如 何 运 行 的 十 分 好 奇 。

Wo3 dui4 gu3shi4 shi4 ru2he2 yun4xing2de shi2fen1 hao4qi2.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

All he did was talk about football! 

他 光 谈 论 足 球 了 !

Ta1 guang1 tan2lun4 zu2qiu2 le!

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
JeremyJenniferKen
About · 6

There was a dispute about the terms of the contract.  (The English prepostion "about" is not necessary in the Chinese - contract clause triggered a dispute - not the use of the measure word 起 meaning an occurence or unpredicatable event)

合 约 的 条 款 引 发 了 一 起 纠 纷 。

He2yue1 de tiao2kuan3 yin3fa1 le yi4 qi3 jiu1fen1

Gu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraChelsea

There was a dispute about the terms of the contract.  (The English preposition "about" is expressed with 有 关 you3guan1 - relavant to, concerning)

有 一 起 有 关 合 同 条 款 的 纠 纷 。

You3 yi4qi3 you3guan1 he2tong tiao2kuan3 de jiu1fen1.

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

During the meeting, she kept trying to bring up the problems at the factory, but no one wanted to talk about them. 

会 上 , 她 坚 持 提 出 工 厂 的 问 题 , 但 没 人 想 谈 它 。

Hui4shang, ta1 jian1chi2 ti2chu1 gong1chang3de wen4ti2, dan4 mei2ren2 xiang3 tan2 ta1.

Zhang MengFeng XieChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

Aesop's Fables teach lessons about choices in life.  (The Chinese sentence does not need the preposition "about". Aesop teaches to children life middle (during) choices stories)

伊 索 寓 言 教 给 孩 子 们 生 活 中 选 择 的 故 事 。

Yi1suo3 yu4yan2 jiao1 gei3 hai2zimen sheng1huo2 zhong1 xuan3ze2 de gu4shi4.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

To avoid embarrassing him, I didn't talk about his wife's promotion. 

为 了 给 他 留 个 面 子 , 我 没 当 面 提 他 妻 子 升 职 的 事 。

Wei4le gei3 ta1 liu2 ge4 mian4zi, wo3 mei2 dang1 mian4 li2 ta1 qi1zi sheng1zhi2 de shi4.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee
About · 7

I have some bad feelings about this trip.  (Ku3zhong1 is very difficult to translate. It can be a vague discomfort that cannot be put in words, or something more severe that you don't want to talk about. In this sentence, it is a vague feeling of discomfort or unease.)

关 于 这 次 旅 行 , 我 有 很 多 苦 衷 。

Guan1yu2 zhe4 ci4 lu~3xing2, wo3 you3 hen3 duo1 ku3zhong1.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

What are the boys fighting about?  (The Chinese asks: Why are the boys fighting?)

这 些 男 孩 儿 们 为 什 么 打 架 ?

Zhe4 xie1 nan2hai2men wei4shen2me da3jia4?

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Forget it. I don't want to argue about it anymore. 

拉 倒 吧 ! 我 不 想 和 你 吵 了 。

La1dao3 ba. Wo3 bu4 xiang3 he2 ni3 chao3 le.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu ZhengCheng Hong
MaggyLynnFrank

I clean forgot about it. 

我 把 它 忘 得 干 干 净 净 。

Wo3 ba3 ta1 wang4 de2 gan1gan1jing4jing4.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu ZhengCheng Hong
MaggyLynnFrank

Forget about me. 

忘 记 我 。

Wang4ji4 wo3.

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan
About · 8

I clean forgot about it.  (literally -- I early tossed that matter to the back of the brain.)

我 早 把 那 事 儿 扔 到 脑 后 了 。

Wo3 zao3 ba3 na4 shi4r reng1 dao4 nao3 hou4 le.

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao LihuaShao DanniLiu Yu Rong
AshleyJeremyLynnNick

It's funny that you should ask, I was just talking about that with my boyfriend. 

太 巧 了 , 我 正 和 男 友 谈 那 件 事 呢 。

Tai4 qiao3 le, wo3 zheng4 he2 nan2you tan2 na4 jian4 shi4 ne.

Hu XinyingZhang XiutingLiu Yu RongDu FengWang WenjingGu Zheng
TerryAllenCherieBrianCindy

He is a big gossip, he's always talking about other people's personal stuff. 

他 是 个 多 嘴 的 人 , 他 总 在 讲 别 人 的 隐 私 。

Ta1 shi4 ge4 duo1zui3 de ren2, ta1 zong3 zai4 jiang3 bie2ren2 de yin3si1.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketKaren LeeBrianGlison

He hems and haws about whatever you discuss with him. 

跟 他 讲 什 么 他 都 哼 哼 哈 哈 的 。

Gen1 ta1 jiang3 shen2me ta1 dou1 heng1heng1ha1ha1 de.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

I have some ideas about a new curriculum. I've included them in my report. 

我 对 这 项 新 的 课 程 设 置 有 些 想 法 , 已 写 在 报 告 中 。

Wo3 dui4 zhe4 xiang4 xin1 de ke4cheng2 she4zhi4 you3 xie1 xiang3fa3, yi3 xie3 zai4 bao4gao4 zhong1.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen
About · 9

We talked about the increased sales figures in the meeting, but no one could explain them. 

我 们 在 会 上 讨 论 增 长 的 销 售 额 , 但 没 人 能 解 释 为 什 么 。

Wo3men zai4 hui4shang tao3lun4 zeng1zhang3 de xiao1shou4e2, dan4 mei2ren2 neng2 jie3shi4 wei4shen2me.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

I'll be there in about ten minutes. 

我 十 分 钟 就 到 。

Wo3 shi2 fen1zhong1 jiu4 dao4.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

I need to see the doctor about the pain in my knee. 

我 的 膝 盖 疼 , 我 要 去 医 院 看 看 。

Wo3de xi1gai4 teng2, wo3 yao4 qu4 yi1yuan4 kan4kan.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

Today the main news was still about the election. No real news.  (guan1yu2 关 于 means concerning, about, regarding - all English prepositions.)

今 天 的 主 要 新 闻 还 是 关 于 选 举 的 消 息 , 没 有 什 么 新 消 息 。

Jin1tian1 de zhu3yao4 xin1wen2 hai2shi guan1yu2 xuan3ju3 de xiao1xi, mei2you3 shen2me xin1 xiao1xi.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

The headline in the newspaper today was still about the election. No real news.  (there are four similar sentences -- this is the most grammatically complete, the others get more and more oral -- leaving out words for efficiency. The English preposition "about" is expressed with 有 关 you3guan1 - relavant to, concerning)

今 天 的 头 版 头 条 还 是 有 关 选 举 的 消 息 , 没 有 什 么 新 消 息 。

Jin1tian1 de tou2ban3 tou2tiao2 hai2shi you3guan1 xuan3ju3 de xiao1xi, mei2you3 shen2me xin1 xiao1xi.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian
About · 10

The reporter wrote an article describing the bumper harvest of cotton.  (In this sentence, describing includes the idea of "about" and cannot take a prepostion - in Chinese 关 于 is used to express write on, write about, write concerning)

记 者 写 了 一 篇 关 于 棉 花 丰 收 的 报 道 。

Ji4zhe3 xie3 le yi4 pian1 guan1yu2 mian2hua feng1shou1 de bao4dao4.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

He went on and on about it all afternoon. 

他 对 此 刺 刺 不 休 地 说 了 一 下 午 。

Ta1 dui4 ci3 ci4ci4bu4xiu1 de shuo1 le yi2xia4 wu3.

Travis

I have some strong opinions about that. I can't say that I agree with you. 

我 对 那 件 事 的 想 法 非 常 不 同 。 我 只 能 说 我 不 同 意 你 的 观 点 。

Wo3 dui4 na4 jian4 shi4 de xiang3fa3 fei1chang2 bu4 tong2. Wo3 zhi3 neng2 shuo1 wo3 bu4 tong2yi4 ni3 de guan1dian3.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

I have some strong opinions about that. I can't say that I agree with you. 

我 对 那 件 事 的 想 法 非 常 不 同 。我 只 能 说 你 我 观 点 不 一 致 。

Wo3 dui4 na4 jian4 shi4 de xiang3fa3 fei1chang2 bu4 tong2. Wo3 zhi3 neng2 shuo1 ni3 wo3 guan1dian3 bu4 yi2zhi4 .

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

I'm very particular about my friends, they have to be nice.  (The English preposition about is not necessary because the verb object 交 友 to make friends with, to associate with and the adjective 谨 慎, careful, prudent, creates the meaning "I am prudent when making friends.")

我 交 友 很 谨 慎 , 人 一 定 要 好 。

Wo3 jiao1 you3 hen3 jin3shen4, ren2 yi2 ding4 yao4 hao3.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee
About · 11

He is very particular about the clothes he wears. 

他 在 穿 着 上 总 是 很 挑 剔 。

Ta1 zai4 chuan1zhuo2 shang zong3shi4 hen3 tiao1ti.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

It's not just tourists who have to be careful about pickpockets, they will steal from anyone.  (rarely seen anymore - pronounced the same but this character for pa2 is not used -- see 扒 手)

不 仅 游 客 要 提 防 扒 手 , 他 们 什 么 人 都 偷 。

Bu4 jin3 you2ke4 yao4 di1fang pa2shou3, ta1men shen2me ren2 dou1 tou1.

Hu XinyingSun JingsuJin YanShao Jingxian
CricketDavidCindy

I have a pimple on my forehead. It's because I am nervous about final exams. 

我 脑 门 儿 上 长 了 一 个 包 。 因 为 期 末 考 试 精 神 上 有 点 儿 紧 张 。

Wo3 nao3men2r shang zhang3 le yi2 ge4 bao1. Yin1wei2 qi1mo4 kao3shi4 jing1shen2 shang you3 dian3r jin3zhang1.

Gu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

Did you hear about the attack at the prison? A large gang of convicts broke lose from the prison. 

你 听 说 有 砸 牢 反 狱 的 事 了 吗 ? 一 大 帮 囚 犯 从 监 狱 里 跑 了 出 去 。

Ni3 ting1shuo1 you3 za2 lao2 fan3 yu4 de shi4 le ma? Yi2 da4 bang1 qiu2fan4 cong2 jian1yu4 li3 pao3 le chu1qu4.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

I have reservations about that program, maybe you should consider another school. 

我 保 留 这 个 计 划 ,你 还 是 考 虑 另 一 所 学 校 。

Wo3 bao3liu2 zhe4 ge4 ji4hua4, ni3 hai2shi4 kao3lu~4 ling4 yi4 suo3 xue2xiao4.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy
About · 12

The story about the robber was in the headlines. 

抢 劫 犯 的 故 事 成 了 头 版 新 闻 。

Qiang3jie2fan4 de gu4shi4 cheng2 le tou2ban3 xin1wen2.

CashmeiraLynn

It was just a spontaneous idea, I didn't really think about it at all. 

我 不 由 自 主 地 想 起 了 这 个 主 意 , 我 从 来 没 有 真 正 想 过 。

Wo3 bu4 you2zi4zhu3di4 xiang3 qi3 le zhe4 ge4 zhu3yi4, wo3 cong2lai2 mei2 you3 zhen1zheng4 xiang3 guo4.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianCindy

Talking about it is useless, you should start it again.  (your computer program has just been lost on the hard drive -- your friend tells you to stop talking about it and start again. This assumes that you have been talking it about it quite awhile....)

说 那 些 也 没 用 , 你 应 该 重 新 开 始 。

Shuo1 na4 xie1 ye3 mei2yong4, ni3 ying1gai1 chong2xin1 kai1shi3.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

What's so strange about that?  (The word "duo" is necessary for this expression -- otherwise, xin1xian1 would mean fresh, novel)

多 新 鲜 呢 !

Duo1 xin1xian1 ne!

Liu Yu RongShao JingxianDu FengLi ChunjiangGu Zheng
AllenEricDanielle

She places great stress on dressing perfectly, and that's all she cares about in her friends. 

她 只 在 乎 穿 著 打 扮 , 也 只 看 重 朋 友 们 的 这 些 。

Ta1 zhi3 zai4 hu1 chuan1 zhuo2 da3ban, ye3 zhi3 kan4zhong4 peng2youmen de zhe4 xie1.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira
About · 13

to think about suicide, to intend suicide 

考 虑 自 杀

kao3lu~4 zi4sha1

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

I have a theory about why he doesn't finish things. 

我 有 一 种 解 释 能 说 明 他 为 什 么 做 不 完 事 。

Wo3 you3 yi4 zhong3 jie3shi4 neng2 shuo1ming2 ta1 wei4shen2me zuo4 bu4 wan2 shi4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

My daughter lost a front tooth. She is very self-conscious about it.  (The idea of self-conscious is expressed many ways in Chinese - as shy, as being bothered, as losing face in the more extreme situations. Here it is 'uncomfortable'.)

我 女 儿 掉 了 一 颗 门 牙 。 她 觉 得 很 不 自 在 。

Wo3 nu~3'er2 diao4 le yi4 ke1 men2ya1. Ta1 jue2de hen3 bu2 zi4zai4.

Gu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

He sat down to think about what to do.  (notice that xia4lai is used to indicate progress of an action)

他 坐 下 来 想 自 己 该 怎 么 办 。

Ta1 zuo4 xia4lai xiang3 zi4ji3 gai1 zen3me ban4.

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenGu Zheng
DavidAnnLennie

Don't worry about your son, he can look after himself. 

不 要 为 你 们 的 儿 子 操 心 , 他 可 以 照 顾 自 己 了 。

Bu2 yao4 wei4 ni3men de er2zi cao1xin1, ta1 ke3yi3 zhao4gu4 zi4ji3 le.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley
About · 14

Don't worry about her. 

别 替 她 担 心 。

Bie2 ti4 ta1 dan1xin1.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Don't worry about your kid, the school will take care of her. 

别 为 你 的 孩 子 操 心 , 学 校 会 照 顾 她 的 。

Bie2 wei4 ni3 de hai2zi cao1xin1, xue2xiao4 hui4 zhao4gu4 ta1 de.

Feng XieCheng HongDu FengJin YanGu Zheng
DawnStephanLynnKenAshley
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012