About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


Comment: About can be a preposition, an adverb, or rarely, an adjective. It can also form part of a verb - mess about, come about. Come about as a verb means to turn around, but in this sentence, about is a preposition meaning concerning: I have come about the advertisement in the newspaper. As a preposition the more common meanings of about are: 1) concerning, 2) near, close to, 3) surrounding, 4) as part of something 5) at or in different places, 6) to indicate speed - "be quick about it"

这 本 关 于 迈 克 乔 丹 的 书 就 很 棒 。

Zhe4ben3 guan1yu2 Mai4ke4 Qiao2dan1 de shu1 jiu4 hen3 bang4.

This book about Michael Jordan is great.

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenGu Zheng
DavidAnnLennie

我 脑 门 儿 上 长 了 一 个 包 。 因 为 期 末 考 试 精 神 上 有 点 儿 紧 张 。

Wo3 nao3men2r shang zhang3 le yi2 ge4 bao1. Yin1wei2 qi1mo4 kao3shi4 jing1shen2 shang you3 dian3r jin3zhang1.

I have a pimple on my forehead. It's because I am nervous about final exams.

Gu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

记 者 写 了 一 篇 关 于 棉 花 丰 收 的 报 道 。

Ji4zhe3 xie3 le yi4 pian1 guan1yu2 mian2hua feng1shou1 de bao4dao4.

The reporter wrote an article describing the bumper harvest of cotton.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

我 保 留 这 个 计 划 ,你 还 是 考 虑 另 一 所 学 校 。

Wo3 bao3liu2 zhe4 ge4 ji4hua4, ni3 hai2shi4 kao3lu~4 ling4 yi4 suo3 xue2xiao4.

I have reservations about that program, maybe you should consider another school.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

和 各 地 的 学 生 一 样 ,UMF 的 学 生 总 是 抱 怨 食 堂 的 伙 食 。

He2 ge4di4 de xue2sheng yi2yang4, UMF de xue2sheng zong3shi4 bao4yuan4 shi2tang2 de huo3shi2.

Students at UMF always complain about the food in the caf, just like students everywhere.

(“caf” 是 “ cafeteria” 的 缩 写 -- 当 你 饿 的 时 候 , 五 个 音 节 说 起 来 太 长 了 )

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea
About · 1

博 客 不 仅 是 公 众 观 点 的 来 源 之 一 , 而 且 它 有 助 于 形 成 公 众 观 点 。

Bo2ke4 bu4 jin3 shi4 gong1zhong4 guan1dian3 de lai2yuan2 zhi1yi1, er2 qie3 ta1 you3 zhu4 yu2 xing2 cheng2 gong1 zhong4 guan1 dian3.

Blogs are not only a source of knowledge about public opinion, they help to create public opinion.

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn

不 要 为 你 们 的 儿 子 操 心 , 他 可 以 照 顾 自 己 了 。

Bu2 yao4 wei4 ni3men de er2zi cao1xin1, ta1 ke3yi3 zhao4gu4 zi4ji3 le.

Don't worry about your son, he can look after himself.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

别 为 你 的 孩 子 操 心 , 学 校 会 照 顾 她 的 。

Bie2 wei4 ni3 de hai2zi cao1xin1, xue2xiao4 hui4 zhao4gu4 ta1 de.

Don't worry about your kid, the school will take care of her.

Feng XieCheng HongDu FengJin YanGu Zheng
DawnStephanLynnKenAshley

说 那 些 也 没 用 , 你 应 该 重 新 开 始 。

Shuo1 na4 xie1 ye3 mei2yong4, ni3 ying1gai1 chong2xin1 kai1shi3.

Talking about it is useless, you should start it again.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

他 总 是 跟 我 吹 他 是 一 个 多 么 伟 大 的 作 家 。

Ta1 zong3shi4 gen1 wo3 chui1 ta1 shi4 yi2 ge4 duo1me wei3da4 de zuo4jia1.

He's always bragging about how he's a great writer.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
MaggyLynnFrank
About · 2

他 对 此 刺 刺 不 休 地 说 了 一 下 午 。

Ta1 dui4 ci3 ci4ci4bu4xiu1 de shuo1 le yi2xia4 wu3.

He went on and on about it all afternoon.

Travis

她 只 在 乎 穿 著 打 扮 , 也 只 看 重 朋 友 们 的 这 些 。

Ta1 zhi3 zai4 hu1 chuan1 zhuo2 da3ban, ye3 zhi3 kan4zhong4 peng2youmen de zhe4 xie1.

She places great stress on dressing perfectly, and that's all she cares about in her friends.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

这 些 男 孩 儿 们 为 什 么 打 架 ?

Zhe4 xie1 nan2hai2men wei4shen2me da3jia4?

What are the boys fighting about?

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

别 为 我 担 心 !

Bie2 wei4 wo3 dan1xin1!

Don't worry about me!

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

她 很 担 心 她 儿 子 的 成 绩 。 这 一 年 来 , 他 的 成 绩 一 直 在 下 降 。

Ta1 hen3 dan1xin1 ta1 er2zi de cheng2ji1. Zhe4 yi4 nian2 lai2, ta1 de cheng2ji1 yi4zhi2 zai4xia4 jiang4.

She was very concerned about her son's grades; they had been slipping all year.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira
About · 3

我 十 分 钟 就 到 。

Wo3 shi2 fen1zhong1 jiu4 dao4.

I'll be there in about ten minutes.

(“in about” -- 加 或 减 几 分 钟 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

我 想 打 听 一 件 事 。

Wo3 xiang3 da3ting1 yi2 jian4 shi4.

I want to enquire about one thing.

Shao DanniLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

我 的 表 就 在 这 附 近 丢 的 。

Wo3 de biao3 jiu4 zai4 zhe4 fu4jin4 diu1 de.

I lost my watch about here.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

他 不 兜 圈 子 , 他 是 一 个 坦 率 的 人 。

Ta1 bu4 dou1 quan1zi, ta1 shi4 yi2 ge4 tan3shuai4 de ren2.

He doesn't beat about the bush, he's straightforward.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
MaggyLynnFrank

他 是 个 多 嘴 的 人 , 他 总 在 讲 别 人 的 隐 私 。

Ta1 shi4 ge4 duo1zui3 de ren2, ta1 zong3 zai4 jiang3 bie2ren2 de yin3si1.

He is a big gossip, he's always talking about other people's personal stuff.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketKaren LeeBrianGlison
About · 4

当 我 听 说 有 关 龙 卷 风 的 事 儿 后 , 我 放 弃 了 我 的 计 划 。

Dang1 wo3 ting1shuo1 you3guan1 long2juan3feng1 de shi4r hou4, wo3 fang4qi4 le wo3 de ji4hua4.

I abandoned my plans when I heard about the tornado.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

我 梦 见 一 架 飞 机 坠 毁 了 。

Wo3 meng4jian4 yi2 jia4 fei1ji1 zhui4hui3 le.

I had a dream about a plane crashing.

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenJeremyMaggy

关 于

guan1yu2

about, on, with regard to, concerning

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshKarenFrank

我 会 告 诉 你 所 有 的 事 儿 。

Wo3 hui4 gao4su ni3 suo3you3 de shi4r.

I'll tell you all about it.

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

你 有 关 于 熊 猫 的 书 吗 ?

Ni3 you3 guan1yu2 xiong2mao1 de shu1 ma?

Have you got any books about pandas?

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian
About · 5

我 对 股 市 是 如 何 运 行 的 十 分 好 奇 。

Wo3 dui4 gu3shi4 shi4 ru2he2 yun4xing2de shi2fen1 hao4qi2.

I'm curious about how the stock market works.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

跟 他 讲 什 么 他 都 哼 哼 哈 哈 的 。

Gen1 ta1 jiang3 shen2me ta1 dou1 heng1heng1ha1ha1 de.

He hems and haws about whatever you discuss with him.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

会 上 , 她 坚 持 提 出 工 厂 的 问 题 , 但 没 人 想 谈 它 。

Hui4shang, ta1 jian1chi2 ti2chu1 gong1chang3de wen4ti2, dan4 mei2ren2 xiang3 tan2 ta1.

During the meeting, she kept trying to bring up the problems at the factory, but no one wanted to talk about them.

(“during” 暗 示 一 个 动 作 超 时 延 续 )

Zhang MengFeng XieChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

我 有 一 种 解 释 能 说 明 他 为 什 么 做 不 完 事 。

Wo3 you3 yi4 zhong3 jie3shi4 neng2 shuo1ming2 ta1 wei4shen2me zuo4 bu4 wan2 shi4.

I have a theory about why he doesn't finish things.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

我 交 友 很 谨 慎 , 人 一 定 要 好 。

Wo3 jiao1 you3 hen3 jin3shen4, ren2 yi2 ding4 yao4 hao3.

I'm very particular about my friends, they have to be nice.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee
About · 6

合 约 的 条 款 引 发 了 一 起 纠 纷 。

He2yue1 de tiao2kuan3 yin3fa1 le yi4 qi3 jiu1fen1

There was a dispute about the terms of the contract.

Gu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraChelsea

集 邮 让 我 们 了 解 不 同 的 国 家 。

Ji2you2 rang4 wo3men liao3jie3 bu4tong2 de guo2jia1.

Stamp collections teach us about different countries.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
Scrib

关 于 这 次 旅 行 , 我 有 很 多 苦 衷 。

Guan1yu2 zhe4 ci4 lu~3xing2, wo3 you3 hen3 duo1 ku3zhong1.

I have some bad feelings about this trip.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

拉 倒 吧 ! 我 不 想 和 你 吵 了 。

La1dao3 ba. Wo3 bu4 xiang3 he2 ni3 chao3 le.

Forget it. I don't want to argue about it anymore.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu ZhengCheng Hong
MaggyLynnFrank

你 听 说 有 砸 牢 反 狱 的 事 了 吗 ? 一 大 帮 囚 犯 从 监 狱 里 跑 了 出 去 。

Ni3 ting1shuo1 you3 za2 lao2 fan3 yu4 de shi4 le ma? Yi2 da4 bang1 qiu2fan4 cong2 jian1yu4 li3 pao3 le chu1qu4.

Did you hear about the attack at the prison? A large gang of convicts broke lose from the prison.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea
About · 7

这 是 什 么 聚 会 ? 我 们 要 带 食 物 去 吗 ?

Zhe4 shi4 shen2me ju4hui4? Wo3men yao4 dai4 shi2wu4 qu4 ma?

What do you know about the party? Should we bring food?

( 第 一 个 问 题 是 修 饰 性 的 -- 不 需 要 答 案 。 是 用 来 引 出 第 二 个 问 题 的 )

Shao DanniLiu Yu RongLin QingWang WenjingJi Xiaozhe
AshleyJeremyNick

我 不 太 了 解 他 。

Wo3 bu2 tai4 liao3jie3 ta1.

I know little about him.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

为 了 给 他 留 个 面 子 , 我 没 当 面 提 他 妻 子 升 职 的 事 。

Wei4le gei3 ta1 liu2 ge4 mian4zi, wo3 mei2 dang1 mian4 li2 ta1 qi1zi sheng1zhi2 de shi4.

To avoid embarrassing him, I didn't talk about his wife's promotion.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

不 仅 游 客 要 提 防 扒 手 , 他 们 什 么 人 都 偷 。

Bu4 jin3 you2ke4 yao4 di1fang pa2shou3, ta1men shen2me ren2 dou1 tou1.

It's not just tourists who have to be careful about pickpockets, they will steal from anyone.

Hu XinyingSun JingsuJin YanShao Jingxian
CricketDavidCindy

书 中 都 是 对 全 球 贸 易 改 善 的 评 论 。

Shu1 zhong1 dou1 shi4 dui4 quan2qiu2 mao4yi4 gai3shan4 de ping2lun4.

The book is full of comments about the improvement of world trade.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraChelsea
About · 8

抢 劫 犯 的 故 事 成 了 头 版 新 闻 。

Qiang3jie2fan4 de gu4shi4 cheng2 le tou2ban3 xin1wen2.

The story about the robber was in the headlines.

CashmeiraLynn

太 巧 了 , 我 正 和 男 友 谈 那 件 事 呢 。

Tai4 qiao3 le, wo3 zheng4 he2 nan2you tan2 na4 jian4 shi4 ne.

It's funny that you should ask, I was just talking about that with my boyfriend.

Hu XinyingZhang XiutingLiu Yu RongDu FengWang WenjingGu Zheng
TerryAllenCherieBrianCindy

我 早 把 那 事 儿 扔 到 脑 后 了 。

Wo3 zao3 ba3 na4 shi4r reng1 dao4 nao3 hou4 le.

I clean forgot about it.

( 这 句 习 惯 用 语 表 示 “ no trace left” 或 “ completely” -- 也 可 以 说 “ I completely forgot about it” 我 完 全 忘 了 )

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao LihuaShao DanniLiu Yu Rong
AshleyJeremyLynnNick

我 对 这 项 新 的 课 程 设 置 有 些 想 法 , 已 写 在 报 告 中 。

Wo3 dui4 zhe4 xiang4 xin1 de ke4cheng2 she4zhi4 you3 xie1 xiang3fa3, yi3 xie3 zai4 bao4gao4 zhong1.

I have some ideas about a new curriculum. I've included them in my report.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

我 们 在 会 上 讨 论 增 长 的 销 售 额 , 但 没 人 能 解 释 为 什 么 。

Wo3men zai4 hui4shang tao3lun4 zeng1zhang3 de xiao1shou4e2, dan4 mei2ren2 neng2 jie3shi4 wei4shen2me.

We talked about the increased sales figures in the meeting, but no one could explain them.

(“in” 表 示 会 议 在 室 内 举 行 , 在 会 议 中 或 会 后 描 述 时 , 通 常 用 这 词 )

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian
About · 9

别 替 她 担 心 。

Bie2 ti4 ta1 dan1xin1.

Don't worry about her.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

他 在 穿 着 上 总 是 很 挑 剔 。

Ta1 zai4 chuan1zhuo2 shang zong3shi4 hen3 tiao1ti.

He is very particular about the clothes he wears.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

开 会 的 通 知 贴 在 墙 上 。

Kai1hui4 de tong1zhi1 tie1 zai4 qiang2 shang4.

The notice about the meeting's on the wall.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunZheng Jie
LynnMikeTerryDanielle

今 天 的 头 版 头 条 还 是 有 关 选 举 的 消 息 , 没 有 什 么 新 消 息 。

Jin1tian1 de tou2ban3 tou2tiao2 hai2shi you3guan1 xuan3ju3 de xiao1xi, mei2you3 shen2me xin1 xiao1xi.

The headline in the newspaper today was still about the election. No real news.

( “ real” 在 这 句 话 中 表 示 新 -- 在 这 种 上 下 文 中 经 常 用 到 , 一 方 面 是 避 免 用 “ new news” , 另 一 方 面 是 强 调 报 纸 上 的 东 西 和 前 面 的 一 样 , 因 此 没 有 真 正 的 新 闻 )

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

考 虑 自 杀

kao3lu~4 zi4sha1

to think about suicide, to intend suicide

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian
About · 10

他 光 谈 论 足 球 了 !

Ta1 guang1 tan2lun4 zu2qiu2 le!

All he did was talk about football!

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
JeremyJenniferKen

我 把 它 忘 得 干 干 净 净 。

Wo3 ba3 ta1 wang4 de2 gan1gan1jing4jing4.

I clean forgot about it.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu ZhengCheng Hong
MaggyLynnFrank

忘 记 我 。

Wang4ji4 wo3.

Forget about me.

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

他 问 起 我 了 吗 ?

Ta1 wen4qi3 wo3 le ma?

Did he ask about me?

( about = 关 于 题 目 -- 可 以 表 示 他 问 我 什 么 了 吗 ? 或 他 想 知 道 什 么 关 于 我 的 信 息 吗 ? )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

美 国 有 许 多 电 影 是 关 于 卧 底 的 人 的 。

Mei3guo2 you3 xu3duo1 dian4ying3 shi4 guan1yu2 wo4di3 de ren2 de.

There are many American movies about undercover agents.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn
About · 11

我 对 那 件 事 的 想 法 非 常 不 同 。我 只 能 说 你 我 观 点 不 一 致 。

Wo3 dui4 na4 jian4 shi4 de xiang3fa3 fei1chang2 bu4 tong2. Wo3 zhi3 neng2 shuo1 ni3 wo3 guan1dian3 bu4 yi2zhi4 .

I have some strong opinions about that. I can't say that I agree with you.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

我 对 那 件 事 的 想 法 非 常 不 同 。 我 只 能 说 我 不 同 意 你 的 观 点 。

Wo3 dui4 na4 jian4 shi4 de xiang3fa3 fei1chang2 bu4 tong2. Wo3 zhi3 neng2 shuo1 wo3 bu4 tong2yi4 ni3 de guan1dian3.

I have some strong opinions about that. I can't say that I agree with you.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

我 的 膝 盖 疼 , 我 要 去 医 院 看 看 。

Wo3de xi1gai4 teng2, wo3 yao4 qu4 yi1yuan4 kan4kan.

I need to see the doctor about the pain in my knee.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

多 新 鲜 呢 !

Duo1 xin1xian1 ne!

What's so strange about that?

Liu Yu RongShao JingxianDu FengLi ChunjiangGu Zheng
AllenEricDanielle

我 女 儿 掉 了 一 颗 门 牙 。 她 觉 得 很 不 自 在 。

Wo3 nu~3'er2 diao4 le yi4 ke1 men2ya1. Ta1 jue2de hen3 bu2 zi4zai4.

My daughter lost a front tooth. She is very self-conscious about it.

Gu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn
About · 12

把 一 切 都 告 诉 我 吧 。

Ba3 yi2qie4 dou1 gao4su wo3 ba.

Tell me all about it.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

有 一 起 有 关 合 同 条 款 的 纠 纷 。

You3 yi4qi3 you3guan1 he2tong tiao2kuan3 de jiu1fen1.

There was a dispute about the terms of the contract.

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

我 不 由 自 主 地 想 起 了 这 个 主 意 , 我 从 来 没 有 真 正 想 过 。

Wo3 bu4 you2zi4zhu3di4 xiang3 qi3 le zhe4 ge4 zhu3yi4, wo3 cong2lai2 mei2 you3 zhen1zheng4 xiang3 guo4.

It was just a spontaneous idea, I didn't really think about it at all.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianCindy

你 听 说 过 越 狱 的 事 吗 ? 一 伙 儿 罪 犯 在 逃 , 下 落 不 明 。

Ni3 ting1shuo1 guo4 yue4yu4 de shi4 ma? Yi4 huo3r zui4fan4 zai4 tao2, xia4luo4 bu4 ming2.

Did you hear about the prison break? A whole gang of convicts is running around lose out there.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
Cashmeira

伊 索 寓 言 教 给 孩 子 们 生 活 中 选 择 的 故 事 。

Yi1suo3 yu4yan2 jiao1 gei3 hai2zimen sheng1huo2 zhong1 xuan3ze2 de gu4shi4.

Aesop's Fables teach lessons about choices in life.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira
About · 13

他 坐 下 来 想 自 己 该 怎 么 办 。

Ta1 zuo4 xia4lai xiang3 zi4ji3 gai1 zen3me ban4.

He sat down to think about what to do.

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenGu Zheng
DavidAnnLennie

我 对 找 工 作 很 着 急 。

Wo3 dui4 zhao3 gong1zuo4 hen3 zhao2ji2.

I'm very anxious about getting a job.

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongFeng KuiShu Chang
ScribMal

他 为 考 试 结 果 着 急 。

Ta1 wei4 kao3shi4 jie2guo3 zhao2ji2.

He's worried about the results of the test.

[I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're / I was, he was, we were, you were, they were /I have been, he has been, they have been /*had been]

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

他 说 他 将 在 上 午 八 点 到 九 点 之 间 到 这 里 , 但 他 对 交 通 状 况 没 有 把 握 。

Ta1 shuo1 ta1 jiang1 zai4 shang4wu3 ba1 dian3 dao4 jiu3 dian3 zhi1jian1 dao4 zhe4li3, dan4 ta1 dui4 jiao1tong1 zhuang4kuang4 mei2you3 ba3wo4.

He said he would get here between 8 and 9 AM, he wasn't sure about the traffic.

( between = 时 间 或 空 间 的 中 间 )

Zhang MengJessie WangJin YanLiu WeihongLi Shiyan
KenJenniferJeremy

今 天 的 主 要 新 闻 还 是 关 于 选 举 的 消 息 , 没 有 什 么 新 消 息 。

Jin1tian1 de zhu3yao4 xin1wen2 hai2shi guan1yu2 xuan3ju3 de xiao1xi, mei2you3 shen2me xin1 xiao1xi.

Today the main news was still about the election. No real news.

( “ real” 在 这 句 话 中 表 示 新 -- 在 这 种 上 下 文 中 经 常 用 到 , 一 方 面 是 避 免 用 “ new news” , 另 一 方 面 是 强 调 报 纸 上 的 东 西 和 前 面 的 一 样 , 因 此 没 有 真 正 的 新 闻 )

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian
About · 14

我 需 要 向 机 械 工 程 师 咨 询 一 下 这 个 建 筑 的 应 力 因 素 问 题 。

Wo3 xu1yao4 xiang4 ji1xie4 gong1cheng2shi1 zi1xun2 yi2xia4 zhe4 ge4 jian4zhu4 de ying1li4 yin1su4 wen1ti2.

I need to consult a mechanical engineer about the stress factors on this building.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

我 真 的 很 尊 重 他 在 计 算 机 硬 件 方 面 的 意 见 , 但 我 认 为 他 在 政 治 方 面 的 见 解 就 不 值 得 一 听 了 。

Wo3 zhen1 de hen3 zun1zhong4 ta1 zai4 ji4suan4ji1 ying4jian4 fang1mian4de yi4jian4, dan4 wo3 ren4wei2 ta1 zai4 zheng4zhi4 fang1mian4de jian4jie3 jiu4 bu4 zhi2de yi4 ting1 le.

I really respect his opinions on computer hardware, but I don't think his opinions about politics are worth listening to.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012