About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 


Comment: Above can be an adverb, noun, or adjective in adddition to its use as a preposition. When it is used as a preposition, it will be followed by a noun or a noun phrase.

你 得 去 找 头 儿 批 才 能 那 样 做 。

Ni3 dei3 qu4 zhao3 tou2r pi1 cai2neng2 na4yang4 zuo4.

You'll have to see someone above me to get permission to do that.

Cao LihongShao JingxianNa ZitaoLi ChunjiangRen ShuangZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

那 超 出 了 我 的 职 责 。

Na4 chao1chu1 le wo3 de zhi2ze2.

That's above and beyond the call of duty.

( above = 超 出 通 常 的 能 力 或 经 验 , 期 望 之 外 的 -- 这 是 英 文 中 非 常 常 用 的 短 语 -- 暗 示 牺 牲 , 贡 献 , 英 雄 主 义 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

那 超 出 了 我 的 能 力 , 我 对 此 一 无 所 知 。

Na4 chao1chu1 le wo3 de neng2li4, wo3 dui4 ci3 yi1wu2suo3zhi1.

That's all above my head, I don't understand any of it.

( above = 超 出 通 常 的 能 力 或 经 验 , 期 望 之 外 的 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

他 是 到 目 前 为 止 最 好 的 。

Ta1 shi4 dao4 mu4qian2 wei2zhi3 zui4 hao3 de.

So far, he's head and shoulders above the rest.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

这 幅 画 在 桌 子 上 方 。

Zhe4 fu2 hua4 zai4 zhuo1zi shang4 fang1.

The picture's above the table.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy
Above · 1

他 是 总 经 理 , 没 人 比 他 的 职 位 更 高 。

Ta1 shi4 zong3jing1li3, mei2ren2 bi3 ta1 de zhi1wei4 geng4 gao1.

There's no one above him, he's the president.

( above = 表 示 职 务 等 级 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
CricketJeremyGlison

他 很 可 能 去 偷 。

Ta1 hen3 ke3neng2 qu4 tou1.

He's not above stealing.

( above = 超 出 通 常 的 能 力 或 经 验 , 期 望 之 外 的 -- “ not above” 表 示 这 是 惯 例 的 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

刘 瑾 哲 住 在 我 楼 上 , 我 有 时 能 听 见 她 的 脚 步 声 。

Liu2 Jin3zhe2 zhu4 zai4 wo3 lou2 shang4, wo3 you3shi2 neng2 ting1jian4 ta1de jiao3bu4 sheng1.

Liu Jinzhe's room's above mine in the dorm. I can hear her walking sometimes.

( above = 空 间 位 置 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
CricketJeremyGlison

他 非 常 傲 慢 。 总 是 表 现 得 高 人 一 等 , 似 乎 如 果 他 屈 尊 加 入 我 们 , 是 帮 你 多 大 一 个 忙 似 的 。

Ta1 fei1chang2 ao4man4. Zong3shi4 biao3xian4 de gao1ren2 yi4deng3, si4hu1 ru2guo3 ta1 qu1zun1 jia1ru4 wo3men, shi4 bang1 ni3 duo1da4 yi2ge4 mang2 shi4de.

He's very condescending. He acts like he's above all of us and if he condescends to join the group you feel like he is doing you a big favor.

Liu Yu RongHu SiyuWang ChenLi XinzhouGu Zheng
DavidAbbieChris

她 是 主 管 , 工 作 上 她 是 我 的 上 级 。

Ta1 shi4 zhu3guan3, gong1zuo4shang ta1 shi4 wo3 de shang4ji2.

As a manager, she's above me at work.

( above = 表 示 职 务 等 级 ; 高 一 级 的 职 务 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
CricketJeremyGlison
Above · 2

你 得 去 找 头 儿 批 。

Ni3 dei3 qu4 zhao3 tou2r pi1.

You'll have to see someone above me.

( above = 表 示 职 务 等 级 )

Wang YongZhang JingJessie WangWT ZhengGao MingjiangZhang Ning
CricketJeremyGlison

他 们 的 办 公 室 一 个 商 店 上 边 。

Ta1men de ban4gong1shi4 zai4 yi2 ge4 shang4dian4 shang4bian.

Their office is above a store.

在 编 辑 菜 单 里 , 复 制 在 粘 贴 的 上 面 。

Zai4 bian1ji2 cai4dan1 li3 fu4zhi4 zai4 zhan1tie1 de shang4mian4.

Copy's above paste on the edit menu.

( above = 空 间 位 置 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

她 穿 着 刚 到 膝 盖 的 裙 子 。

Ta1 chuan1zhe gang1dao4 xi1gai4 de qun2zi.

She wears her skirts just above the knee.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

钟 在 门 上 方 。

Zhong1 zai4 men2 shang4fang1.

The clock's above the door.

( above = 空 间 位 置 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
CricketJeremyGlison
Above · 3

我 应 该 把 这 个 图 表 列 在 目 录 的 上 面 还 是 下 面 ?

Wo3 ying1gai1 ba3 zhe4 ge4 tu2biao3 lie4 zai4 mu4lu4 de shang4mian4 hai2shi xia4mian4.

Should I put the graphic above or below the index?

( below = 较 低 的 )

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
DavidAbbie

请 把 我 的 行 李 放 在 座 位 上 方 的 行 李 架 上 。

Qing3 ba3 wo3 de xing2li fang4 zai4 zuo4wei4 shang4fang1 de xing2li3jia4 shang.

Please put my suitcase on that rack above my seat.

( above = 空 间 位 置 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
CricketJeremyGlison

我 们 俩 都 住 在 这 座 山 上 , 他 在 我 上 面 。

Wo3men lia3 dou1 zhu4 zai4 zhe4 zuo4 shan1shang, ta1 zai4 wo3 shang4mian4.

He lives just above me on the hill.

( above = 空 间 位 置 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu ChangZhang Ning
CricketJeremyGlison

她 最 大 的 愿 望 是 上 一 个 好 的 大 学 。

Ta1 zui4 da4 de yuan4wang4 shi4 shang4 yi2 ge4 hao3de da4xue2.

She wants to go to a good university above everything else.

( above = 多 于 , “ above everything else” 超 出 其 他 所 有 的 是 一 个 常 用 表 述 , 指 所 有 其 它 的 愿 望 )

Wang YongZhang JingJessie WangCao HuiShu ChangZhang Ning
DavidAbbie
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012