About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 


Comment: Across can also be an adverb, adjective, or part of a verb. When it is used as part of a verb there is generally a prepositional phrase following it. Come across is verb meaning to deliver or hand over something demanded or owed like money. He came across with the money for the mortgage. In this sentence with is the preposition. The common meanings for across as a preposition are: 1) over, through 2) on the opposite side, 3) to find, to meet, 4) throughout, over all - across theories, across the nation.

他 在 我 的 答 案 上 画 了 大 大 的 一 个 “ X ” , 我 猜 想 我 的 答 案 一 定 错 了 。

Ta1 zai4 wo3 de da2'an4shang hua4le da4da de yi2ge cha1, wo3 cai1xiang3 wo3 de da2an4 yi2ding4 cuo4le.

He made a big X across my answer. I guess it must have been wrong.

( across = 从 一 侧 到 另 一 侧 的 行 动 。 “ guess it must have been” = 含 蓄 的 幽 默 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao Hui
DavidAbbie

他 把 纸 飞 机 从 教 室 的 一 头 儿 扔 到 另 一 头 儿 。

Ta1 ba3 zhi3 fei1ji1 cong2 jiao4shi4 de yi4 tou2r reng1 dao4 ling4 yi4 tou2r.

He flew the paper airplane across the classroom.

( across = 从 一 侧 到 另 一 侧 的 行 动 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

我 住 在 医 院 对 面 。

Wo3 zhu4 zai4 yi1yuan4 dui4mian4.

I live across from the hospital.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

秘 书 的 办 公 室 在 大 厅 的 对 面 。

Mi4shu de ban4gong1shi4 zai4 da4ting1 de dui4mian4.

The secretary's office is across the hall.

( across = 在 另 一 侧 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

每 当 选 举 来 临 , 竞 选 者 纷 纷 走 遍 全 国 来 争 取 选 票 。

Mei3 dang1 xuan3ju3 lai2lin2, jing4xuan3zhe3 fen1fen1 zou3 bian4 quan2 guo2 lai2 zheng1qu3 xuan3piao4..

When it got close to election day, the candidates all took swings across the country to pick up votes.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira
Across · 1

我 要 过 马 路 一 趟 , 马 上 就 回 来 。

Wo3 yao4 guo4 ma3lu4 yi2tang4, ma3shang4 jiu4 hui2lai2.

I'm going across the street for a minute. I'll be right back.

( across = 从 一 侧 到 另 一 侧 的 行 动 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

她 穿 着 她 那 泥 鞋 在 我 干 净 的 地 板 上 走 过 去 !

Ta1 chuan1zhe ta1 na4 ni2 xie2 zai4 wo3 gan1jing4 de di4ban3shang zou3 guo4qu4!

She walked right across my nice clean floor with her muddy shoes!

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
RickMaggy

她 站 在 那 里 , 两 臂 交 叉 在 胸 前 。

Ta1 zhan4 zai4 na4li, liang3 bi4 jiao1cha1 zai4 xiong1 qian2.

She stood with her arms across her breast.

( across = 阻 断 , 一 个 障 碍 物 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

在 边 境 , 海 关 有 一 个 关 卡 栏 , 你 出 示 了 证 件 后 关 卡 会 放 行 。

Zai4 bian1jing4, hai3guan1 you3 yi2 ge guan1qia3lan2, ni3 chu1shi4 le zheng4jian4 hou4 guan1qia3 hui4 fang4xing2.

At the border, they have a gate across the road, which is raised when you present your papers.

( across = 阻 断 , 一 个 障 碍 物 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

鲍 勃 把 球 扔 到 了 房 间 的 另 一 边 。

Bao4bo2 ba3 qiu2 reng1 dao4 le fang2jian1 de ling4 yi4 bian1.

Bob threw the ball across the room.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy
Across · 2

穿 过 平 原 我 能 看 见 大 山 。

Chuan1 guo4 ping2yuan2 wo3 neng2 kan4jian4 da4shan1.

I can see the mountains across the plain.

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

他 被 倒 下 来 的 树 砸 瘸 了 。

Ta1 bei4 dao3 xia4lai de shu4 za2 que2 le.

He was crippled when a tree fell across his legs.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

湿 气 太 大 了 , 连 马 路 对 面 都 看 不 太 清 。

Shi1qi4 tai4 da4 le, lian2 ma3lu4 dui4mian4 dou1 kan4 bu4 qing1.

It is so humid that you can barely see across the street.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

暴 风 雨 中 , 一 棵 树 横 倒 在 街 上 , 交 通 停 滞 了 一 个 小 时 。

Bao4 feng1 yu3 zhong1, yi4 ke1 shu4 heng2dao3 zai4 jie1shang, jiao1tong1 ting2zhi4le yi2ge xiao3shi2.

A tree fell across the road during the storm, traffic was stopped for an hour.

( across = 阻 断 , 一 个 障 碍 物 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

学 校 在 马 路 对 面 。

Xue2xiao4 zai4 ma3lu4 dui4mian4.

The school's across the street.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenMaggy
Across · 3

福 建 与 台 湾 隔 台 湾 海 峡 向 望 。

Fu2jian4 yu3 Tai2wan1 ge2 Tai2wan1 Hai3xia2 xiang4wang4.

Fujian's right across the Strait of Formosa from Taiwan.

Liu QiuxiaDa DiWang YongZheng Jie
JoshLynnAnselAustin

北 京 运 动 会 在 街 道 对 面 的 操 场 举 行 , 所 以 我 可 以 看 见 许 多 运 动 员 到 场 。

Bei3jing1 yun4dong4hui4 zai4 jie1dao4 dui4mian4 de cao1chang3 ju3xing2, suo3yi3 wo3 ke3yi3 kan4jian4 xu3duo1 yun4dong4yuan2 dao4chang3.

The Beijing sports meet was held at the sports ground just across the street, so I was able to see many of the players arrive.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

用 插 销 锁 住 窗 户 是 为 了 防 盗 , 而 不 是 为 了 把 人 锁 在 里 面 。

Yong4 cha1xiao1 suo3zhu4 chuang1hu4 shi4 wei4le fang2 dao4, er2 bu2shi4 wei4le ba3 ren2 suo3 zai4 li3mian4.

The bars across the windows are to prevent burglary, not to keep people inside.

( across = 阻 断 , 一 个 障 碍 物 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

她 穿 着 满 是 泥 土 的 鞋 在 我 干 净 的 地 板 上 走 来 走 去 !

Ta1 chuan1zhe man3 shi4 ni2tu3 de xie2 zai4 wo3 gan1jing4 de di4ban3shang zou3lai2zou3qu4!

She walked back and forth across my nice clean floor with her muddy shoes!

( across = 从 一 侧 到 另 一 侧 的 行 动 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

一 棵 大 树 倒 在 路 上 , 阻 碍 了 交 通 。

Yi4 ke1 da4 shu4 dao3 zai4 lu4shang, zu3'ai4 le jiao1tong1.

A tree fell across the road and blocked traffic.

Wang YongWT ZhengZhang XiutingWang WenjingGao MingjiangZhang Zhida
JamesMaggy
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012