About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 


我 不 停 地 启 动 计 算 机 , 但   Windows   就 是 不 出 现 。

Wo3 bu4ting2de qi3dong4 ji4suan4ji1, dan4 Windows jiu4 shi4 bu4 chu1xian4.

I booted the computer time after time, but Windows never came up.

( after = 连 续 的 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

每 天 我 都 做 同 样 的 事 , 我 想 要 做 一 些 不 同 的 事 改 变 一 下 。

Mei3 tian1 wo3 dou1 zuo4 tong2yang4 de shi4, wo3 xiang3yao4 zuo4 yi4 xie1 bu4tong2 de shi4 gai3bian4 yi2xia4.

I do the same thing day after day. I want to do something different for a change.

( after = 连 续 的 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

彩 虹 常 出 现 在 暴 风 雨 后 。

Cai3hong2 chang2 chu1xian4 zai4 bao4feng1yu3 hou4.

Rainbows often appear after a storm.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
DaveCherieRoryAllenAshley

不 要 为 你 们 的 儿 子 操 心 , 他 可 以 照 顾 自 己 了 。

Bu2 yao4 wei4 ni3men de er2zi cao1xin1, ta1 ke3yi3 zhao4gu4 zi4ji3 le.

Don't worry about your son, he can look after himself.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

她 毕 业 后 当 了 老 师 。

Ta1 bi4ye4 hou4 dang1 le lao3shi1.

She became a teacher after she graduated.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHua
KarenDaveStevenQ
After · 1

我 八 点 过 后 到 。

Wo3 ba1dian3 guo4hou4 dao4.

I'll be there sometime after 8:00.

(“sometime after” -- 取 决 于 具 体 情 况 , 可 以 表 示 直 到 11点 -- 例 如 长 途 开 车 -- 他 们 只 知 道 最 早 的 可 能 是 八 点 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
Ann

我 八 点 到 八 点 半 之 间 到 。

Wo3 ba1dian3 dao4 ba1dian3 ban4 zhi1jian1 dao4.

I'll be there after 8:00.

(“after” -- 不 会 在 八 点 之 前 , 但 应 该 在 八 点 半 之 前 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

我 十 分 钟 后 到 。

Wo3 shi2 fen1zhong1 hou4 dao4.

I'll be there after ten minutes.

(“after” -- 十 分 钟 之 内 可 能 做 不 完 , 会 需 要 多 一 点 的 时 间 -- 不 知 道 多 长 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

下 课 后 , 他 们 经 常 打 球 。

Xia4ke4hou4, ta1men jing1chang2 da3qiu2.

They often play ball after classes.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengZheng JieCao Hui
KarenDave

听 完 故 事 后 , 所 有 的 孩 子 都 笑 了 。

Ting1 wan2 gu4shi4 hou4, suo3you3 de hai2zi dou1 xiao4 le.

All the children were laughing after hearing the story.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ
After · 2

跟 我 读 。 。 。

Gen1 wo3 du2...

Repeat after me ....

( after = 模 仿 , 连 续 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

他 那 样 对 待 我 , 我 再 也 不 想 见 他 了 。

Ta1 na4yang4 dui4dai4 wo3, wo3 zai4ye3 bu4 xiang3 jian4 ta1le.

After the way he treated me, I never want to see him again.

( after = 结 果 , 虽 然 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

演 讲 进 行 半 个 小 时 后 观 众 睡 着 了 。

Yan3jiang3 jin4xing2 ban4 ge4 xiao3shi2 hou4 guan1zhong4 shui4zhao2 le.

The audience fell asleep after the first half hour of the speech.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

孩 子 们 一 个 接 一 个 地 滑 下 了 滑 梯 。

Hai2zimen yi2ge jie1 yi2 ge de hua2 xia4 le hua2ti1.

The children went down the slide one after another.

( after = 连 续 的 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

尽 管 我 已 经 说 过 了 , 她 还 是 买 了 那 些 难 看 的 鞋 。

Jin3guan3 wo3 yi3jing1 shuo1 guo4 le, ta1 hai2shi mai3 le na4 xie1 nan2kan4 de xie2.

After all I said, she still bought those ugly shoes.

( after = 结 果 , 虽 然 )

Li ZhenShao DanniJessie WangCao HuiShu ChangLiu Yu Rong
DavidAbbie
After · 3

累 月

lei3yue4

month after month

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

雨 后 很 凉 快 。

Yu3 hou4 hen3 liang2kuai.

It's cool after it rains.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

男 孩 们 课 后 留 在 学 校 踢 足 球 。

Nan2hai2men ke4 hou4 liu2 zai4 xue2xiao4 ti1 zu2qiu2.

Boys stay at school after classes to play soccer.

( 同 样 的 运 动 在 美 国 被 称 为 “ soccer” , 在 英 国 和 世 界 其 他 大 多 数 国 家 被 称 为 “ football” 。 )

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

毛 主 席 在 1976 年 大 地 震 后 逝 世 。

Mao2 Zhu3xi2 zai4 1976 nian2 da4 di4zhen4 hou4 shi4shi4.

Chairman Mao died in 1976 after the big earthquake.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

他 妈 妈 去 世 后 , 他 很 难 过 。

Ta1 ma1ma qu4shi4 hou4, ta1 hen3 nan2guo4.

He felt miserable after his mother died.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank
After · 4

你 输 入 完 数 据 后 停 一 下 , 确 保 你 已 存 盘 。

Ni3 shu1ru4 wan2 shu4ju4 hou4 ting2 yi2xia4, que4bao3 ni3 yi3 cun2pan2.

Stop after you finish entering the data. Make sure you save the file.

( after = 按 顺 序 的 下 一 个 )

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
DavidAbbie

事 故 发 生 后 他 们 在 山 崖 下 发 现 了 汽 车 。

Shi4gu4 fa1sheng1 hou4 ta1men zai4 shan1ya2 xia4 fa1xian4 le qi4che1.

They found the car at the foot of the cliff after the accident.

(“at” 暗 示 车 是 从 山 崖 上 调 下 去 的 -- 如 果 不 是 , 你 就 得 说 在 山 崖 底 下 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

炒 菜 时 , 等 肉 快 熟 时 再 加 蔬 菜 。

Chao3cai4 shi2, deng3 rou4 kuai4 shu2 shi2, zai4 jia1 shu1cai4.

When stir-frying, add the vegetables after the meat's mostly done.

( after = 按 顺 序 的 下 一 个 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

你 最 好 饭 后 刷 牙 。

Ni3 zui4hao3 fan4hou4 shua1ya2.

You'd better brush your teeth after the meal.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

随 手 关 门 。

Sui2shou3 guan1 men2.

Shut the door after you.

( after = 从 时 间 上 说 的 在 后 面 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie
After · 5

他 问 起 我 了 吗 ?

Ta1 wen4qi3 wo3 le ma?

Did he ask after me?

( after = 搜 索 , 追 捕 , 朝 向 -- 表 示 他 问 我 什 么 了 吗 ? 有 一 点 正 式 。 通 常 讲 “ Did he ask about me?” )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
Abbie

后 年 夏 天 我 毕 业 。

Hou4nian2 xia4tian1 wo3 bi4ye4.

The summer after next I'll graduate.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
TerryJulieAustinSarah

老 板 下 下 星 期 就 来 了 。

Lao3ban3 xia4xia4xing1qi1 jiu4 lai2 le.

The boss is coming the week after next.

( after = 从 时 间 上 说 的 在 后 面 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

刷 完 碗 请 把 洗 碗 池 打 扫 干 净 。

Shua1 wan2 wan3 qing3 ba3 xi3wan3chi2 da3sao3 gan1jing4.

Please clean the sink after washing the plates.

Zhang MengLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

现 在 她 还 在 上 学 , 但 她 希 望 毕 业 后 能 找 到 一 份 工 作 。

Xian4zai4 ta1 hai2 zai4 shang4xue2, dan4 ta1 xi1wang4 bi4ye4 hou4 neng2 zhao3dao4 yi2 fen4 gong1zuo4.

She's in school now, but expects to get a job after graduation.

( 表 示 她 在 学 校 注 册 了 , 但 是 她 人 可 能 并 不 在 那 儿 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiLiu MingkeZhao He
Ann
After · 6

那 个 孩 子 洗 过 手 以 后 开 始 吃 苹 果 。

Na4 ge4 hai2zi xi3 guo4 shou3 yi3hou4 kai1shi3 chi1 ping2guo3.

The kid began eating an apple after washing his hands.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

洗 澡 后 你 最 好 穿 上 干 浴 衣 , 否 则 会 感 冒 。

Xi3zao3hou4 ni3 zui4hao3 chuan1shang gan1 yu4yi1, fou3ze2 hui4 gan3mao4.

You'd better put on a dry bathrobe after having a bath, otherwise, you'll catch a cold.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
KarenDaveJeremyFrank

你 要 找 什 么 ?

Ni3 yao4 zhao3 shen2me?

What are you after?

( after = 搜 索 , 追 捕 , 朝 向 -- 表 示 你 在 找 什 么 ? )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012