About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 


He lived among the Navajo for two years, but they never really accepted him. 

他 在 纳 瓦 霍 族 人 中 生 活 了 两 年 , 但 他 们 从 未 真 正 接 受 他 。

Ta1 zai4 Na4wa3huo4 zu2ren2 zhong1 le liang3 nian2, dan4 ta1men cong2wei4 zhen1zheng4 jie1shou4 ta1.

They were unable to agree among themselves, so I had to step in to mediate. 

他 们 自 己 之 间 有 分 歧 , 所 以 我 进 行 调 解 。

Ta1men zi4ji3 zhi1jian1 you3 fen1qi2, suo3yi3 wo3 jin4xing2 tiao2jie3.

There is no honor among thieves. 

窃 贼 之 间 没 有 信 誉 。

Qie4zei2 zhi1 jian1 mei2 you3 xin4yu4.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

Grass is found among the daisies. 

雏 菊 中 夹 杂 着 草 。

Chu2ju2 zhong1 jia1za2 zhe cao3.

Lin QingZhang XiutingWang WenjingLi ChunjiangZhang Zhida
JamesMaggy

Bronze swords were found among the ruins of the terracotta warriors. 

青 铜 剑 是 在 兵 马 俑 的 废 墟 中 发 现 的 。

Qing1tong2jian4 shi4 zai4 bing1ma3yong3 de fei4qu1 zhong1 fa1xian4 de.

Travis
Among · 1

Wine is among France's chief exports. 

葡 萄 酒 是 法 国 的 主 要 出 口 物 资 之 一 。

Pu2tao2jiu3 shi4 Fa3guo2 de zhu3yao4 chu1kou3 wu4zi1 zhi1yi1.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
AprilScribLynnKen

Among the currently available selections, I think a trip to Italy is the most interesting. 

在 现 有 的 选 择 中 , 我 认 为 意 大 利 之 旅 最 有 意 思 。

Zai4 xian4you3 de xuan3ze2 zhong1, wo3 ren4wei2 Yi4da4li4 zhi1 lu~3 zui4 you3yi4si.

If you look closely, you can see the bird's nest among the leaves. 

如 果 你 仔 细 看 , 可 以 看 到 树 叶 间 的 鸟 巢 。

Ru2guo2 ni3 zi3xi4 kan4, ke3yi3 kan4 dao4 shu4ye4 jian1 de niao3chao2.

Einstein is considered to be among the greatest thinkers of all time. 

爱 因 斯 坦 被 公 认 为 划 时 代 的 最 伟 大 的 思 想 家 。

Ai4yin1si1tan3 bei4 gong1ren2 wei2 hua4shi2dai4 de wei3da4 de xi1xiang3jia1.

There is a debate among scientists concerning the speed of global warming. 

在 科 学 家 中 有 一 个 关 于 全 球 变 暖 的 速 度 的 辩 论 。

Zai4 ke1xue2jia1 zhong1 you3 yi2 ge4 guan1yu2 quan2qiu2 bian4nuan3 de su4du4 de bian4lun4.

Among · 2

In China there is a legendary love story handed down among the people for thousands of years about a snake spirit named Bai Niangzi and a student named Xu Xian who fall in love at first sight.  ("Thousands of years" simply means many - the story probably dates to the Song Dynasty - 960 to 1279 AD, but may be inspired by earlier myths)

在 中 国 民 间 流 传 着 一 则 千 年 蛇 精 白 娘 子 与 青 年 书 生 许 仙 一 见 钟 情 的 神 话 爱 情 故 事 。 

Zai4 Zhong1guo2 min2jian1 liu2chuan2 zhe yi4 ze2 qian1nian2 she2 jing1 Bai2 Niang2zi3 yu2 qing1nian2 shu1sheng1 Xu3 Xian1 yi2jian4zhong1qing2 de shen2hua4 ai4qing2 gu4shi.

Among a hundred thousand flowers you can find one beautiful girl. 

万 花 丛 中 可 以 看 见 一 个 漂 亮 的 女 孩 儿 。

Wan4hua1 cong2 zhong1 ke3yi3 kan4jian4 yi2 ge4 piao4liang de nu~3hai2r.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
CashmeiraEllen

She is a friend among friends.  (meaning that she is an excellent friend- a better friend than others)

她 是 挚 友 。

Ta1 shi4 zhi4you3.

She was among friends at the funeral and that made her feel better. She never liked going to funerals since she didn't know how to act. 

在 葬 礼 上 她 和 朋 友 在 一 起 , 这 使 她 感 觉 好 一 点 儿 。 她 从 不 愿 参 加 葬 礼 因 为 她 无 所 适 从 。

Zai4 zang4li3 shang4 ta1 he2 peng2you zi4yi4qi3, zhe4 shi3 ta1 gan3jue2 hao3 yi4 dian3r. Ta1 cong2bu4 yuan4 can1jia1 zang4li3 yin1wei2 ta1 wu2suo3shi4cong2.

Among the good wishes to a newly married couple there will inevitably be one to wish that they live together to a ripe old age. 

对 新 婚 夫 妇 的 祝 词 中 总 有 白 头 到 老 的 良 好 祝 愿 。

Dui4 xin1hun1fu1fu4 de zhu4 ci2 zhong1 zong3you3 bai2tou2dao4lao3 de liang2hao3 zhu4yuan4.

Among · 3

The rumor spread quickly among the students. 

谣 言 很 快 在 学 生 们 中 间 传 开 了 。

Yao2yan2 hen3 kua4 zai4 xue2shengmen zhong1jian1 chuan2kai1 le.

Among other things, I can't stand the way he chews gum all the time. 

除 了 别 的 , 我 受 不 了 他 总 是 咀 嚼 口 香 糖 。

Chu2le bie2de, wo3 shou4bu4liao3 ta1 zong3shi4 ju3jue2 kou3xiang3tang2.

They were talking among themselves when I came in, but stopped when they saw me. 

我 进 门 时 她 们 正 聊 天 呢 。 但 看 见 我 就 停 了 。

Wo3 jin4men2 shi2 ta1men zheng4 liao2tian1 ne. Dan kan4jian4 wo3 jiu4 ting2 le.
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012