About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 


对 新 婚 夫 妇 的 祝 词 中 总 有 白 头 到 老 的 良 好 祝 愿 。

Dui4 xin1hun1fu1fu4 de zhu4 ci2 zhong1 zong3you3 bai2tou2dao4lao3 de liang2hao3 zhu4yuan4.

Among the good wishes to a newly married couple there will inevitably be one to wish that they live together to a ripe old age.

在 科 学 家 中 有 一 个 关 于 全 球 变 暖 的 速 度 的 辩 论 。

Zai4 ke1xue2jia1 zhong1 you3 yi2 ge4 guan1yu2 quan2qiu2 bian4nuan3 de su4du4 de bian4lun4.

There is a debate among scientists concerning the speed of global warming.

葡 萄 酒 是 法 国 的 主 要 出 口 物 资 之 一 。

Pu2tao2jiu3 shi4 Fa3guo2 de zhu3yao4 chu1kou3 wu4zi1 zhi1yi1.

Wine is among France's chief exports.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
AprilScribLynnKen

他 们 自 己 之 间 有 分 歧 , 所 以 我 进 行 调 解 。

Ta1men zi4ji3 zhi1jian1 you3 fen1qi2, suo3yi3 wo3 jin4xing2 tiao2jie3.

They were unable to agree among themselves, so I had to step in to mediate.

青 铜 剑 是 在 兵 马 俑 的 废 墟 中 发 现 的 。

Qing1tong2jian4 shi4 zai4 bing1ma3yong3 de fei4qu1 zhong1 fa1xian4 de.

Bronze swords were found among the ruins of the terracotta warriors.

Travis
Among · 1

雏 菊 中 夹 杂 着 草 。

Chu2ju2 zhong1 jia1za2 zhe cao3.

Grass is found among the daisies.

Lin QingZhang XiutingWang WenjingLi ChunjiangZhang Zhida
JamesMaggy

他 在 纳 瓦 霍 族 人 中 生 活 了 两 年 , 但 他 们 从 未 真 正 接 受 他 。

Ta1 zai4 Na4wa3huo4 zu2ren2 zhong1 le liang3 nian2, dan4 ta1men cong2wei4 zhen1zheng4 jie1shou4 ta1.

He lived among the Navajo for two years, but they never really accepted him.

我 进 门 时 她 们 正 聊 天 呢 。 但 看 见 我 就 停 了 。

Wo3 jin4men2 shi2 ta1men zheng4 liao2tian1 ne. Dan kan4jian4 wo3 jiu4 ting2 le.

They were talking among themselves when I came in, but stopped when they saw me.

除 了 别 的 , 我 受 不 了 他 总 是 咀 嚼 口 香 糖 。

Chu2le bie2de, wo3 shou4bu4liao3 ta1 zong3shi4 ju3jue2 kou3xiang3tang2.

Among other things, I can't stand the way he chews gum all the time.

万 花 丛 中 可 以 看 见 一 个 漂 亮 的 女 孩 儿 。

Wan4hua1 cong2 zhong1 ke3yi3 kan4jian4 yi2 ge4 piao4liang de nu~3hai2r.

Among a hundred thousand flowers you can find one beautiful girl.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
CashmeiraEllen
Among · 2

爱 因 斯 坦 被 公 认 为 划 时 代 的 最 伟 大 的 思 想 家 。

Ai4yin1si1tan3 bei4 gong1ren2 wei2 hua4shi2dai4 de wei3da4 de xi1xiang3jia1.

Einstein is considered to be among the greatest thinkers of all time.

在 葬 礼 上 她 和 朋 友 在 一 起 , 这 使 她 感 觉 好 一 点 儿 。 她 从 不 愿 参 加 葬 礼 因 为 她 无 所 适 从 。

Zai4 zang4li3 shang4 ta1 he2 peng2you zi4yi4qi3, zhe4 shi3 ta1 gan3jue2 hao3 yi4 dian3r. Ta1 cong2bu4 yuan4 can1jia1 zang4li3 yin1wei2 ta1 wu2suo3shi4cong2.

She was among friends at the funeral and that made her feel better. She never liked going to funerals since she didn't know how to act.

在 现 有 的 选 择 中 , 我 认 为 意 大 利 之 旅 最 有 意 思 。

Zai4 xian4you3 de xuan3ze2 zhong1, wo3 ren4wei2 Yi4da4li4 zhi1 lu~3 zui4 you3yi4si.

Among the currently available selections, I think a trip to Italy is the most interesting.

窃 贼 之 间 没 有 信 誉 。

Qie4zei2 zhi1 jian1 mei2 you3 xin4yu4.

There is no honor among thieves.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

谣 言 很 快 在 学 生 们 中 间 传 开 了 。

Yao2yan2 hen3 kua4 zai4 xue2shengmen zhong1jian1 chuan2kai1 le.

The rumor spread quickly among the students.

Among · 3

在 中 国 民 间 流 传 着 一 则 千 年 蛇 精 白 娘 子 与 青 年 书 生 许 仙 一 见 钟 情 的 神 话 爱 情 故 事 。 

Zai4 Zhong1guo2 min2jian1 liu2chuan2 zhe yi4 ze2 qian1nian2 she2 jing1 Bai2 Niang2zi3 yu2 qing1nian2 shu1sheng1 Xu3 Xian1 yi2jian4zhong1qing2 de shen2hua4 ai4qing2 gu4shi.

In China there is a legendary love story handed down among the people for thousands of years about a snake spirit named Bai Niangzi and a student named Xu Xian who fall in love at first sight.

她 是 挚 友 。

Ta1 shi4 zhi4you3.

She is a friend among friends.

(meaning that she is an excellent friend- a better friend than others)

如 果 你 仔 细 看 , 可 以 看 到 树 叶 间 的 鸟 巢 。

Ru2guo2 ni3 zi3xi4 kan4, ke3yi3 kan4 dao4 shu4ye4 jian1 de niao3chao2.

If you look closely, you can see the bird's nest among the leaves.
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012