About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 


我 们 在 中 国 旅 游 了 几 个 星 期 , 然 后 去 了 印 度 。

Wo3men zai4 Zhong1guo2 lu~3you2 le ji3ge xing1qi1, ran2hou4 qu4le Yin4du4.

We traveled around China for a few weeks and then went on to India.

( around = 模 糊 的 方 向 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

初 夏 , 西 安 周 围 的 麦 田 很 漂 亮 。

Chu1xia4, Xi1'an1 zhou1wei2 de mai4tian2 hen3 piao4liang.

The fields of wheat around Xi'an are beautiful in the early summer.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

我 有 一 个 和 你 差 不 多 大 的 哥 哥 。

Wo3 you3 yi2 ge4 he2 ni3 cha4buduo1 da4 de ge1ge.

I have a brother around your age.

( around = 大 概 齐 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

当 我 把 橡 皮 筋 缠 在 铅 笔 上 , 它 崩 了 还 打 到 了 我 的 眼 睛 !

Dang1 wo3 ba3 xiang4pi2jin1r chan2 zai4 qian1bi3 shang, ta1 beng1 le, hai2 da3 dao4 le wo3 de yan3jing1.

When I stretched the rubber band around my pencils it broke and hit me in the eye.

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
DavidCindy

我 八 点 左 右 到 那 儿 。

Wo3 ba1dian3 zuo3you4 dao4 na4r.

I'll be there around 8:00.

(“around” 表 示 加 减 10分 钟 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn
Around · 1

那 马 围 着 场 地 飞 驰 。

Na4 ma3 wei2zhe chang3di4 fei1chi2.

The horse galloped around the field.

Liu Yu RongShao JingxianDu FengLi ChunjiangGu Zheng
AllenEricDanielle

我 想 毕 业 以 后 去 欧 洲 逛 逛 。

Wo3 xiang3 bi4ye4 yi3hou4 qu4 ou1zhou1 guang4guang4.

I'm going to bum around Europe next year after graduation.

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

他 在 生 人 面 前 很 害 羞 , 但 和 朋 友 们 却 很 熟 。

Ta1 zai4 sheng1ren2 mian4qian2 hen3 hai4xiu1, dan4 he2 peng2youmen que4 hen3 shu2.

He is very shy around strangers, but not with his friends.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

土 星 在 赤 道 上 有 陨 星 环 。

Tu3xing1 zai4 chi4dao4shang you3 yun3xing1 huan2.

Saturn has rings of meteorites around its equator.

( around = 在 圆 圈 里 )

Shao DanniLiu Yu RongJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DavidAbbie

我 们 踏 着 一 只 脚 踏 船 游 遍 了 整 个 湖 区 , 我 的 两 条 腿 都 要 累 死 了 。

Wo3men ta4 zhe yi4 zhi1 jiao3ta4 chuan2 you2 bian4 le zheng3ge4 hu2 qu1. Wo3 de liang3 tiao2 tui3 dou1 yao4 lei4 si3 le.

We went all around the lake in a pedal boat. My legs are killing me!

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen
Around · 2

张 萌 住 在 大 学 里 , 但 我 不 清 楚 具 体 在 哪 儿 。

Zhang1 Meng2 zhu4 zai4 da4xue2 li3, dan4 wo3 bu4 qing1chu3 ju4ti3 zai4 na3r.

Zhang Meng lives around the university, but I'm not sure where.

( around = 模 糊 的 方 向 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

一 九 七 七 年 前 后 , 我 在 一 家 国 营 农 场 工 作 。

Yi1jiu3qi1qi1nian2 qian2hou4, wo3 zai4 yi4 jia1 guo2ying2 nong2chang3 gong1zuo4.

I worked on a state farm around 1977.

( around = 大 概 的 时 间 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

把 正 确 的 答 案 圈 起 来 。

Ba3 zheng4que4 de da2'an4 quan1 qi3lai.

Make a circle around the correct answer.

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

地 球 绕 着 太 阳 转 。

Di4qiu2 rao4 zhe tai4yang2 zhuan4.

The Earth revolves around the sun.

( around = 在 圆 圈 里 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

他 们 把 西 瓜 放 在 桶 里 , 以 防 它 们 在 屋 里 滚 来 滚 去 。

Ta1men ba3 xi1gua1 fang4 zai4 tong3 li3, yi3 fang2 ta1men zai4 wu1 li3 gun3lai2gun3qu4.

They put the watermelons in the bucket to keep them from rolling around the room.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank
Around · 3

他 在 屋 后 。

Ta1 zai4 wu1hou4.

He's around back.

( around = circle = 围 绕 -- 表 示 他 在 房 子 的 周 围 , 在 后 院 或 建 筑 物 的 后 面 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

爸 爸 给 狗 脖 子 带 了 个 项 圈 。

Ba4ba gei3 gou3 bo2zi dai4 le ge xiang4quan1.

Father put a collar around the dog's neck.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

我 差 不 多 半 夜 睡 的 觉 。

Wo3 cha4buduo1 ban4ye4 shui4 de jiao4.

I went to bed around midnight.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

桌 旁 有 十 把 椅 子 。

Zhuo1 pang2 you3 shi2 ba3 yi3zi.

There are ten chairs around the table.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

这 附 近 有 游 泳 池 吗 ?

Zhe4 fu4jin4 you3 you2yong3chi2 ma?

Is there a swimming pool around here?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian
Around · 4

你 听 说 过 越 狱 的 事 吗 ? 一 伙 儿 罪 犯 在 逃 , 下 落 不 明 。

Ni3 ting1shuo1 guo4 yue4yu4 de shi4 ma? Yi4 huo3r zui4fan4 zai4 tao2, xia4luo4 bu4 ming2.

Did you hear about the prison break? A whole gang of convicts is running around lose out there.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
Cashmeira

他 们 围 坐 在 桌 边 讨 论 部 门 重 组 的 问 题 。

Ta1men wei2zuo4 zai4 zhuo1bian1 tao3lun4 bu4men2 chong2zu3 de wen4ti2.

They sat around the table to discuss the reorganization of the department.

( around = 在 圆 圈 里 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

她 在 学 校 很 转 ,因 为 她 是 啦 啦 队 长 。

Ta1 zai4 xue2xiao4 hen3 zhuai3, yin1wei2 ta1 shi4 la1la1dui4zhang3.

She puts on airs around school because she's head cheerleader.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

在 悄 悄 拿 走 饼 干 之 前 , 小 男 孩 儿 四 处 张 望 看 看 他 妈 是 否 在 附 近 。

Zai4 qiao1qiao1 na2 zou3 bing3gan1 zhi1qian2, xiao3 nan2hai2r si4chu4 zhang1wang4 kan4kan4 ta1 ma1 shi4fou3 zai4 fu3jin4.

Before taking some cookies, the boy looked around the corner to see if his mother was anywhere around.

Du FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

我 到 处 找 都 没 有 找 到 你 的 毛 衣 。 你 确 定 将 它 落 在 房 间 了 吗 ?

Wo3 dao4chu4 zhao4 dou1 mei2 you3 zhao3dao4 ni3 de mao2yi1. Ni3 que4ding4 jiang1 ta1 la4 zai4 fang2jian1 le ma?

I looked around but I couldn't find your sweater. Are you sure you left it in the room?

Du FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy
Around · 5

我 需 要 一 些 填 料 放 在 这 些 花 瓶 周 围 , 这 样 它 们 在 我 的 箱 子 里 就 不 会 碎 了 。

Wo3 xu1yao4 yi4 xie1 tian2liao4 fang4zai4 zhe4 xie1 hua1ping2 zhou1wei2, zhe4 yang4 ta1men zai4 wo3 de xiang1zi li3 jiu4 bu2 hui4 sui4 le.

I need some packing to go around these vases so they won't break in my suitcase.

(“around” 用 于 物 理 上 的 概 念 -- 包 围 , 环 绕 )

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
AshleyJeremyNick
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012