About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 


Before long, there won't be any more free markets in Beijing, just stores. 

过 不 了 多 久 , 北 京 就 不 再 有 那 么 多 自 由 市 场 , 都 成 了 商 店 。

Guo4bu4liao3 duo1jiu3, Bei3jing1 jiu4 bu2zai4you3 na4me duo1 zi4you2shi4chang3, dou1 cheng2le shang1dian4.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

I would do anything before that. 

除 了 这 件 事 , 我 什 么 都 愿 做 。

Wo3 yuan4yi4 zuo4 ren4he2 shi4qing2 ye3 bu2 yuan4yi4 zuo4 ta1.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

You must put quality before quantity if you want to stay in business for long. 

如 果 你 想 长 期 做 生 意 , 必 须 先 考 虑 质 量 , 然 后 才 是 数 量 。

Ru2guo3 ni3 xiang3 chang2qi1 zuo4 sheng1yi4, bi4xu1 xian1 kao3lu~4 zhi4liang4, ran2hou4 cai2shi4 shu4liang4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

We went on the first evening before everyone else. 

在 他 们 之 前 我 们 去 了 第 一 个 晚 会 !

Zai4 ta1men zhi1qian2 wo3men qu4 le di4 yi1 ge4 wan3hui4!

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng HaotianLiu WeihongZheng LeiHua
KarenMalBrienneAustinChrystal

Don't put the cart before the horse. 

不 要 本 末 倒 置 。

Bu2yao4 ben3mo4dao4zhi4.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie
Before · 1

She was before me in line, wait on her first. 

她 在 我 前 头 , 她 先 来 。

Ta1 zai4 wo3 qian2 tou2, ta1 xian1 lai2.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

When you have to make a presentation before the class, it's a good idea to have notes in case you forget everything you wanted to say. 

你 在 班 上 做 演 讲 时 , 最 好 写 些 提 示 以 备 万 一 。

Ni3 zai4 ban1shang zuo4 yan3jiang3 shi2, xie3 xie1 ti2shi4 yi3bei4wan4yi1.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
David

Teenagers spend more time before the mirror than over their books. 

青 少 年 花 在 镜 子 前 的 时 间 比 书 本 上 的 多 。

Qing1shao4nian2 hua1 zai4 jing4zi qian2 de shi2jian1 bi3 shu1ben3shang de duo1.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

He's so selfish! He puts his needs before everyone else's. 

他 太 自 私 了 ! 他 总 是 先 己 后 人 。

Ta1 tai4 zi4si1 le! Ta1 zong3shi4 xian1 ji3 hou4 ren2.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

If you get there before me, tell them I was delayed by traffic and that I'm sorry. 

如 果 你 先 到 那 儿 , 就 说 堵 车 我 要 晚 到 点 儿 , 代 我 向 他 们 道 歉 。

Ru2guo3 ni3 xian1 dao4 na4r, jiu4 shuo1 du3 che1 wo3 yao4 wan3dao4 dian3r, dai4 wo3 xiang4 ta1men dao4qian4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie
Before · 2

You have time to get your dinner before the concert. 

你 在 音 乐 会 之 前 有 时 间 吃 晚 饭 。

Ni3 zai4 yin1yue4 hui4 zhi1qian2 you3 shi2jian1 chi1 wan3fan4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I hope we know before that, I'm getting bored with waiting. 

我 希 望 我 们 能 早 点 儿 知 道 , 我 快 等 烦 了 。

Wo3 xi1wang4 wo3men neng2 zao3 dian3r zhi1dao4, wo3 kuai4 deng3 fan2 le.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Cao Hui got married the year before last. 

曹 辉 前 年 结 婚 了 。

Cao2 Hui1 qian2nian2 jie2hun1 le.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I just got over a cold, I don't think I can get this report out before Monday.  (this would be a report for your company or business, not school)

我 感 冒 刚 好 , 我 想 星 期 一 之 前 我 交 不 了 报 告 。

Wo3 gan3mao4 gang1 hao3, wo3 xiang3 xing1qi1yi1 zhi1qian2 wo3 jiao1 bu4 liao3 bao4gao4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I don't know what he's getting up to. At the meeting the day before yesterday, he made comments that seemed unlike him. 

我 不 知 道 他 在 捣 什 么 鬼 , 前 天 会 上 他 的 言 行 就 象 换 了 一 个 人 。

Wo3 bu4 zhi1dao4 ta1 zai4 dao3 shen2me gui3, qian2tian1 hui4shang ta1 de yan2xing2 jiu4 xiang4 huan4 le yi2 ge ren2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian
Before · 3

I managed to finish the design just before the deadline. 

我 设 法 在 截 止 日 期 前 完 成 设 计 。

Wo3 she4fa3 zai4 jie2zhi3 ri4qi1 qian2 wan2cheng2 she4ji4.

Hu XinyingZhang XiutingLiu Yu RongDu FengWang WenjingGu Zheng
TerryAllenCherieBrianCindy

Somehow, you must start before tomorrow. 

无 论 如 何 , 明 天 以 前 你 必 须 开 始 。

Wu2lun4ru2he2, ming2tian1 yi3qian2 ni3 bi4xu1 kai1shi3.

Liu QiuxiaDa DiWang YongZheng Jie
JoshLynnAnselAustin

I always get up late on the weekend, so don't call me before 10 o'clock! 

在 周 末 我 总 是 起 得 很 晚 , 十 点 前 不 要 给 我 打 电 话 。

Zai4 zhou1mo4 wo3 zong3shi4 qi3 de hen3 wan3, shi2 dian3 qian2 bu2 yao4 gei3 wo3 da3 dian4hua4.

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
RickLindsayJames
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012