About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 


无 论 如 何 , 明 天 以 前 你 必 须 开 始 。

Wu2lun4ru2he2, ming2tian1 yi3qian2 ni3 bi4xu1 kai1shi3.

Somehow, you must start before tomorrow.

Liu QiuxiaDa DiWang YongZheng Jie
JoshLynnAnselAustin

不 要 本 末 倒 置 。

Bu2yao4 ben3mo4dao4zhi4.

Don't put the cart before the horse.

( before = 位 置 上 在 前 面 = 第 一 优 先 或 重 要 , 这 是 一 句 成 语 , 表 示 你 把 你 的 优 先 顺 序 混 了 , 或 前 后 颠 倒 了 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

过 不 了 多 久 , 北 京 就 不 再 有 那 么 多 自 由 市 场 , 都 成 了 商 店 。

Guo4bu4liao3 duo1jiu3, Bei3jing1 jiu4 bu2zai4you3 na4me duo1 zi4you2shi4chang3, dou1 cheng2le shang1dian4.

Before long, there won't be any more free markets in Beijing, just stores.

( before = 早 点 儿 , 很 快 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

你 在 音 乐 会 之 前 有 时 间 吃 晚 饭 。

Ni3 zai4 yin1yue4 hui4 zhi1qian2 you3 shi2jian1 chi1 wan3fan4.

You have time to get your dinner before the concert.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 感 冒 刚 好 , 我 想 星 期 一 之 前 我 交 不 了 报 告 。

Wo3 gan3mao4 gang1 hao3, wo3 xiang3 xing1qi1yi1 zhi1qian2 wo3 jiao1 bu4 liao3 bao4gao4.

I just got over a cold, I don't think I can get this report out before Monday.

( get over = recover, end = 恢 复 , 停 止 -- get out = send out, finish = 发 出 , 完 成 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen
Before · 1

曹 辉 前 年 结 婚 了 。

Cao2 Hui1 qian2nian2 jie2hun1 le.

Cao Hui got married the year before last.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 设 法 在 截 止 日 期 前 完 成 设 计 。

Wo3 she4fa3 zai4 jie2zhi3 ri4qi1 qian2 wan2cheng2 she4ji4.

I managed to finish the design just before the deadline.

Hu XinyingZhang XiutingLiu Yu RongDu FengWang WenjingGu Zheng
TerryAllenCherieBrianCindy

我 希 望 我 们 能 早 点 儿 知 道 , 我 快 等 烦 了 。

Wo3 xi1wang4 wo3men neng2 zao3 dian3r zhi1dao4, wo3 kuai4 deng3 fan2 le.

I hope we know before that, I'm getting bored with waiting.

( get with - 达 到 一 种 状 况 或 状 态 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

她 在 我 前 头 , 她 先 来 。

Ta1 zai4 wo3 qian2 tou2, ta1 xian1 lai2.

She was before me in line, wait on her first.

( before = 位 置 上 在 前 面 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

青 少 年 花 在 镜 子 前 的 时 间 比 书 本 上 的 多 。

Qing1shao4nian2 hua1 zai4 jing4zi qian2 de shi2jian1 bi3 shu1ben3shang de duo1.

Teenagers spend more time before the mirror than over their books.

( before = 位 置 上 在 前 面 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie
Before · 2

如 果 你 先 到 那 儿 , 就 说 堵 车 我 要 晚 到 点 儿 , 代 我 向 他 们 道 歉 。

Ru2guo3 ni3 xian1 dao4 na4r, jiu4 shuo1 du3 che1 wo3 yao4 wan3dao4 dian3r, dai4 wo3 xiang4 ta1men dao4qian4.

If you get there before me, tell them I was delayed by traffic and that I'm sorry.

( before = 早 点 儿 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

他 太 自 私 了 ! 他 总 是 先 己 后 人 。

Ta1 tai4 zi4si1 le! Ta1 zong3shi4 xian1 ji3 hou4 ren2.

He's so selfish! He puts his needs before everyone else's.

( before = 第 一 优 先 或 重 要 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

如 果 你 想 长 期 做 生 意 , 必 须 先 考 虑 质 量 , 然 后 才 是 数 量 。

Ru2guo3 ni3 xiang3 chang2qi1 zuo4 sheng1yi4, bi4xu1 xian1 kao3lu~4 zhi4liang4, ran2hou4 cai2shi4 shu4liang4.

You must put quality before quantity if you want to stay in business for long.

( before = 第 一 优 先 或 重 要 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

除 了 这 件 事 , 我 什 么 都 愿 做 。

Wo3 yuan4yi4 zuo4 ren4he2 shi4qing2 ye3 bu2 yuan4yi4 zuo4 ta1.

I would do anything before that.

( before = 情 愿 , 也 表 示 优 先 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

你 在 班 上 做 演 讲 时 , 最 好 写 些 提 示 以 备 万 一 。

Ni3 zai4 ban1shang zuo4 yan3jiang3 shi2, xie3 xie1 ti2shi4 yi3bei4wan4yi1.

When you have to make a presentation before the class, it's a good idea to have notes in case you forget everything you wanted to say.

( before = 位 置 上 在 前 面 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
David
Before · 3

我 不 知 道 他 在 捣 什 么 鬼 , 前 天 会 上 他 的 言 行 就 象 换 了 一 个 人 。

Wo3 bu4 zhi1dao4 ta1 zai4 dao3 shen2me gui3, qian2tian1 hui4shang ta1 de yan2xing2 jiu4 xiang4 huan4 le yi2 ge ren2.

I don't know what he's getting up to. At the meeting the day before yesterday, he made comments that seemed unlike him.

( getting up to = 开 始 惹 麻 烦 , 开 始 捣 鬼 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

在 他 们 之 前 我 们 去 了 第 一 个 晚 会 !

Zai4 ta1men zhi1qian2 wo3men qu4 le di4 yi1 ge4 wan3hui4!

We went on the first evening before everyone else.

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng HaotianLiu WeihongZheng LeiHua
KarenMalBrienneAustinChrystal

在 周 末 我 总 是 起 得 很 晚 , 十 点 前 不 要 给 我 打 电 话 。

Zai4 zhou1mo4 wo3 zong3shi4 qi3 de hen3 wan3, shi2 dian3 qian2 bu2 yao4 gei3 wo3 da3 dian4hua4.

I always get up late on the weekend, so don't call me before 10 o'clock!

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
RickLindsayJames
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012