About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 


Haven't seen it, but have you checked behind the table? It might have fallen when you put the groceries down.  (kan4jian is often said with a neutral tone at the end. In this instance it has a firmer fourth tone.)

没 看 见 。 你 看 过 桌 子 后 面 了 吗 ? 也 许 在 你 放 东 西 的 时 候 它 掉 下 去 了 。

Mei2 kan4jian4. Ni3 kan4guo zhuo1zi hou4mian4 le ma? Ye3xu3 zai4 ni3 fang4 dong1xi de shi2hou ta1 diao4 xia4 qu4 le.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

Jack ran so fast that he left the other runners far behind him in the race.  (yuan3yuan3 de is an adverb, yuan3 is an adjective)

杰 克 跑 得 太 快 了 , 以 至 于 在 比 赛 中 他 把 其 他 的 选 手 都 远 远 地 落 在 了 后 面 。

Jie2ke4 pao3 de tai4 kuai4 le, yi3zhi4yu2 zai4 bi3sai4 zhong1 ta1 ba3 qi2 ta1 de xuan3shou3 dou1 yuan3yuan3 de la4zai4 le hou4mian4.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

After he had the flu, he was so behind other students in his studies that he got sick again.  (yuan3yuan3 de is an adverb, yuan3 is an adjective)

自 从 那 次 流 感 后 , 他 的 学 业 远 远 地 落 在 其 他 同 学 后 面 , 致 使 他 又 一 次 病 倒 。

Zi4cong2 na4 ci4 liu2gan3 hou4, ta1 de xue2ye4 yuan3yuan3de la4 zai4 qi2ta1 tong2xue2 hou4mian4, zhi4shi3 ta1 you4 yi2 ci4 bing4dao3.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

He always picks on his sister behind his mother's back.  (literally -- He always being in back (hiding from) mama picks on younger sister.)

他 总 是 背 着 妈 妈 欺 负 妹 妹 。

Ta1 zong3shi4 bei4zhe ma1ma qi1fu mei4mei.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

The train's running behind schedule. 

火 车 正 在 晚 点 。

Huo3che1 zheng4zai4 wan3dian3.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie
Behind · 1

Behind every great woman, there's a great man. 

每 一 个 成 功 女 人 的 背 后 , 都 有 一 个 伟 大 的 男 人 。

Mei3 yi2 ge4 cheng2gong1 nu~3ren2 de ben4hou4, dou1 you3 yi2 ge4 wei3da4 de nan2ren2.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
Abbie

We're all behind you on this. Anything you need for the project, just ask. 

在 这 个 工 程 上 , 我 们 都 支 持 你 。 如 果 需 要 任 何 帮 助 , 尽 管 开 口 。

Zai4 zhe4 yi4 gong1cheng2 shang wo3men dou1 zhi1chi2 ni3. Ru2guo3 xu1yao4 ren4he2 bang1zhu4, jin3guan3 kai1kou3.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

Behind those books, I have a safe where I keep all my important papers. 

在 那 些 书 的 后 面 , 我 有 一 个 保 险 柜 。 用 来 保 存 重 要 文 件 。

Zai4 na4 xie1 shu1 de hou4mian4, wo3 you3 yi2 ge4 bao1xian3gui4. Yong4 lai2 bao3cun2 zhong4yao4 wen2jian4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

I'm standing right behind you. 

我 就 站 在 你 后 面 。

Wo3 jiu4 zhan4 zai4 ni3 hou4mian4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

Maomao was hiding behind the door so she could jump out and scare her brother.  (Mao2mao can either be a girl's or boy's name -- often used as a "child name" -- a nickname quite different from their given name used until high school within the family.)

为 了 跳 出 来 吓 唬 哥 哥 , 毛 毛 藏 到 了 门 后 。

Wei4le tiao4 chu1lai2 xia4hu4 ge1ge, Mao2mao cang2 dao4 le men2 hou4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie
Behind · 2

I wonder what was behind his remarks at the meeting today? 

我 搞 不 清 他 在 今 天 会 议 上 发 言 的 话 外 音 是 什 么 。

Wo3 gao3 bu4 qing1 ta1 zai4 jin1tian1 hui4yi4shang fa1yan2 de huan4wai4yin1 shi4 shen2me.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

behind, rear, hind, posterior, late, FUTURE  (In Chinese the future is seen as behind you because it is unseen -- so hou4 would be used in sentences such as: In the future you must work harder.)

hou4

Zhang NingWT ZhengLi ZhenLi SiShu Chang
LynnMalMaggyTravis

back, at the back of, rear, behind 

后 边

hou4bian1

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

There's a playground behind the school. 

学 校 后 边 有 一 个 操 场

Xue2xiao4 hou4bian1 you3 yi2 ge4 cao1chang3.

Zhang MengZhang JieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnMikeTerryDanielle

The garden behind the house isn't very big. 

房 子 后 边 的 花 园 不 很 大 。

Fang2zi hou4bian1 de hua1yuan2 bu4 hen3 da4.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick
Behind · 3

When I clean house, I just stack things behind the bed. 

打 扫 房 屋 , 我 就 把 东 西 堆 在 床 后 。

Da3sao3 fang2wu1 shi2, wo3 jiu4 ba3 dong1xi dui1 zai4 chuang2 hou4.

Liu QiuxiaHuaZhang MengCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Grandmother gave me a penny to buy candy. Boy, is she behind the times. 

奶 奶 给 我 一 分 钱 买 糖 。 啊 ! 她 是 不 是 过 时 了 !

Nai3nai gei3 wo3 yi4 fen1 qian2 mai3 tang2. Ah1! Ta1 shi4bu2shi4 guo4shi2 le!

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

The clerk stands behind the counter. 

售 货 员 站 在 柜 台 后 面 。

Shou4huo4yuan2 zhan4 zai4 gui4tai2 hou4mian4.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
Sarah GMal

Wash behind your ears! 

把 你 耳 朵 后 面 洗 洗 !

Ba3 ni3 er3duo hou4mian4 xi3xi!

Sun BinZhang XiutingZhu JingShao Jingxian
JeremySarah GAnn

I don't like talking behind people's back. 

我 不 喜 欢 背 后 说 闲 话 。

Wo3 bu4 xi3huan bei4hou4 shuo1 xian2hua4.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen
Behind · 4

Hide the bottle of ink behind the books. 

把 这 瓶 墨 水 藏 到 书 后 面 。

Ba3 zhe4 ping2 mo4shui3r cang2 dao4 shu1 hou4mian4.

Gu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

Move the green triangle behind the yellow box. 

把 绿 色 三 角 放 在 黄 盒 子 后 面 。

Ba3 lu~4se4 san1jiao3 fang4zai4 huang2 he2zi hou4mian4.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

Put the tall green one behind the brown one. 

把 高 的 绿 色 的 放 在 褐 色 的 后 面 。

Ba3 gao1 de lu~4se4 de fang4zai4 he4se4 de hou4mian4.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Simone says, put your hand behind you. 

利 莉 说 把 手 放 在 背 后 !

Li4 Li shuo1 ba3 shou3 fang4 zai4 bei4 hou4!

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
Karen LeeLynnKateCindyDavid

When the gunman entered the grocery store, I was scared to death, I quickly hid behind the vegetable counter. 

当 枪 手 走 进 杂 货 店 ,我 吓 得 目 瞪 口 呆 , 赶 紧 躲 到 菜 柜 台 后 。

Dang1 qiang1shou3 zou3jin4 za2huo4dian4, wo3 xia4 de2 mu4deng4kou3dai1, gan3jin3 duo3 dao4 cai4gui4tai2 hou4.
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012