About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 


This dress reaches just below my knees, I think I'll shorten it. 

这 条 连 衣 裙 刚 好 过 膝 盖 , 我 想 我 应 把 它 裁 短 些 。

Zhe4 tiao2 lian2yi1qun2 gang1hao3 guo4 xi1gai4, wo3 xiang3 wo3 ying1 ba3 ta1 cai2duan3 xie1.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

There's an outlet below that picture. 

在 那 幅 画 的 下 面 有 一 个 插 座 。

Zai4 na4 fu2 hua4 de xia4mian4 you3 yi2ge cha1zuo4.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

Write your name below his. 

把 你 的 名 字 写 在 他 的 下 面 。

Ba3 ni3 de ming2zi xie3 zai4 ta1 de xia4mian.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

He's below me at work, so I get a better office -- one with a window.  (literally - so I get a having window better office.

工 作 上 他 职 位 比 我 低 , 所 以 我 有 一 间 更 好 的 办 公 室 -- 一 间 带 窗 户 的 。

Gong1zuo4 shang ta1 zhi2wei4 bi3 wo3 di1, suo3yi3 wo3 you3 yi4 jian1 geng4 hao3 de ban4gong1shi4 -- yi4 jian1 dai4 chuang1hu de.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

The switch is below the volume knob. 

开 关 键 在 音 量 旋 钮 的 下 面 。

Kai1guan1jian4 zai4 yin1liang4 xuan2niu3 de xia4mian.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick
Below · 1

Should I put the graphic above or below the index? 

我 应 该 把 这 个 图 表 列 在 目 录 的 上 面 还 是 下 面 ?

Wo3 ying1gai1 ba3 zhe4 ge4 tu2biao3 lie4 zai4 mu4lu4 de shang4mian4 hai2shi xia4mian4.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
DavidAbbie

Teachers make below average incomes all over the world. 

全 世 界 教 师 的 收 入 都 低 于 平 均 水 平 。

Quan2 shi4jie4 jiao4shi1 de shou1ru4 dou1 di1yu2 ping2jun1shui3ping2

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

the following; below 

以 下

yi3xia4

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012