About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 


Comment: Beside as a preposition can mean 1) next to, at the side; 2) in comparison; 3) at the same level; 4) and it is used in idiomatic phrases such as beside the point (irrelevant) or beside oneself (very emotional). It can also mean sometimes mean besides, which is another preposition with different meanings.

灰 色 与 白 色 相 比 不 清 爽 。

Hui1se4 yu3 bai2se4 xiang1 bi3 bu4 qing1shuang3.

The gray one looks dull beside the white one.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

比 赛 输 了 后 , 他 气 疯 了 。

Bi3sai4 shu1 le hou4, ta1 qi4 feng1 le.

He was beside himself with anger after he lost the game.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

她 的 邮 件 没 到 , 她 忍 不 住 焦 虑 起 来 。

Ta1 de you2jian4 mei2 dao4, ta1 ren3bu2zhu4 jiao1lu~4 qi3lai.

She was beside herself with worry when the mail didn't come.

( beside = 在 旁 边 , 比 喻 的 )

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

我 明 明 记 得 我 把 订 书 器 放 在 这 台 传 真 机 旁 边 了 , 但 是 现 在 却 不 在 了 。

Wo3 ming2ming2 ji1de2 wo3 ba3 ding4shu1qi4 fang4zai4 zhe4 tai2 chuan2zhen1ji1 pang2bian1r le, dan4shi4 xian4zai4 que4 bu2 zai4 le.

I know I put the stapler right here beside the FAX machine, but it's not there now.

( beside = 在 旁 边 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
KenJenniferJeremy

过 来 坐 在 我 旁 边 。

Guo4lai2 zuo4 zai4 wo3 pang2bian1.

Come and sit beside me.

( beside = next to = 在 旁 边 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie
Beside · 1

这 不 是 我 们 谈 论 的 话 题 , 这 并 不 重 要 , 无 论 如 何 我 们 都 要 提 供 服 务 。

Zhe4 bu2 shi4 wo3men tan2lun4 de hua4ti2 zhe4 bing4 bu4 zhong1yao4, wu2lun4ru2he2 wo3men dou1 yao4 ti2gong1 fu2wu4.

That's beside the point. It doesn't matter, we have to provide service anyway.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

信 还 没 到 , 她 急 疯 了 。

Xin4 hai2 mei2 dao4, ta1 ji2 feng1 le.

She was beside herself with worry when the mail didn't come.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

房 子 旁 边 有 一 口 井 。

Fang2zi pang2bian1 you3 yi4 kou3 jing3.

There is a well beside the house.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

学 校 旁 边 有 一 所 大 房 子 。

Xue2xiao4 pang2bian you3 yi4 suo3 da4 fang2zi.

There's a large house beside the school.

( beside = next to = 下 一 个 , 靠 近 )

Da DiFeng XieZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

学 校 旁 边 有 一 所 大 房 子 , 它 有 一 扇 很 漂 亮 的 红 门 。

Xue2xiao4 pang2bian you3 yi4 suo3 da4 fang2zi, ta1 you3 yi2 shan4 hen3 piao4liang de hong2 men2.

There's a large house, beside the school, with a beautiful red door.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
RickMaggyFrank
Beside · 2

去 把 监 视 器 旁 边 的 黄 褐 色 书 拿 来 , 好 吗 ?

Qu4 ba3 jian1shi4qi4 pang2bian1 de huang2he4se4 shu1 na2 lai2, hao3 ma?

Go get the tan book beside the monitor, would you?

( beside = 在 旁 边 )

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

我 的 钱 包 与 这 个 新 的 相 比 很 破 旧 , 我 觉 得 我 需 要 一 个 新 的 。

Wo3 de qian2bao1 yu3 zhe4ge xin1de xiang1bi3 hen3 po4jiu4, wo3 jue2de wo3 xu1yao4 yi2ge xin1 de.

My wallet looks worn beside this new one. I guess I need a new one.

( beside = 与 。 。 。 相 比 )

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

与 那 个 无 关 , 它 与 事 实 有 关 系 。

Yu3 na4ge4 wu2guan1, ta1 yu3 shi4shi2 you3 guan1xi.

That's beside the point, it's the facts that matter.

( beside = 不 对 题 , 不 在 点 儿 上 , 是 其 它 的 话 题 )

Wang YongZhang MengJin YanGao Mingjiang
CricketAustinNick

一 只 蜘 蛛 爬 过 来 停 在 她 旁 边 , Muffet 小 姐 被 吓 跑 了 。

Yi4 zhi1 zhi1zhu1 pa2 guo4lai2 ting2 zai4 ta1 pang2bian1, Muffet xiao3jie3 bei4 xia4 pao3 le.

Along came a spider and sat down beside her, and frightened Miss Muffet away.

( 这 是 儿 歌 里 的 一 句 话 )

Lin QingZhang XiutingWang WenjingLi ChunjiangZhang Zhida
JamesMaggy

你 可 以 在 浴 盆 边 挂 一 个 浴 帘 , 避 免 水 溅 出 来 。

Ni3 ke3yi3 zai4 yu4pen2bian1 gua4 yi2 ge4 yu4lian2, bi4mian3 shui3 jian4chu1lai2.

You can hang a shower curtain beside the bathtub to prevent the water splashing out.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
KarenDaveJeremyFrank
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012