About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 


Everybody was watching the soccer finals between France and Brazil last night. It was a really good game. 

昨 晚 每 个 人 都 在 看 法 国 和 巴 西 足 球 队 的 决 赛 。 那 的 确 是 一 场 很 精 彩 的 比 赛 。

Zuo2wan3 mei3 ge4 ren2 dou1 zai4 kan4 Fa3guo2 he2 Ba1xi1 zu2qiu2dui4 de jue2sai4. Na4 di2que4 shi4 yi4 chang3 hen3 jing1cai3 de bi3sai4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
KenJenniferJeremy

What's the difference between "zhong1jian1" and "zhi1jian1" in Chinese? 

汉 语 的 “ 中 间 ” 和 “ 之 间 ” 两 个 词 有 什 么 不 同 ?

Han4yu3 de "zhong1jian1" he2 "zhi1jian1" liang3 ge4 ci2 you3 shen2me bu4tong2?

Zhang MengJessie WangLi ZhenLiu MingkeZhang Ning
KenJenniferJeremy

If you had to decide between the two, which would you choose? 

如 果 你 必 须 在 这 二 者 之 间 选 一 个 , 你 选 哪 个 ?

Ru2guo3 ni3 bi4xu1 zai4 zhe4 liang3zhe3 zhi1jian1 xuan3 yi2ge4, ni3 xuan3 na3 ge?

Shao DanniLiu Yu RongWang Wenjing
KenJenniferJeremy

He said he would get here between 8 and 9 AM, he wasn't sure about the traffic. 

他 说 他 将 在 上 午 八 点 到 九 点 之 间 到 这 里 , 但 他 对 交 通 状 况 没 有 把 握 。

Ta1 shuo1 ta1 jiang1 zai4 shang4wu3 ba1 dian3 dao4 jiu3 dian3 zhi1jian1 dao4 zhe4li3, dan4 ta1 dui4 jiao1tong1 zhuang4kuang4 mei2you3 ba3wo4.

Zhang MengJessie WangJin YanLiu WeihongLi Shiyan
KenJenniferJeremy

How much did you pay for that shirt? // Oh, between 10 and 100 yuan.  (meaning it was less than 100 and cheap but you either don't remember, or don't want to say -- ji3 shi2 plus measure word can be used for a vague estimate or a changing estimate)

那 件 衬 衫 你 花 了 多 少 钱 ? 、 、 几 十 块 。

Na4 jian4 chen4shan1 ni3 hua1 le duo1shao3 qian2? // Ji3 shi2 kuai4.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryBrianRachelCindy
Between · 1

How many people in your group? // Between 11 and 20.  (meaning you didn't count, or some students might have been absent -- estimate -- shi2 ji3 plus measure word can be used for a vague estimate or a changing estimate of between 11 and 20)

你 们 组 有 多 少 人 ? 、 、 十 几 个 。

Ni3men zu3 you3 duo1shao3 ren2? // Shi2 ji3 ge4.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

No. You can't have a piece of candy. You shouldn't eat between meals. 

不 行 。 你 不 可 以 吃 糖 , 你 不 应 该 在 两 顿 饭 之 间 吃 东 西 。

Bu4 xing2. Ni3 bu4 ke3yi3 chi1 tang2, ni3 bu4 ying1gai1 zai4 liang3 dun4 fan4 zhi1jian1 chi1 dong1xi.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

We have an understanding between us, we don't need a contract. 

我 们 之 间 能 互 相 理 解 , 因 此 不 需 要 契 约 。

Wo3men zhi1jian1 neng2 hu4xiang1 li3jie3, yin1ci3 bu4 xu1yao4 qi4yue1.

Jessie WangWang WenjingCao HuiLi ChunjiangZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

What's the difference between "hao3kan4", "piao4liang4", and "mei3li4" in Chinese? 

汉 语 的 “ 好 看 ” , “ 漂 亮 ” 和 “ 美 丽 ” 三 个 词 有 什 么 不 同 ?

Han4yu3 de "hao3kan4", "piao4liang", he2 "mei3li4" san1 ge4 ci2 you3 shen2me bu4tong2?

Zhang MengFeng XieJin YanLiu WeihongLi Shiyan
KenJennifer

I'll be waiting for a phone call between 4 and 5, after that we can go to the airport. 

我 要 在 四 点 到 五 点 之 间 等 一 个 电 话 , 然 后 我 们 可 以 去 飞 机 场 。

Wo3 yao4 zai4 si4 dian3 dao4 wu3 dian3 zhi1jian1 deng3 yi2 ge4 dian4hua4, ran2hou4 wo3men ke3yi3 qu4 fei1ji1chang3.

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy
Between · 2

Laos lies between Thailand and Vietnam. 

老 挝 位 于 泰 国 和 越 南 之 间 。

Lao3wo1 wei4yu2 Tai4guo2 he2 Yue4nan2 zhi1jian1.

Zhang MengJessie WangLi ZhenLiu MingkeZhang Ning
KenJenniferJeremy

Put that table between the two windows. 

把 那 张 桌 子 放 在 这 两 扇 窗 户 之 间 。

Ba3 na4 zhang1 zhuo1zi fang4zai4 zhe4 liang3 shan4 chuang1hu zhi1jian1.

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

The Trans-Siberian runs between China and Russia, through Mongolia. 

跨 西 伯 利 亚 国 际 列 车 通 过 蒙 古 连 接 中 国 和 俄 国 。

Kua4 Xi1bo2li4ya4 Guo2ji4 Lie4che1 tong1guo4 Meng3gu3 lian2jie1 Zhong1guo2 he2 E2guo2.

Zhang MengFeng XieShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

There are ships that sail between Shanghai and Tianjin. 

在 上 海 和 天 津 之 间 有 船 只 往 返 。

Zai4 Shang4hai3 he2 Tian1jin1 zhi1jian1 you3 chuan2zhi1 wang3fan3.

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJennifer

We have an understanding between us, we don't need a contract. 

我 们 之 间 能 互 相 理 解 , 因 此 不 需 要 合 同 。

Wo3men zhi1jian1 neng2 hu4xiang1 li3jie3, yin1ci3 bu4 xu1yao4 he2tong.

Zhang MengFeng XieJin YanLiu WeihongLi ShiyanZhang Ning
KenJenniferJeremy
Between · 3

Between us, we have enough money to have a telephone in our room. 

合 在 一 起 , 我 们 有 足 够 的 钱 在 我 们 的 房 间 安 装 一 部 电 话 。

He2 zai4 yi4qi3, wo3men you3 zu2gou4 de qian2 zai4 wo3men de fang2jian1 an1zhuang1 yi2 bu4 dian4hua4.

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

Between us, we can get this done in no time. 

我 们 一 起 干 , 用 不 了 多 久 就 能 干 完 。

Wo3men yi4qi3 gan4, yong4 bu4 liao3 duo1jiu3 jiu4 neng2 gan4 wan2.

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

I can't see a difference between the original and the copy (Xerox). 

我 简 直 分 不 出 哪 是 原 件 哪 是 复 印 件 。

Wo3 jian3zhi2 fen1 bu4 chu1 na3 shi4 yuan2jian4 na3 shi4 fu4yin4jian4.

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

Between you and me, I don't think she's going to get the promotion. 

私 下 对 你 讲 , 我 觉 得 她 不 会 得 到 提 升 。

Si1xia4 dui4 ni3 jiang3, wo3 jue2de ta1 bu2hui4 de2dao4 ti2sheng1.

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

She had to make a choice between two dresses. 

她 得 在 两 件 衣 服 中 选 择 一 件 。

Ta1 dei3 zai4 liang3 jian4 yi1fu zhong1 xuan3ze2 yi2 jian4.

Liu Yu RongShao JingxianDu FengLi ChunjiangGu Zheng
TerryKenAbbie
Between · 4

I don't want to work with Kevin, because there is friction between us. 

我 不 想 和 凯 文 共 事 因 为 我 们 俩 有 点 儿 矛 盾 。

Wo3 bu4 xiang3 he2 Kai3wen2 gong4shi4 yin1wei2 wo3men lia3 you3 dian3r mao2dun4.

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

What's the difference between these two?  (notice the use of zhe3 者 as a pronoun)

这 两 者 之 间 有 什 么 区 别 ?

Zhe4 liang3 zhe3 zhi1jian1 you3 shen2me qu1bie2.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie

It's very important to teach children how to distinguish between good and bad. 

教 会 小 孩 分 辨 好 坏 是 非 常 重 要 的 。

Jiao1 hui4 xiao3hai2r fen1bian4 hao3huai4 shi4 fei1chang2 zhong4yao4 de.

Feng XieCheng HongDu FengJin YanGu Zheng
DavidChelsea

The relationship between employer and employee should be one of mutual trust. 

雇 主 和 雇 员 应 该 互 相 信 任 。

Gu4zhu3 he2 gu4yuan2 ying1gai1 hu4xiang1 xin4ren4.

Hu XinyingZhang XiutingLiu Yu RongDu FengGu Zheng
TerryAllenCherieBrianCindy

Please sit between us. 

请 坐 在 我 们 中 间 。

Qing3 zuo4 zai4 wo3men zhong1jian1.

Shao DanniZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
TerryJulieBrienneStephan
Between · 5

According to the trade protocol between our two companies, you must open an escrow account. 

根 据 我 们 两 个 公 司 的 贸 易 议 定 书 , 你 们 要 先 开 一 个 担 保 账 户 。

Gen1ju4 wo3men liang3 ge4 gong1si1 de mao4yi4 yi4ding4shu1, ni3men yao4 xian1 kai1 yi2 ge4 dan1bao3 zhang4hu4.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

There's a subtle difference between them.  (could use wei1xiao3 = little, tiny, very little)

它 们 之 间 有 微 妙 的 区 别 。

Ta1men zhi1jian1 you3 wei1miao4 de qu1bie2.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredKaren LeeJeremyGlisonStevenQDaveFrank
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012