About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


On the way to your house, I stopped by the store.  (see qu4 yi2tang4)

去 你 家 的 路 上 , 我 逛 了 一 趟 商 店 。

Qu4 ni3 jia1 de lu4shang, wo3 guang4 le yi2 tang4 shang1dian4.

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

If you get there before me, tell them I was delayed by traffic and that I'm sorry. 

如 果 你 先 到 那 儿 , 就 说 堵 车 我 要 晚 到 点 儿 , 代 我 向 他 们 道 歉 。

Ru2guo3 ni3 xian1 dao4 na4r, jiu4 shuo1 du3 che1 wo3 yao4 wan3dao4 dian3r, dai4 wo3 xiang4 ta1men dao4qian4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

I was bitten by a mosquito.  (notice that one of the readers combines "le" and "yi" to seem to say "li" -- this kind of contraction is as common in Chinese as it is in English)

我 挨 了 一 只 蚊 子 咬 。

Wo3 ai2 le yi4 zhi1 wen2zi yao3.

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Wait for me by that big bridge. 

在 那 座 大 桥 等 我 。

Zai4 na4 zuo4 da4 qiao2 deng3 wo3 .

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

Waiter, could I have a table by the window? 

先 生 , 我 能 要 一 张 靠 窗 户 的 桌 子 吗 ?

Xian1sheng, wo3 neng2 yao4 yi4zhang1 kao4 chuang1hu de zhuo1zi ma?

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
By · 1

By my watch, we're late. 

按 我 的 表 来 说 , 我 们 晚 了 。

An4 wo3 de biao3 lai2 shuo1, wo3men wan3 le.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

The bouquet was brought by my boyfriend.  (The English uses the passive voice - but the Chinese does not. That bouquet is the one my boyfriend brought.)

那 束 花 是 我 的 男 朋 友 带 来 的 。

Na4 shu4 hua1 shi4 wo3de nan2peng2you dai4lai2 de.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

Let's stop by the store on the way to the show.  (short stop on the way to somewhere -- can also mean informal short visit)

咱 们 去 看 电 影 的 时 候 , 顺 便 在 那 家 商 店 停 一 下 。

Zan2men qu4 kan4 dian4ying3 de shi2hou, shun4bian4 zai4 na4 jia1 shang1dian4 ting2 yi2 xia4.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

By talking together, they deepened their understanding.  (literally - Through talking, they deepened their understanding.)

通 过 谈 话 , 他 们 加 深 了 了 解 。

Tong1guo4 tan2hua4, ta1men jia1shen1 le liao3jie3.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

The cars were covered by snow.  ( 被 is used as by)

车 都 被 雪 覆 盖 了 。

Che1 dou1 bei4 xue3 fu4gai4 le.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick
By · 2

The computer was broken by one of the students.  (The active voice could be used in both English and Chinese - One of the students broke the computer.)

计 算 机 被 一 个 学 生 弄 坏 了 。

Ji4suan4ji1 bei4 yi2ge xue2sheng nong4 huai4 le.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

By the time he gets here, we'll have finished dinner. 

等 他 来 的 时 候 , 咱 们 就 吃 完 饭 了 。

Deng3 ta1 lai2 de shi2hou, zan2men jiu4 chi1 wan2 fan4 le.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

I found a dollar by the side of the road. 

我 在 街 道 旁 边 儿 发 现 一 块 钱 。

Wo3 zai4 jie1dao4 pang2bian1r fa1xian4 yi2 kuai4 qian2.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

He's sitting by the window. 

他 靠 窗 户 坐 着 。

Ta1 kao4 chuang1hu4 zuo4zhe.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

My cat likes to sit by me on the couch. 

我 的 猫 喜 欢 在 沙 发 上 挨 着 我 坐 着 。

Wo3 de mao1 xi3huan zai4 sha1fa1shang ai1 zhe wo3 zuo4zhe.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick
By · 3

Make sure you come by 6 o'clock.  (literally -- you certainly want to me here before six)

六 点 以 前 你 一 定 要 到 这 儿 。

Liu4 dian3 yi3qian2 ni3 yi2ding4 yao4 dao4 zhe4r.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

I'll be coming to Beijing by air. 

我 将 乘 飞 机 到 北 京 。

Wo3 jiang1 cheng2 fei1ji1 dao4 Bei3jing1.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

What do you mean by that?  (literally - you saying that has what meaning?)

你 讲 这 话 是 什 么 意 思 ?

Ni3 jiang3 zhe4 hua4 shi4 shen2me yi4si?

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketNick

I met him by chance.  (Use peng4qiao3 in this sentence because you are talking about a third person...if you want to say "I met you by chance" use peng4dao4)

我 碰 巧 遇 见 了 他 。

Wo3 peng4qiao3 yu4jian4 le ta1.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

By luck, I got there before it rained. 

很 走 运 , 我 在 下 雨 之 前 到 了 那 儿 。

Hen3 zou3yun4, wo3 zai4 xia4yu3 zhi1qian2 dao4 le na4r.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick
By · 4

I threw it out by mistake. 

我 不 小 心 把 它 扔 了 出 去 。

Wo3 bu4 xiao3xin1 ba3 ta1 reng1 le chu1qu4.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

If you can't play by the rules, don't play at all. 

如 果 你 不 能 按 规 则 玩 儿 , 就 干 脆 别 玩 儿 了 。

Ru2guo3 ni3 bu4 neng2 an4 gui1ze2 wan2r, jiu4 gan1cui4 bie2 wan2r le.

Wang YongFeng XieLin QingGao Mingjiang
CricketAustinNick

I'm paid by the month. 

我 按 月 领 薪 。

Wo3 an4 yue4 ling3 xin1.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

You could tell by looking at him that he didn't feel well. 

你 能 看 出 来 他 不 舒 服 。

Ni3 neng2 kan4chu1lai ta1 bu4 shu1fu.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CricketAustinNick

I'll be there by 8:00. 

我 八 点 以 前 到 那 儿 。

Wo3 ba1dian3 yi3qian2 dao4 na4r.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn
By · 5

John's standing by the door waiting for me. 

约 翰 在 门 口 站 着 等 我 呢 。

Yue1han4 zai4 men2kou3 zhan4zhe deng3 wo3 ne.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

The chair by the table needs to be repaired. 

桌 边 的 那 把 椅 子 要 修 了 。

Zhuo1 bian1 de na4 ba3 yi3zi yao4 xiu1 le.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

I left my glasses by the computer. 

我 把 眼 镜 落 在 计 算 机 旁 。

Wo3 ba3 yan3jing4 la4 zai4 ji4suan4ji1 pang2.

Zhang MengFeng XieHuang XuZheng Jie
JamesAnn

She was standing by the entrance to the room, but she didn't want to go in. 

她 站 在 门 口 却 不 想 进 去 。

Ta1 zhan4 zai4 men2kou3 que4 bu4 xiang3 jin4qu4.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

Put that down by the corner of the desk. 

把 它 靠 着 桌 角 放 。

Ba3 ta1 kao4 zhe zhuo1jiao3 fang4.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn
By · 6

Stand by the mirror so I can take your picture. 

站 在 镜 子 边 上 , 我 好 给 你 照 相 。

Zhan4 zai4 jing4zi bian1shang, wo3 hao3 gei3 ni3 zhao4xiang4.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

The road runs by the beach and the view's terrific. 

路 在 海 滩 旁 , 景 色 美 极 了 。

Lu4 zai4 hai3tan1 pang2, jing3se4 mei3 ji2le.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

Are you coming by Jin Song Road? 

你 从 劲 松 路 来 吗 ?

Ni3 cong2 Jin4 Song1 Lu4 lai2 ma?

Cheng HongDa DiZheng HaotianLiu WeihongWei Xing
RickLindsayJames

Did you come by Jin Song Road? 

你 是 从 劲 松 路 过 来 的 吗 ?

Ni3 shi4 cong2 Jin4 Song1 Lu4 guo4 lai2 de ma?

Cheng HongZhao JianCheng MiaoZhuo ShuoCao LihuaLi Xinzhou
RickLindsayJames

Did you come by Jinsong Road?  (can also be expanded to "by way of" it means 你 用 Jinsong 吗 ? )

你 是 从 劲 松 路 来 的 吗 ?

Ni3 shi4 cong2 Jin4song1 Lu4 lai2 de ma?

Wang YongFeng XieLin QingGao Mingjiang
CricketAustinNick
By · 7

"Tom Sawyer" is by Mark Twain. 

《 汤 姆 索 亚 》 是 马 克 吐 温 写 的 。

Tang1mu3 Suo3ya4 shi4 Ma3ke4 Tu3wen1 xie3 de.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

Father and I like to camp by the roadside in a tent. 

我 和 爸 爸 喜 欢 住 在 路 边 账 篷 里 。

Wo3 he2 Ba4ba xi3huan zhu4 zai4 lu4 bian1 zhang4peng li3.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

The course of the Yangtze will be controlled by a series of dams. 

长 江 河 道 将 被 三 峡 大 坝 截 流 。

Chang2jiang1 he2dao4 jiang1 bei4 san1xia2 da4ba4 jie2liu2.

Cheng HongDu FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen RanZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

When the other team's bus broke down on the way to the game, our team won by default. 

其 他 赛 队 的 车 在 路 上 抛 了 锚 , 我 们 就 自 动 胜 出 。

Qi2 ta1 sai4 dui4 de che1 zai4 shang pao1 le mao2, wo3men jiu4 zi4dong4 sheng4chu1.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

10 divided by 2 is 5 

10 除 以 2 得 5

shi2 chu2yi3 er4 de2 wu3

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie
By · 8

89 divided by 3 is 29.667 

89 除 以 3 得 29 点 667

ba1shi2jiu3 chu2yi3 san1 de2 er4shi2jiu3dian3liu4liu4qi1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

I ruined my best shoes walking on the beach by the water. 

我 在 海 滩 上 散 步 , 我 最 好 的 鞋 子 因 进 水 而 毁 了 。

Wo3 zai4 hai3tan1shang san4bu4, wo3 zui4 hao3de xie2zi yin1 jin4shui3 er2 hui3le.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

Sally Saucer sat by the seaside sifting seashells. 

Sally Saucer 坐 在 海 边 筛 贝 壳 。

Sally Saucer zuo4 zai4 hai3bian1 shai1 bei4ke2.

Jessie WangLin LinLuo WenjinCao HuiWT ZhengZhang Ning
LynnFredLynnFred

I have to get the final draft of my book to the editor by the end of the week. 

我 得 在 星 期 五 把 书 的 最 终 样 本 给 编 辑 者 。

Wo3 dei3 zai4 xing1qi1wu3 ba3 shu1 de zui4zhong1 yang4 ben3 gei3 bian1ji2zhe3.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
TerryAllenCherieBrianCindy

His feet were scalded by hot water.  (Hot water scalded his feet is a possible sentence in English, but 被 bei4 - by would be correct in Chinese because it is an unpleasant situation. It also removes responsibility from "He" - he is just the passive recipient of the burn.)

他 的 脚 被 热 水 烫 伤 了 。

Ta1 de jiao3 bei4 re4shui3 tang4shang1le.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley
By · 9

I got the answer by dividing by the total cost. 

除 以 总 成 本 后 我 得 到 了 答 案 。

Chu2yi3 zong3 cheng2ben3 hou4, wo3 de2dao4 le da2'an4.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

The enemy hung the soldier up by his wrists to torture him. 

敌 人 把 这 个 战 士 吊 起 来 拷 问 他 。

Di2ren2 ba3 zhe4 ge4 zhan4shi4 diao4 qi3lai2 kao3wen4 ta1.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

The monkey hangs on the tree by his tail.  (ba3 is used here as "by" to indicate the passive voice)

猴 子 用 尾 巴 把 自 己 挂 在 树 上 。

Hou2zi yong4 wei3ba ba3 zi4ji3 gua4 zai4 shu4shang.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

I got a modest increase in my salary, but my rent went up by 10 percent. 

我 的 工 资 涨 了 一 点 , 但 房 租 也 涨 了 百 分 之 十 。

Wo3 de gong1zi1 zhang3 le yi2dian3, dan4 fang2zu1 ye3 zhang3 le bai3fen1zhi1 shi2.

Liu Yu RongHu SiyuWang ChenLi XinzhouGu Zheng
DavidAbbieChris

Each knot in a silk rug is tied by hand.  (notice how "in a" becomes a "de" construction -- literally -- silk rug on of each knot uses had to tie -- as if you said in English: the silk rug's knots)

丝 织 地 毯 上 的 每 一 个 结 都 是 用 手 打 的 。

Si1zhi1 di4tan3shang de mei3 yi2ge jie2 dou1 shi4 yong4 shou3 da3 de.

Liu Yu RongHu SiyuWang ChenLi XinzhouGu Zheng
EricLynn
By · 10

It is often better to give a loose translation rather than translate word by word. 

意 译 通 常 比 逐 字 翻 译 要 好 。

Yi4yi4 tong1chang2 bi3 zhu2zi4 fan1yi4 yao4 hao3.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

I want to send this letter by airmail. 

我 要 用 航 空 邮 件 邮 递 这 封 信 。

Wo3 yao4 yong4 hang2kong1 you2jian4 you2di4 zhe4 feng1 xin4.

HuaWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

Please send me the catalogs by mail. 

请 将 目 录 邮 寄 给 我 。

Qing3 jiang1 mu4lu4 you2ji4 gei3 wo3.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

He is so modest that sometimes he is underestimated by people, but he is quite brilliant.  (meaning extremely intelligent)

他 太 谦 虚 了 , 以 至 于 有 时 人 们 低 估 了 他 , 但 他 实 际 上 是 非 常 出 色 的 。

Ta1 tai4 qian1xu1 le, yi3zhi4yu2 you3shi1 ren2men di1gu1 le ta1, dan4 ta1 shi1ji4shang shi4 fei1chang2 chu1se4de.

Liu Yu RongHu SiyuWang ChenLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris

6 multiplied by 3 is 18 

6 乘 以 3 得 18

liu4 cheng2yi3 san1 de2 shi2ba1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie
By · 11

You can't tell anything by dress these days. 

如 今 你 无 法 通 过 一 个 人 的 穿 着 来 判 断 他 的 身 份 。

Ru2jin1 ni3 wu2fa3 tong1guo4 yi2ge4 ren2de chuan1zhuo2 lai2 pan4duan4 ta1de shen1fen4.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
ChrisKenGlison

I left my watch on the small black table by the door. It's not there now. Have you seen it? 

我 把 我 的 手 表 落 在 靠 门 的 小 黑 桌 子 上 了 。 它 现 在 不 在 那 儿 了 , 你 看 见 它 了 吗 ?

Wo3 ba3 wo3 de shou3biao3 la4 zai4 kao4 men2 de xiao3 hei1 zhuo1zishang le. Ta1 xian4zai4 bu2 zai4 na4r le, ni3 kan4jian ta1 le ma?

Wang YongSun JingsuShao JingxianGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

I passed by the market, but it was too crowded to stop. 

我 路 过 了 市 场 , 但 是 太 挤 了 不 能 停 下 来 。

Wo3 lu4guo4 le shi4chang3, dan4shi4 tai4 ji3 le bu4 neng2 ting2xia4lai.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah

If you'll only keep at it, you'll finish all that work by tomorrow. 

只 要 你 不 停 地 做 下 去 , 你 明 天 一 定 能 做 完 这 些 活 儿 。

Zhi3yao4 ni3 bu4 ting2 de zuo4xia4qu4, ni3 ming2tian1 yi2ding4 neng2 zuo4wan2 zhe4 xie1 huo2r.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

By which airline are you traveling? 

你 旅 行 坐 哪 家 航 空 公 司 的 飞 机 ?

Ni3 lu~3xing2 zuo4 na3 jia1 hang2kong1 gong1si1 de fei1ji1?

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy
By · 12

You can get the medicine by prescription. 

你 可 以 按 药 方 拿 药 。

Ni3 ke3yi3 an4 yao4fang1 na2yao4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

He was given a lot of property by his father. 

他 的 爸 爸 给 他 很 多 财 产 。

Ta1 de ba4ba gei3 ta1 hen3 duo1 cai2chan3.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

I happened by the store just when they were having a big sale on toilet paper. 

当 我 去 商 店 的 时 候 , 正 碰 上 他 们 的 手 纸 大 减 价 。

Dang1 wo3 qu4 shang1dian4 de shi2hou4, zheng4 peng4 shang ta1men de shou3zhi3 da4 jian3jia4.

Hu XinyingSun JingsuJin YanShao JingxianZhang Zhida
TerryAllenCherieBrianCindy

Many buildings in Beijing are covered by scaffolding. It's really hard to take good pictures.  (called jia4zi for short -- I asked two building workmen and they both called it jia4zi -- but only use the short form if the meaning is clear otherwise see jiao3shou3jia4)

许 多 建 筑 都 被 架 子 挡 着 。 很 难 照 相 。

Xu3duo1 jian4zhu4 dou1 bei4 jia4zi dang3 zhe. Hen3 nan2 zhao4xiang4.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

I can do it by myself. 

我 可 以 自 己 做 。

Wo3 ke3yi3 zi4ji3 zuo4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian
By · 13

The box should've arrived in Beijing by now. 

那 个 盒 子 这 时 候 应 该 到 达 北 京 。

Na4 ge4 he2zi zhe4 shi2hou ying1gai1 dao4da2 Bei3jing1.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

There is every indication that she was smothered by a pillow. 

所 有 迹 象 表 明 他 是 被 枕 头 闷 死 的 。

Suo3you3 ji4xiang4 biao3ming2 ta1 shi4 bei4 zhen3tou men1si3 le.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

The man is standing by the tree. 

那 个 男 人 站 在 树 旁 。

Na4ge nan2ren2 zhan4 zai4 shu4 pang2.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

Beginning the day after tomorrow, each day I'll go by bike to the class on time, practice pronunciation, study the texts, write Chinese characters, listen to tapes, recite short sentences from memory, and answer questions. 

后 天 早 上 开 始 , 每 天 我 准 时 骑 车 去 教 室 上 课 , 练 发 音 , 念 课 文 , 写 汉 字 , 听 录 音 , 背 短 句 , 回 答 问 题 。

Hou4tian1 zao3shang kai1shi3, mei3tian1 wo3 zhun3shi2 qi2che1 qu4 jiao4shi4 shang4ke4, lian4 fa1yin1, nian4 ke4wen2, xie3 Han4zi4, ting1 lu4yin1, bei4 duan3ju4, hui2da2 wen4ti2.

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
TerryJulieAustinSarah

He survived his wife by three years. 

他 比 他 的 老 婆 多 活 三 年 。

Ta1 bi3 ta1 de lao3po2 duo1huo2 le san1 nian2.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie
By · 14

She trains by running every day. 

她 每 天 通 过 跑 步 来 做 体 育 训 练 。

Ta1 mei3 tian1 tong1guo4 pao3bu4 lai2 zuo4 ti3yu4 xun4lian4.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
AllenEricDanielle

Do you prefer to go by car? 

你 想 坐 车 去 吗 ?

Ni3 xiang3 zuo4 che1 qu4 ma?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012