About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 


新 年 时 人 们 互 相 拜 年 。

Xin1nian2 shi2 ren2men hu4xiang1 bai4nian2.

People visit each other during the New Year season.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

在 冰 川 期 , 地 球 表 面 的 大 部 分 被 冰 河 所 覆 盖 。

Zai4 bing1chuan1qi1, di4qiu2 biao3mian4 da4bu4fen bei4 bing1he2 suo3 fu4gai4.

During the ice age, glaciers covered most of the hemispheres.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

许 多 人 在 第 一 次 世 界 大 战 中 死 亡 。

Xu3duo1ren2 zai4 Di4yi1ci4 Shi4ji4 Da4zhan4 zhong1 si3wang2.

A lot of people died during the First World War.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

地 震 时 切 断 电 源 , 防 止 引 起 火 灾 。

Di4zhen4 shi2 qie1duan4 dian4yuan2, fang2zhi3 yin3qi3 huo3zai1.

The electric supply was cut off during the earthquake to prevent fires.

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
CashmeiraEllen

公 司 在 残 酷 的 竞 争 中 竟 相 降 价 , 直 至 其 中 一 家 公 司 倒 闭 。 之 后 获 胜 的 公 司 就 可 以 提 高 价 格 了 。

Gong1si1 zai4 can2ku4 de jing4zheng1 zhong1 jing4 xiang1 jiang4jia4, zhi2 zhi4 qi2zhong1 yi4 jia1 gong1si1 dao3bi4. Zhi1hou4 huo4 sheng4 de gong1si1 jiu4 ke3yi3 ti2gao1 jia4ge2 le.

During cut-throat competition companies will cut their prices until one goes out of business, then the winner will raise his prices.

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
Cashmeira
During · 1

寒 假 我 们 可 以 堆 雪 人 。

Han2jia4 wo3men ke3yi3 dui1 xue3ren2.

During winter vacation we can build snowmen.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
FredJenniferStevenQ

会 上 , 她 坚 持 提 出 工 厂 的 问 题 , 但 没 人 想 谈 它 。

Hui4shang, ta1 jian1chi2 ti2chu1 gong1chang3de wen4ti2, dan4 mei2ren2 xiang3 tan2 ta1.

During the meeting, she kept trying to bring up the problems at the factory, but no one wanted to talk about them.

(“during” 暗 示 一 个 动 作 超 时 延 续 )

Zhang MengFeng XieChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

人 们 在 节 日 里 很 高 兴 。

Ren2men zai4 jie2ri4 li3 hen3 gao1xing4.

People are happy during festival.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

那 次 经 济 危 机 的 时 候 好 多 人 无 法 工 作 。

Na4 ci4 jing1ji4 wei1ji1 de shi2hou hao3duo1 ren2 wu2fa3 gong1zuo4.

A good many people couldn't work during that economic crisis.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

经 济 衰 退 时 , 很 多 公 司 倒 闭 。

Jing1ji4 shuai1tui4 shi2, hen3 duo1 gong1si1 dao3bi4.

During a depression many companies go bankrupt.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn
During · 2

夜 里 肯 定 下 雨 了 , 草 是 湿 的 。

Ye4li3 ken3ding4 xia4 yu~3 le, cao3 shi4 shi1de.

There must have been rain during the night, the grass is wet.

(“during” 表 示 没 有 一 个 知 道 的 确 定 时 间 )

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

他 早 上 把 这 个 留 给 你 。

Ta1 zao3shang ba3 zhe4ge liu2 gei3 ni3.

He left this for you sometime during the morning.

(“during” 给 了 一 个 不 确 定 的 时 间 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
DavidSarahBrian

他 看 电 影 时 不 停 地 说 话 , 真 气 人 。

Ta1 kan4 dian4ying3 shi2 bu4 ting2 de shuo1hua4, zhen1 qi4ren2.

He annoyed me a lot when he didn't stop talking during the movie.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
AnselJenniferCeCeliaBrian

考 试 的 时 候 , 大 多 数 学 生 很 困 。

Kao3shi2 de shi2hou, da4duo1shu4 xue2sheng hen3 kun4.

During exams, most students look sleepy.

Wang JinHuang JialiCao HuiWang YongWT ZhengGao Mingjiang
DaveCherieRoryAllenAshley

看 电 影 说 话 真 让 人 讨 厌 。

Kan4 dian4ying3 shuo1hua4 zhen1 rang4 ren2 tao3yan4.

People who talk during movies are so annoying.

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
CashmeiraEllen
During · 3

在 2002 年 世 界 杯 中 , 每 个 人 都 认 为 美 国 队 很 早 就 会 被 淘 汰 , 他 们 在 比 赛 中 从 没 踢 得 这 么 好 。

Zai4 er4ling2ling2er4 nian2 Shi4jie4bei1 zhong1, mei3 ge4 ren2 dou1 ren4wei2 Mei3guo2 dui4 hen3 zao3 jiu4 hui4 bei4 tao2tai4, ta1men zai4 bi3sai4 zhong1 cong2mei2 ti1de zhe4me hao3.

During the World Cup in 2002, everyone expected the United States' men's team to be eliminated early. They had never done very well in competition.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

考 试 中 你 不 应 该 给 你 的 同 学 写 条 子 。

Kao3shi4 zhong1 ni3 bu4 ying1gai1 gei3 ni3 de tong2xue2 xie3 tiao2zi.

You shouldn't write notes to your classmates during the exam.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenNickSarah

暴 风 雨 中 , 一 棵 树 横 倒 在 街 上 , 交 通 停 滞 了 一 个 小 时 。

Bao4 feng1 yu3 zhong1, yi4 ke1 shu4 heng2dao3 zai4 jie1shang, jiao1tong1 ting2zhi4le yi2ge xiao3shi2.

A tree fell across the road during the storm, traffic was stopped for an hour.

( across = 阻 断 , 一 个 障 碍 物 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

我 在 午 餐 时 去 买 了 一 些 东 西 。

Wo3 zai4 wu3can1shi2 qu4 mai3 le yi4xie1 dong1xi1.

I went shopping during lunch.

(“during” 表 示 你 还 做 了 些 什 么 事 , 例 如 吃 饭 和 去 购 物 -- 时 间 是 可 以 理 解 的 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
DavidSarahBrian

让 我 们 午 饭 时 再 讨 论 它 。

Rang4 wo3men wu3fan4shi zai4 tao3lun4 ta1.

Let's talk that over again during lunch.

(“during” -- 用 于 作 为 选 择 , 将 可 能 的 时 间 扩 展 为 包 括 开 始 , 中 间 和 结 尾 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
DavidSarahBrian
During · 4

历 史 上 , 每 次 政 变 中 , 新 政 权 都 会 疯 狂 地 削 弱 反 抗 势 利 。 然 后 再 屠 杀 他 们 。

Li4shi3shang, mei3ci4 zheng4bian4 zhong1, xin1 zheng4quan2 dou1hui4 feng1kuang2de xue1ruo4 fan3kang4shi4li4. Ran2hou4 zai4 tu2sha1 ta1men.

Historically, during a coup d'etat the new regime eliminates the opposing forces violently. They kill them.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

这 一 阵 子 他 很 忙 。

Zhe4 yi2zhen4zi ta1 hen3 mang2.

He's very busy during this period.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
DaveMaggyBrianAustin

我 们 在 中 秋 节 吃 月 饼 。

Wo3men zai4 Zhong1qiu1jie2 chi1 yue4bing3.

We eat mooncakes during Mid-autumn Festival.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

在 戏 剧 进 行 的 时 候 , 她 一 阵 咳 嗽 , 所 以 她 出 去 了 。

Zai4 xi4ju4 jin4xing2 de shi2hou ta1 yi2 zhen4 ke2sou suo3yi3 ta1 chu1 qu4 le.

She had a fit of coughing during the play, so she left.

Huang XuZhao HeWT ZhengLiu WeihongGao Mingjiang
AprilJamesBrian
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012