About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


The audience applauded for 5 minutes. 

观 众 鼓 掌 五 分 钟 。

Guan1zhong4 gu3 zhang3 wu3 fen1zhong1.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

I need some aspirin for my arthritis. 

我 需 要 一 些 阿 斯 匹 林 治 疗 我 的 关 节 炎 。

Wo3 xu1yao4 yi4 xie1 a1si2pi1lin2 zhi4liao2 wo3 de guan1jie2yan2.

Wang YongDa DiGao Mingjiang
AustinNick

The child asked her mother for a new pair of gloves. 

孩 子 向 她 的 妈 妈 要 一 双 新 手 套 。

Hai2zi xiang4 ta1 de ma1ma yao4 yi4 shuang1 xin1 shou3tao4.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Come over for awhile. 

来 一 下 。

Lai2 yi2 xia4.

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

The score for yesterday's basketball game was 98/69. 

昨 天 篮 球 赛 的 比 分 是 九 十 八 比 六 十 九 。

Zuo2tian1 lan2qiu2sai4 de bi3fen1 shi4 jiu3shi2ba1 bi3 liu4shi2jiu3.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian
For · 1

Wait for me next to the Korean cafeteria. 

在 朝 鲜 食 堂 旁 边 儿 等 我 。

Zai4 Chao2xian3 shi2tang2 pang2bian1r deng3 wo3.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

Go down Main Street for five blocks, turn left and Carrefour will be on your right.  (In this sentence, Main Street is translated as 'main street')

沿 着 主 路 走 , 在 第 五 个 路 口 左 转 , 家 乐 福 就 在 右 手 边 。

Yan2zhe Zhu3 Lu4 zou3, zai4 di4wu3 ge4 lu4kou3 zuo3 zhuan3, Jia1le4fu2 jiu4 zai4 you4 shou3 bian1.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

Zhang Meng lost his hat. He didn't bother to look for it.  (The 'de' modifying hat may be left out)

张 萌 的 帽 子 丢 了 , 他 没 有 费 劲 去 找 。

Zhang1 Meng2 de mao4zi diu1 le, ta1 mei2you3 fei4jin4 qu4 zhao3.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

Not eating breakfast's bad for your health.  (bu4li4 is read bu2li4 -- but it is a single word, so I spelled it as bu4li4 so it could be found when searching)

不 吃 早 饭 对 健 康 不 利 。

Bu4 chi1 zao3fan4 dui4 jian4kang1 bu2li4.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenFrank

Would you please buy a bucket of paint for me when you go to the store? 

你 帮 我 在 商 店 买 一 桶 油 漆 好 吗 ?

Ni3 bang1 wo3 zai4 shang1dian4 mai3 yi4 tong3 you2qi1 hao3 ma?

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank
For · 2

Where does the bus stop for 52?  (where 52 is the name of a bus route)

五 十 二 路 车 站 在 哪 儿 ?

Wu3shi2er4lu4 che1zhan4 zai4 na3r?

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
Sarah GJeremyMaggy

Today the post office is open for business as usual. 

今 天 邮 局 正 常 营 业 。

Jin1tian1 you2ju2 zheng4chang2 ying2ye4.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

We want two bills for the room. 

我 们 要 两 份 账 单 。

Wo3men yao4 liang3 fen4 zhang4dan1.

Wang WenjingFeng XieZhang JingMi Zhaoxi
KarenMichaelAprilRory

Let's ask for separate checks. 

分 头 付 账 吧 。

Fen1tou2 fu4 zhang4 ba.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
LynnMalStephan

That bus is too crowded. Let's wait for the next one.  (In Chinese, they use "zhe4" for things that are close or approaching - in this sentence the English says "that" to indicate rejection, the Chinese would not carry the same meaning)

这 辆 车 太 挤 了 , 我 们 等 下 一 辆 !

Zhe4 liang4 che1 tai4 ji3 le, wo3men deng3 xia4 yi2 liang4.

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CricketDavidCindy
For · 3

She deposited money for school. 

她 为 上 学 存 钱 。

Ta1 wei4 shang4xue2 cun2qian2.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

What can I do for you? 

我 能 帮 你 做 什 么 ?

Wo3 neng2 bang1 ni3 zuo4 shen2me?

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveJeremyFrank

They sent for a doctor for her. 

他 们 为 她 请 了 个 大 夫 。

Ta1men wei4 ta1 qing3 le ge4 dai4fu.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

Let me write my e-mail address for you. 

我 给 你 我 的 e-mail 地 址 。

Wo3 gei3 ni3 wo3 de e-mail di4zhi3.

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

I want to exchange this for a bigger size.  (the item might be a skirt -- you should change the measure word to agree with noun you are describing -- a coat would be yi2 jian4)

我 想 换 一 条 大 点 的 。

Wo3 xiang3 huan4 yi4 tiao2 da4 dian3 de.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan
For · 4

I installed an extension in the bedroom for convenience. 

为 了 方 便 , 我 在 卧 室 里 安 了 一 部 分 机 。

Wei4le fang1bian4, wo3 zai4 wo4shi4 li3 an1 le yi2 bu4 fen1ji1.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnDaveJenniferBrianCeCelia

Look for a needle in a haystack.  (Literally -- Fish the sea for a needle)

大 海 里 捞 针 。

Da4hai3 li lao1 zhen1.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
ChrisKenGlison

What are we going to have for breakfast? 

我 们 早 餐 吃 什 么 ?

Wo3men zao3can1 chi1 shen2me?

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

President Jiang Zemin held a banquet for President Clinton. 

江 泽 民 主 席 为 克 林 顿 总 统 举 行 晚 宴 。

Jiang1 Ze2min2 Zhu3xi2 wei4 Ke4lin2dun4 Zong3tong3 ju3xing2 wan3yan4.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
TerryJulieAustinSarah

The gardens in Suzhou are famous for their size and beauty. 

苏 州 园 林 以 它 的 规 模 和 美 丽 著 名 。

Su1zhou1 yuan2lin2 yi3 ta1 de gui1mo2 he2 mei3li4 zhu4ming2.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
CricketMikeKaren LeeJeremy
For · 5

Go for it!  (used to urge someone on to greater violence or effort in a game or a fight)

打 得 好 !

Da3 de2 hao3!

Sun BinFeng XieLi ZhenZheng Jie
FredApril

This has been my habit for many years. 

这 是 我 多 年 来 的 习 惯 。

Zhe4 shi4 wo3 duo1 nian2 lai2 di xi2guan4

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredShawnCricketChelsea

These gloves are too small for my hands, I can't get them on.  ("for my hands" would not normally be said in Chinese, but would in English)

这 副 手 套 太 小 了 , 我 戴 不 下 。

Zhe4 fu4 shou3tao4 tai4 xiao3 le, wo3 dai4 bu2 xia4.

Sun BinZhang XiutingZhu JingShao JingxianZhang Zhida
JeremySarah GAnn

How about going out for a walk? 

出 去 走 走 , 怎 么 样 ?

Chu1qu4 zou3zou3, zen3meyang4?

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

He's waiting for you in the hall. 

他 正 在 大 厅 里 等 你 。

Ta1 zheng4zai4 da4ting1 li3 deng3 ni3.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison
For · 6

This dictionary is intended for beginners.  (bian1 means to write, edit or compile -- the wei4 shows the purpose or intention)

这 本 词 典 是 为 初 学 者 编 的 。

Zhe4 ben3 ci2dian3 shi4 wei4 chu1xue2zhe3 bian1 de.

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
DavidRoryDanielleLennieChelsea

I wouldn't make a kite for just anybody.  (grammatically 'bu2 shi4 shei2' or 'bu2 shi4 shui2' is incorrect, but it is said often and in many circumstances: Bu2 shi4 shei2 wo3 dou1 qing3 ta1 chi1fan4. I wouldn't ask just anybody to eat with me.)

我 不 是 给 谁 都 做 风 筝 。

Wo3 bu2 shi4 gei3 shei2 dou1 zuo4 feng1zheng1.

Shao DanniLiu Yu RongSun BinWang Wenjing
NicAbbieBrian

I made a leaf collection for school. 

我 为 学 校 收 集 叶 子 标 本 。

Wo3 wei4 xue2xiao4 shou1ji2 ye4zi biao1ben3.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu Chang
ScribMal

I'm leaving Beijing to go to Shanghai for a week.  (呆 and 待 have the same pronunciation -- in this situation, you can use either correctly -- both mean "to stay")

我 将 离 开 北 京 去 上 海 呆 一 个 星 期 。

Wo3 jiang1 li2kai1 Bei3jing1 qu4 Shang4hai3 dai1 yi2 ge4 xing1qi1.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

I lost the case for my camera lens. 

我 把 镜 头 盒 丢 了 。

Wo3 ba3 jing4tou2 he2 diu1 le.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah
For · 7

I'm waiting for my mail. 

我 正 在 等 我 的 邮 件 。

Wo3 zheng4zai4 deng3 wo3 de you2jian4.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

The Great Hall of the People has a meeting room for every minority group in China. 

人 民 大 会 堂 有 一 间 供 中 国 少 数 民 族 使 用 的 会 议 室 。

Ren2min2 Da4hui4tang2 you3 yi4 jian1 gong4 Zhong1guo2 shao3shu4min2zu2 shi3yong4 de hui4yi4shi4.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

They're considering fifty-two names for their new baby. 

他 们 , 为 他 们 的 新 生 儿 , 考 虑 了 五 十 二 个 名 字 。

Ta1men, wei4 ta1men de xin1 sheng1 er2, kao3lu~4 le wu3shi2er4 ge4 ming2zi.

Zhang MengFeng XieHuang JialiWT Zheng
LynnMalStephan

It's perfect weather for the beach. 

今 天 的 天 气 很 适 合 去 游 泳 。

Jin1tian1 de tian1qi4 hen3 shi4he2 you2yong3.

Hu XinyingLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng JieZhang Zhida
TerryAllenCherieBrianCindy

My tractor's making terrible noises. I think the pistons are due for replacement. 

我 的 拖 拉 机 噪 声 很 大 。 我 想 可 能 是 该 换 活 塞 了 。

Wo3 de tuo1la1ji1 zao4sheng1 hen3 da4. Wo3 xiang3 ke3neng2 shi4 gai1 huan4 huo2sai1 le.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn
For · 8

The students are preparing for the meeting. 

学 生 们 正 准 备 开 会 。

Xue2sheng1men zheng4 zhun3bei4 kai1hui4.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

I need to prepare for my vacation. 

我 要 为 我 的 假 期 作 准 备 。

Wo3 yao4 wei4 wo3 de jia4qi1 zuo4 zhun3bei4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Can I have it for a little bit less? 

便 宜 一 些 好 吗 ?

Pian2yi yi4 xie1 hao3 ma?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

They rejected the bid for the company. It was too low.  (They are trying to sell the company.)

他 们 放 弃 了 对 那 家 公 司 的 报 价 。 价 钱 太 低 了 。

Ta1men fang4qi4 le dui4 na4 jia1 gong1si1 de bao4jia4. Jia4qian2 tai4 di1 le.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris

I couldn't reach that book, would you get it for me? 

我 够 不 到 那 本 书 , 你 可 以 拿 给 我 吗 ?

Wo3 gou4 bu2 dao4 na4 ben3 shu1, ni3 ke3yi3 na2 gei3 wo3 ma?

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
KarenMalChelseaAustinChrystal
For · 9

This receipt's for five books. 

这 是 五 本 书 的 收 据 。

Zhe4 shi4 wu3 ben3 shu1 de shou1ju4.

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongShu Chang
ScribMal

I solve cross-word puzzles for relaxation. 

我 做 填 词 游 戏 来 放 松 。

Wo3 zuo4 tian2ci2you2xi4 lai2 fang4song1.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris

There are no more reservations for the flight, I'll have to fly stand-by. At least it will be cheaper. 

这 次 航 班 已 被 预 订 满 了 , 我 不 得 不 等 等 , 看 看 有 没 有 人 退 掉 。至 少 那 很 便 宜 。

Zhe4 ci4 hang2ban1 yi3 bei4 yu4ding4 man3 le, wo3 bu4de2bu4 deng3deng3, kan4kan4 you3 mei2 you3 ren2 tui4diao4. Zhi4shao3 na4 hen3 pian2yi.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryBrianRachelCindy

He's responsible for bringing the chairs and table to the picnic. I'll take responsibility for the games. 

他 负 责 野 餐 的 桌 椅 , 我 负 责 游 戏 。

Ta1 fu4ze2 ye3can1de zhuo1yi3, wo3 fu4ze2 you2xi4.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricMaggyLennie

That revolution was good for the economy. 

那 次 革 命 对 经 济 有 好 处 。

Na4 ci4 ge2ming4 dui4 jing1ji4 you3 hao3 chu4.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee
For · 10

Haven't seen you for quite awhile. 

好 久 不 见 !

Hao3 jiu3 bu2 jian4!

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

I found the neatest silk skirt in the market for 20 kuai! 

我 在 这 个 市 场 上 买 的 这 条 很 不 错 的 真 丝 裙 子 才 二 十 块 钱 。

Wo3 zai4 zhe4 ge4 shi4chang3shang mai3 de zhe4 tiao2 hen3 bu2 cuo4 de zhen1si1 qun2zi cai2 er4shi2kuai4 qian2.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

After typing for three hours, she stretched her arms.  (In Chinese, this is a set phrase referring to stretching the arms back and arching the small of the back -- in other words, stretching)

打 了 三 个 小 时 的 字 , 她 伸 了 个 懒 腰 !

Da3 le san1 ge4 xiao3shi2 de zi4, ta1 shen1 le ge4 lan3 yao1.

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CricketDavidCindy

My grandpa has been in his study for almost 5 hours.  (notice the use of kuai4 as an adverb - almost)

我 爷 爷 在 他 的 书 房 里 呆 了 快 五 个 小 时 了 。

Wo3 ye2ye zai4 ta1 de shu1fang2 li3 dai1 le kuai4 wu3ge xiao3shi2 le.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

I have studied Chinese for one semester. 

我 学 习 汉 语 半 年 。

Wo3 xue2xi2 Han4yu3 ban4nian2.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy
For · 11

This text's not suitable for the boy, it's too difficult.  (Beijing accent adds 'r' to nan2hai2, but it is not written)

这 个 课 本 对 这 个 男 孩 不 合 适 , 它 太 难 了 。

Zhe4 ge4 ke4ben3 dui4 zhe4 ge4 nan2hai2r bu4 he2 shi4, ta1 tai4 nan2 le.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren Lee

Emperor Qian Long built the Summer Palace for his mother. 

乾 隆 皇 帝 为 他 母 后 修 建 了 颐 和 园 。

Qian2 Long2 Huang2di4 wei4 ta1 mu3hou4 xiu1jian4 le Yi2he2yuan2.

Zhang MengFeng XieLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

Where's the switch for the radio?  (common term for radio)

收 音 机 的 开 关 在 哪 儿 ?

Shou1yin1ji1 de kai1guan1 zai4 na3r?

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAprilMichael

We have compassion for the poor.  (We sympathize with the poor)

我 们 可 怜 穷 人 。

Wo3men ke3lian2 qiong2ren2.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveJeremyFrank

She has a talent for music. 

她 有 音 乐 天 赋 。

Ta1 you3 yin1yue4 tian1fu4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
JoshJulieAustinSarahTerry
For · 12

The conductor shouted to the engineer to hold the train for a group of late passengers.  (note the use of the adjective wan3 as a verb.)

列 车 员 大 声 叫 火 车 司 机 暂 时 不 要 开 车 , 因 为 有 一 队 人 晚 了 。

Lei4che1yuan2 da4sheng1 jiao4 huo3che1 si1ji1 zan4shi2 bu2yao4 kai1che1, yin1wei2 you3 yi2 dui4 ren2 wan3 le.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

I want to trade in my computer for a new one. How much can you give me for this old Pentium 800? 

我 想 把 我 的 计 算 机 以 旧 换 新 , 那 个 旧 的 奔 腾 800 能 折 多 少 钱 ?

Wo3 xiang3 ba3 wo3 de ji4suan4ji1 yi3 jiu4 huan4 xin1, na4 ge4 jiu4 de Ben1teng2 ba1 bai3 neng2 zhe2 duo1shao3 qian2?

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

This is unfair for this girl.  (literally -- This by this girl is unfair.)

这 对 这 个 女 孩 不 公 。

Zhe4 dui4 zhe4 ge4 nu~3hai2r bu4gong1.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

A spreadsheet is a useful tool for many subjects, not just mathematics. 

电 子 制 表 对 于 多 门 学 科 都 是 有 用 的 工 具 , 不 仅 限 于 数 学 。

Dian4zi3 zhi4biao3 dui4 yu2 duo1 men2 xue2ke1 dou1 shi4 you3yong4 de gong1ju4, bu4jin3 xian4yu2 shu4xue2.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
RoryDanielleLennieChelsea

Wait for me... 

等 我

deng3 wo3

Shao DanniFeng XieLi ZhenShao Jingxian
LynnMikeTerryDanielle
For · 13

Wait for the bus.... 

等 车

Deng3 che1...

Li DiFeng XieLi ZhenCao Hui
LynnMikeTerryDanielle

I think I'll walk backwards for awhile. 

我 想 我 要 倒 着 走 一 会 儿 。

Wo3 xiang3 wo3 yao4 dao4 zhe zou3 yi2 hui4r.

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

He's a kind man, so it's easy for him to identify with others. 

他 是 个 好 人 , 所 以 他 很 容 易 和 其 他 人 打 成 一 片 。

Ta1 shi4 ge4 hao3 ren2, suo3yi3 ta1 hen3 rong2yi4 he2 qi2ta1ren2 da3 cheng2 yi2pian4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

I'm working for a company here. 

我 在 这 儿 的 一 家 公 司 上 班 。

Wo3 zai4 zhe4r de yi4 jia1 gong1si1 shang4ban1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012