About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


From each according to his ability, to each according to his work.  (principle of socialism -- adjusted Marxian principle to recognize that people don't work when it isn't necessary)

各 尽 所 能 , 按 劳 分 配

Ge4jin4 suo3neng2, an4lao2 fen1pei4

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
SarahFrank

Orders came from above to change the entire advertising campaign for the new products.  (literally - Top side down reach instructions to change ...)

上 面 下 达 指 示 改 变 整 个 新 产 品 广 告 计 划 。

Shang4mian4 xia4 da2 zhi3shi4 gai3bian4 zheng3ge4 xin1 chan3pin3 guang3gao4 ji4hua4.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

Please, sit across from me so we can talk. 

请 坐 在 我 的 对 面 , 那 样 我 们 好 谈 话 。

Qing3 zuo4 zai4 wo3 de dui4mian4, na4yang4 wo3men hao3 tan2hua4.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

Airplanes land at and take off from an airport. 

飞 机 在 机 场 起 降 。

Fei1ji1 zai4 ji1chang3 qi3 jiang4.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi Chunjiang
JamesLindseyRick

The house is 3 li away from here. 

房 子 离 这 儿 三 里 远 。

Fang2zi li2 zhe4r san1 li3 yuan3.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
AbbieMalSarahBrianDawn
From · 1

The latest batch of products has arrived from the supplier. 

最 近 的 一 批 产 品 已 经 从 供 货 商 那 里 运 来 。

Zui4jin4 de yi4 pi1 chan3pin3 yi3jing1 cong2 gong4huo4shang1 na4li yun4lai2.

Zhang MengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

I don't think we should buy from them, their quality isn't very good, and besides, I don't like the way they approached us. 

我 觉 得 我 们 不 应 该 买 他 们 的 , 其 质 量 不 好 , 而 且 我 不 喜 欢 他 们 兜 售 的 方 式 。

Wo3 jue2de wo3men bu4 ying1gai1 mai3 ta1men de, qi2 zhi4liang4 bu4 hao3, er2qie3 wo3 bu4 xi3huan ta1men dou1shou4 de fang1shi4.

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao Hui
KenJenniferJeremy

I don't think we should buy from them, their quality isn't very good, and besides, they don't have good service. 

咱 们 不 应 该 买 他 们 的 东 西 , 他 们 的 质 量 不 好 , 再 说 服 务 也 不 好 。

Zan2men bu4 ying1gai1 mai3 ta1men de dong1xi, ta1men de zhi4liang4 bu4 hao3, zai4shuo1 fu2wu4 ye3 bu4 hao3.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

They rejected the bid from that company. It was too high.  (The company was making a competitive bid, someone else made a lower bid.)

他 们 拒 绝 了 那 家 公 司 的 投 标 。 价 钱 太 高 了 。

Ta1men ju4jue2 le na4 jia1 gong1si1 de tou2biao1. Jia4qian2 tai4 gao1 le.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris

I have five kinds of bills, one from each of the countries I visited. 

我 有 五 种 钞 票 , 我 参 观 了 每 种 钞 票 的 国 家 。

Wo3 you3 wu3 zhong3 chao1piao4, wo3 can1guan1 le mei3 zhong3 chao1piao4 de guo2jia1.

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng JieZhao MoZheng LeiHua
KarenMalChelseaAustinChrystal
From · 2

The bird flew away from the cage. 

鸟 从 笼 子 里 飞 走 了 。

Niao3 cong2 long2zi li3 fei1 zou3 le.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

They put the watermelons in the bucket to keep them from rolling around the room. 

他 们 把 西 瓜 放 在 桶 里 , 以 防 它 们 在 屋 里 滚 来 滚 去 。

Ta1men ba3 xi1gua1 fang4 zai4 tong3 li3, yi3 fang2 ta1men zai4 wu1 li3 gun3lai2gun3qu4.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

When she came inside, her cheeks were pink from the cold. 

她 进 来 的 时 候 脸 都 冻 红 了 。

Ta1 jin4lai2 de shi2hou lian3 dou1 dong4 hong2 le.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

Li Li made a bowl from clay.  (can also use 粘)

李 丽 用 黏 土 做 了 一 个 碗 。

Li3 Li4 yong4 nian2tu3 zuo4 le yi2 ge wan3.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

Bread and butter are foods you need every day. Butter is made from cream.  (this sentence was originally "bread and butter are healthy foods", but the equivalent - "jian4kang1" means they would improve your health - 2) suo3 in this case means 'what' - "what you need". Standard Chinese is butter and bread: second reader.)

面 包 和 黄 油 是 每 日 所 需 食 品 。 黄 油 是 奶 油 做 的 。

Mian4bao1 he2 huang2you2 shi4 mei3 ri4 suo3xu1 shi2pin3. Huang2you2 shi4 nai3you2 zuo4 de.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris
From · 3

I'll go to school three days from now.  (I will go to school in three days.)

我 大 后 天 去 学 校 。

Wo3 da4hou4tian1 qu4 xue2xiao4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

Donations flowed in from across the country. 

从 全 国 各 地 纷 涌 而 至 的 捐 助 。

Cong2 quan2guo2 ge4di4 fen1 yong3 er2 zhi4 de juan1zhu4.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
Ann

He falsified his documents in order to get a loan from the bank. He's in jail now. 

为 了 得 到 银 行 贷 款 , 他 伪 造 证 件 。 他 入 狱 了 。

Wei4 le de2dao4 yin2hang2 dai4kuan3, ta1 wei3zao4 zheng4jian4. Ta1 ru4yu4 le.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

Is the hardware store very far from the bookstore? 

五 金 店 离 书 店 很 远 吗 ?

Wu3jin1dian4 li2 shu1dian4 hen3 yuan3 ma?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

China's very far from the United States. 

中 国 离 美 国 很 远 。

Zhong1guo2 li2 Mei3guo2 hen3 yuan3.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee
From · 4

Long banners, hung from balloons, are used to advertise new products. 

挂 在 气 球 上 的 长 旗 子 , 用 来 为 新 产 品 做 广 告 。

Gua4 zai4 qi4qiu2 shang4 de chang2 qi2zi, yong4 lai2 wei4 xin1chan3pin3 zuo4 guang3gao4.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

My house is 3 miles from the library. 

我 的 房 子 离 图 书 馆 有 三 里 路 。

Wo3 de fang2zi li2 tu2shu1guan3 you3 san1 li3 lu4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

from 

cong2

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenLi Yu ZhengCao Hui
KateBrienneScribMichael

She came to my house from the office to eat dinner. 

她 从 办 公 室 到 我 家 吃 饭 。

Ta1 cong2 ban4gong1shi4 dao4 wo3 jia1 chi1fan4.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

This is my friend from school. We're going to do our project together.  (gong1cheng2 refers to an engineering project -- use gong1ke4 功 课 for general homework or or ke4ti2 课 题 for a task)

这 是 我 学 校 的 一 个 朋 友 。 我 们 将 一 起 做 这 个 工 程 。

Zhe4 shi4 wo3 xue2xiao4 de yi2ge peng2you. Wo3men jiang1 yi2qi3 zuo4 zhe4ge gong1cheng2.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn
From · 5

If you suffer from cold weather you don't want to live in Hebei.  (literally - dread the cold -- phrase ai2dong4 挨 冻 can also be used but it is not common)

如 果 你 怕 冷 , 你 不 会 想 住 在 河 北 的 。

Ru2guo3 ni3 pa4 leng3, ni3 bu2 hui4 xiang3 zhu4zai4 he2bei3de.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
Ann

Spoons are in the second drawer from the right in the kitchen.  (this means count left 2 spaces from the far right)

勺 子 在 厨 房 从 右 边 数 第 二 个 抽 屉 里 。

Shao2zi zai4 chu2fang2 cong2 you4bian1 shu3 di4 er4 ge4 chou1ti li3.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

I work from morning to night. 

我 从 早 到 晚 工 作 。

Wo3 cong2 zao3 dao4 wan3 gong1zuo4.

Liu Yu RongWang YongWT ZhengCao LihuaGao Mingjiang
AprilKateScott

It takes me 1 hour from here to home. 

从 这 儿 到 家 , 我 要 用 一 ( 个 ) 小 时 。

Cong2 zhe4r dao4 jia1, wo3 yao4 yong4 yi1 xiao3shi2.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

It's very far from my house to your house. 

我 家 离 你 家 很 远 。

Wo3 jia1 li2 ni3 jia1 hen3 yuan3.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian
From · 6

Did you come from Germany? 

你 从 德 国 来 吗 ?

Ni3 cong2 De2guo2 lai2 ma?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
AnselLynnEricKaren Lee

I need to get away from my work more often, I am getting tired so easily. 

我 需 要 常 常 把 工 作 放 一 放 , 我 很 容 易 感 到 疲 劳 。

Wo3 xu1yao4 chang2chang2 ba3 gong1zuo4 fang4 yi2 fang4, wo3 hen3 rong2yi4 gan3dao4 pi2lao2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

He has a person from his hometown in his class.  (literally -- He has a person who was born in the same place as himself in his class.)

他 在 班 里 有 一 位 同 乡 。

Ta1 zai4 ban1li3 you3 yi2 wei4 tong2xiang1.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

I put your socks in the second drawer from the bottom of your dresser.  (means count up from the bottom)

我 把 你 的 袜 子 放 在 你 的 衣 橱 倒 数 第 二 个 抽 屉 里 。

Wo3 ba3 ni3de wa4zi fang4 zai4 ni3de yi1chu2 dao4shu3 di4 er4 ge4 chou1ti li3.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

From his behavior, I inferred that he was shy. 

从 他 的 举 止 我 可 以 推 断 他 有 些 害 羞 。

Cong2 ta1 de ju3zhi3 wo3 ke3yi3 tui1duan4 ta1 you3 xie1 hai4xiu1.

From · 7

Children want to be freed from hard homework.  (liberated)

孩 子 们 想 从 繁 重 的 家 庭 作 业 中 解 放 出 来 。

Hai2zimen xiang3 cong2 fan2zhong4 de jia1ting2 zuo4ye4zhong1 jie3fang4 chu1lai.

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

When I am away from you, there is a feeling of longing in my heart. 

当 我 远 离 你 时 , 对 你 的 渴 望 非 常 强 烈 。

Dang1 wo3 yuan3li2 ni3 shi2, dui4 ni3 de ke3wang4 fei1chang2 qiang2lie4.

Du FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
TerryAllenCherieBrianCindy

How many miles is it to the city from here?  (this sentence would be more common in the countryside -- in the city they would use "you3" or "yao4 zou3")

从 这 儿 到 城 里 头 要 几 里 路 ?

Cong2 zhe4r dao4 cheng2 li3tou yao4 ji3 li3 lu4?

Wang YongWT ZhengHuang JialiLiu MingkeGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

From their music, I'm beginning to understand Japan. 

我 从 音 乐 中 开 始 了 解 日 本 。

Wo3 cong2 yin1yue4 zhong1 kai1shi3 liao3jie3 Ri4ben3.

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingLi Chunjiang
CherieJamesGlisonDavid

He dumped the fish from the fish bowl into the sink, he's so naughty. 

他 把 鱼 缸 里 的 鱼 倒 进 洗 碗 池 , 太 淘 气 了 。

Ta1 ba3 yu2gang1 li3 de yu2 dao4jin4 xi3wan3chi2, tai4 tao2qi4 le.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy
From · 8

I live across from the hospital. 

我 住 在 医 院 对 面 。

Wo3 zhu4 zai4 yi1yuan4 dui4mian4.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

first volume from the first lesson up to the fiftieth lesson 

上 册 从 第 1 课 到 第 50 课

shang4 ce4 cong2 di4 1 ke4 dao4 di4 50 ke4

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

There's a pain in my left leg. I think it's from learning to drive. The clutch is so stiff! 

我 左 腿 很 疼 ,我 想 是 因 为 学 开 车 时 离 合 器 太 紧 了 。

Wo3 zuo3 tui3 hen3 teng2, wo3 xiang3 shi4 yin1wei2 xue2 kai1che1 shi2 li2he2qi4 tai4 jin3 le.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

You pass two stoplights from here to the restaurant. 

从 这 儿 到 食 堂 过 三 个 红 绿 灯 。

Cong2 zhe4r dao4 shi2tang2 guo4 san1 ge4 hong2lu~4deng1.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnEricKaren Lee

The pendulum swung from side to side. 

摇 锤 摆 动 一 下 儿 。

Yao2chui2 bai3dong4 yi2 xia4r.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira
From · 9

The gardener picks up the fruit from the ground. 

园 丁 拾 起 地 上 的 果 子 。

Yuan2ding1 shi2 qi3 di4shang de guo3zi.

WT ZhengFeng XieLi ZhenGao MingjiangFeng Kui
LynnMalMaggyTravis

She'll probably come from Beijing today. 

她 大 概 今 天 从 北 京 来 。

Ta1 da4gai4 jin1tian1 cong2 Bei3jing1 lai2.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

My feet are raw and burning from walking so much today. 

我 今 天 走 了 很 多 的 路 , 所 以 脚 磨 破 了 。

Wo3 jin1tian1 zou3 le hen3 duo1 de lu4, sou3yi3 jiao3 mo2po4 le.

Shao DanniSun BinSun JingsuWang WenjingZhang Zhida
TerryAllenCherieBrianCindy

The professor said, "Reciting a lesson from memory is very helpful for you when studying a new language." 

教 授 说 : “ 背 课 文 对 你 学 一 门 新 语 言 很 有 帮 助 。 ”

Jiao4shou4 shuo1: "Bei4 ke4wen2 dui4 ni3 xue2 yi4 men2 xin1 yu3yan2 hen3 you3 bang1zhu4."

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidDanielleLennieChelsea

They rejected the bid from that company. It was too low.  (They were trying to sell something, another company offered too low a price)

他 们 拒 绝 了 那 家 公 司 的 投 标 。 价 钱 太 低 了 。

Ta1men ju4jue2 le na4 jia1 gong1si1 de tou2biao1. Jia4qian2 tai4 di1 le.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
AnnRoryLennie
From · 10

Do you have the schedule for the trains from Beijing to Tianjin?  (literally -- Do you have a from Beijing to Tianjin train schedule?)

你 有 从 北 京 到 天 津 的 列 车 时 刻 表 吗 ?

Ni3 you3 cong2 Bei3jing1 dao4 Tian1jin1 de lie4che1 shi2ke4biao3 ma?

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

I'm from Shanghai. 

我 是 上 海 人 。

Wo3 shi4 Shang4hai3 ren2.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

He tried to seek shelter from the rain. 

他 试 图 找 个 地 方 避 雨 。

Ta1 shi4tu2 zhao3 ge di4fang bi4yu3.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

have just returned from shopping 

把 刚 买 回 来 的

ba3 gang1 mai3 hui2lai2 de

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredShawnCricketChelsea

Russia was one of the countries that separated from the Soviet Union.  (Following the breakup, the Chinese gave Russia a new name 俄 罗 斯 E2luo2si1)

俄 国 是 苏 联 解 体 后 独 立 的 国 家 之 一 。

E2guo2 shi4 Su1lian2 jie3ti3 hou4 du2li4 de guo2jia1 zhi1yi1.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah
From · 11

Aside from me, there are seven students in the class. 

除 我 以 外 ,还 有 七 名 学 生 在 上 课 。

Chu2 wo3 yi3wai4, hai2 you3 qi1 ming2 xue2sheng zai4 shang4 ke4.

Da DiCheng HongWang WenjingLiu Mingke
RickLindsayJames

Aside from me, there are seven other students in the class. 

除 我 以 外 ,有 别 的 七 名 学 生 也 在 上 课 。

Chu2 wo3 yi3wai4, you3 bie2 de qi1 ming2 xue2sheng ye3 zai4 shang4 ke4.

Cheng HongZhang MengWang WenjingLiu Mingke
RickLindsayJames

7 subtracted from 9 equals 2 

9 减 7 等 于 2

Jiu3 jian3 qi1 deng3yu2 er4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

3 subtracted from 8 is 5 

8 减 3 得 5

Ba1 jian3 san1 de2 wu3

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

I was so hot that beads of sweat fell from my nose. 

我 太 热 了 , 汗 珠 从 我 的 鼻 子 上 流 下 来 。

Wo3 tai4 re4 le, han4zhu1 cong2 wo3 de bi2zi shang4 liu2 xia4 lai2.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenAllen
From · 12

From then on he was very happy.  (often used in a story to tell what happened next.)

从 此 他 很 高 兴 。

Cong2ci3 ta1 hen3 gao1xing4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

He threw the ball away from him. 

他 把 球 抛 出 去 了 。

Ta1 ba3 qiu2 pao1 chu1qu4 le.

Feng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

How do you get from your house to the library? 

从 你 家 到 图 书 馆 怎 么 走 ?

Cong2 ni3 jia1 dao4 tu2shu1guan3 zen3me zou3.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

I went from the university to the library to borrow some books. 

我 从 大 学 到 图 书 馆 借 书 去 。

Wo3 cong2 da4xue2 dao4 tu2shu1guan3 jie4 shu1 qu4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

The traditions of Spring Festival are a survival from earlier centuries when people prayed for good planting weather. 

春 节 的 习 俗 是 从 远 古 时 期 流 传 下 来 的 。 那 时 的 人 们 希 望 ( 通 过 庆 祝 春 节 ) 来 祈 祷 有 利 于 耕 作 的 天 气 。

Chun1jie2 de xi2su2 shi4 cong2 yuan3gu3shi2qi1 liu2chuan2 xia4lai2de. Na4shi2 de ren2men xi1wang4 (tong1guo4 qing4zhu4 chun1jie2) lai2 qi2dao3 you3li4yu2 geng1zuo4 de tian1qi4.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie
From · 13

Graduation day from the university's an unforgettable day for me. 

大 学 毕 业 的 那 天 是 我 难 忘 的 一 天 。

Da4xue2 bi4ye4 de na4 tian1 shi4 wo3 nan2wang4 de yi4 tian1.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

Too far from here. 

太 远 了 !

Tai4 yuan3 le.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

What country are you from? 

你 是 哪 国 人 ?

Ni3 shi4 na3 guo2 ren2?

Li ZhenZhang MengChu LinWT Zheng
KarenJeremyMaggy
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012