About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Comment: Into is always a preposition. It can mean: 1) in the direction, toward; 2) to indicate a time period - into the next year; 3) against an obstacle; 4) change location to be surrounded by something - indicating you were outside and are now inside - into the classroom; 5) to indicate entering a state or condition - got into a mess; 6) an avid interest in something - into stamps, into hard drugs, into his studies; 7) enter an occupation - go into engineering; 8) in mathematics to indicate the direction of division - divide 4 into 12. Into is most commonly confused with in. In many cases they are equivalent, but there are differences. We can say: "She fell into the water", or "She fell in the water" because the context implies that she was outside of the water and then entered it. But "She fell into the sand" and "She fell in the sand." have different meanings. In the second sentence, the sand made her fall. Here's another one. "The child came into the classroom." or "The child came in the classroom." It is understood that the child was outside the classroom and came inside. But if you change "He should take the books into the classroom." to "He should take the books in the classroom." it means that there books in the classroom and that he should take them away!

他 把 钥 匙 插 进 锁 孔 。

Ta1 ba3 yao4shi cha1 jin4 suo3kong3.

He inserts the key into the keyhole.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

孩 子 长 大 成 人 的 过 程 , 就 像 毛 虫 变 成 蝴 蝶 的 过 程 一 样 。

Hai2zi zhang3da4 cheng2ren2 de guo4cheng2, jiu4 xiang4 mao2chong2 bian4 cheng2 hu2die2 de guo4 cheng2 yi2 yang4.

Just as children develop into adults, caterpillars develop into butterflies.

Zheng HaotianShao DanniSun Jingsu
DavidAnnDawn

把 录 音 机 放 到 盒 子 里 , 再 把 盒 子 放 到 壁 橱 里 。

Ba3 lu4yin1ji1 fang4dao4 he2zi li3, zai4 ba3 he2zi fang4dao4 bi4chu2 li3.

Put the tape recorder into the box and put the box in the closet.

Wang YongDa DiJin YanGao Mingjiang
CricketAustinNick

咱 们 进 城 去 看 电 影 吧 !

Zan2men jin4 cheng2 qu4 kan4 dian4ying3 ba!

Let's head into town and see a movie.

( head into = go into 进 入 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

把 这 些 数 据 输 入 电 子 表 格 。

Ba3 zhe4 xie1 shu4ju4 shu1ru4 dian4zi3 biao3ge2.

Enter this data into the spreadsheet.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie
Into · 1

分 上 , 下 两 册

fen1 shang4, xia4 liang3 ce4

broken into two volumes

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

为 了 供 他 读 书 , 他 爸 爸 背 了 债 。

Wei4le gong4 ta1 du2shu1, ta1 ba4ba bei1 le zhai4.

In order to support his studies, his father went into debt.

( “ studies” 是 一 个 名 词 , 指 整 个 上 学 的 过 程 )

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

话 太 多 会 给 你 惹 麻 烦 。

Hua4 tai4 duo1 hui4 gei3 ni3 re3 ma2fan.

Talking too much will get you into trouble.

( get in, get into = 到 达 , 得 到 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

在 你 爸 爸 到 家 之 前 回 到 房 子 去 。

Zai4 ni3 ba4ba dao4 jia1 zhi1qian2 hui2dao4 fang2zi qu4.

Get into the house before your Dad gets home.

( get into = to enter = 进 入 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

数 目 惊 人 的 人 能 挤 上 公 共 汽 车 。

Shu4mu4 jing1ren2 de ren2 neng2 ji3 shang4 gong1gong4qi4che1.

An amazing number of people are able to squeeze themselves into a bus.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah
Into · 2

孩 子 进 了 教 室 。

Hai2zi jin4 le jiao4shi4.

The child came into the classroom.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshAustinSarahTerry

我 总 是 没 有 精 神 , 可 能 要 生 病 了 。

Wo3 zong3shi4 mei2 you3 jing1shen2, ke3neng2 yao4 sheng1 bing4 le.

I can't seem to swing into gear. I must be coming down with something.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

他 把 机 场 附 近 的 一 块 儿 地 开 发 成 了 工 业 区 。

Ta1 ba3 ji1chang3 fu4jin4 de yi2kuai4r di4 kai1fa1cheng2 le gong1ye4qu1.

He developed a site near the airport into an industrial park.

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn

九 月 十 一 号 , 恐 怖 分 子 们 劫 持 了 四 架 客 机 并 驾 驶 着 它 们 撞 向 了 双 塔 和 五 角 大 楼 。 全 世 界 都 被 这 次 恐 怖 活 动 所 震 惊 。

Jiu3yue4 shi2yi1hao4, kong3bu4fen4zi3men jie2chi2 le si4 jia4 ke4ji1 bing4 jia4shi3zhe ta1men zhuang4 xiang4 le Shuang1ta3 he2 Wu3jiao3da4lou2. Quan2 shi4jie4 dou1 bei4 zhe4 ci4 kong3bu4 huo2dong4 suo3 zhen4jing1.

On September 11th, terrorists hijacked four airliners and flew them into the Twin Towers and the Pentagon. The world was shocked and horrified by the actions of the terrorists.

Liu Yu RongHu SiyuWang ChenLi ChunjiangLi Xinzhou
DavidAbbieChris

曹 老 师 把 一 个 很 沉 的 盒 子 拉 进 教 室 。

Cao2 lao3shi1 ba3 yi2 ge4 hen3 chen2 de he2zi la1 jin4 jiao4shi4.

Mr. Cao pulled a heavy box into the classroom.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy
Into · 3

把 梨 切 成 四 瓣 儿 。

Ba3 li2 qie1 cheng2 si4 ban4r.

Cut the pear into 4 pieces.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredShawnCricketChelsea

请 在 我 去 商 店 的 时 候 留 在 这 儿 。

Qing3 zai4 wo3 qu4 shang1dian4 de shi2hou liu2 zai4 zhe4r.

Stay here while I go into the store, please.

Jessie WangShao DanniLi ZhenWT Zheng
FredJenniferStevenQ

一 群 蜜 蜂 攻 击 我 们 , 但 我 们 一 跳 进 河 里 , 就 安 全 了 。

Yi4 qun2 mi4feng1 gong1ji1 wo3men, dan4 wo3men yi1 tiao4jin4 he2 li3, jiu4 an1quan2 le.

A swarm of bees attacked us, but we were safe once we jumped into the river.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira

他 应 该 把 书 拿 到 教 室 去 。

Ta1 ying1gai1 ba3 shu1 na2 dao4 jiao4shi4 qu4.

He should take the books into the classroom.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

你 能 穿 这 件 夹 克 吗 , 还 是 需 要 一 件 大 点 儿 的 ?

Ni3 neng2 chuan1 zhe4 jian4 jia2ke4 ma, hai2shi xu1yao4 yi2 jian4 da4 dian3r de?

Can you get into this jacket, or do you need a larger one?

( get in, get into = to fit into = 适 合 , 穿 进 去 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChris
Into · 4

牛 奶 装 在 瓶 子 里 。

Niu2nai3 zhuang1 zai4 ping2zi li3.

Milk is put into bottles.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

我 撞 在 了 门 上 , 弄 了 一 个 乌 眼 儿 青 。 真 的 。

Wo3 zhuang4 zai4 le men2 shang, nong4 le yi2 ge4 wu1yan3r'qing1. Zhen1 de.

I have a black eye because I ran into a door. Really.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

我 昨 天 在 王 府 井 碰 到 你 时 , 我 忘 了 告 诉 你 我 周 末 要 出 去 玩 儿 。

Wo3 zuo2tian1 zai4 Wang2fu3jing3 peng4dao4 ni3 shi2, wo3 wang4 le gao4su ni3 wo3 zhou1mo4 yao4 chu1qu4 wan2r.

When I bumped into you yesterday on Wangfujing, I forgot to tell you I am going away for the weekend.

Hu XinyingZhang XiutingLiu Yu RongDu FengWang WenjingGu Zheng
AllenCindy

屋 子 中 间 有 一 堵 墙 , 把 屋 子 分 成 了 两 个 。

Wu1zi zhong1jian1 you3 yi4 du3 qiang2, ba3 wu1zi fen1cheng2 le liang3 ge4.

There's a wall in the room separating it into two small rooms.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
LynnMikeTerryDanielle

清 明 节 或 扫 墓 日 很 象 美 国 的 阵 亡 将 士 纪 念 日 ,不 过 清 明 的 传 统 源 于 几 百 年 前 。

Qing1ming2 jie2 huo4 Sao3mu4 ri4 hen3 xiang4 Mei3guo2 de Zhen4wang2 jiang4shi4 ji4nian2 ri4, bu2guo4 Qing1ming2 chuan2tong3 yuan2yu2 ji3 bai3 nian2 qian2.

Qing Ming or Tomb Visiting Day is similar to Memorial Day in the United States; however, the traditions of Qing Ming reach back into the centuries.

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
CashmeiraEllen
Into · 5

青 蛙 变 成 了 王 子 。

Qing1wa1 bian4 cheng2 le wang2zi3.

The frog turned into a prince.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

我 们 不 得 不 绕 过 人 群 , 以 便 进 入 展 览 会 。

Wo3men bu4de2bu4 rao4guo4 ren2qun2, yi3bian4 jin4ru4 zhan3lan3hui4.

We had to go around the crowd in order to get into the exhibition.

( around = avoid = 避 免 ) I have, he has, they have /*had /I have had, he has had, they have had /* had had

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

我 嫂 子 辛 苦 的 为 我 缝 制 结 婚 礼 服 , 上 面 还 绣 了 上 千 朵 花 儿 。

Wo3 sao3zi xin1ku3 de wei4 wo3 feng2zhi4 jie1hun1 li3fu2, shang4mian hai2 xiu4 le shang4 qian1 duo3 hua1(r).

My sister-in-law put painstaking work into my wedding dress. There were over a thousand embroidered flowers.

Zhu JingGu ChunleiPan Zilong
DavidAnnDawn

小 偷 把 纱 窗 割 了 一 个 洞 钻 进 房 间 。

Xiao3tou1r ba3 sha1chuang1 ge1 le yi2 ge4 dong4 zuan1 jin4 fang2jian1.

The burglar cut a hole in the screen to get into the apartment.

( “ burglar” 用 来 表 示 那 些 入 户 的 小 偷 -- “ thief” 是 比 较 通 用 的 词 )

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

他 骑 上 马 在 夕 阳 中 远 去 。

Ta1 qi2 shang4ma3 zai4 yi1yang2 zhong1 yuan3 qu4.

He jumped onto his horse and rode off into the sunset.

Into · 6

这 辆 车 撞 到 邮 筒 上 了 。 这 是 一 起 事 故 。

Zhe4 liang4 che1 zhuang4dao4 you2tong3shang le. Zhe4 shi4 yi4qi3 shi4gu4.

The car ran into a mail box. It was an accident.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

晚 上 , 我 喜 欢 穿 上 睡 衣 捧 着 一 本 好 书 入 梦 。

Wan3shang, wo3 xi3huan chuan1shang4 shui4yi1 peng3 zhe yi4 ben3 hao3 shu1 ru4meng4.

In the evening, I like to get into my pajamas and curl up with a good book.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
DaveCherieRoryAllenAshley

把 这 些 苹 果 分 成 四 等 份 。

Ba3 zhe4xie1 ping2guo3 fen1cheng2 si4 deng3 fen4.

Divide these apples into four quarters.

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
MichaelKaren LeeBrianNic

他 把 钥 匙 插 进 锁 。

Ta1 ba3 yao4shi cha1 jin4 suo3.

He inserts the key into the lock.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

我 不 在 的 时 候 别 淘 气 。 做 你 的 作 业 然 后 看 看 电 视 。

Wo3 bu2zai4de shi2hou4 bie2 tao2qi4. Zuo4 ni3de zuo4ye4 ran2hou4 kan4kan4 dian4shi4.

Now don't get into any mischief while I'm out, just do your homework and then watch some TV.

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi XinzhouGu Zheng
EricLynn
Into · 7

他 把 鱼 缸 里 的 鱼 倒 进 洗 碗 池 , 太 淘 气 了 。

Ta1 ba3 yu2gang1 li3 de yu2 dao4jin4 xi3wan3chi2, tai4 tao2qi4 le.

He dumped the fish from the fish bowl into the sink, he's so naughty.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

把 大 象 从 桥 上 推 进 水 里 会 溅 起 许 多 水 。

Ba3 da4xiang4 cong2 qiao2 shang4 tui1jin4 shui3 li3, hui4 jian4qi3 xu3duo1 shui3.

Push the elephant off the bridge into the water so it'll make a big splash.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

厨 房 与 客 厅 相 通 。

Chu2fang2 yu3 ke4ting1 xiang1tong1.

The kitchen opens into the living room.

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiFeng Xi
KarenMichael

狗 熊 把 一 把 糖 都 塞 进 嘴 里 。

Gou3xiong2 ba3 yi4 ba3 tang2 dou1 sai1jin4 zui3 li3.

The bear put a handful of candy into his mouth.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenAllenKaren LeeBrianNic

猫 掉 进 了 水 里 。 它 不 会 游 泳 。 我 把 它 拖 了 出 来 , 它 不 会 被 淹 死 了 。

Mao1 diao4 jin4 le shui3 li3. Ta1 bu2 hui4 you2yong3. Wo3 ba3 ta1 tuo1 le chu1lai, ta1 bu2 hui4 bei4 yan1 si3 le.

The cat fell into the water. She couldn't swim. I pulled her out so she wouldn't drown.

Feng XieCheng HongDu FengZheng JieGu Zheng
AnselAustin
Into · 8

他 往 汤 里 放 了 一 勺 盐 。

Ta1 wang3 tang1 li3 fang4 le yi4 shao2 yan2.

He put a soup spoon of salt into the soup.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

风 把 土 刮 进 了 我 的 眼 睛 里 。

Feng1 ba3 tu3 gua1 jin4 le wo3 de yan3jing1 li3.

The wind blew dust into my eyes.

Shao DanniLiu Yu RongDu FengWang WenjingJi XiaozheGu Zheng
DavidSarahBrian

斑 比 死 了 的 时 候 , 我 一 下 子 大 哭 了 起 来 。

Ban1bi3 si3 le de shi2hou, wo3 yi2 xia4 le da4 ku1 le qi3lai.

When Bambi died I burst into tears.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

只 要 功 夫 深 , 铁 杵 磨 成 针 。

Zhi3yao4 gong1fu shen1, tie3chu3 mo2 cheng2 zhen1.

Constant grinding can turn an iron rod into a needle.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
TimJulieMichael

当 我 的 猫 抓 我 的 裤 子 的 时 候 , 它 的 爪 子 抓 伤 了 我 的 皮 肤 !

Dang1 wo3 de mao1 zhua1 wo3 de ku4zi de shi2hou, ta1 de zhua3zi zhua1 shang1 le wo3 de pi2fu1.

My cat clawed at my pant leg and suddenly I felt his nails bite into my skin.

Shao JingxianCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison
Into · 9

她 立 即 着 手 干 起 来 。

Ta1 li4ji2 zhuo2shou3 gan4 qi3lai.

She immediately dove into her work.

( 这 句 同 样 意 思 的 英 语 句 子 是 一 句 习 惯 用 语 -- “ dive head” 本 意 指 游 泳 -- 在 这 儿 它 表 示 你 不 回 头 看 , 毫 不 犹 豫 , 完 全 的 投 入 到 工 作 中 )

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012