About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 


Comment: In can be an adverb or noun, as well as a preposition. When it is a preposition it is often followed by an article (a, an, the) - in the back of the book. Used as an adverb, it changes the meaning of the verb: to close (to shut) vs. to close in (to get closer). As a preposition it means: 1) location or inclusion; 2) the method by which something is done - paint in oils; 3) to indicate the limitation or context of the something - in a hurry, in fact, in some respects; 4) to show a ratio - one in ten will agree; 5) purpose - in response.

我 家 有 三 口 人 。

Wo3 jia1 you3 san1 kou3 ren2.

There are three people in my family.

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
SethJulieAustin

春 天 我 们 要 搬 到 新 单 元 去 。

Chun1tian1 wo3men yao4 ban1 dao4 xin1 dan1yuan2 qu4.

We'll move to a new apartment in the spring.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
KarenAllenKaren LeeBrianNic

他 们 在 报 纸 上 为 他 们 的 商 品 登 了 广 告 。

Ta1men zai4 bao4zhi3 shang4 wei4 ta1men de shang1pin3 deng1 le guang3gao4.

They advertised their goods in the newspaper.

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
LynnMikeTerry

你 要 相 信 自 己 , 你 不 笨 。

Ni3 yao4 xiang1xin4 zi4ji3, ni3 bu2 ben4.

You should believe in yourself, you aren't stupid.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

请 把 本 子 交 上 来 !

Qing3 ba3 ben3zi jiao1shang4 lai2.

Hand in your notebooks please!

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
CricketMikeKaren LeeJeremy
In · 1

昨 天 我 在 演 讲 比 赛 中 得 了 第 一 名 。

Zuo2tian1 wo3 zai4 yan3jiang3 bi3sai4 zhong1 de2 le di4 yi1 ming2.

I got first place in the speech competition yesterday.

Shao DanniZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

许 多 奥 运 会 项 目 要 由 八 位 裁 判 打 分 。

Xu3duo1 Ao4yun4hui4 xiang4mu4 yao4 you2 ba1 wei4 cai2pan4 da3 fen1.

In the Olympics, many events have 8 judges who give points.

Liu Yu RongZhang MengWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

初 夏 , 西 安 周 围 的 麦 田 很 漂 亮 。

Chu1xia4, Xi1'an1 zhou1wei2 de mai4tian2 hen3 piao4liang.

The fields of wheat around Xi'an are beautiful in the early summer.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

我 常 常 晚 上 去 图 书 馆 。

Wo3 chang2chang2 wan3shang qu4 tu2shu1guan3.

I often go to the library in the evening.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

夜 里 我 的 猫 跳 上 我 的 肚 子 , 吵 醒 了 我 。

Ye4li3 wo3 de mao1 tiao4shang4 wo3 de du4zi, chao3xing3 le wo3.

My cat woke me up in the night when she jumped on my stomach.

(“in” 表 示 黑 暗 -- 最 常 用 的 是 “ during the night” )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
DavidSarahBrian
In · 2

我 更 愿 意 坐 扶 梯 , 因 为 我 觉 得 在 电 梯 里 憋 的 慌 。

Wo3 geng4 yuan4yi4 zuo4 fu2ti1, yin1wei2 wo3 jue2 de zai4 dian4ti1 li3 bie1 de huang.

I prefer to ride on the escalator because I feel claustrophobic in an elevator.

( on = 表 面 ; in = 被 环 绕 , 包 围 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
KenJenniferJeremy

你 穿 这 身 衣 服 很 帅 。

Ni3 chuan1 zhe4 shen1 yi1fu hen3 shuai4.

You look handsome in that suit.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

医 院 中 几 乎 所 有 的 床 单 都 是 白 的 。

Yi1yuan4 zhong1 ji1hu1 suo3you3 de chuang2dan1 dou1 shi4 bai2 de.

Almost all the bed sheets in the hospital are white.

Zhang XiaoweiLiu JinzheWT ZhengLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenDaveJeremyFrank

冰 箱 在 厨 房 里 , 自 己 拿 。

Bing1xiang1 zai4 chu2fang2 li3, zi4ji3 na2.

The refrigerator's in the kitchen, help yourself.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

他 们 正 在 厨 房 做 饭 。

Ta1men zheng4zai4 chu2fang2 zuo4fan4.

They're cooking in the kitchen.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveFrank
In · 3

春 天 熊 出 来 了 。

Chun1tian1 xiong2 chu1 lai2 le.

Bears come out in spring.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenNickSarah

他 出 事 了。

Ta1 chu1shi4 le.

He was in an accident.

( 事 故 发 生 在 他 身 上 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

磁 铁 在 我 们 的 生 活 中 很 有 用 。

Ci2tie3 zai4 wo3men de sheng1huo2 zhong1 hen3 you3yong4.

Magnets are very useful in our lives.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
DaveCherieRoryAllenAshley

太 阳 从 东 方 升 起 。

Tai4yang2 cong2 dong1fang1 sheng1 qi3.

The sun comes up in the east.

Feng XieLiu Yu RongDu FengLiu WeihongGu Zheng
AustinStephan

在 中 国 你 可 以 叫 一 个 老 妇 人 大 娘 。

Zai4 Zhong1guo2 ni3 ke3yi3 jiao4 yi2 ge4 lao3 fu4ren2 da4niang2.

In China you can call an older woman aunt.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy
In · 4

我 十 分 钟 就 到 。

Wo3 shi2 fen1zhong1 jiu4 dao4.

I'll be there in ten minutes.

(“in” -- 加 或 减 几 分 钟 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

我 十 分 钟 就 到 。

Wo3 shi2 fen1zhong1 jiu4 dao4.

I'll be there in about ten minutes.

(“in about” -- 加 或 减 几 分 钟 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

他 们 大 同 小 异 。

Ta1men da4tong2 xiao3yi4.

They're similar in all major areas, but differ on minor points.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

德 国 在 欧 洲 。

De2guo2 zai4 Ou1zhou1

Germany's in Europe.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshKarenFrank

我 在 饭 馆 里 等 你 。

Wo3 zai4 fan4guan3 li3 deng3 ni3

I'll meet you in the restaurant.

( 表 示 进 到 里 面 在 桌 旁 等 我 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn
In · 5

今 天 晚 上 , 看 书 的 第 一 章 。

Jin1tian1 wan3shang, kan4 shu1 de di4 yi1 zhang1.

Read the first chapter in your book tonight.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

我 的 房 间 里 没 有 很 多 地 方 。

Wo3 de fang2jian1 li3 mei2you3 hen3 duo1 di4fang.

I don't have much space in my room.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

商 店 在 东 边 儿 。

Shang1dian4 zai4 dong1 bian1r.

The shop's in the east.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

北 京 冬 天 阳 光 不 充 足 。

Bei3jing1 dong1tian1 yang2guang1 bu4 chong1zu2.

The sun doesn't shine very much in winter in Beijing.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

打 电 话 比 以 前 方 便 多 了

Da3 dian4hua4 bi3 yi3qian2 fang1bian4 duo1 le.

Making a telephone call's more convenient than in the past.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
Sarah GDaleJulie
In · 6

我 们 班 多 数 是 女 生 。

Wo3men ban1 duo1shu4 shi4 nu~3sheng1.

Most of the students in our class are girls.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

夏 天 发 烧 很 难 受 。

Xia4tian1 fa1shao1 hen3 nan2shou4.

It's very uncomfortable to have a fever in summer.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

他 们 在 法 国 说 法 语 。

Ta1men zai4 Fa3guo2 shuo1 Fa3yu3.

They speak French in France.

WT ZhengFeng XieLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal

我 把 箱 子 放 在 墙 角 , 那 样 它 就 不 会 挡 路 了 。

Wo3 ba3 xiang1zi fang4 zai4 qiang2jiao3, na4yang4 ta1 jiu4 bu2hui4 dang3lu4le.

I put my suitcase in the corner so it would be out of the way.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

把 餐 巾 纸 放 在 右 边 的 柜 子 里 , 把 餐 巾 放 在 左 边 的 抽 屉 里 。

Ba3 can1jin1zhi3 fang4 zai4 you4bian1 de gui4zi li3, ba3 can1jin1 fang4 zai4 zuo3bian1 de chou1ti li3.

Put the paper napkins in the right cabinet and the cloth napkins in the left drawer.

( cupboards = cabinets -- kitchen cabinet。“ cupboard” 是 相 当 老 式 的 词 , 但 是 仍 然 用 它 来 表 示 厨 房 中 , 落 地 的 有 门 的 高 柜 子 。)

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick
In · 7

上 海 的 那 处 房 子 我 们 租 给 了 别 人 。

Shang4hai3 de na4 chu4 fang2zi zu1gei3le bie2ren.

We rent that house in Shanghai to others.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

为 了 方 便 , 我 在 卧 室 里 安 了 一 部 分 机 。

Wei4le fang1bian4, wo3 zai4 wo4shi4 li3 an1 le yi2 bu4 fen1ji1.

I installed an extension in the bedroom for convenience.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnDaveJenniferBrianCeCelia

一 幅 画 挂 在 我 的 房 间 的 墙 上 。

Yi4 fu2 hua4 gua4 zai4 wo3 de fang2jian1 de qiang2shang.

A picture's hung on the wall in my room.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

我 在 客 厅 休 息 。

Wo3 zai4 ke4ting1 xiu1xi.

I'm relaxing in the living room.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

我 们 有 感 情 。

Wo3men you3 gan3qing2.

We're in love.

Wang YongZhang MengJin YanGao Mingjiang
CricketAustinNick
In · 8

你 们 有 感 情 吗 ?

Ni3men you3 gan3qing2 ma?

Are you in love?

( 这 里 , “ you” 可 以 是 单 数 也 可 以 是 双 数 , 取 决 于 对 话 的 情 景 )

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

我 和 他 发 生 了 感 情 。

Wo3 he2 ta1 fa1sheng1 le gan3qing2.

He and I are in love.

Wang YongSun JingsuShao JingxianGao MingjiangCao Lihua
AustinNick

公 安 机 关 近 日 拘 留 了 3 名 涉 嫌 贩 卖 瘦 肉 精 的 犯 罪 嫌 疑 人 。

Gong1an1ji1guan1 jin4ri4 ju1liu2 le san1 ming2 she4xian2 fan4mai4 shou4rou4jing1 de fan4zui4 xian2yi2ren2.

In the past few days, the Public Security Bureau detained 3 suspects who were allegedly involved with selling illegal lean meat powder.

把 你 的 衣 服 挂 在 那 个 衣 柜 里 。

Ba3 ni3 de yi1fu gua4 zai4 na4 ge4 yi1gui4 li3.

Hang your clothes in that closet.

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
KarenNickSarah

广 播 员 说 今 晚 在 广 场 上 将 有 一 场 音 乐 会 。

Guang3bo1yuan2 shuo1 jin1wan3 zai4 guang3chang3 shang4 jiang1you3 yi4 chang3 yin1yue4hui4.

The radio announcer said that there would be a concert in the square tonight.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah
In · 9

假 如 你 想 卖 掉 你 的 自 行 车 , 可 以 在 报 上 登 一 个 广 告 。

Jia3ru2 ni3 xiang3 mai4diao4 ni3 de zi4xing2che1, ke3yi3 zai4 bao4 shang4 deng1 yi2 ge4 guang3gao4.

If you want to sell your bike, put an advertisement in the newspaper.

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei Xing
MichaelKaren LeeBrianNic

孩 子 们 正 跪 在 院 子 里 下 棋 。

Hai2zimen zheng4 gui4 zai4 yuan4zi li3 xia4qi2.

The kids were kneeling in the yard playing chess.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

马 正 在 草 地 上 打 滚 。

Ma3 zheng4zai4 cao3di4 shang4 da3gun3.

The horse is rolling in the grass.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
AprilJamesBrian

果 实 累 累

guo3shi2 lei3lei3

fruit growing in clusters hanging heavy on the trees

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimMalLeslieKaren Lee

在 黑 暗 中 , 猫 仍 能 抓 老 鼠 。

Zai4 hei1'an4 zhong1, mao1 reng2 neng2 zhua1 lao3shu3.

Cats can still catch mice in the dark.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ
In · 10

我 在 后 边 儿 。

Wo3 zai4 hou4bianr.

I'm in the back.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

不 要 在 湖 里 游 泳 , 它 太 深 了 。

Bu2 yao4 zai4 hu2li3 you2yong3, ta1 tai4 shen1le.

Don't swim in the lake, it's too deep.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

他 提 着 一 壶 开 水 走 进 来 。

Ta1 ti2zhe yi4 hu2 kai1shui3 zou3 jin4lai.

He came in carrying a pot of boiling water.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley

我 在 简 单 的 房 子 住 。

Wo3 zai4 jian3dan1 de fang2zi zhu4.

I live in a simple house.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshKarenFrank

今 后 我 将 更 加 努 力 学 习 。

Jin1hou4 wo3 jiang1 geng4jia1 nu3li4 xue2xi2.

In the future I'll try even harder to study.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid
In · 11

我 不 建 议 你 在 这 个 市 场 里 买 股 票 。

Wo3 bu2 jian4yi4 ni3 zai4 zhe4ge shi4chang3 li3 mai3 gu3piao4.

I wouldn't recommend that you buy stocks in this market.

(“in” 表 示 你 在 其 中 -- “ in the market” 通 常 指 金 融 市 场 -- 附 带 特 定 的 时 间 和 一 系 列 的 事 件 -- 晚 点 儿 市 场 会 好 点 儿 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

你 必 须 在 市 场 上 有 竞 争 力 。 市 场 上 总 会 有 人 能 以 较 低 的 价 格 提 供 较 好 的 产 品 。

Ni3 bi4xu1 zai4 shi4chang3shang you3 jing4zheng1li4. Shi4chang3shang zong3 hui4 you3 ren2 neng2 yi3 jiao3di1 de jia4ge2 ti2gong1 jiao3 hao3 de chan3 ping3.

You have to be competitive in the marketplace. There will always be someone who can offer a better product at reduced cost.

(“in” 表 示 你 在 其 中 -- 缩 写 形 式 “ there'll” 在 这 里 不 能 使 用 , 因 为 后 面 跟 有 “ always” , 发 音 中 有 一 个 “ l” , 使 得 读 起 来 困 难 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

我 明 天 要 交 我 的 历 史 论 文 。

Wo3 ming2tian1 yao4 jiao1 wo3 de li4shi3 lun4wen2.

I'll hand in my history paper tomorrow.

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanLynnKenAshley

她 比 赛 得 了 第 一 并 打 破 了 纪 录 。

Ta1 bi3sai4 de2 le di4 yi1 bing4 da3po4 le ji4lu4.

She got first place in the race, breaking the record.

Jessie WangZhang MengLi ZhenLiu Mingke
KarenNickSarah

比 赛 正 在 进 行 , 至 少 还 得 20 分 钟 才 会 结 束 。

Bi3sai4 zheng4zai4 jin4xing2, zhi4shao3 hai2dei3 er4shi2 fen1zhong1 cai2 hui4 jie2shu4.

The game's in play, it won't end for another 20 minutes.

( 很 可 能 讲 比 赛 是 “in progress” , 表 示 仍 然 进 行 之 中 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn
In · 12

开 始 我 并 不 相 信 你 我 能 达 成 一 致 , 但 就 现 在 来 看 是 完 全 可 能 的 。

Kai1shi3 wo3 bing4 bu4 xiang1xin4 ni3 wo3 neng2 da2cheng2 yi2zhi4, dan4jiu4 xian4zai4 lai2kan4 shi4 wan2quan2 ke3neng2 de.

In the beginning I didn't think you would agree with me but now I see the merger's possible.

( 在 过 程 的 开 始 部 分 -- 对 话 , 调 解 -- “ in” 暗 示 在 其 中 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
DavidSarahBrian

戏 剧 五 分 钟 后 开 演 。

Xi4ju4 wu3 fen1zhong1 hou4 kai1yan3.

The play'll begin in five minutes.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

蜡 烛 台 上 的 蜡 烛 在 燃 烧 。

La4zhu2tai2 shang4 de la4zhu2 zai4 ran2shao1.

The candles are burning in the candlesticks .

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

农 民 把 种 子 撒 到 地 里 。

Nong2min2 ba3 zhong3zi sa3 dao4 di4 li3.

The farmer put the seeds in the ground.

( 当 提 到 种 植 或 耕 种 , 我 们 通 常 说 “ ground” 或 “ soil” -“ the ground's too wet to plant”-“ this is rich soil”- 也 可 以 用 “ dirt” ,“ he is digging holes in the dirt to plant trees” , 但 是 通 常 不 希 望 “dirt on my shoes” )

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
KenJenniferJeremy

他 就 在 商 店 里 。

Ta1 jiu4 zai4 shang1dian4 li3.

He's in the store.

( 表 示 一 个 具 体 的 商 店 , 通 常 离 你 很 近 -- 你 可 能 就 在 它 的 门 外 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn
In · 13

联 欢 会 在 公 园 开 。

Lian2huan1hui4 zai4 gong1yuan2 kai1.

The party will be held in the park.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
AbbieMalSarahBrianDawn

盒 子 里 的 软 盘 是 新 的 。

He2zi li3 de ruan3pan2 shi4 xin1 de.

The floppy disks in the box are new.

Shao DanniDa DiGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

远 处 雷 声 隆 隆 。

Yuan3chu4 lei2sheng1 long2long2.

The thunder rolled in the distance.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao Lihua
AprilJamesBrian

在 工 作 进 度 上 , 张 成 有 些 落 后 。

Zai4 gong1zuo4jin4du4 shang, Zhang1 Cheng2 you3 xie1 luo4hou4.

Zhang Cheng's a bit behind in his work.

( behind = 在 后 面 , 晚 -- 当 单 独 使 用 时 , 它 成 为 副 词 。 “ in his work” 是 个 介 词 短 语 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

猫 习 惯 在 窗 台 上 睡 觉 。

Mao1 xi2guan4 zai4 chuang1tai2shang shui4jiao4.

The cat's used to sleeping in the window.

( used to = accustomed )

Zhang MengFeng XieLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal
In · 14

猫 在 阳 光 下 睡 觉 。

Mao1 zai4 yang2guang1xia4 shui4jiao4.

The cat's sleeping in the sunlight.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveFrank

毛 主 席 在 1976 年 大 地 震 后 逝 世 。

Mao2 Zhu3xi2 zai4 1976 nian2 da4 di4zhen4 hou4 shi4shi4.

Chairman Mao died in 1976 after the big earthquake.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

你 戴 红 帽 子 很 漂 亮 。

Ni3 dai4 hong2 mao4zi hen3 piao4liang.

You look smart in the red hat.

( 好 看 )

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

如 果 你 们 在 公 共 汽 车 站 等 我 一 下 , 我 马 上 就 能 和 你 们 一 起 去 。

Ru2guo3 ni3men zai4 gong1gong4qi4che1zhan4 deng3 wo3 yi2xia4, wo3 ma3shang4 jiu4 neng2 he2 ni3men2 yi4qi3 qu4.

If you'll wait at the bus stop, I'll join you in a minute.

( 具 体 的 地 方 , 虽 然 没 有 标 明 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

一 九 九 七 年 东 南 亚 开 始 遭 受 经 济 危 机 。

1997 nian2 Dong1 Nan2 Ya4 kai1shi3 zao1shou4 jin1ji4 wei1ji1.

East and South Asia began to suffer an economic crisis in 1997.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen
In · 15

我 们 在 图 书 馆 碰 头 儿 。

Wo3men zai4 tu2shu1guan3 peng4tou2r.

I'll meet you in the library.

( 通 常 表 示 你 们 在 室 内 见 面 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

旗 子 在 风 中 飘 扬 。

Qi2zi zai4 feng1 zhong1 piao1yang2.

The flags flutter in the wind.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

我 给 他 相 当 十 美 元 的 中 国 钱 。

Wo3 gei3 ta1 xiang1dang1 shi2 Mei3yuan2 de Zhong1guo2 qian2.

I gave him 10 dollars in Chinese money.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKarenFrank

她 在 我 前 头 , 她 先 来 。

Ta1 zai4 wo3 qian2 tou2, ta1 xian1 lai2.

She was before me in line, wait on her first.

( before = 位 置 上 在 前 面 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

在 商 店 前 边 的 人 是 谁 ?

Zai4 shang1dian4 qian2bian de ren2 shi4 shei2?

Who's the man who's in front of the store?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate
In · 16

前 边 的 那 个 女 的 是 我 很 好 的 朋 友 。

Qian2bian de na4 ge4 nu~3 de shi4 wo3 hen3 hao3 de peng2you.

That woman in front's my good friend.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

飞 机 五 分 钟 内 起 飞 。

Fei1ji1 wu3 fen1zhong1 nei4 qi3fei1.

The airplane will take off in five minutes.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
AbbieMalSarahBrianDawn

清 晨 空 气 清 新 。

Qing1chen2 kong1qi4 qing1xin1.

The air's clean in the early morning.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredDaveStephanGlisonStevenQFrank

在 你 那 样 的 情 况 下 我 愿 意 节 约 用 我 的 钱 。

Zai4 ni3 na4yang4 de qing2kuang4xia4, wo3 yuan4yi4 jie2yue1 yong4 wo3 de qian2.

In your situation I would save my money.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

我 在 这 个 市 场 上 买 的 这 条 很 不 错 的 真 丝 裙 子 才 二 十 块 钱 。

Wo3 zai4 zhe4 ge4 shi4chang3shang mai3 de zhe4 tiao2 hen3 bu2 cuo4 de zhen1si1 qun2zi cai2 er4shi2kuai4 qian2.

I found the neatest silk skirt in the market for 20 kuai!

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle
In · 17

我 的 电 话 号 码 里 有 四 个 三 。

Wo3 de dian4hua4 hao4ma3 li3 you3 si4 ge4 san1 .

There are four threes in my telephone number.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

在 我 们 前 边 有 一 座 山 。

Zai4 wo3men qian2bian1 you3 yi2 zuo4 shan1.

There's a hill in front of us.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

我 走 时 看 见 她 在 窗 户 上 挥 手 。

Wo3 zou3 shi2 kan4jian4 ta1 zai4 chuang1hu shang hui1shou3.

I could see her in the window waving as I left.

( 表 示 她 被 窗 户 勾 勒 出 的 形 象 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

上 午 你 有 事 儿 吗 ?

Shang4wu3 ni3 you3 shi4r ma?

Are you doing anything in the morning?

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

山 羊 在 我 的 萝 卜 地 里 , 而 且 我 赶 不 走 它 们 。

Shan1yang2 zai4 wo3 de luo2bo di4 li3, er2qie3 wo3 gan3 bu4 zou3 ta1men.

The goats are in my turnip patch and I can't get them out.

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
TimKaren LeeJeremyMaggy
In · 18

我 喜 欢 晚 上 看 电 视 , 但 是 我 晚 上 经 常 有 事 要 做 。

Wo3 xi3huan wan3shang kan4 dian4shi4, dan4shi4 wo3 wan3shang jing1chang2 you3 shi4 yao4zuo4.

I like to watch television in the evening, but I often have work to do at night.

(“in” 总 是 和 早 晨 , 下 午 一 起 用 -- 包 括 这 一 时 间 -- 不 要 用 “ at” )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
DavidSarahBrian

十 分 抱 歉 , 她 正 在 开 会 , 你 不 得 不 过 会 儿 再 打 过 来 。

Shi2fen1 bao4qian4, ta1 zheng4zai4 ka1hui4, ni3 bu4de2bu4 guo4hui4r zai4 da3guolai.

I'm terribly sorry, she's in a meeting. You'll have to call back later.

(“in” 表 示 会 议 是 封 闭 的 , 通 常 在 同 一 座 建 筑 物 里 面 )

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

他 手 里 端 着 三 盘 饺 子 。

Ta1 shou3 li3 duan1 zhe san1 pan2 jiao3zi.

He had three plates of dumplings in his hand.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

如 果 下 雨 , 把 衣 服 收 进 来 。

Ru2guo3 xia4yu3, ba3 yi1fu shou1 jin4lai.

If it rains, bring in the clothes.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

过 去 , 中 国 人 用 算 盘 计 算 。

Guo4qu4, Zhong1guo2ren2 yong4 suan4pan ji4suan4.

In the past, Chinese used an abacus to calculate.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian
In · 19

他 的 脚 虽 然 受 伤 了 , 但 是 他 还 是 参 加 比 赛 了 。

Ta1 de jiao3 sui1ran2 shou4shang1le, dan4shi4 ta1 hai2shi can1jia1le bi3sai4.

Although his foot was injured, he took part in the match.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

我 们 在 会 上 讨 论 增 长 的 销 售 额 , 但 没 人 能 解 释 为 什 么 。

Wo3men zai4 hui4shang tao3lun4 zeng1zhang3 de xiao1shou4e2, dan4 mei2ren2 neng2 jie3shi4 wei4shen2me.

We talked about the increased sales figures in the meeting, but no one could explain them.

(“in” 表 示 会 议 在 室 内 举 行 , 在 会 议 中 或 会 后 描 述 时 , 通 常 用 这 词 )

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

我 讨 厌 练 队 。

Wo3 tao3yan4 lian4dui4.

I loathe drilling in formation.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieGlisonDavid

在 试 卷 的 这 部 分 , 填 入 正 确 的 动 词 。

Zai4 shi4juan4 de zhe4 bu4fen, tian2 ru4 zheng4que4 de dong4ci2.

In this section of the test, fill in the blanks with the appropriate verb.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
AshleyJeremyLynnNick

去 巴 黎 的 路 上 , 他 在 苏 黎 士 停 了 一 下 。

Qu4 ba1li2 de lu4shang, ta1 zai4 Su1li2shi4 ting2 le yi2xia4.

On his way to Paris he stopped in Zurich.

( 大 城 市 用 “in” , 因 为 你 可 以 置 身 其 中 -- “ at” 用 于 小 地 方 和 具 体 地 方 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn
In · 20

老 师 用 中 文 听 写 。

Lao3shi1 yong4 Zhong1wen2 ting1xie3.

The teacher dictated in Chinese.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshJulieAustinSarahTerry

这 个 小 女 孩 长 大 以 后 想 当 文 学 家 。

Zhe4 ge4 xiao3 nu~3hai2 zhang3da4 yi3hou4 xiang3 dang1 wen2xue2jia1.

The girl wants to be a writer in the future.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

雾 天 不 好 开 车 。

Wu4 tian1 bu4 hao3 kai1che1.

It's not good to drive in fog.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

如 果 你 想 长 期 做 生 意 , 必 须 先 考 虑 质 量 , 然 后 才 是 数 量 。

Ru2guo3 ni3 xiang3 chang2qi1 zuo4 sheng1yi4, bi4xu1 xian1 kao3lu~4 zhi4liang4, ran2hou4 cai2shi4 shu4liang4.

You must put quality before quantity if you want to stay in business for long.

( before = 第 一 优 先 或 重 要 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

我 不 相 信 有 鬼 。

Wo3 bu4 xiang1xin4 you3 gui3.

I don't believe in ghosts.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ
In · 21

他 对 他 的 女 朋 友 说 : “ 在 我 耳 边 小 声 说 。 ”

Ta1 dui4 ta1 de nu~3 peng2you shuo1: "Zai4 wo3 er3bian1 xiao3sheng1 shuo1."

He said to his girlfriend, "Whisper in my ear."

Zhang NingShao DanniLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

她 消 失 在 人 群 里 。

Ta1 xiao1shi1 zai4 ren2qun2 li3.

She disappeared in the crowd.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

他 把 行 李 落 在 旅 馆 了 。

Ta1 ba3 xing2li la4 zai4 lu~3guan3 le.

He left his luggage in the hotel.

Zhang MengLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

我 有 兴 趣 看 这 种 报 纸 。

Wo3 you3 xing4qu4 kan4 zhe4 zhong3 bao4zhi3.

I'm interested in reading this kind of paper.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
TimSarahAbbie

有 兴 趣 去 吗 ?

You3 xing4qu4 qu4 ma?

Are you interested in going?

Shao DanniLi ZhenLiu MingkeMi Zhaoxi
TimSarahAbbie
In · 22

有 兴 趣 去 商 店 吗 ?

You3 xing4qu4 qu4 shang1dian4 ma?

Are you interested in going to the store?

Shao DanniLi ZhenLiu XiaoyunLiu Mingke
AprilJeremyKateScott

他 在 那 场 战 斗 中 光 荣 牺 牲 了 。

Ta1 zai4 na4 chang2 zhan4dou4 zhong1 guang1rong2 xi1sheng1 le.

He died a soldier's death in that battle.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
CricketJeremyGlison

现 在 她 还 在 上 学 , 但 她 希 望 毕 业 后 能 找 到 一 份 工 作 。

Xian4zai4 ta1 hai2 zai4 shang4xue2, dan4 ta1 xi1wang4 bi4ye4 hou4 neng2 zhao3dao4 yi2 fen4 gong1zuo4.

She's in school now, but expects to get a job after graduation.

( 表 示 她 在 学 校 注 册 了 , 但 是 她 人 可 能 并 不 在 那 儿 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiLiu MingkeZhao He
Ann

在 阳 光 下 看 书 , 对 你 的 眼 睛 有 害 。

Zai4 yang2guang1 xia4 kan4shu1, dui4 ni3 de yan3jing1 you3hai4.

Reading in the sun's bad for your eyes.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

吉 姆 在 演 戏 。

Ji2mu3 zai4 yan3xi4.

Jim's in a play.

( Jim 在 演 戏 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn
In · 23

他 宁 可 辞 职 也 不 愿 被 减 薪 。

Ta1 ning4ke3 ci2zhi2 ye3 bu2yuan4 bei4 jian3xin1.

He would quit his job before taking a cut in pay.

( before ( 连 词 ) = 情 愿 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

这 本 书 有 二 百 页 。

Zhe4 ben3 shu1 you3 er4 bai3 ye4.

There are two hundred pages in this book.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshBrienneJeremyCricket

夜 里 奇 怪 的 响 声 不 是 怪 兽 或 幽 灵 , 而 是 我 回 家 很 晚 的 丈 夫 。

Ye4li3 qi2guai4 de xiang3sheng1 bu2shi4 guai4shou4 huo4 you1ling2, er2shi4 wo3 hui2jia1 hen3 wan3 de zhang4fu.

"Things that go bump in the night", aren't monsters or ghosts, only my husband coming home late.

( 我 们 说 “ at” 夜 里 , 但 是 “ in” 晚 上 -- 我 在 夜 里 学 习 或 我 在 晚 上 学 习 。 如 果 说 “ in the night” 是 非 常 诗 意 的 -- 现 在 我 们 说 “ during the night” -- 夜 里 我 听 见 响 声 , 所 以 我 睡 不 着 )

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
DavidSarahBrian

如 果 你 能 等 , 晚 饭 一 会 儿 就 好 。

Ru2guo3 ni3 neng2 deng3, wan3fan4 yi2hui4r jiu4 hao3.

If you can wait, dinner will be ready in a little while.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

医 院 的 护 士 一 般 都 是 三 班 儿 倒 。

Yi1yuan4 de hu4shi4 yi4 ban1 dou1 shi4 san1 ban1r dao3.

Hospital nurses generally work in three shifts.

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricketChelsea
In · 24

一 般 来 说 , 中 国 的 状 况 每 年 都 有 进 步 。

Yi4ban1 lai2shuo1, Zhong1guo2 de zhuang4kuang4 mei3 nian2 dou1 you3 jin4bu4.

Generally speaking, conditions in China have improved every year.

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricket

我 一 会 儿 回 来 。

Wo3 yi2hui4r hui2lai2.

I'll be back in a moment.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

他 们 在 法 国 不 说 英 语 。

Ta1men zai4 Fa3guo2 bu4 shuo1 Ying1yu3.

They don't speak English in France.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal

我 想 在 银 行 开 个 账 户 ( 帐 户 ) 。

Wo3 xiang3 zai4 yin2hang2 kai1 ge4 zhang4hu4.

I want to open an account in the bank.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

我 在 游 泳 池 里 等 你 。

Wo3 zai4 you2yong3chi2 li3 deng3 ni3.

I'll see you in the swimming pool.

( 这 个 人 会 在 游 泳 , 在 水 里 找 他 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn
In · 25

一 年 有 十 二 个 月 。

Yi4 nian2 you3 shi2er4 ge4 yue4.

There are twelve months in a year.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

早 上 我 有 几 个 约 会 , 你 能 下 午 来 找 我 吗 ?

Zao3shang wo3 you3 ji3ge yue1hui4, ni3 neng2 xia4wu3 lai2zhao3 wo3 ma?

I have several appointments in the morning, can you meet me in the afternoon?

(“in” 总 是 和 早 晨 , 下 午 一 起 用 -- 包 括 这 一 时 间 -- 不 要 用 “ at” )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
DavidSarahBrian

自 从 那 次 流 感 后 , 他 的 学 业 远 远 地 落 在 其 他 同 学 后 面 , 致 使 他 又 一 次 病 倒 。

Zi4cong2 na4 ci4 liu2gan3 hou4, ta1 de xue2ye4 yuan3yuan3de la4 zai4 qi2ta1 tong2xue2 hou4mian4, zhi4shi3 ta1 you4 yi2 ci4 bing4dao3.

After he had the flu, he was so behind other students in his studies that he got sick again.

( behind = 在 后 面 , 拉 下 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

zai4

to be at (a place), in, at

Zhang MengLi ZhenLi Yu ZhengWei XingSun Gang
AnselBrienneJeremyCricket

不 要 在 街 上 玩 , 你 会 被 车 撞 着 的 。

Bu2yao4 zai4 jie1shang wan2, ni3 hui4 bei4 che1 zhuang4zhao2 de.

Don't play in the street. You'll get hit by a car.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangWei Xing
CricketAustinNick
In · 26

在 上 述 例 子 中 , 作 者 指 出 很 重 要 的 两 点 。

Zai4 shang4 shu4 li4zi zhong1, zuo4zhe3 zhi3chu1 hen3 zhong4yao4 de liang3 dian3.

In the example given above, the author makes two important points.

( above( 副 词 ) = 前 面 写 的 那 些 资 料 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

三 站 后 下 车 。

San1 zhan4 hou4 xia4 che1.

Get off the bus in three stops.

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

像 你 那 样 站 在 门 口 , 别 人 就 没 法 过 去 了 。

Xiang4 ni3 na4yang4 zhan4zai4 men2kou3, bie2ren2 jiu4 mei2fa3 guo4qu le.

When you stand in the entrance like that, people can't get by you.

( 表 示 你 正 站 在 过 道 上 , 路 被 你 挡 住 了 -- 而 且 你 站 着 不 动 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

照 照 镜 子 , 你 脸 上 有 点 东 西 。

Zhao4zhao4 jing4zi, ni3 lian3shang you3 dian3 dong1xi1.

Look in the mirror, you have something on your cheek.

(in the mirror -- 语 言 习 惯 -- 表 示 用 镜 子 -- 我 们 看 in 或 into 镜 子 ,就 好 象 他 们 和 盒 子 一 样 有 深 度 -- 英 文 也 用 look in my eyes -- 看 一 个 人 的 性 格 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

报 纸 上 有 两 个 招 聘 广 告 我 会 感 兴 趣 。

Bao4zhi3shang you3 liang3 ge4 zhao1pin4 guang3gao4 wo3 hui4 gan3xing4qu4.

There were two ads in the newspaper for jobs I might want.

(“for” 动 作 指 向 -- 广 告 提 供 给 你 一 些 东 西 -- 所 以 说 广 告 “ for” 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn
In · 27

我 们 好 几 年 没 有 过 得 这 么 痛 快 了 。

Wo3men hao3ji3 nian2 mei2you3 guo4 de zhe4me tong4kuai4 le.

We haven't had such a good time in years.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
CricketMikeKaren LeeJeremy

教 室 里 的 桌 椅 很 整 齐 。

Jiao4shi4 li3 de zhuo1 yi3 hen3 zheng3qi2.

The tables and chairs in the classroom are very tidy.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

我 生 在 芝 加 哥 。

Wo3 sheng1 zai4 Zhi1jia1ge1.

I was born in Chicago.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

在 二 十 分 钟 之 内 。

Zai4 er4shi2 fen1zhong1 zhi1nei4.

In twenty minutes.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

去 年 秋 天 我 在 后 院 种 的 花 现 在 已 经 开 了 。 最 早 开 的 花 最 好 !

Qu4nian2 qiu1tian1 wo3 zai4 hou4yuan4 zhong4 de hua1, xian4zai4 yi3jing1 kai1 le. Zui4 zao3 kai1 de hua1 zui4 hao3!

The flowers that I planted in the backyard last fall are now in full bloom. The first flowers are the best!

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley
In · 28

中 间 有 一 只 大 老 虎 。

Zhong1jian1 you3 yi4 zhi1 da4 lao3hu3.

In the middle there's a big tiger.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

我 需 要 一 些 填 料 放 在 这 些 花 瓶 周 围 , 这 样 它 们 在 我 的 箱 子 里 就 不 会 碎 了 。

Wo3 xu1yao4 yi4 xie1 tian2liao4 fang4zai4 zhe4 xie1 hua1ping2 zhou1wei2, zhe4 yang4 ta1men zai4 wo3 de xiang1zi li3 jiu4 bu2 hui4 sui4 le.

I need some packing to go around these vases so they won't break in my suitcase.

(“around” 用 于 物 理 上 的 概 念 -- 包 围 , 环 绕 )

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
AshleyJeremyNick

他 住 院 了 。

Ta1 zhu4 yuan4 le.

He's in the hospital.

( 他 病 了 并 且 在 接 收 治 疗 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

春 天 朱 红 的 玫 瑰 装 饰 北 京 。

Chun1tian1 zhu1hong2 de mei2gui zhuang1shi4 Bei3jing1.

Vermilion roses decorate Beijing in the spring.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
TimSarahAbbie

我 喜 欢 坐 在 桌 子 边 学 习 , 但 我 有 时 也 喜 欢 蜷 在 椅 子 上 看 书 。

Wo3 xi3huan zuo4 zai4 zhuo1zi bian1 xue2xi2, dan4 wo3 you3shi2 ye3 xi3huan quan2 zai4 yi3zishang kan4shu1.

I like to study at the table, but sometimes I like to curl up in the chair to read.

(“at” 暗 示 使 用 桌 子 -- 椅 子 拉 近 桌 子 , 书 摊 开 --“ in ” 或 者 书 放 在 膝 盖 上 , 脚 搭 在 椅 子 上 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang Xu
JamesAnn
In · 29

它 正 好 在 最 上 面 的 抽 屉 里 的 最 外 边 。

Ta1 zheng4hao3 zai4 zui4 shang4mian4 de chou1ti li3 de zui4 wai4bian.

It's right in front in the top drawer.

( 和 “in the front of the top drawer” 一 样 的 意 思 , 只 是 不 同 的 表 达 方 式 -- 介 词 短 语 “ in front” 和 “ in the top drawer” 的 顺 序 决 定 具 体 的 位 置 。)

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

最 后 , 他 决 定 接 受 那 个 新 工 作 。

Zui4hou4, ta1 jue2ding4 jie1shou4 na4ge xin1 gong1zuo4.

In the end, he decided to take the new job.

(“in” 暗 示 这 是 一 个 过 程 , 需 要 时 间 -- 做 决 定 是 最 后 一 步 , 结 束 这 一 过 程 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang Xu
DavidSarahBrian
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012