About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 


Put the striped ball near the polka dotted one. 

把 有 条 纹 的 球 放 在 斑 点 的 附 近 。

Ba3 you3 tiao2wen2 de qiu2 fang4zai4 ban1dian3 de fu4 jin4.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

There is a bull in that pasture. Don't go near it, it will charge. 

那 边 牧 场 上 有 头 牛 。 别 靠 近 , 它 会 冲 向 你 。

Na4 bian1 mu4chang3 shang4 you3 tou2 niu2. Bie2 kao4jin4, ta1 hui4 chong1 xiang4 ni3.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

There are two hotels under construction near the public square. 

广 场 附 近 正 在 修 建 两 个 旅 馆 。

Guang3chang3 fu4jin4 zheng4zai4 xiu1jian4 liang3 ge4 lu~3guan3.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKarenFrank

He developed a site near the airport into an industrial park. 

他 把 机 场 附 近 的 一 块 儿 地 开 发 成 了 工 业 区 。

Ta1 ba3 ji1chang3 fu4jin4 de yi2kuai4r di4 kai1fa1cheng2 le gong1ye4qu1.

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn

Erlitou culture (centered near Luoyang and along Wei River, early Bronze Age around 2000 BC) 

二 里 头 文 化

Er4li3tou wen2hua4

CeCelia
Near · 1

I'm interested in finding an apartment somewhere near the downtown area. 

我 对 在 市 中 心 附 近 找 房 子 很 感 兴 趣 。

Wo3 dui4 zai4 shi4zhong1xin1 fu4jin4 zhao3 fang2zi hen3 gan3xing4qu4.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

North Korea's near China. 

朝 鲜 离 中 国 很 近 。

Chao2xian3 li2 Zhong1guo2 hen3 jin4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Ancient mummies were found near Urumqi. 

乌 鲁 木 齐 发 现 了 木 乃 伊 。

Wu1lu3mu4qi2 fa1xian4 le mu4nai3yi1.

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

There's a post and telecommunications office near my home. 

在 我 家 附 近 有 一 个 邮 电 局 。

Zai4 wo3 jia1 fu4jin4 you3 yi2ge4 you2dian4ju2.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
DaveMaggyBrianAustin

Near the CITIC building.  (huge letters mark the CITIC building (China Investment Bank) located near great shopping and restaurants in Beijing - also called the Qiao3ke4li4 Da4lou2 巧 克 力 大 楼 - Chocolate Building - because of it's color - real name Guo2ji4 Da4sha4)

在 中 信 大 楼 附 近 。

Zai4 Zhong1xin4 Da4lou2 fu4jin4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle
Near · 2

Just park the car somewhere near 5th Avenue and meet me at Macy's. // Easier said than done. I'll take a cab. 

就 把 车 停 在 第 5 大 道 的 某 个 地 方 , 到 梅 西 百 货 来 见 我 。// 说 说 倒 是 挺 容 易 的 ! 我 得 打 车 来 ! // 说 说 倒 是 挺 容 易 的 ! 我 得 打 车 来 !

Jiu4 ba3 che1 ting2 zai4 di4 wu3 da4dao4 de mou3 ge4 di4fang, dao4 Mei2xi1 Bai3huo4 lai2 jian4 wo3. // Shuo1shuo dao4shi ting3 rong2yi4 de. Wo3 dei3 da3che1 lai2.

Zhong Shan Park's near Tiananmen square. 

中 山 公 园 在 天 安 门 广 场 附 近 。

Zhong1shan1 Gong1yuan2 zai4 Tian1'an1men2 Guang3chang3 fu4jin4.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

The police station's near here. 

警 察 局 就 在 附 近 。

Jing3cha2ju2 jiu4 zai4 fu4jin4.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012