About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 


The wind blows the leaves off the trees. 

风 把 树 叶 从 树 上 刮 落 。

Feng1 ba3 shu4ye4 cong2 shu4shang gua1 luo4.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

That stack of bowls is going to fall off the counter, move them. 

那 摞 碗 要 从 台 子 上 掉 下 来 了 , 块 往 里 挪 一 挪 。

Na4 luo4 wan3 yao4 cong2 tai2zi shang4 diao4 xia4lai le, kuai4 wang3 li3 nuo2 yi4 nuo2.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

I rode the bus for two stops. That means that I got off at the third stop.  (This implies that you got off at the third.)

我 坐 两 站 车 。这 就 是 说 我 在 第 三 站 下 。

Wo3 zuo4 liang3 zhan4 che1. Zhe4 jiu4shi4 shuo1 wo3 zai4 di4 san1 zhan4 xia4.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Kaylee

He moved aside so she could get off the bus. 

他 动 了 一 下 儿 , 她 才 能 下 车 。

Ta1 dong4 le yi2 xia4r, ta1 cai2neng2 xia4 che1.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira

Drop me off at the corner.  (jiao4 means 'to cause' in this sentence - literally - At the corner cause me to get out of the car.)

在 路 口 叫 我 下 车 。

Zai4 lu4kou3 jiao4 wo3 xia4 che1.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian
Off · 1

Flip flops fly off your feet for fun. 

凉 鞋 为 乐 趣 飞 出 你 的 脚 。

Liang2xie2 wei4 le4qu4 fei1chu1 ni3 de jiao3.

Liu Yu RongDa DiLin LinLuo WenjinLin LinLuo Wenjin
LynnMaggyLynnApril

If the ship tips and you trip you might slip off the ship. 

如 果 船 倾 斜 并 且 你 被 绊 倒 了 , 你 可 能 会 滑 出 船 。

Ru2guo3 chuan2 qing1xie2 bing4qie3 ni3 bei4 ban4dao3 le, ni3 ke3neng2 hui4 hua2 chu1 chuan2.

Liu Yu RongLin LinLuo WenjinCheng HongLin LinLuo WenjinZhang Zhida
LynnJamesKaren LeeBrian

In Autumn, leaves fall off the trees. 

树 叶 在 秋 天 从 树 上 落 下 。

Shu4ye4 zai4 qiu1tian1 cong2 shu4shang luo4xia.

Liu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick

The airplane will take off in five minutes. 

飞 机 五 分 钟 内 起 飞 。

Fei1ji1 wu3 fen1zhong1 nei4 qi3fei1.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
AbbieMalSarahBrianDawn

I want to get off the bus at Xuanwumen.  (May say xia4 de che1 or xia4 che1)

我 想 在 宣 武 门 下 的 车 。

Wo3 xiang3 zai4 Xuan1wu3men2 xia4 de che1.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen
Off · 2

To go to the Landau Shopping Center, take the number 28 bus and get off at the terminal. 

去 蓝 岛 购 物 中 心 , 坐 二 十 八 路 到 终 点 。

Qu4 Lan2dao3 Gou4Wu4 Zhong1xin1, zuo4 er4shi2ba1 lu4 dao4 zhong1dian3.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerryDanielle

When children get out of school early and their parents get off work early, they often do something special. 

当 孩 子 们 早 放 学 家 长 们 早 下 班 , 他 们 经 常 会 做 一 些 特 殊 的 安 排 。

Dang1 hai2zimen zao3 fang4xue2 jia1zhang3men zao3 xia4ban1, ta1men jing1chang2 hui4 zuo4 yi4 xie1 te4shu1 de an1pai2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChris

They saw me off at the airport. 

他 们 在 机 场 给 我 送 行 。

Ta1men zai4 ji1chang3 gei3 wo3 song4xing2.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

He was hissed off the stage. 

他 被 嘘 下 台 。

Ta1 bei4 xu1 xia4 tai2.

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

How do I get the top off this bottle?  ( 怎 么 = request for instruction)

我 怎 么 把 这 个 瓶 盖 取 下 来 ?

Wo3 zen3me ba3 zhe4 ge4 ping2gai4 qu3 xia4lai2?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn
Off · 3

He jumped off the bridge to save the child. 

他 从 桥 上 跳 下 去 , 抢 救 儿 童 。

Ta1 cong2 qiao2 shang4 tiao4 xia4 qu4, qiang3jiu4 er2tong2.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

When I fell off my bike I scraped my left knee. Boy, does it sting.  (Zhen1 zha1 yi2yang4 de teng2. -- literally means A pain (teng2) the same as (yi2yang4) being stabbed with needles (zhen1 zha1))

当 我 从 自 行 车 上 摔 下 来 的 时 候 , 蹭 破 了 我 的 左 膝 盖 。 啊 ! 针 扎 一 样 的 疼 。

Dang1 wo3 cong2 zi4xing2che1 shang shuai1 xia4lai2 de shi2hou, ceng4 po4 le wo3de zuo3 xi1gai4. Ah! Zhen1 zha1 yi2yang4 de teng2.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

This ring is loose, it almost fell off my finger. 

这 枚 戒 指 太 松 了 , 快 从 我 的 手 上 掉 下 去 了 。

Zhe4 mei2 jie4zhi3 tai4 song1 le, kuai4 cong2 wo3 de shou3 shang diao4xia4 qu4 le.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

Would you mind dropping this off at the post office? 

请 费 心 帮 我 在 邮 局 把 这 封 信 寄 了 ?

Qing3 fei4xin1 bang1 wo3 zai4 you2ju2 ba3 zhe4 feng1 xin4 ji4 le?

Shao DanniDa DiFeng XieLiu Mingke
AprilMaggy

I missed my dentist appointment because it was too busy for me to take time off work. 

我 错 过 了 与 牙 医 的 预 约 , 因 为 上 班 时 间 太 忙 了 , 没 法 看 牙 。

Wo3 cuo4guo4 le yu4 ya2yi1 de yu4yue1, yin1wei2 shang4ban1 shi2jian1 tai4 mang2 le, mei2 fa3 kan4 ya2.

Off · 4

I have to get off the boat. I'm seasick. 

我 必 须 下 船 。 我 晕 船 了 。

Wo3 bi4xu1 xia4 chuan2. Wo3 yun4chuan2 le.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangShao DanniLiu Yu Rong
DavidSarahBrian

Of course, we should've started off earlier.  (in Chinese, they would not actually use ben3lai2 in this sentence, it is included to translate the English)

我 们 本 来 应 该 早 些 动 身 的 。

Wo3men ben3lai2 ying1gai1 zao3 xie1 dong4shen1 de.

Zhang MengFeng XieCao HuiGuHuang JialiBai Jing
KarenMichael

When they heard the sound of the starting pistol, the athletes shot off the starting block like arrows. 

裁 判 的 发 令 枪 一 响 , 运 动 员 们 像 箭 一 样 冲 了 出 去 。

Cai2pan4 de fa1ling4 qiang1 yi4 xiang3, yun4dong4yuan2men xiang4 jian4 yi2yang4 chong1 le chu1qu4.

Lynn

Push the elephant off the bridge into the water so it'll make a big splash. 

把 大 象 从 桥 上 推 进 水 里 会 溅 起 许 多 水 。

Ba3 da4xiang4 cong2 qiao2 shang4 tui1jin4 shui3 li3, hui4 jian4qi3 xu3duo1 shui3.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

Take a couple days off and relax. 

休 息 几 天 放 松 一 下 。

Xiu1xi4 ji3 tian1 fang4song1 yi2xia4.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris
Off · 5

Scrape the grease off the walls and then wash them with bleach. 

把 墙 上 的 油 垢 刮 掉 , 燃 后 用 漂 白 粉 清 洗 一 下 。

Ba3 qiang2 shang de you2gou4 gua1diao4, ran2hou4 yong4 piao3bai2fen3 qing1xi3 yi2xia4.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

Of course, you should have started off earlier.  (xie1 in this instance modifies zao3 to mean a little earlier -- see also Qing3, zao3 xie1 lai2?)

你 们 本 来 应 该 早 些 动 身 的 。

Ni3men ben3lai2 ying1gai1 zao3 xie1 dong4shen1 de.

Zhang MengFeng XieHuang JialiWT Zheng
CricketMikeKaren LeeJeremy

Keep off the grass!  (literally - don't step on the grass)

勿 踏 草 地 。

Wu4 ta4 cao3di4.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

Get off the bus in three stops. 

三 站 后 下 车 。

San1 zhan4 hou4 xia4 che1.

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

The referee called a time out when the basketball hoop fell off the stand. 

篮 筐 从 篮 架 上 掉 了 下 来 , 裁 判 叫 了 一 个 暂 停 。

Lan2kuang1 cong2 lan2jia4 shang diao4 le xia4lai, cai2pan4 jiao4 le yi2 ge4 zan4ting2.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin
Off · 6

There was a gust of wind that blew my hat off.  (off my head is understood, but not stated)

一 阵 风 把 我 的 帽 子 刮 掉 了 。

Yi2 zhen4 feng1 ba3 wo3 de mao4zi gua1 diao4 le.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012