About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 


我 们 本 来 应 该 早 些 动 身 的 。

Wo3men ben3lai2 ying1gai1 zao3 xie1 dong4shen1 de.

Of course, we should've started off earlier.

(“ Of course” 用 于 强 调 这 是 显 然 的 。 )

Zhang MengFeng XieCao HuiGuHuang JialiBai Jing
KarenMichael

他 动 了 一 下 儿 , 她 才 能 下 车 。

Ta1 dong4 le yi2 xia4r, ta1 cai2neng2 xia4 che1.

He moved aside so she could get off the bus.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira

如 果 船 倾 斜 并 且 你 被 绊 倒 了 , 你 可 能 会 滑 出 船 。

Ru2guo3 chuan2 qing1xie2 bing4qie3 ni3 bei4 ban4dao3 le, ni3 ke3neng2 hui4 hua2 chu1 chuan2.

If the ship tips and you trip you might slip off the ship.

( 这 是 英 语 绕 口 令 -- 它 语 法 上 是 正 确 的 , 也 有 一 定 的 意 思 , 但 是 基 本 上 没 有 人 这 样 说 )

Liu Yu RongLin LinLuo WenjinCheng HongLin LinLuo WenjinZhang Zhida
LynnJamesKaren LeeBrian

我 错 过 了 与 牙 医 的 预 约 , 因 为 上 班 时 间 太 忙 了 , 没 法 看 牙 。

Wo3 cuo4guo4 le yu4 ya2yi1 de yu4yue1, yin1wei2 shang4ban1 shi2jian1 tai4 mang2 le, mei2 fa3 kan4 ya2.

I missed my dentist appointment because it was too busy for me to take time off work.

凉 鞋 为 乐 趣 飞 出 你 的 脚 。

Liang2xie2 wei4 le4qu4 fei1chu1 ni3 de jiao3.

Flip flops fly off your feet for fun.

Liu Yu RongDa DiLin LinLuo WenjinLin LinLuo Wenjin
LynnMaggyLynnApril
Off · 1

当 孩 子 们 早 放 学 家 长 们 早 下 班 , 他 们 经 常 会 做 一 些 特 殊 的 安 排 。

Dang1 hai2zimen zao3 fang4xue2 jia1zhang3men zao3 xia4ban1, ta1men jing1chang2 hui4 zuo4 yi4 xie1 te4shu1 de an1pai2.

When children get out of school early and their parents get off work early, they often do something special.

( get out = escape = 逃 跑 -- get off = leave, escape = 离 开 , 逃 跑 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChris

休 息 几 天 放 松 一 下 。

Xiu1xi4 ji3 tian1 fang4song1 yi2xia4.

Take a couple days off and relax.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris

请 费 心 帮 我 在 邮 局 把 这 封 信 寄 了 ?

Qing3 fei4xin1 bang1 wo3 zai4 you2ju2 ba3 zhe4 feng1 xin4 ji4 le?

Would you mind dropping this off at the post office?

Shao DanniDa DiFeng XieLiu Mingke
AprilMaggy

风 把 树 叶 从 树 上 刮 落 。

Feng1 ba3 shu4ye4 cong2 shu4shang gua1 luo4.

The wind blows the leaves off the trees.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

把 墙 上 的 油 垢 刮 掉 , 燃 后 用 漂 白 粉 清 洗 一 下 。

Ba3 qiang2 shang de you2gou4 gua1diao4, ran2hou4 yong4 piao3bai2fen3 qing1xi3 yi2xia4.

Scrape the grease off the walls and then wash them with bleach.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea
Off · 2

在 路 口 叫 我 下 车 。

Zai4 lu4kou3 jiao4 wo3 xia4 che1.

Drop me off at the corner.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

树 叶 在 秋 天 从 树 上 落 下 。

Shu4ye4 zai4 qiu1tian1 cong2 shu4shang luo4xia.

In Autumn, leaves fall off the trees.

Liu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick

裁 判 的 发 令 枪 一 响 , 运 动 员 们 像 箭 一 样 冲 了 出 去 。

Cai2pan4 de fa1ling4 qiang1 yi4 xiang3, yun4dong4yuan2men xiang4 jian4 yi2yang4 chong1 le chu1qu4.

When they heard the sound of the starting pistol, the athletes shot off the starting block like arrows.

Lynn

飞 机 五 分 钟 内 起 飞 。

Fei1ji1 wu3 fen1zhong1 nei4 qi3fei1.

The airplane will take off in five minutes.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
AbbieMalSarahBrianDawn

这 枚 戒 指 太 松 了 , 快 从 我 的 手 上 掉 下 去 了 。

Zhe4 mei2 jie4zhi3 tai4 song1 le, kuai4 cong2 wo3 de shou3 shang diao4xia4 qu4 le.

This ring is loose, it almost fell off my finger.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira
Off · 3

他 们 在 机 场 给 我 送 行 。

Ta1men zai4 ji1chang3 gei3 wo3 song4xing2.

They saw me off at the airport.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

勿 踏 草 地 。

Wu4 ta4 cao3di4.

Keep off the grass!

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

他 从 桥 上 跳 下 去 , 抢 救 儿 童 。

Ta1 cong2 qiao2 shang4 tiao4 xia4 qu4, qiang3jiu4 er2tong2.

He jumped off the bridge to save the child.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

把 大 象 从 桥 上 推 进 水 里 会 溅 起 许 多 水 。

Ba3 da4xiang4 cong2 qiao2 shang4 tui1jin4 shui3 li3, hui4 jian4qi3 xu3duo1 shui3.

Push the elephant off the bridge into the water so it'll make a big splash.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

那 摞 碗 要 从 台 子 上 掉 下 来 了 , 块 往 里 挪 一 挪 。

Na4 luo4 wan3 yao4 cong2 tai2zi shang4 diao4 xia4lai le, kuai4 wang3 li3 nuo2 yi4 nuo2.

That stack of bowls is going to fall off the counter, move them.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea
Off · 4

我 想 在 宣 武 门 下 的 车 。

Wo3 xiang3 zai4 Xuan1wu3men2 xia4 de che1.

I want to get off the bus at Xuanwumen.

( get off -- 离 开 , 分 开 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

当 我 从 自 行 车 上 摔 下 来 的 时 候 , 蹭 破 了 我 的 左 膝 盖 。 啊 ! 针 扎 一 样 的 疼 。

Dang1 wo3 cong2 zi4xing2che1 shang shuai1 xia4lai2 de shi2hou, ceng4 po4 le wo3de zuo3 xi1gai4. Ah! Zhen1 zha1 yi2yang4 de teng2.

When I fell off my bike I scraped my left knee. Boy, does it sting.

( “ boy” 是 俚 语 , 表 示 强 调 , 就 象 “ Wow” )

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

他 被 嘘 下 台 。

Ta1 bei4 xu1 xia4 tai2.

He was hissed off the stage.

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

你 们 本 来 应 该 早 些 动 身 的 。

Ni3men ben3lai2 ying1gai1 zao3 xie1 dong4shen1 de.

Of course, you should have started off earlier.

Zhang MengFeng XieHuang JialiWT Zheng
CricketMikeKaren LeeJeremy

篮 筐 从 篮 架 上 掉 了 下 来 , 裁 判 叫 了 一 个 暂 停 。

Lan2kuang1 cong2 lan2jia4 shang diao4 le xia4lai, cai2pan4 jiao4 le yi2 ge4 zan4ting2.

The referee called a time out when the basketball hoop fell off the stand.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin
Off · 5

我 怎 么 把 这 个 瓶 盖 取 下 来 ?

Wo3 zen3me ba3 zhe4 ge4 ping2gai4 qu3 xia4lai2?

How do I get the top off this bottle?

( how = 询 问 方 法 )

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

三 站 后 下 车 。

San1 zhan4 hou4 xia4 che1.

Get off the bus in three stops.

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

一 阵 风 把 我 的 帽 子 刮 掉 了 。

Yi2 zhen4 feng1 ba3 wo3 de mao4zi gua1 diao4 le.

There was a gust of wind that blew my hat off.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

去 蓝 岛 购 物 中 心 , 坐 二 十 八 路 到 终 点 。

Qu4 Lan2dao3 Gou4Wu4 Zhong1xin1, zuo4 er4shi2ba1 lu4 dao4 zhong1dian3.

To go to the Landau Shopping Center, take the number 28 bus and get off at the terminal.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerryDanielle

我 坐 两 站 车 。这 就 是 说 我 在 第 三 站 下 。

Wo3 zuo4 liang3 zhan4 che1. Zhe4 jiu4shi4 shuo1 wo3 zai4 di4 san1 zhan4 xia4.

I rode the bus for two stops. That means that I got off at the third stop.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Kaylee
Off · 6

我 必 须 下 船 。 我 晕 船 了 。

Wo3 bi4xu1 xia4 chuan2. Wo3 yun4chuan2 le.

I have to get off the boat. I'm seasick.

[I have, he has, they have /*had /I have had, he has had, they have had /* had had /// I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / * had been]

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangShao DanniLiu Yu Rong
DavidSarahBrian
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012