About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 


quarter of two (1:45) 

差 一 刻 钟 两 点

cha4 yi2ke4zhong1 liang3 dian3

Du FengSun JingsuShao JingxianPu Ming Ming
SarahRobCricketBrianJenniferDavid

quarter of four 

差 一 刻 四 点

cha4 yi2 ke4 si4 dian3

Du FengLui WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
CricketRobJenniferBrianDavid

five of five 

差 五 分 五 点

cha4 wu3 fen1 wu3 dian3

Du FengSun BinSun JingsuPu Ming Ming
SarahRobCricketBrianJenniferDavid

twenty-five of nine, 8:35 

差 二 十 五 分 九 点

8:35

Du FengSun BinSun JingsuPu Ming Ming
SarahRobCricketBrianJenniferDavid

twenty of nine 

差 二 十 分 九 点

cha4 er4shi2fen1 jiu3 dian3

Du FengLui WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
CricketDavidJenniferBrianFrank
Of · 1

eight minutes of ten (9:52) 

差 八 分 十 点

cha4 ba1fen1 shi2 dian3

Du FengSun JingsuShao JingxianPu Ming Ming
SarahRobCricketBrianJenniferDavid

Adults should not be afraid of the dark. 

大 人 不 应 怕 黑 。

Da4 ren2 bu4 ying1 pa4 hei1.

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

I had to walk around to the back of the house to get my shovel. 

我 只 好 绕 到 房 后 拿 我 的 铲 子 。

Wo3 zhi3hao3 rao4 dao4 fang2hou4 na2 wo3 de chan3zi.

Shao DanniSun JingsuShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

The escape key's at the top left side of the keyboard. 

退 出 键 在 键 盘 的 左 上 角 。

Tui4chu1jian4 zai4 jian4pan2 de zuo3 shang4 jiao3.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketNick

Watch Dad back the car out of the garage. 

看 爸 爸 把 车 倒 出 车 库 。

Kan4 ba4ba ba3 che1 dao4chu1 che1ku4.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick
Of · 2

Please buy several six packs of beer. 

请 买 一 些 六 瓶 装 的 啤 酒 。

Qing3 mai3 yi4 xie1 liu4 ping2 zhuang1 de pi2jiu3.

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredKarenGlison

The diagram below will show you the basic structure of the motherboard. 

下 图 将 向 你 们 介 绍 主 板 的 基 本 构 造 。

Xia4 tu2 jiang1 xiang4 ni3men jie4shao4 zhu3ban3 de ji1ben3 gou4zao4.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

I have five kinds of bills, one from each of the countries I visited. 

我 有 五 种 钞 票 , 我 参 观 了 每 种 钞 票 的 国 家 。

Wo3 you3 wu3 zhong3 chao1piao4, wo3 can1guan1 le mei3 zhong3 chao1piao4 de guo2jia1.

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng JieZhao MoZheng LeiHua
KarenMalChelseaAustinChrystal

Mother cut her hand. Blood poured out of the cut.  (xian1hong2 is added in the Chinese to add drama and size to the cut -- in English saying 'bright red' would not have the same effect -- the verb 'poured' gives a similar meaning)

妈 妈 切 到 了 手 。 血 一 下 子 从 伤 口 里 流 出 。

Ma1ma qie1 dao4 le shou3. Xie3 yi2 xia4zi cong2 shang1kou3 li3 liu2 chu1.

Shao DanniLiu Yu RongSun BinWang Wenjing
NicAbbieBrian

This set of books has 5 volumes. 

这 套 书 有 五 册 。

Zhe4 tao4 shu1 you3 wu3 ce4.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshAustinSarah
Of · 3

Careful! The bottom of the cup's wet. 

小 心 ! 杯 子 底 是 湿 的 。

Xiao3xin1! Bei1zi di3 shi4 shi1 de.

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

Psychology and Biology are two branches of science that interest me. 

我 感 兴 趣 的 两 门 科 学 是 心 理 学 和 生 物 学 。

Wo3 gan3xing4qu4 de liang3 men2 ke1xue2 shi4 xin1li3xue2 he2 sheng1wu4xue2.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenAllenApril

He gave me a bunch of flowers. 

他 送 给 我 一 束 花 儿 。

Ta1 song4 gei3 wo3 yi2 shu4 hua1r.

Liu Yu RongLi Yu ZhengLiu WeihongZhao MoZheng LeiHua
TerryJulieBrienneStephan

None of your business. 

不 关 你 的 事 儿 。

Bu4 guan1 ni3 de shi4r.

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

Put that down by the corner of the desk. 

把 它 靠 着 桌 角 放 。

Ba3 ta1 kao4 zhe zhuo1jiao3 fang4.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn
Of · 4

I found a dollar by the side of the road. 

我 在 街 道 旁 边 儿 发 现 一 块 钱 。

Wo3 zai4 jie1dao4 pang2bian1r fa1xian4 yi2 kuai4 qian2.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

You should take good care of your mother. 

你 应 该 好 好 照 顾 你 的 妈 妈 。

Ni3 ying1gai1 hao3hao1 zhao4gu4 ni3 de ma1ma.

Shao DanniChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

Chinese people will cherish the memory of President Zhou forever. 

中 国 人 民 永 远 怀 念 周 总 理 。

Zhong1guo2 ren2min2 yong3yuan3 huai2nian4 Zhou1 Zong3li3.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

Children start school at six years of age. 

孩 子 们 六 岁 上 学 。

Hai2zimen liu4 sui4 shang4xue2.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

Ten of my classmates went to the exhibition yesterday. 

我 的 十 个 同 学 昨 天 去 看 展 览 了 。

Wo3 de shi2ge4 tong2xue2 zuo2tian1 qu4 kan4 zhan3lan3 le.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison
Of · 5

I bought a bottle of Coca-Cola at the store to drink at the park. 

我 在 商 店 买 了 一 瓶 可 口 可 乐 去 公 园 喝 。

Wo3 zai4 shang1dian4 mai3 le yi4 ping2 ke3ko3ke3le4 qu4 gong1yuan2 he1.

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng HaotianLiu WeihongZheng LeiHua
AnselJulieBrienneStephan

We have to collect more raw data before we can make a decision of that importance. 

在 我 们 做 那 个 重 要 的 决 定 之 前 , 我 们 必 须 要 收 集 更 多 的 第 一 手 资 料 。

Zai4 wo3men zuo4 na4 ge4 zhong4yao4 de jue2ding4 zhi1qian2, wo3men bi4xu1 yao4 shou1ji2 geng4duo1 de di4yi1 shou3 zi1liao4.

Du FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
TerryAllenCherieBrianCindy

She established a company of her own. 

她 自 己 开 了 个 公 司 。

Ta1 zi4ji3 kai1 le ge4 gong1si1.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

Confucianism is an important part of Chinese culture, even today. 

即 使 在 现 在 , 孔 子 思 想 也 是 中 国 文 化 重 要 的 一 部 分 。

Ji2shi3 zai4 xian4zai4, Kong3zi3si1xiang3 ye3shi4 Zhong1guo2 wen2hua4 zhong4yao4 de yi2 bu4fen.

Wang YongDa DiZheng HaotianLiu WeihongCao LihuaWei Xing
AprilJamesBrian

She had a fit of coughing during the play, so she left. 

在 戏 剧 进 行 的 时 候 , 她 一 阵 咳 嗽 , 所 以 她 出 去 了 。

Zai4 xi4ju4 jin4xing2 de shi2hou ta1 yi2 zhen4 ke2sou suo3yi3 ta1 chu1 qu4 le.

Huang XuZhao HeWT ZhengLiu WeihongGao Mingjiang
AprilJamesBrian
Of · 6

The customer compared the colors of the two sofas. 

顾 客 比 较 两 种 颜 色 的 沙 发 。

Gu4ke4 bi3jiao4 liang3zhong3 yan2se4 de sha1fa1.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

There's a double bed in the middle of the bedroom. 

卧 室 中 间 有 一 张 双 人 床 。

Wo4shi4 zhong1jian1 you3 yi4 zhang1 shuang1ren2chuang2.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

I bought a new pair of earrings 

我 买 了 一 对 新 耳 环 。

Wo3 mai3 le yi2 dui4 xin1 er3huan2.

Liu Yu RongCao HuiZhao MoZheng LeiHua
KarenNickSarah

He bought twenty eggs and broke all of them on the way home. 

他 买 了 二 十 个 鸡 蛋 , 在 回 家 的 路 上 全 打 碎 了 。

Ta1 mai3 le er4shi2 ge4 ji1dan4, zai4 hui2jia2 de lu4shang quan2 da3 sui4 le.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

Ouch! I hit my elbow on the corner of the desk.  (orally, combine table and corner to make zhuo1jiao3)

啊 ! 我 的 胳 膊 肘 磕 在 桌 角 上 啦 !

A! Wo3de ge1bozhou3 ke1 zai4 zhuo1jiao3 shang la!

Zhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen
Of · 7

She was elected to be the chairperson of the meeting.  (it is normal in China to elect a chairperson of a single meeting -- it is often honorary)

她 被 选 举 为 会 议 主 持 人 。

Ta1 bei4 xuan3ju3 wei2 hui4yi4 zhu3chi2ren2.

Sun BinFeng XieWang WenjingZheng Jie
KarenNickSarah

Pu Yi was the last emperor of China. 

溥 仪 是 中 国 的 末 代 皇 帝 。

Pu3yi2 shi4 Zhong1guo2 de mo4 dai4 huang2di4.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah

I want to emphasize the importance of being on time for this meeting. 

我 想 强 调 按 时 到 会 的 重 要 性 。

Wo3 xiang3 qiang2diao4 an4shi2 dao4 hui4 de zhong4yao4xing4.

Hu XinyingZhang XiutingLiu Yu RongDu FengWang WenjingGu Zheng
TerryAllenCherieBrianCindy

5 to the power of 2 

5 的 2 次 方

wu3 de er4 ci4 fang1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

3 to power of 10 

3 的 10 次 方

san1 de shi2 ci4 fang1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie
Of · 8

Failure's the mother of success. (English idiom)  (zhi1 means "of")

失 败 是 成 功 之 母

Shi1bai4 shi4 cheng2gong1 zhi1 mu3.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
KateBrienneScribMichael

I have a fever of 38 degrees.  (103 F.)

我 发 烧 三 十 八 度 。

Wo3 fa1shao1 san1shi2ba1 du4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

To do anything in this life, you have to fill out a lot of forms! 

生 活 中 你 要 填 许 多 表 儿 。

Sheng1huo2 zhong1 ni3 yao4 tian2 xu3duo1 biao3r.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

Each time you enter her living room, you're always able to smell a whiff of fragrance 

每 次 进 她 的 屋 子 都 能 闻 到 一 股 香 味 儿 。

Mei3 ci4 jin4 ta1 de wu1zi dou1 neng2 wen2dao4 yi4 gu3 xiang1wei4(r).

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

Who's the man who's in front of the store? 

在 商 店 前 边 的 人 是 谁 ?

Zai4 shang1dian4 qian2bian de ren2 shi4 shei2?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate
Of · 9

He had three plates of dumplings in his hand. 

他 手 里 端 着 三 盘 饺 子 。

Ta1 shou3 li3 duan1 zhe san1 pan2 jiao3zi.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

The Queen of England rides horses. 

英 国 女 王 骑 马 。

Ying1guo2 nu~3 wang2 qi2 ma3.

Shao DanniFeng XieLi ZhenShao Jingxian
LynnMikeTerryDanielle

May I ask how much is a pound of apples? 

请 问 一 斤 苹 果 多 少 钱 ?

Qing3 wen4 yi4 jin1 ping2guo3 duo1shao3 qian2?

Jessie WangShao DanniHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

It's right in the front of the top drawer. 

它 正 好 在 最 上 面 的 抽 屉 里 的 最 外 边 。

Ta1 zheng4hao3 zai4 zui4 shang4mian4 de chou1ti li3 de zui4 wai4bian.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

Look in the back of the drawer. It must be there.  (it refers to whatever is being looked for)

查 看 一 下 抽 屉 的 紧 里 面 , 它 一 定 在 那 儿 。

Cha2kan4 yi2xia4 chou1ti jin3 li3mian4, ta1 yi2ding4 zai4 na4r.

Wang YongDa DiJin YanGao Mingjiang
CricketAustinNick
Of · 10

Children are afraid of needles. 

孩 子 们 害 怕 针 。

Hai2zimen hai4pa4 zhen1.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

I'm interested in reading this kind of paper.  (newspaper)

我 有 兴 趣 看 这 种 报 纸 。

Wo3 you3 xing4qu4 kan4 zhe4 zhong3 bao4zhi3.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
TimSarahAbbie

I want to buy three pairs of jeans. 

我 要 买 三 条 牛 仔 裤 。

Wo3 yao4 mai3 san1 tiao2 niu2zai3ku4.

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

What type of fruit juice do you have? 

你 们 有 什 么 果 汁 ?

Ni3men you3 shen2me guo3zhi1?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

The capital of South Korea is Seoul. 

韩 国 的 首 都 是 汉 城 。

Han2guo2 de shou3du1 shi4 Han4cheng2.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah
Of · 11

The shop has various kinds of lights. 

商 店 里 有 各 种 各 样 的 灯 。

Shang1dian4 li3 you3 ge4zhong3ge4yang4 de deng1.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

Most of the students in our class are girls. 

我 们 班 多 数 是 女 生 。

Wo3men ban1 duo1shu4 shi4 nu~3sheng1.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

Mr. Li's the manager of the Beijing Chemical Company. 

李 先 生 是 北 京 化 工 公 司 的 经 理 。

Li3 xian1sheng shi4 Bei3jing1 Hua4gong1 Gong1si1 de jing1li3.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

There were modest gains in the stock market today. They partially set off the losses of yesterday.  (this is a more formal translation of the same English sentence -- xiao3fu2 means modest and shang4zhang3 means increase or jump -- but it isn't as colloquial as the other)

今 天 股 市 有 了 小 幅 上 涨 , 它 们 部 分 地 抵 消 了 昨 天 的 损 失 。

Jin1tian1 gu3shi4 you3 le xiao3fu2 shang4zhang3, ta1men bu4fen de di3xiao1 le zuo2tian1 de sun3shi1.

Liu Yu RongHu SiyuWang ChenLi XinzhouGu Zheng
EricLynn

The singer had a lot of money. 

歌 唱 家 有 很 多 钱 。

Ge1chang4jia1 you3 hen3duo1 qian2.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley
Of · 12

Do you want to go to this showing of the movie? 

你 要 去 看 这 场 电 影 吗 ?

Ni3 yao4 qu4 kan4 zhe4 chang3 dian4ying3 ma?

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMalMaggyTravis

Do you have a museum of local history? 

你 那 里 有 当 地 的 博 物 馆 吗 ?

Ni3 na4li you3 dang1di4 de bo2wu4guan3 ma?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

A copy of the newspaper, please. 

请 给 我 一 份 儿 报 纸 。

Qing3, gei3 wo3 yi2 fen4r bao4zhi3.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshBrienneJeremyCricket

My house is in the north part of Beijing. 

我 的 房 子 在 北 京 的 北 边 儿 。

Wo3 de fang2zi zai4 Bei3jing1 de bei3 bian1r.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

China has a population of 800 million. 

中 国 有 八 亿 人 口 。

Zhong1guo2 you3 ba1 yi4 ren2kou3.

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenFredSarahJoshKate
Of · 13

I put the apples on the bottom shelf of the refrigerator. 

我 把 苹 果 放 在 冰 箱 的 最 底 层 。

Wo3 ba3 ping2guo3 fang4 zai4 bing1xiang1 de zui4 di3ceng2.

Wang YongDa DiJin YanGao Mingjiang
CricketAustinNick

There are three screws on the back of the computer case which must be unscrewed to remove the cover. 

要 想 打 开 电 脑 的 后 盖 , 必 须 拧 下 它 后 面 的 三 颗 螺 钉 。

Yao4 xiang3 da3kai1 dian4nao3 de hou4 gai4, bi4xu1 ning3xia4 ta1 hou4mian de san1 ke1 luo2ding1.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

One of my earrings fell in the sink. 

我 的 一 只 耳 环 掉 进 了 水 池 子 。

Wo3 de yi4 zhi1 er3huan2 diao4 jin4 le shui3chi2zi.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

I live at the corner of Maple and High Streets. 

我 在 高 路 和 枫 树 路 的 路 口 儿 住 。

Wo3 zai4 Gao1 Lu4 he2 Feng1shu4 Lu4 de lu4kou34 zhu4.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHua
LynnEricKaren Lee

There's a pagoda on the top of the hill. 

山 顶 上 有 一 座 宝 塔 。

Shan1ding3shang you3 yi2 zuo4 bao3ta3.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerry
Of · 14

Most of the services should be paid for. 

许 多 服 务 是 需 要 交 钱 的 。

Xu3duo1 fu2wu4 shi4 xu1yao4 jiao1 qian2 de.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

If I can perfect this method of distilling water I can make a fortune. 

如 果 我 能 改 进 制 作 这 种 蒸 馏 水 的 方 法 , 我 就 能 挣 很 多 钱 。

Ru2guo3 wo3 neng2 gai3jin4 zhi4zuo4 zhe4 zhong3 zheng1liu2 shui3 de fang1fa3, wo3 jiu4 neng2 zheng4 hen3 duo1 qian2.

Hu XinyingCheng HongZheng HaotianLiu WeihongZhang Zhida
TerryAllenCherieBrianCindy

I want to take a picture of that building. 

我 想 给 那 个 建 筑 物 照 相 。

Wo3 xiang3 gei3 na4 ge4 jian4zhu4wu4 zhao4 xiang4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

I need to wash that pile of dirty clothes. 

我 要 洗 那 堆 脏 衣 服 。

Wo3 yao4 xi3 na4 dui1 zang1 yi1fu.

Liu QiuxiaHuaZhang MengLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Pour me another glass of beer. 

再 给 我 倒 一 杯 啤 酒 。

Zai4 gei3 wo3 dao4 yi4 bei1 pi2jiu3.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
LynnMikeTerry
Of · 15

I'm proud of you. 

我 为 你 骄 傲 。

Wo3 wei4 ni3 jiao1ao4.

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

He was given a lot of property by his father. 

他 的 爸 爸 给 他 很 多 财 产 。

Ta1 de ba4ba gei3 ta1 hen3 duo1 cai2chan3.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

His fear of snakes is psychological. 

他 害 怕 蛇 是 出 于 心 理 上 的 原 因 。

Ta1 hai4pa4 she2 shi4 chu1yu2 xin1li3shang de yuan2yin1.

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
DaveSarahMichael

We've already come a quarter of the distance. 

我 们 已 经 走 了 全 程 的 四 分 之 一 。

Wo3men yi3jing1 zou3 le quan2cheng2 de si4 fen1 zhi1yi1.

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
MichaelKaren LeeBrianNic

Turn right at the end of the road. 

走 到 头 向 右 。

Zou3 dao4 tou2 xiang4 you4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle
Of · 16

What's that to the right of the tree? 

树 右 边 儿 是 什 么 ?

Shu4 you4bian1r shi4 shen2me?

Wang YongDa DiGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

Do you know how to use a set of scales? 

你 知 道 怎 样 用 天 平 吗 ?

Ni3 zhi1dao4 zen3yang4 yong4 tian1ping2 me?

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

The scenery at the edge of the lake isn't bad. 

湖 边 的 风 景 不 错 。

Hu2 bian1 de feng1jing3 bu2 cuo4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
MichaelKaren LeeBrianNic

I lost a pair of scissors. 

我 丢 了 一 把 剪 子 。

Wo3 diu1 le yi4 ba3 jian3zi.

Liu XiaoyunWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredMillieMikeApril

What's the meaning of this sentence? 

这 句 话 什 么 意 思 ?

Zhe4 ju4hua4 shen2me yi4si?

Shao DanniLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
DaveMaggyAustin
Of · 17

That picture is a little to the left of middle, you ought to move it to the right. 

那 幅 画 有 点 儿 偏 左 , 你 应 该 把 它 往 右 移 。

Na4 fu2 hua4r you3 dian3r pian1zuo3, ni3 ying1gai1 ba3 ta1 wang3 you4 yi2.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanKen

I bought five lightbulbs, a small box, and one tube of toothpaste. 

我 买 了 五 只 灯 泡 , 一 个 小 盒 子 , 和 一 管 牙 膏 。

Wo3 mai3 le wu3 zhi1 deng1pao4, yi2 ge4 xiao3 he2zi, he2 yi4 guan3 ya2gao1.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengWang YongLi SiShu ChangDa DiSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

What's the name of this street? 

这 条 街 叫 什 么 名 字 ?

Zhe4 tiao2 jie1 jiao4 shen2me ming2zi?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

I lost a bunch of keys. 

我 丢 失 了 一 串 钥 匙 。

Wo3 diu1shi1 le yi2 chuan4 yao4shi.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengZheng JieShu Chang
TimDaleJulie

Yesterday, that class of students went to climb the mountain. 

昨 天 , 那 班 学 生 去 爬 山 了 。

Zuo2tian1, na4 ban1 xue2sheng qu4 pa2shan1 le.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi Zhaoxi
AnselJulieAustinSarah
Of · 18

What type of tea do you prefer? 

你 喜 欢 喝 什 么 茶 ?

Ni3 xi3huan he1 shen2me cha2?

Zhang NingWT ZhengWang YongCao HuiGao Mingjiang
JulieSethDavid

Last semester I played a lot of ping-pong. 

上 学 期 我 打 了 好 几 次 乒 乓 球 。

Shang4xue2qi1 wo3 da3 le hao3ji3ci4 ping1pang1qiu2.

Shao DanniZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

What do you think of the film? 

你 认 为 电 影 怎 么 样 ?

Ni3 ren4wei2 dian4ying3 zen3meyang4?

Shao DanniLiu Yu RongHuang XuZheng JieCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

Do you have enough time to visit the Museum of Chinese History? 

你 有 时 间 去 参 观 中 国 历 史 博 物 馆 吗 ?

Ni3 you3 shi2jian1 qu4 can1guan1 Zhong1guo2 Li4shi3 Bo2wu4guan3 ma?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

What's on top of that house? 

那 座 房 子 上 有 什 么 ?

Na4 zuo4 fang2zishang you3 shen2me?

Huang XuZhao HeZhang MengWang YongZhao Mo
AprilJamesBrian
Of · 19

Toward the right side of the keyboard, in the middle, you will find the page up and page down keys. 

在 键 盘 右 边 的 中 间 , 你 将 找 到 “ 上 页 ” 和 “ 下 页 ” 键 。

Zai4 jian4pan2 you4bian1 de zhong1jian1, ni3 jiang1 zhao3dao4 "shang4 ye4" he2 "xia4 ye4" jian4.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

This evening I'm going to see a performance of this tragedy 

晚 上 我 去 看 这 出 悲 剧

Wan3shang wo3 qu4 kan4 zhe4 chu1 bei1ju4

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

Where's the rattle? Look at the underside of the car. 

哪 儿 的 咯 咯 声 ? 看 看 车 下 边 吧 。

Na3r de ge1ge1 sheng1? Kan4kan che1 xia4bian ba.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

Is this of any use, or should we throw it out? 

这 还 有 用 吗 , 还 是 应 该 扔 掉 ?

Zhe4 hai2 you3yong4 ma, hai2shi ying1gai1 reng1diao4?

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
RoryDanielleLennieChelsea

I can't stand the sound of your whining. Go to bed!  (zai4ye3 used for emphasis)

我 再 也 无 法 忍 受 你 的 抱 怨 。 睡 觉 去 吧 !

Wo3 zai4 ye3 wu2fa3 ren3shou4 ni3 de bao4yuan4. Shui4jiao4 qu4 ba.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiLiu MingkeZhao HeZheng Lei
JamesAnn
Of · 20

This machine can do the work of three men. 

这 台 机 器 能 干 三 个 人 的 活 儿 。

Zhe4 tai2 ji1qi4 neng2 gan4 san1 ge4 ren2 de huo2r.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
CricketMikeKaren LeeJeremy

Don't worry about your kid, the school will take care of her. 

别 为 你 的 孩 子 操 心 , 学 校 会 照 顾 她 的 。

Bie2 wei4 ni3 de hai2zi cao1xin1, xue2xiao4 hui4 zhao4gu4 ta1 de.

Feng XieCheng HongDu FengJin YanGu Zheng
DawnStephanLynnKenAshley

Lao She is one of the famous writers in China. 

老 舍 是 中 国 著 名 作 家 之 一 。

Lao3she3 shi4 Zhong1guo2 zhu4ming2 zuo4jia1 zhi1yi1.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012