About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 


The notice about the meeting's on the wall. 

开 会 的 通 知 贴 在 墙 上 。

Kai1hui4 de tong1zhi1 tie1 zai4 qiang2 shang4.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunZheng Jie
LynnMikeTerryDanielle

Uncle Cao went to the university auditorium to hear a lecture on computers. 

曹 叔 叔 去 学 校 礼 堂 听 一 个 计 算 机 报 告 。

Cao2 Shu1shu qu4 xue2xiao4 li3tang2 ting1 yi2 ge4 ji4suan4ji1 bao4gao4.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah

We went on the first evening before everyone else. 

在 他 们 之 前 我 们 去 了 第 一 个 晚 会 !

Zai4 ta1men zhi1qian2 wo3men qu4 le di4 yi1 ge4 wan3hui4!

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng HaotianLiu WeihongZheng LeiHua
KarenMalBrienneAustinChrystal

The Beijing Zoo's on the west side of Beijing. 

北 京 动 物 园 在 北 京 的 西 部 。

Bei3jing1 Dong4wu4yuan2 zai4 Bei3jing1 de xi1 bu4

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

The blue book's on the desk. 

蓝 书 在 书 桌 上 。

Lan2 shu1 zai4 shu1zhuo1shang.

Shao DanniLi ZhenCao HuiZheng JieWei XingShu Chang
KarenFredSarahKate
On · 1

We saw many small boats on Kunming Lake. 

我 们 看 见 了 在 昆 明 湖 上 有 许 多 小 船 。

Wo3men kan4jian4 le zai4 Kun1ming2 Hu2 shang4 you3 xu3duo1 xiao3 chuan2.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

The soccer game was broadcast on channel three. 

足 球 比 赛 在 三 频 道 广 播 。

Zu2qiu2 bi3sai4 zai4 san1 pin2dao4 guang3bo1.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

I bought two very expensive Chinese writing brushes on Saturday. Now I can't find them. 

星 期 六 , 我 买 了 两 支 很 贵 的 毛 笔 。 现 在 我 找 不 到 它 们 了 。

Xing1qi1liu4, wo3 mai3 le liang3 zhi1 hen3 gui4 de mao2bi3. Xian4zai4 wo3 zhao3 bu2 dao4 ta1men le.

Huang XuZhao HeWT ZhengLiu WeihongGao Mingjiang
AprilJamesBrian

Bullfrogs seem to prefer ponds where lily pads grow so they can sit on them.  (literally -- Bullfrogs like ponds completely grown with lily pad leaves, so they can sit on the surface.)

牛 蛙 喜 欢 长 满 荷 花 叶 的 池 塘 , 那 样 它 们 就 能 坐 在 上 面 。

Niu2wa1 xi3huan zhang3man3 he2hua1 ye4 de chi2tang2, na4yang4 ta1men jiu4 neng2 zuo4 zai4 shang4mian4.

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

My mother's away on official business so I'll have to cook dinner myself. 

我 妈 妈 出 差 了 , 我 只 好 自 己 做 饭 了 。

Wo3 ma1ma chu1 chai1 le wo3 zhi3 hao3 zi4ji3 zuo4 fan4 le.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
MichaelKaren LeeBrianNic
On · 2

My cat likes to sit by me on the couch. 

我 的 猫 喜 欢 在 沙 发 上 挨 着 我 坐 着 。

Wo3 de mao1 xi3huan zai4 sha1fa1shang ai1 zhe wo3 zuo4zhe.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

Li Di had ten certificates of merit hung on the wall of her bedroom. 

李 睇 把 十 张 奖 状 挂 在 屋 子 的 墙 上 。

Li3 Di4 ba3 shi2 zhang1 jiang3zhuang4 gua4 zai4 wu1zi de qiang2 shang4.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
Karen

Chang'an becomes Jianguomen Wai Road on the east end 

长 安 街 往 东 是 建 国 门 外 大 街 。

Chang2'an1 Jie1 wang3 dong1 shi4 Jian4guo2men2 Wai4 Da4jie1.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerry

People want to sleep on cloudy days. 

阴 天 人 们 想 睡 觉 。

Yin1tian1 ren2men xiang3 shui4jiao4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

fruit growing in clusters hanging heavy on the trees 

果 实 累 累

guo3shi2 lei3lei3

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimMalLeslieKaren Lee
On · 3

It's better to put the lid on the pot while you are cooking the chicken and mushrooms. 

在 做 蘑 菇 炖 鸡 时 最 好 盖 上 锅 盖 儿 。

Zai4 zuo4 mo2gu dun4 ji1 shi2 zui4 hao3 gai4 shang4 guo1 gai4r.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah

They're similar in all major areas, but differ on minor points. 

他 们 大 同 小 异 。

Ta1men da4tong2 xiao3yi4.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

I'm working on the computer.  (Using the computer.)

我 在 用 电 脑 。

Wo3 zai4 yong4 dian4nao3.

Zhang LiZhang MengZhang Ning
KarenFredSarahKate

He dreamt he was riding on an elephant. 

他 梦 见 他 骑 着 一 头 大 象 。

Ta1 meng4jian4 ta1 qi2 zhe yi4 tou2 da4xiang4.

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
KarenJeremyMaggy

I spilt a drop of coffee on my skirt. 

我 洒 了 一 滴 咖 啡 在 我 的 裙 子 上 。

Wo3 sa3 le yi4 di1 ka1fei1 zai4 wo3 de qun2zi shang.

Li Yu ZhengZhang LiCao HuiHou Ying
TimKarenFrank
On · 4

There are only eight students on the tennis team. 

网 球 队 只 有 八 名 学 生 。

Wang3qiu2dui4 zhi3 you3 ba1 ming2 xue2sheng.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

Please put your full name on the envelope. 

请 在 信 封 上 写 姓 名 。

Qing3 zai4 xin4feng1shang xie3 xing4ming2.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

You should come here on time, even if it rains. 

即 使 下 雨 , 你 也 应 该 按 时 到 。

Ji2shi3 xia4yu3, ni3 ye3 ying1gai1 an4shi2 dao4.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

There was a strange expression on her face when she saw that. 

当 她 看 见 那 个 时 , 脸 上 出 现 了 奇 怪 的 表 情 。

Dang1 ta1 kan4jian4 na4 ge4 shi2, lian3 shang4 chu1xian4 le qi2guai4 de biao3qing2.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

His uncle works on the farm. 

他 叔 叔 在 农 场 工 作 。

Ta1 shu1shu zai4 nong2chang3 gong1zuo4.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredDaveStephanGlisonStevenQFrank
On · 5

I live on the first floor. 

我 住 在 一 楼 。

Wo3 zhu4 zai4 yi1lou2.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

Generally, he's at home on weekends. 

他 一 般 周 末 在 家 。

Ta1 yi4ban1 zhou1mo4 zai4jia1.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

He goes on a business trip twice a month. 

他 一 个 月 出 差 两 次 。

Ta1 yi2 ge4 yue4 chu1chai1 liang3 ci4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
KarenDaveStevenQ

The monkey hangs on the tree by his tail.  (ba3 is used here as "by" to indicate the passive voice)

猴 子 用 尾 巴 把 自 己 挂 在 树 上 。

Hou2zi yong4 wei3ba ba3 zi4ji3 gua4 zai4 shu4shang.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

I want to ride a horse on the grass. 

我 想 在 草 原 上 骑 马 。

Wo3 xiang3 zai4 cao3yuan2 shang4 qi2 ma3.

Shao DanniZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy
On · 6

If the hotel's on the way to the restaurant, we can stop to change clothes. 

要 是 旅 馆 在 去 饭 店 的 路 上 , 我 们 可 以 停 下 来 去 换 衣 服 。

Yao4shi lu~3guan3 zai4 qu4 fan4dian4 de lu4shang, wo3men ke3yi3 ting2xia4lai2 qu4 huan4 yi1fu.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah

The ticket office for the Imperial Palace is on the left as you approach the Meridian Gate. 

故 宫 售 票 处 在 午 门 的 左 边 。

Gu4gong1 shou4piao4chu4 zai4 Wu3men2 de zuo3bian1.

Feng XieShao DanniChu LinCao Hui
KarenNickSarah

Look in the mirror, you have something on your cheek. 

照 照 镜 子 , 你 脸 上 有 点 东 西 。

Zhao4zhao4 jing4zi, ni3 lian3shang you3 dian3 dong1xi1.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

Li Zhen, on her own initiative, answered the teacher's questions.  (zhu3dong4 used as an adverb here)

李 真 主 动 回 答 老 师 的 问 题 。

Li3 Zhen1 zhu3dong4 hui2da2 lao3shi1 de wen4ti2.

Shao DanniChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

What does the inscription on the door say? 

门 上 题 的 是 什 么 字 ?

Men2 shang ti2 de shi4 shen2me zi4?

Shao DanniFeng XieLi ZhenShao Jingxian
LynnMikeTerryDanielle
On · 7

The teacher first lectured on pronunciation and then answered student questions. 

老 师 先 讲 发 音 , 然 后 回 答 学 生 的 问 题 。

Lao3shi1 xian1 jiang3 fa1yin1, ran2hou4 hui2da2 xue2sheng de wen4ti2.

Shao DanniLi ZhenZheng HaotianLiu Weihong
AprilJeremyKateScott

He bought many lotus seedpods yesterday on the way home.  (the seeds are pealed and eaten like nuts -- they are considered very healthy)

他 昨 天 在 回 家 的 路 上 买 了 许 多 莲 蓬 。

Ta1 zuo2tian1 zai4 hui2jia1de lu4shang mai3le xu3duo1 lian2peng.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
KarenDaveJeremyFrank

Can you show me on this map where I am? 

你 能 在 这 张 地 图 上 指 出 我 在 哪 儿 吗 ?

Ni3 neng2 zai4 zhe4 zhang1 di4tu2shang zhi3chu1 wo3 zai4 na3r ma?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

Older Chinese who meet on the street to say hello don't like to say "How are you?" they like to ask, "Where are you going?" or "Have you eaten?"  (Zhong1guo2 de lao3ren2 -- sounds better, but this is from the "fifty" so it won't show on the Internet)

老 中 国 人 在 街 上 见 面 打 招 呼 不 爱 说 “ 你 好 ! ” , 喜 欢 问 : “ 你 哪 儿 去 啊 ? ” “ 吃 饭 了 吗 ? ”

Lao3 Zhong1guo2ren2 zai4 jie1shang jian4mian4 da3 zhao1hu bu2 ai4 shuo1: "Ni3 hao3", xi3huan wen4; "Ni3 na3r qu4 a1?" "Chi1fan4 le ma?"

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
TerryJulieAustinSarah

He made several mistakes on the paper. 

他 的 试 卷 中 有 几 处 错 误 。

Ta1de shi4juan4 zhong1 you3 ji3 chu4 cuo4wu4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic
On · 8

People stay up late on New Year's Eve. 

除 夕 人 们 熬 夜 。

Chu2xi1 ren2men ao2ye4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLiu MingkeWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

Last night I watched the news on television. 

昨 天 晚 上 我 看 了 电 视 的 新 闻 。

Zuo2tian1 wan3shang wo3 kan4 le dian4shi4 de xin1wen2.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnEricKaren Lee

When he was on the bus, he wanted to sit next to her, but didn't have the nerve. 

坐 车 的 时 候 他 想 坐 在 她 旁 边 , 但 是 没 好 意 思 。

Zuo4 che1 de shi2hou ta1 xiang3 zuo4 zai4 ta1 pang2bian1, dan4shi4 mei2 hao3 yi4si.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

No matter how fast the train was, they couldn't get there on time. 

不 管 火 车 多 快 , 他 们 也 不 能 按 时 到 达 。

Bu4guan3 huo3che1 duo1kuai4, ta1men ye3 bu4 neng2 an4shi2 dao4da2.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

She takes very good notes, so she does well on the tests. 

她 笔 记 记 得 很 好 , 所 以 她 的 考 试 考 得 不 错 。

Ta1 bi3ji4 ji4 de2 hen3 hao3, suo3yi3 ta1 de kao3shi4 kao3 de2 bu2 cuo4.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian
On · 9

You shouldn't spend your money on silly stuff when you need a new coat.  (literally -- When you need a new coat, you ought not waste money on things you don't need.)

当 你 需 要 一 件 新 外 套 时 , 你 不 应 把 钱 浪 费 在 劣 货 上 。

Dang1 ni3 xu1yao4 yi2 jian4 xin1 wai4tao4 shi2, ni3 bu4 ying1 ba3 qian2 lang4fei4 zai4 lie4 huo4 shang.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

There are mostly clothing stores on this street. 

在 这 条 街 上 的 店 大 部 分 都 是 服 装 店 。

Zai4 zhe4 tiao2 jie1shang de dian4 da4bu4fen shi4 fu2zhuang1dian4.

Wang YongDa DiJin YanGao Mingjiang
CricketAustinNick

You put my book on the table.  (If you want to change this to a command, leave off 'ni3')

你 把 我 的 书 放 在 桌 子 上 。

Ni3 ba3 wo3 de shu1 fang4 zai4 zhuo1zishang.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

Please tell me how to send a letter on the computer. 

请 告 诉 我 怎 样 通 过 计 算 机 发 信 ?

Qing3 gao4su wo3 zen3yang4 tong1guo4 ji4suan4ji1 fa1 xin4?

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

He put a glass on the table and went out. 

他 把 一 只 杯 子 放 在 桌 上 , 然 后 出 去 了 。

Ta1 ba3 yi4 zhi1 bei1zi fang4 zai4 zhuo1shang, ran2hou4 chu1qu4 le.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank
On · 10

The cat's sleeping on the table. 

猫 在 桌 子 上 睡 觉 。

Mao1 zai4 zhuo1zi shang shui4jiao4.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

In a spreadsheet, if you hit the home key on the keyboard, you'll return to the top left of the spreadsheet. 

在 使 用 电 子 制 表 软 件 的 时 候 , 如 果 你 按 还 原 键 , 光 标 将 回 到 表 格 的 左 上 角 。

Zai4 shi3yong4 dian4zi3 zhi4biao3 ruan3jian4 de shi2hou ru2guo3 ni3 an4 huan2yuan2jian4 guang1biao1 jiang1 hui2 dao4 biao3 ge2 de zuo3 shang4 jiao3.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

I put the apples on the bottom shelf of the refrigerator. 

我 把 苹 果 放 在 冰 箱 的 最 底 层 。

Wo3 ba3 ping2guo3 fang4 zai4 bing1xiang1 de zui4 di3ceng2.

Wang YongDa DiJin YanGao Mingjiang
CricketAustinNick

It's right there, on the right side of the desk!  (ke4zhuo1 is a classroom desk)

它 就 在 那 儿 , 在 课 桌 的 右 边 。

Ta1 jiu4 zai4 na4r, zai4 ke4zhuo1 de you4bian1.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

I live on Pingleyuan Road. 

我 在 平 乐 园 路 住 。

Wo3 zai4 Ping2le4yuan2 lu4 zhu4.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn
On · 11

The trees are pretty on this street.  (may be translated as either 'on' or 'along' this street)

这 条 街 上 的 树 很 漂 亮 。

Zhe4 tiao2 jie1shang de shu4 hen3 piao4liang.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

On a rainy day I like to stay at home 

下 雨 天 我 喜 欢 呆 在 家 。

Xia4yu3 tian1 wo3 xi3huan dai1 zai4 jia1.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

I live on High Street. 

我 在 高 街 住 。

Wo3 zai4 Gao1jie1 zhu4.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

The calculator's on the table by the window. 

计 算 器 在 窗 户 边 上 的 桌 子 上 。

Ji4suan4qi4 zai4 chuang1hu bian1shang de zhuo1zishang.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

Don't sit on the table! 

别 坐 在 桌 子 上 !

Bei2 zuo4 zai4 zhuo1zishang!

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn
On · 12

I always write my papers on the computer so I can check the spelling. 

我 经 常 用 计 算 机 写 论 文 , 那 样 我 可 以 检 查 我 的 拼 写 。

Wo3 jing1chang2 yong4 ji4suan4ji1 xie3 lun4wen2, na4 yang4 wo3 ke3yi3 jian3cha2 wo3 de pin1xie3.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

The bar on the corner has great music and is always crowded. 

街 角 那 家 酒 吧 的 音 乐 很 好 , 常 常 是 门 庭 若 市 。

Jie1jiao3 na4 jia1 jiu3ba1 de yin1yue4 hen3 hao3, chang2chang2 shi4 men2ting2ruo4shi4.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

There are three screws on the back of the computer case which must be unscrewed to remove the cover. 

要 想 打 开 电 脑 的 后 盖 , 必 须 拧 下 它 后 面 的 三 颗 螺 钉 。

Yao4 xiang3 da3kai1 dian4nao3 de hou4 gai4, bi4xu1 ning3xia4 ta1 hou4mian de san1 ke1 luo2ding1.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

Please be here on time. 

请 准 时 到 。

Qing3 zhun3shi2 dao4.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremyMaggy

There's a pagoda on the top of the hill. 

山 顶 上 有 一 座 宝 塔 。

Shan1ding3shang you3 yi2 zuo4 bao3ta3.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerry
On · 13

Babies like drawing on books. 

小 孩 子 喜 欢 在 书 上 画 。

Xiao3hai2zi xi3huan zai4 shu1shang hua4.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

What's on tonight? 

今 天 晚 上 演 什 么 ?

Jin1tian1 wan3shang yan3 shen2me?

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

The chairman stood on the platform while telling the crowd the latest news. 

主 席 站 在 主 席 台 上 告 诉 人 们 最 新 的 消 息 。

Zhu3xi2 zhan4 zai4 zhu3xi2tai2 shang4 gao4su ren2men zui4 xin1 de xiao1xi.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

This play's based on history.  (see gen1ju4 ... gai3bian1 de -- idiom)

这 出 戏 是 根 据 历 史 改 编 的 。

Zhe4 chu1 xi4 shi4 gen1ju4 li4shi1 gai3bian1 de.

Sun BinFeng XieWang WenjingZheng Jie
TimDaleJulie

I don't agree with you on this point. 

在 这 一 点 上 , 我 不 同 意 你 。

Zai4 zhe4 yi4 dian3 shang4, wo3 bu4 tong2yi4 ni3.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ
On · 14

Provided that it doesn't rain, we'll go on a picnic. 

只 要 不 下 雨 , 我 们 就 去 野 餐 。

Zhi3yao4 bu2 xia4yu3, wo3men jiu4 qu4 ye3can1.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

Everyone should be polite on public occasions. 

在 公 共 场 所 , 人 人 都 要 讲 礼 貌 。

Zai4 gong1gong4 chang3suo3, ren2ren2 dou1 yao4 jiang3li3mao4.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

Put the cup on the desk. 

把 杯 子 放 在 桌 子 上 。

Ba3 bei1zi fang4 zai4 zhuo1zishang.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

The rabbit's lying on the grass. 

小 兔 子 正 躺 在 草 地 上 。

Xiao3tu4zi zheng4 tang3 zai4 cao3di4shang.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

The reading room's on the fifth floor. 

阅 览 室 在 五 层 。

Yue4lan3shi4 zai4 wu3 ceng2.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
LynnMikeTerryDanielle
On · 15

Most families have a reunion on Mid-Autumn-Day. 

中 秋 节 , 很 多 家 庭 团 聚 。

Zhong1qiu1jie2, hen3duo1 jia1ting2 tuan2ju4.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

I bought four paintings on scrolls. 

我 买 了 四 幅 画 。

Wo3 mai3 le si4 fu2 hua4

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

I need to sew buttons on these pants, then iron them.  (Two readers use tang4 yi2xia4 which also means "iron a little" 烫 tang4 -- notice the similarity in characters)

我 要 给 这 些 裤 子 钉 扣 子 , 然 后 熨 着 一 下 。

Wo3 yao4 gei3 zhe4 xie1 ku4zi ding4 kou4zi, ran2hou4 yun4 zhe yi2 xia4.

Liu QiuxiaShao DanniZhang MengJin YanCao LihuaLi Boyuan
DawnStephanLynnKenAshley

Your book's on the top shelf. 

你 的 书 在 书 架 的 顶 层 。

Ni3 de shu1 zai4 shu1jia4 de ding3ceng2.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

I heard a new song on the radio yesterday.  (radio= on the air -- old fashioned, use shou1yin1ji1)

昨 天 , 我 从 广 播 里 听 到 了 一 首 新 歌 儿 。

Zuo2tian1, wo3 cong2 guang3bo1 li3 ting1dao4 le yi4 shou3 xin1 ge1r.

Shao DanniFeng XieLi ZhenShao Jingxian
LynnMikeTerryDanielle
On · 16

Those sunglasses look really good on you. 

那 副 太 阳 镜 很 适 合 你 。

Na4 fu4 tai4yang2jing4 hen3 shi4he2 ni3.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

There are two good television programs on tonight. 

今 天 晚 上 有 两 个 好 节 目 。

Jin1tian1 wan3shang you3 liang3 ge4 hao3 jie2mu4.

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

Thousands and thousands of people gathered on the square to celebrate winning the war. 

成 千 上 万 的 人 聚 集 在 广 场 上 , 庆 祝 战 争 胜 利 。

Cheng2qian1 shang4wan4 de ren2 ju4ji2 zai4 guang3chang3 shang4, qing4zhu4 zhan4zheng1 sheng4li4.

Shao DanniLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

The ferry's leaving, can I buy a ticket on the ferry? 

船 要 开 了 , 我 可 以 上 船 后 补 票 吗 ?

Chuan2 yao4 kai1 le, wo3 ke3yi3 shang4chuan2 hou4 bu3piao4 ma?

Feng XieCheng HongDu FengJin YanGu Zheng
DawnStephanLynnKenAshley

Tigers are the kings of the forest, on their forehead they have the character for King. 

老 虎 是 森 林 之 王 , 在 它 们 的 额 头 上 有 一 个 王 字 。

Lao3hu3 shi4 sen1lin2 zhi1 wang2, zai4 ta1men de e2tou2 shang you3 yi2 ge4 wang2 zi4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
MichaelKaren LeeBrianNic
On · 17

What's on top of that house? 

那 座 房 子 上 有 什 么 ?

Na4 zuo4 fang2zishang you3 shen2me?

Huang XuZhao HeZhang MengWang YongZhao Mo
AprilJamesBrian

He put his towel on the towel rail. 

他 把 毛 巾 挂 在 毛 巾 架 上 。

Ta1 ba3 mao2jin1 gua4zai4 mao2jin1jia4shang.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

Is the train on time? 

列 车 正 点 吗 ?

Lie4che1 zheng4dian3 ma?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

Traveling on those roads is a nightmare! 

在 那 些 路 上 经 过 , 真 是 可 怕 。

Zai4 na4 xie1 lu4shang jing1 guo4, zhen1 shi4 ke3pa4.

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu Lin
KarenJeremyMaggy

He turned on the radio to listen to the news.  (guang3bo1 is rather formal - can use shou1yin1ji1)

他 打 开 广 播 听 新 闻 。

Ta1 da3kai1 guang3bo1 ting1 xin1wen2.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ
On · 18

The tyrannosaurus was very ferocious, it preyed on other animals. 

暴 龙 很 凶 猛 , 它 捕 食 别 的 动 物 。

Bao4long2 hen3 xiong1meng3, ta1 bu3shi2 bie2 de dong4wu4.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

You can walk for many miles on the Great Wall at Badaling. 

你 可 以 在 八 达 岭 长 城 上 走 几 英 里 。

Ni3 ke3yi3 zai4 Ba1da2ling3 Chang2cheng2 shang4 zou3 ji3 ying1li3.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

Many people go to parks on weekends. 

周 末 很 多 人 去 公 园 。

Zhou1mo4 hen3duo1 ren2 qu4 gong1yuan2.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

I always go to bed late on the weekend. 

在 周 末 我 总 是 睡 得 很 晚 。

Zai4 zhou1mo4 wo3 zong3shi4 shui4 de hen3 wan3.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

Go to the third window on the left. 

去 左 边 第 三 个 窗 口 。

Qu4 zuo3bian1 di4san1 ge4 chuang1kou3.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal
On · 19

The little boy got a zero on the test.  (the 'r' sound is added to nan2hai2 and sometimes to fen1 in Beijing -- but is omitted in writing the characters -- elsewhere in China, the 'r' is seldom said.)

这 个 小 男 孩 在 考 试 中 得 了 零 分 。

Zhe4 ge4 xiao3 nan2hai2r zai4 kao3shi4 zhong1 de2 le ling2 fen1r.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012