About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 


Stand over there, I'll take your picture against that view. 

站 在 那 儿 , 以 那 个 景 色 为 背 景 , 我 给 你 照 张 像 。

Zhan4 zai4 na4r, yi3 na4ge jing3se4 wei2 bei4jing3, wo3 gei3 ni3 zhao4 zhang1 xiang4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

The announcer will broadcast the news over the radio. 

播 音 员 将 通 过 收 音 机 播 送 新 闻 。

Bo1yin1yuan2 jiang1 tong1guo4 shou1yin1ji1 bo1song4 xin1wen2.

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

Come over for awhile. 

来 一 下 。

Lai2 yi2 xia4.

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

I need a mirror hung over the bathtub in my bathroom.  (it would be more usual to hang the mirror over the xi3lian3chi2 -- washbasin or sink)

我 需 要 在 浴 室 的 浴 盆 上 方 挂 一 面 镜 子 。

Wo3 xu1yao4 zai4 yu4shi4 de yu4pen2 shang4fang1 gua4 yi2 mian4 jing4zi.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
KarenDaveJeremyFrank

Teenagers spend more time before the mirror than over their books. 

青 少 年 花 在 镜 子 前 的 时 间 比 书 本 上 的 多 。

Qing1shao4nian2 hua1 zai4 jing4zi qian2 de shi2jian1 bi3 shu1ben3shang de duo1.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie
Over · 1

Teachers make below average incomes all over the world. 

全 世 界 教 师 的 收 入 都 低 于 平 均 水 平 。

Quan2 shi4jie4 jiao4shi1 de shou1ru4 dou1 di1yu2 ping2jun1shui3ping2

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

Li Ming is broiling the meat over the fire. 

李 明 在 火 上 烤 肉 。

Li3 Ming2 zai4 huo3shang kao3 rou4.

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

The pieces of the building were scattered all over the field.  (都 是 dou1shi4 is added for emphasis on everywhere)

建 筑 物 的 碎 片 散 落 得 遍 地 都 是 。

Jian4zhu4wu4 de sui4pian4 san4luo4 de bian4 di4 dou1shi4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

They clashed over the price, but finally they found a compromise. 

他 们 在 价 格 问 题 上 有 冲 突 , 但 他 们 最 终 达 成 协 议 。

Ta1men zai4 jia4ge2 wen4ti2 shang you3 chong1tu1, dan4 ta1men zui4zhong1 da2cheng2 xie2yi4.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
CashmeiraEllen

Swing the car over to the curb, I'll get out here.  (In this sentence cong2 means follow, comply with, join - bring the car to join with the curb.)

把 车 开 到 路 边 , 我 下 车 。

Ba3 kai1 dao4 lu4bian1, wo3 xia4 che1.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira
Over · 2

over the past few days, recently, in the last few days 

近 日

jin4ri4

There were over thirty people in the delegation. 

这 个 代 表 团 有 三 十 多 人 。

Zhe4 ge4 dai4biao3tuan2 you3 san1shi2 duo1 ren2.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

Over time, we have developed a friendship by e-mail. 

经 过 一 段 时 间 , 通 过 电 子 邮 件 我 们 加 深 了 友 谊 。

Jing1guo4 yi2 duan4 shi2jian1, tong1guo4 dian4zi you2jian4 wo3men jia1shen1 le you3yi4.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

8 over 2 is 4 

8 除 以 2 得 4

ba1 chu2yi3 er4 de2 si4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

I have to read that pile of documents over the weekend. I won't have time to sleep! 

这 个 周 末 我 得 读 那 一 大 摞 文 件 , 没 空 儿 睡 觉 了 。

Zhe4 ge4 zhou1mo4 wo3 dei3 du2 na4 yi2 da4 luo4 wen2jian4, mei2 kong4r shui4jiao4 le.

Jiang JieShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea
Over · 3

We waited over an hour at the ferry because we didn't know there isn't a ferry in winter. 

我 们 在 渡 口 等 了 一 个 多 小 时 , 因 为 我 们 不 知 道 没 有 冬 摆 渡 。

Wo3men zai4 du4kou3 deng3 le yi2 ge4 xiao3shi2 yin1wei2 wo3men bu4 zhi1dao4 mei2 you3 dong1 bai3du4.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

They received over 500 wedding gifts. 

他 们 收 到 了 500 多 份 结 婚 礼 物 。

Ta1men shou1dao4 le 500 duo1fen4 jie2hun4 li3wu4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

He hit him over the head with a lead pipe.  (In China, their image is of a iron pipe, so the English sentence uses "lead pipe" and the Chinese uses "iron pipe". Iron pipes are easier to find when you want to hit someone, but we learned "lead pipe" from "Clue".

他 用 铁 棍 打 了 他 的 头 。

Ta1 yong4 tie3gun4 da3 le ta1 de tou2.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

It's over a hundred degrees in the shade. 

阴 凉 处 有 华 氏 一 百 多 度 。

Yin1liang2chu4 you3 hua2shi4 yi4 bai3 duo1 du4.

Zhang MengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenMichael

It's over a hundred degrees in the shade, it's boiling hot.  (literally - hot like a zheng1long2; refers to a very hot cooking pot)

阴 凉 处 有 华 氏 一 百 多 度 , 热 得 像 蒸 笼 。

Yin1liang2chu4 you3 hua2shi4 yi4 bai3 duo1 du4, re4 de xiang4 zheng1long2.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
ScribMal
Over · 4

People who can speak English are in demand all over China. 

在 中 国 , 懂 英 语 的 人 到 哪 儿 都 吃 香 。

Zai4 Zhong1guo2, dong3 Ying1yu3 de ren2 dao4 na3r dou1 chi1xiang1.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
MaggyLynnFrank

There's a kangaroo over there. 

那 儿 有 一 只 袋 鼠 。

Na4r you3 yi4 zhi1 dai4shu3.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

Can you stay over night? 

你 能 在 这 里 过 夜 吗 ?

Ni3 neng2 zai4 zhe4li3 guo4 ye4 ma?

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremyMaggy

I have post-it notes all over my computer. That's silly. I don't know why I don't write the notes in the computer rather than putting them on the computer! 

我 的 电 脑 上 都 是 即 时 贴 。 我 真 傻 。为 什 么 我 不 能 把 这 些 条 子 输 入 电 脑 , 而 是 把 它 们 贴 在 电 脑 上 !

Wo3 de dian4nao3shang dou1 shi4 ji4shi2tie1. Wo3 zhen1 sha3. Wei4shen2me wo3 bu4 neng2 ba3 zhe4 xie1 tiao2zi shu1ru4 dian4nao3, er2shi4 ba3 ta1men tie1 zai4 dian4nao3shang.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris

My sister-in-law put painstaking work into my wedding dress. There were over a thousand embroidered flowers. 

我 嫂 子 辛 苦 的 为 我 缝 制 结 婚 礼 服 , 上 面 还 绣 了 上 千 朵 花 儿 。

Wo3 sao3zi xin1ku3 de wei4 wo3 feng2zhi4 jie1hun1 li3fu2, shang4mian hai2 xiu4 le shang4 qian1 duo3 hua1(r).

Zhu JingGu ChunleiPan Zilong
DavidAnnDawn
Over · 5

Over there on the right. 

在 右 边 。

Zai4 you4bian1.

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

A car ran over my dog but he is alive. 

一 辆 汽 车 轧 过 我 的 狗 , 但 是 他 还 活 着 。

Yi2 liang4 qi4che1 ya4 guo4 wo3 de gou3, dan4shi4 ta1 hai2 huo2zhe.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

He has a scar over his left eye. 

他 的 左 眼 上 有 块 疤 。

Ta1 de zuo3 yan3 shang you3 kuai4 ba1.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

Can you see that man over there?  (adding na4 ge4 after na4bian4 emphasizes a single, particular man -- see 你 能 看 见 那 边 的 人 吗 ?)

你 能 看 见 那 边 的 那 个 人 吗 ?

Ni3 neng2 kan4jian4 na4bian1 de na4 ge4 ren2 ma?

Wang YongDa DiLiu Yu RongLi ChunjiangGao MingjiangZhang Zhida
ScribBrian

Can you see the man over there?  (means vaguely some man over there -- see 你 能 看 见 那 边 的 那 个 人 吗 ?)

你 能 看 见 那 边 的 人 吗 ?

Ni3 neng2 kan4jian4 na4bian1 de ren2 ma?

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu ChangSun Gang
KarenDaveJeremyFrank
Over · 6

Spread the tablecloth over the grass so I can sit down. 

把 桌 布 铺 在 草 地 上 ,我 可 以 坐 在 上 面 。

Ba3 zhuo1bu4 pu1 zai4 cao3di4 shang, wo3 ke3yi3 zuo4 zai4 shang4 mian4.

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
DavidCindy

Stick that over there someplace, I don't care where. 

把 它 扔 在 那 儿 吧 , 随 便 哪 儿 。

Ba3 ta1 reng1 zai4 na4r ba, sui2bian4 na3r.

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
CashmeiraEllen

There are over 7,000 different terracotta warriors.  (qi1qian1 柒 仟 is the same as 七 千 , the characters are more formal)

那 里 有 柒 仟 多 种 不 同 的 兵 马 俑。

Na4li you3 qi1qian1 duo1zhong3 bu4tong2de bing1ma3yong3.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris

There are two boys over there. They're playing tennis. 

那 儿 有 两 个 男 孩 。 他 们 在 打 网 球 。

Na4r you3 liang3 ge4 nan2hai2. Ta1men zai4 da3 wang3qiu2.

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

Over the past two years, the suspected illegal trade has been worth tens of thousands. 

在 过 去 的 两 年 中 , 涉 嫌 的 非 法 交 易 额 有 数 万 元 之 多 。

Zai4 guo4qu4 de liang3 nian2 zhong1, she4xian2 de fei1fa3 jiao1yi4'e2 you3 shu4wan4 yuan2 zhi1 duo1.

Over · 7

My roommate and I had a tug-of-war with the pillow. The feathers went all over the room. 

我 和 我 的 室 友 用 枕 头 拔 河 。 羽 毛 飞 得 满 屋 都 是 !

Wo3 he2 wo3 de shi4you yong4 zhen3tou ba2he2. Yu3mao2 fei1 de man3 wu1 dou1 shi4.

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

Universal suffrage means that everyone can vote who is over 18. 

普 选 意 味 着 每 一 个 十 八 岁 的 公 民 都 可 以 投 票 。

Pu3xuan3 yi4wei4zhe mei3 yi2 ge4 shi2ba1 sui4 de gong1min2 dou1 ke3yi3 tou2piao4.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

Over the past few days, the President of China has visited many countries. 

国 家 主 席 前 些 日 子 访 问 了 非 洲 很 多 国 家 。

Guo2jia1 zhu3xi2 qian2 xie1 ri4zi fang3wen4 le Fei1zhou1 hen3duo1 guo2jia1.

CeCelia

She waved to me to come over. 

她 招 手 让 我 过 去 了 。

Ta1 zhao1shou3 rang4 wo3 guo4qu4 le.

Shao DanniLiu Yu RongLin QingWang WenjingJi Xiaozhe
AshleyJeremyLynnNick
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012