About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 


You look even younger than before! 

你 比 以 前 看 起 来 更 年 轻 。

Ni3 bi3 yi3qian2 kan4qi3lai geng4 nian2qing1!

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

Blood is thicker than water. 

血 浓 于 水。

Xue4 nong2 yu2 shui3.

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

Cloth shoes are cooler than leather shoes. 

布 鞋 比 皮 鞋 凉 快 。

Bu4xie2 bi3 pi2xie2 liang2kuai.

Li DiZhang MengLi SiWang Jun
CricketMikeKaren LeeJeremy

Nowadays science is much more developed than before. 

现 在 科 学 比 以 前 发 达 了 许 多 。

Xian4zai4 ke1xue2 bi3 yi3qian2 fa1da2 le xu3duo1.

Shao DanniLi ZhenZheng HaotianLiu WeihongCao Hui
KarenDaveStevenQ

One foot is bigger than the other. 

一 只 脚 比 另 一 只 脚 大 。

Yi1 zhi1 jiao3 bi3 ling4 yi1 zhi1 jiao3 da4.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn
Than · 1

Hard sleeper isn't very comfortable, but it's better than a hard seat.  (notice the use of zuo4 - a train, bus, etc. - it makes more sense than saying 'take')

坐 硬 卧 不 很 舒 服 , 但 是 比 硬 座 更 好 。

Zuo4 ying4wo4 bu4 hen3 shu1fu, dan4shi4 bi3 ying4zuo4 geng4hao3.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieSarahBrianDawn

The boy is trying his best to help his mom do some housework, but he is more of a hindrance than a help. 

那 个 男 孩 尽 力 帮 他 妈 妈 做 家 务 , 但 是 他 在 帮 倒 忙 。

Na4 ge nan2hai2 jin4li4 bang1 ta1 ma1ma zuo4 jia1wu4, dan4shi4 ta1 zai4 bang1 dao4mang2.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

Making a telephone call's more convenient than in the past. 

打 电 话 比 以 前 方 便 多 了

Da3 dian4hua4 bi3 yi3qian2 fang1bian4 duo1 le.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
Sarah GDaleJulie

The boy had more apples than the girl. 

男 孩 比 女 孩 有 更 多 的 苹 果 。

Nan2hai2 bi3 nu~3hai2 you3 geng4duo1 de ping2guo3.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

Motorcycles are faster than bikes, but they're noisier. 

摩 托 车 比 自 行 车 快 但 更 吵 。

Mo2tuo1che1 bi3 zi4xing2che1 kuai4 dan4 geng4 chao3.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah
Than · 2

She's the author of more than 20 novels. 

她 是 二 十 多 本 小 说 的 作 者 。

Ta1 shi4 er4shi2 duo1 ben3 xiao3shuo1 de zuo4zhe3.

Feng XieShao DanniChu LinCao Hui
KarenAllen

Other than that, what problems do you have? 

除 了 这 个 , 你 还 有 什 么 问 题 ?

Chu2le zhe4 ge4, ni3 hai2 you3 shen2me wen4ti2?

Feng XieShao JingxianLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
FredJenniferStevenQ

I like him more than other people. 

我 比 别 人 更 喜 欢 他 。

Wo3 bi3 bie2ren2 geng4 xi3huan ta1.

Feng XieWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredJenniferStevenQ

She has practiced medicine for more than twenty years. 

她 从 医 二 十 余 年 。

Ta1 cong2 yi1 er4shi2 yu2 nian2.

Zheng HaotianLiu WeihongAn Yufei
DavidAbbie

They built more than ten roads last year. 

去 年 他 们 修 了 十 多 条 路 。

Qu4nian2 ta1men xiu1le shi2duo1tiao2 lu4.

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan
Than · 3

The second semester always seems longer than the first. 

第 二 学 期 似 乎 总 比 第 一 学 期 长 。

Di4er4 xue2qi1 si4hu1 zong3 bi3 di4yi1 xue2qi1 chang2.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
KarenJeremyMaggy

This sweater is softer than that one. 

这 件 毛 衣 比 那 件 软 。

Zhe4 jian4 mao2yi1 bi3 na4 jian4 ruan3.

CashmeiraEllen

In China, the suicide rate for women is higher than for men. The rate is also higher in rural areas. Both trends are unusual. 

中 国 女 性 的 自 杀 率 高 于 男 性 , 农 村 高 于 城 市 。 这 些 在 世 界 上 都 是 不 寻 常 的 。

Zhong1guo2 nu~3xing4 de zi4sha1 lu~4 gao1 yu2 nan2xing4, nong2cun1 gao1 yu2 cheng2shi4. Zhe4 xie1 zai4 shi4jie4 shang dou1 shi4 bu4 xun2chang2 de.

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

than; to (in a score) a preposition showing comparison 

bi3

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

There is an express at 9:05. I think we should wait for that one. The 7:00 train will actually arrive in Lanzhou later than the express. 

九 点 零 五 分 那 趟 是 特 快 列 车 。 我 觉 得 应 该 等 那 辆 车 。七 点 那 趟 到 兰 州 要 比 特 快 晚 。

Jiu3 dian3 ling2wu3 fen1 na4 tang4 shi4 te4kuai4 lie4che1. Wo3 jue2de ying1gai1 deng3 na4 liang4 che1. Qi1 dian3 na4 tang4 dao4 Lan2zhou1 yao4 bi3 te4kuai4 wan3.

Jiang JieGu ChunleiZhu JingPan Zilong
Cashmeira
Than · 4

The erhu sounds sadder than the violin. 

二 胡 比 小 提 琴 听 起 来 更 忧 伤 。

Er4hu2 bi3 xiao3ti2qin2 ting1 qi3lai2 geng4 you1shang1.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenMaggy

To him, friendship's much more important than money. 

对 他 来 说 , 友 谊 比 金 钱 重 要 得 多 。

Dui4 ta1 lai2 shuo1, you3yi4 bi3 jin1qian2 zhong4yao4 de duo1.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Yellow's brighter than blue. 

黄 色 比 蓝 色 还 亮 。

Huang2se4 bi3 lan2se4 hai2 liang4.

Shao DanniLi ZhenCao HuiZheng JieWei XingShu Chang
KarenFredSarahKate
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012