About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 


A chain of mountains runs north and south through western North America. 

连 绵 的 山 脉 从 北 到 南 贯 通 整 个 北 美 西 部 。

Lian2mian2 de shan1mai4 cong2 bei3 dao4 nan2 guan4tong1 zheng3ge4 Bei3mei3 xi1bu4.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira

A pair of eyes were staring at me through the bushes. 

在 灌 木 丛 后 面 , 有 双 眼 睛 正 紧 盯 着 我 。

Zai4 guan4mu4cong2 hou4mian4, you3 shuang1 yan3jing1 zheng4 jin3ding1 zhe wo3.

Jiang JieMeng SichenPan Zilong
CashmeiraChelsea

You have to go through many formalities when you leave the airport. 

当 你 离 开 机 场 时 需 要 办 很 多 手 续 。

Dang1 ni3 li2kai1 ji1chang3 shi2 xu1yao4 ban4 hen3 duo1 shou3xu4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

From the beginning I saw through their game. 

一 开 始 我 就 看 穿 了 他 们 的 计 谋 。

Yi4 kai1shi3 wo3 jiu4 kan4chuan1 le ta1men de ji4mou2.

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

Were you able to get through to him, or is he still determined to borrow the money? 

你 说 服 他 了 吗 , 还 是 他 仍 然 坚 持 借 钱 ?

Ni3 shuo1fu2 ta1 le ma, hai2shi ta1 reng2ran2 jian1chi2 jie4 qian2?

Zhao JianCao LihongNa ZitaoLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
ScribBrian
Through · 1

Were you able to get through to him, or was the line still busy? 

你 和 他 联 系 上 了 吗 , 还 是 一 直 占 线 ?

Ni3 he2 ta1 lian2xi4 shang4 le ma, hai2shi yi4zhi2 zhan4xian4?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

He doesn't know how to hold onto money. It slips through his fingers like water. 

他 不 知 道 怎 样 省 钱 , 钱 像 水 一 样 从 他 手 边 流 走 了 !

Ta1 bu4 zhi1dao4 zen3yang4 sheng3qian2, qian2 xiang4 shui3 yi2yang4 cong2 ta1 shou3 bian1 liu2 zou3 le.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

You should breathe through your nose. 

你 应 该 用 鼻 子 呼 吸 。

Ni3 ying1gai1 yong4 bi2zi hu1xi1.

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

It is ridiculous that we have to show our pass each time we go through. 

我 们 每 次 都 得 出 示 通 行 证 , 这 太 可 笑 了 。

Wo3men mei3 ci4 dou1 dei3 chu1shi4 tong1xing2zheng4, zhe4 tai4 ke3xiao4 le.

Through persistent hard work, Xiao Ming successfully created a new invention. 

通 过 坚 持 不 懈 的 努 力 , 小 明 成 功 地 创 造 了 一 项 新 发 明 。

Tong1guo4 jian1chi2bu2xie4 de nu3li4, Xiao3 Ming2 cheng2gong1 de chuang4zhao4 le yi2 xiang4 xin1 fa1ming2.

Through · 2

Plants get food through photosynthesis. 

植 物 通 过 光 合 作 用 来 产 生 养 分 。

Zhi2wu4 tong1guo4 guang1he2zuo4yong4 lai2 chan3sheng1 yang3fen4.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

The company decided to raise money through a low-interest loan. 

公 司 决 定 筹 集 低 息 贷 款 。

Gong1si1 jue2ding4 chou2ji2 di1xi1 dai4kuan3.

The shop had several stacks of calligraphy and paintings. I looked through them all. 

这 家 商 店 有 大 量 字 画 。 我 都 看 过 了 。

Zhe4 jia1 shang1dian4 you3 da4 liang4 zi4 hua4. Wo3 dou1 kan4 guo4 le.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

The architect through strangely inspired designs created an unrivaled work of art.  (Literally: single one not two)

设 计 师 通 过 奇 思 妙 想 的 设 计 创 作 出 这 件 独 一 无 二 的 艺 术 品 。

She4ji4shi1 tong1guo4 qi2simiao4xiang3 de she4ji4 chuang4zuo4 chu1 zhe4 jian4 du2yi4wu2'er4 de yi4shu4pin3.

How wide is the table? Will it fit through the door?  (The proper measure word for door is 扇 shan1, but in speech most say ge4.)

桌 子 有 多 宽 ? 能 通 过 这 个 门 吗 ?

Zhuo1zi you3 duo1 kuan1? Neng2 tong1guo4 zhe4 ge4 men2 ma?

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen
Through · 3

Hoping that you fly wing to wing together through life.  (literally -- Bless you two fly wing to wing. A nice thing to say at a wedding.)

祝 你 们 两 个 比 翼 双 飞 。

Zhu4 ni3men liang3 ge bi3yi4shuang1fei1.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012