About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 


There's a bird's nest under the eaves. 

屋 檐 下 面 有 一 个 鸟 巢 。

Wu1yan2 xia4 you3 yi2 ge4 niao3chao2.

Li DiZhang MengWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremyAllen

The supports under the bridge were weakened by the flood. 

洪 水 削 弱 了 桥 下 物 体 的 支 撑 力 。

Hong2shui3 xue1ruo4 le qiao2 xia4 wu4ti3 de zhi1cheng1 li4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

He surreptitiously put a bug under the table. 

他 暗 中 把 窃 听 器 放 在 桌 子 下 边 。

Ta1 an4zhong1 ba3 qie4ting1qi4 fang4zai4 zhuo1zi xia4bian.

CeCelia

He's a good worker, but he breaks down under pressure. 

他 是 一 个 好 工 人 , 但 是 在 压 力 下 会 掉 链 子 。

Ta1 shi4 yi2 ge4 hao3 gong1ren, dan4shi4 zai4 ya1li4xia4 hui4 diao4 lian4zi.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
MaggyLynnFrank

There are two hotels under construction near the public square. 

广 场 附 近 正 在 修 建 两 个 旅 馆 。

Guang3chang3 fu4jin4 zheng4zai4 xiu1jian4 liang3 ge4 lu~3guan3.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKarenFrank
Under · 1

I can't get under the bed to get my shoes! They're too far back. 

我 钻 不 进 床 底 下 去 够 鞋 。 它 们 太 远 了 !

Wo3 zuan1 bu2 jin4 chuang2 di3xia4 qu4 gou4 xie2. Ta1men tai4 yuan3 le!

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

He held his book under his arm while he opened the door. 

他 开 门 时 把 书 夹 在 胳 膊 底 下 。

Ta1 kai1men2 shi2 ba3 shu1 jia1 zai4 ge1bo di3xia4.

Cheng HongLiu Yu RongWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
NicAbbieBrian

Put the basket under the table. 

把 览 子 放 在 桌 子 地 下 。

Ba3 lan2zi fang4zai4 zhuo1zi di4xia.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

Anyone will confess to anything under torture. That is only one reason torture is immoral. 

经 受 折 磨 后 , 任 何 人 都 会 坦 白 。 所 以 折 磨 是 不 道 德 的 原 因 之 一 。

Jing1shou4 zhe2mo2 hou4, ren4he2ren2 dou1 hui4 tan3bai2. Suo3yi3 zhe2mo2 shi4 bu2 dao4 de2 de4 yuan2yin1 zhi1yi1.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

The desk's under the light.  (under is a noun in Chinese and a preposition in English, so in Chinese it takes the de 的 construction)

课 桌 在 灯 的 下 面 。

Ke4zhuo1 zai4 deng1 de xia4mian.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn
Under · 2

It's cooler under the trees. 

在 树 下 边 更 凉 快 。

Zai4 shu4 xia4bian geng4 liang2kuai4.

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongFeng KuiShu Chang
ScribMal

Look under the left bed. 

看 左 边 的 那 张 床 下 边 。

Kan4 zuo3bian1 de na4zhang1 chuang2 xia4bian.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

You have to kneel down to see under the table.  (xia4lai implies that you get into that position)

你 得 跪 下 来 才 能 看 见 桌 子 下 面 。

Ni3 dei3 gui4xia4lai cai2 neng2 kan4jian4 zhuo1zi xia4mian4.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

The book's under the table. 

书 在 桌 子 下 边 儿 。

Shu1 zai4 zhuo1zi xia4bianr.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

I need a piece of wood to put under the leg of this table. 

我 要 一 块 木 头 垫 在 桌 子 腿 儿 下 。

Wo3 yao4 yi2 kuai4 mu4tou dian4 zai4 zhuo1zi tui3r xia4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn
Under · 3

Xie Wangying, who wrote under the name Bingxin, was born in 1900, the year of the Boxer Rebellion.  (literally - Xie Wanyin, pseudonym Bingxin, born in 1900, the year happened Boxer Rebellion.)

谢 婉 莹 , 笔 名 冰 心 , 于 1900 年 出 生 , 那 一 年 发 生 了 义 和 团 事 件 。

Xie4 Wan3ying2, bi3ming2 Bing1xin1, yu2 yi1jiu3ling2ling2nian2 chu1sheng1, na4 yi1 nian2 fa1sheng1 le Yi4he2tuan2shi4jian4!#

Liu QiuxiaDa DiWang YongZheng Jie
JoshLynnAnselAustin
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012