About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 


He tried to climb up that tree, but he failed. 

他 试 着 爬 上 那 棵 树 , 可 是 他 失 败 了 。

Ta1 shi4 zhe pa2shang4 na4 ke1 shu4, ke3shi4 ta1 shi1bai4 le.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveJeremyFrank

The stone was too heavy to carry up the stairs, so he used the elevator. 

石 头 太 重 了 搬 不 上 去 , 所 以 他 用 电 梯 。

Shi2tou tai4 zhong4 le ban1 bu2 shang4 qu4, suo3yi3 ta1 yong4 dian4ti1.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
AnselNickSarah

He climbed up the ladder to paint the ceiling. 

他 爬 上 梯 子 去 刷 天 花 板 。

Ta1 pa2shang4 ti1zi qu4 shua1 tian1hua1ban3.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

The living standard in China has gone up a lot. 

中 国 的 生 活 水 平 有 很 大 提 高 。

Zhong1guo2 de sheng1huo2 shui3ping2 you3 hen3 da4 ti2gao1.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

Don't stir up trouble.  (don't want to provoke trouble)

不 要 在 外 面 惹 麻 烦 。

Bu2 yao4 zai4 wai4mian4 re3 ma2fan.

Li DiChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
SarahJulieRoryLennie
Up · 1

Simone says, pull your chair up. 

利 莉 说 把 椅 子 向 前 挪 !

Li4 Li shuo1 ba3 yi3zi xiang4 qian2 nuo2!

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
Karen LeeLynnKateCindyDavid

You have to change to a lower gear to drive up this hill. 

为 了 爬 山 你 必 须 换 成 低 排 挡 。

Wei4le pa2shan1 ni3 bi4xu1 huan4 cheng2 di1 pai2dang4.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Yu RongWang Wenjing
JamesAnn

Look UP! 

看 上 边 !

Kan4 shang4bian1!

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012