About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 


without, besides 

在 。 。 。 之 外

zai4...zhi1wai4

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

Camels can go a long time without drinking water. 

骆 驼 可 以 走 很 长 时 间 不 喝 水 。

Luo4tuo ke3yi3 zou3 hen3 chang2 shi2jian1 bu4 he1 shui3.

Cheng HongZheng LeiHu SiyuRen ShuangGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

no, none, not; without; to not have  (sometimes used with other words to negate them.. unselfish wu2si1)

wu2

Liu QiuxiaLi Yu ZhengDa DiLi SiShu ChangSun Gang
FredMillieApril

I can't go to sleep without a pillow. 

没 有 枕 头 我 睡 不 着 。

Mei2you3 zhen3tou2 wo3 shui4bu4zhao2.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

Without my coffee I'm very grouchy. 

没 有 我 的 咖 啡 , 我 很 不 高 兴 。

Mei2you3 wo3 de ka1fei1 wo3 hen3 bu4 gao1xing4.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian
Without · 1

Nobody has the right to go in without buying tickets. 

谁 都 没 有 特 权 不 买 票 进 门 。

Shei2 dou1 mei2you3 te4quan2 bu4 mai3 piao4 jin4 men2.

Shao DanniLiu Yu RongLin QingWang WenjingJi Xiaozhe
AshleyJeremyLynnNick

Grain is dried in the sun on the roads. It dries quicker and stays cleaner. It would be better without the cars. 

谷 物 被 晾 在 马 路 上 , 可 以 干 得 更 快 更 干 净 。 最 好 路 上 没 车 。

Gu3wu4 bei4 liang4 zai4 ma3lu4 shang, ke3yi3 gan1 de geng4 kuai4 geng4 gan1jing4. Zui4 hao3 lu4 shang mei2 che1.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi Chunjiang
JamesLindseyRick

When she started to write, the ideas flowed without stopping. 

当 她 开 始 动 笔 的 时 候 , 思 路 如 潮 水 般 不 断 涌 出 。

Dang1 ta1 kai1shi3 dong4bi3 de shi2hou, si1lu4 ru2 chao2shui3 bu2duan4 yong3 chu1.

Cheng HongSun JingsuJin YanShao JingxianZhang Zhida
Ann

Nobody has the right to go into the movie without buying tickets. 

谁 也 没 有 特 权 不 买 票 就 看 电 影 。

Shei2 ye3 mei2you3 te4quan2 bu4 mai3 piao4 jiu4 kan4 dian4ying3.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
RickMaggy

She talks without end. 

她 说 得 没 完 没 了 。

Ta1 shuo1 de2 mei2 wan2 mei2 liao3.

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
Lindsay
Without · 2

This company hires without respect to race or sex.  (shi2 时 replaces the full expression "When" -- 在...的时候 common when meaning is clear -- bie2 is used as the verb "to make distinction" mei2you3 bie2 without making a distinction on race or sex for discrimination)

这 家 公 司 雇 用 员 工 时 没 有 种 族 或 性 别 歧 视 。

Zhe4 jia1 gong1si1 gu4yong4 yuan2gong1 shi2 mei2you3 zhong3zu2 huo4 xing4 bie2 qi2shi4.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012