About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 


这 家 公 司 雇 用 员 工 时 没 有 种 族 或 性 别 歧 视 。

Zhe4 jia1 gong1si1 gu4yong4 yuan2gong1 shi2 mei2you3 zhong3zu2 huo4 xing4 bie2 qi2shi4.

This company hires without respect to race or sex.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

没 有 我 的 咖 啡 , 我 很 不 高 兴 。

Mei2you3 wo3 de ka1fei1 wo3 hen3 bu4 gao1xing4.

Without my coffee I'm very grouchy.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

谷 物 被 晾 在 马 路 上 , 可 以 干 得 更 快 更 干 净 。 最 好 路 上 没 车 。

Gu3wu4 bei4 liang4 zai4 ma3lu4 shang, ke3yi3 gan1 de geng4 kuai4 geng4 gan1jing4. Zui4 hao3 lu4 shang mei2 che1.

Grain is dried in the sun on the roads. It dries quicker and stays cleaner. It would be better without the cars.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi Chunjiang
JamesLindseyRick

她 说 得 没 完 没 了 。

Ta1 shuo1 de2 mei2 wan2 mei2 liao3.

She talks without end.

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
Lindsay

骆 驼 可 以 走 很 长 时 间 不 喝 水 。

Luo4tuo ke3yi3 zou3 hen3 chang2 shi2jian1 bu4 he1 shui3.

Camels can go a long time without drinking water.

Cheng HongZheng LeiHu SiyuRen ShuangGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris
Without · 1

谁 也 没 有 特 权 不 买 票 就 看 电 影 。

Shei2 ye3 mei2you3 te4quan2 bu4 mai3 piao4 jiu4 kan4 dian4ying3.

Nobody has the right to go into the movie without buying tickets.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
RickMaggy

谁 都 没 有 特 权 不 买 票 进 门 。

Shei2 dou1 mei2you3 te4quan2 bu4 mai3 piao4 jin4 men2.

Nobody has the right to go in without buying tickets.

Shao DanniLiu Yu RongLin QingWang WenjingJi Xiaozhe
AshleyJeremyLynnNick

wu2

no, none, not; without; to not have

Liu QiuxiaLi Yu ZhengDa DiLi SiShu ChangSun Gang
FredMillieApril

当 她 开 始 动 笔 的 时 候 , 思 路 如 潮 水 般 不 断 涌 出 。

Dang1 ta1 kai1shi3 dong4bi3 de shi2hou, si1lu4 ru2 chao2shui3 bu2duan4 yong3 chu1.

When she started to write, the ideas flowed without stopping.

Cheng HongSun JingsuJin YanShao JingxianZhang Zhida
Ann

在 。 。 。 之 外

zai4...zhi1wai4

without, besides

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian
Without · 2

没 有 枕 头 我 睡 不 着 。

Mei2you3 zhen3tou2 wo3 shui4bu4zhao2.

I can't go to sleep without a pillow.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012