About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 


and; with 

he2

Li DiLi Yu ZhengLi ZhenCao Hui
AnselBrienneScribMichael

He has to take a nap every afternoon so he can continue with his work.  (notice that cai2neng2 is used as a conditional conjunction -- does this to do that)

他 每 天 总 得 睡 一 个 午 觉 才 能 继 续 工 作 。

Ta1 mei3 tian1 zong3 dei3 shui4 yi2 ge4 wu3jiao4 cai2neng2 ji4xu4 gong1zuo4.

Shao DanniFeng XieLi ZhenLiu Mingke
LynnMalMaggyTravis

I like writing Chinese characters with a brush.  (writing brush characters)

我 喜 欢 写 毛 笔 字 。

Wo3 xi3huan xie3 mao2bi3zi4.

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
Sarah GMikeTerry

She's good with her hands. 

她 的 手 很 巧 。

Ta1 de shou3 hen3 qiao3.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
AnselSarahMichaelCrystal

I'm familiar with him. 

我 和 他 很 熟 。

Wo3 he2 ta1 hen3 shu2.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal
With · 1

He started to study with great determination.  (He made his determination to study well)

他 下 决 心 好 好 学 习 。

Ta1 xia4 jue2xin1 hao3hao1 xue2xi2.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Please get in contact with me when you go back home.  (Please contact me when you go back home. Both translations are accurate.)

回 去 后 请 和 我 联 系 。

Hui2qu4 hou4 qing3 he2 wo3 lian2xi4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

I want three girls to come with me. 

我 要 三 个 女 士 跟 我 来 。

Wo3 yao4 san1 ge4 nu~3shi4 gen1 wo3 lai2.

WT ZhengFeng XieLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

Do you want to play with me? 

你 想 和 我 玩 ( 儿 ) 吗 ?

Ni3 xiang3 he2 wo3 wan2(r) ma?

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

It's hard to part with friends.  (to cause one feel sad)

与 好 友 分 别 是 令 人 难 过 的 。

Yu3 hao3 you3 fen1bie2 shi4 ling4ren2 nan2guo4 de.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian
With · 2

Many old things disappear with modernization. 

现 代 化 改 变 了 许 多 旧 事 物 。

Xian4dai4hua4 gai3bian4 le xu3 duo1 jiu4 shi4wu4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

He came with me to the store. 

他 和 我 一 起 去 商 店 。

Ta1 he2 wo3 yi4 qi3 qu4 shang1dian4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal

The teacher was very satisfied with this score. 

老 师 对 这 个 成 绩 很 满 意 。

Lao3shi1 dui4 zhe4 ge4 cheng2ji4 hen3 man3yi4.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
ScribMal

We celebrated New Year's with great joy.  (We passed the New Year with extreme delight.)

我 们 欢 天 喜 地 地 过 年 。

Wo3men huan1tian1xi3di4 de guo4nian2.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

Take the ticket with you! 

随 身 带 着 票 !

Sui2shen1 dai4 zhe piao4!

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy
With · 3

He's a kind man, so it's easy for him to identify with others. 

他 是 个 好 人 , 所 以 他 很 容 易 和 其 他 人 打 成 一 片 。

Ta1 shi4 ge4 hao3 ren2, suo3yi3 ta1 hen3 rong2yi4 he2 qi2ta1ren2 da3 cheng2 yi2pian4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

You can get the answer with this method . 

用 这 种 方 式 你 可 以 得 到 答 案 。

Yong4 zhe4 zhong3 fang1shi4 ni3 ke3yi3 de2dao4 da2'an4.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

We should keep up with society. 

我 们 应 该 跟 上 社 会 。

Wo3men ying1gai1 gen1 shang4 she4hui4.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

Can you use scissors with your left hand? 

你 能 用 左 手 使 剪 刀 吗 ?

Ni3 neng2 yong4 zuo3shou3 shi3 jian3dao1 ma?

Zhang MengZhang JieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley

It's dangerous to play with firecrackers. 

玩 爆 竹 是 很 危 险 的 。

Wan2 bao4zhu2 shi4 hen3 wei1xian3 de.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ
With · 4

The magenta shirt looks good with the dark green slacks.  (means it coordinates well)

紫 红 的 衬 衫 与 深 绿 的 裤 子 很 相 配 。

Zi3hong2 de chen4shan1 yu3 shen1lu~4 de ku4zi hen3 xiang1pei4.

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremySarahScott

This singer's very famous with young people. 

这 位 歌 手 在 年 轻 人 之 中 很 有 名 。

Zhe4 wei4 ge1shou3 zai4 nian2qing1ren2 zhi1zhong1 hen3 you3ming2.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
DaveMaggyBrianAustin

shy with strangers 

怕 生

pa4sheng1

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

I want to chat with my old friends. 

我 想 和 我 的 老 朋 友 聊 天 儿 。

Wo3 xiang3 he2 wo3 de lao3peng2you liao2tian1r.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenFredBrianAllen

There's something wrong with the shower. 

淋 浴 喷 头 坏 了 。

Lin2yu4 pen1tou2 huai4le.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrianAllen
With · 5

Please come with me. 

请 跟 我 来 。

Qing3 gen1 wo3 lai2.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

The boy bounced back home, with a ball in his hand. 

这 个 男 孩 手 里 拿 着 一 个 球 , 蹦 蹦 跳 跳 回 家 了 。

Zhe4 ge4 nan2hai2 shou3 li3 na2zhe yi2 ge4 qiu2, beng4beng4tiao4tiao4 hui2jia1 le.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

Look for the sign with the big red dragon. I live in that building. 

找 到 那 个 大 红 龙 的 牌 子 。 我 住 在 那 个 楼 里 。

Zhao3dao4 na4 ge4 da4 hong2 long2 de pai2zi. Wo3 zhu4 zai4 na4 ge4 lou2 li3.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianShu Chang
ScribMal
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012