A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


How old are you?  ( to an adult -- 20 to 60 -- see Nin2 gao1shou? -- Ni3 ji3 sui4?)

你 多 大 了 ?

Ni3 duo1 da4 le?

Wang JinHuang JialiJessie WangWang YongCao HuiWT Zheng
JulieBrienneStephan

I'm thirty- five.

我 三 十 五 了 。

Wo3 san1shi2wu3 le.

Wang JinHuang JialiCao HuiWang YongWT Zheng
KarenJeremy

I won't do it. You can't make me. // Be quiet. Just go to your room. Now.  ( While in English we avoid saying "shut up" to a child, it is common in China. It doesn't have quite the same cultural place that it does here. It was translated as don't talk back on the basis of probability.)

我 不 ! 你 不 能 强 迫 我 !// 闭 嘴 !回 你 房 间 去 !

Wo3 bu4. Ni3 bu4 neng2 qiang2 po4 wo3. // Bi4 zui3! Hui2 ni3 fang2jian1 qu4!

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen ShuangGu Zheng
Austin

How much did you pay for that shirt? // Oh, between 10 and 100 yuan.  ( meaning it was less than 100 and cheap but you either don't remember, or don't want to say -- ji3 shi2 plus measure word can be used for a vague estimate or a changing estimate)

那 件 衬 衫 你 花 了 多 少 钱 ? 、 、 几 十 块 。

Na4 jian4 chen4shan1 ni3 hua1 le duo1shao3 qian2? // Ji3 shi2 kuai4.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryBrianCindy

How many people in your group? // Between 11 and 20.  ( meaning you didn't count, or some students might have been absent -- estimate -- shi2 ji3 plus measure word can be used for a vague estimate or a changing estimate of between 11 and 20)

你 们 组 有 多 少 人 ? 、 、 十 几 个 。

Ni3men zu3 you3 duo1shao3 ren2? // Shi2 ji3 ge4.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianCindy

Do you have any children?

您 有 孩 子 吗 ?

Nin2 you3 hai2zi ma?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

Yes, I have two children, two girls.

有 , 我 有 两 个 孩 子 ; 两 个 女 孩 儿 。

You3, wo3 you3 liang3 ge4 hai2zi; liang3 ge4 nu~3hai2r.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

Why did the boys dig deep holes?

为 什 么 男 孩 子 们 挖 了 个 深 洞 ?

Wei4shen2me nan2hai2zimen wa1 le ge4 shen1 dong4?

Cheng HongWang WenjingGu ZhengZhang Zhida

They dug deep holes to dig out the dirt.

他 们 挖 深 洞 是 为 了 挖 土 。

Ta1men wa1 shen1 dong4 shi4 wei4le wa1 tu3.

Cheng HongWang WenjingGu ZhengZhang Zhida

How was dinner?  ( 怎么样 = how, when asking state or condition)

晚 餐 怎 么 样 ?

Wan3can1 zen3meyang4?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

All he did was talk about football!

他 光 谈 论 足 球 了 !

Ta1 guang1 tan2lun4 zu2qiu2 le!

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

We talked and talked, the time went so fast!

我 们 谈 呀 谈 呀 , 时 间 过 的 真 快 !

Wo3men tan2ya tan2ya, shi2jian1 guo4de zhen1 kuai4!

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

OK, I guess. I didn't notice what I was eating.

还 好 。 我 根 本 没 有 注 意 我 吃 了 些 什 么 。

Hai2hao3. Wo3 gen1ben3 mei2 you3 zhu4yi4 wo3 chi1 le xie1 shen2me.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

You missed it. It was really good for a change!

你 错 过 了 , 这 真 是 一 个 机 会 !

Ni3 cuo4guo4 le, zhe4 zhen1 shi4 yi2 ge4 ji1hui4!

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

What are you doing now?

你 现 在 干 什 么 ?

Ni3 xian4zai4 gan4 shen2me?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingShu ChangHua
KarenFredSarahKate

I'm relaxing in the living room.

我 在 客 厅 休 息 。

Wo3 zai4 ke4ting1 xiu1xi.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

I'm working in the living room.

我 在 客 厅 工 作 。

Wo3 zai4 ke4ting1 gong1zuo4.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

I'm working on the computer.  ( Using the computer.)

我 在 用 电 脑 。

Wo3 zai4 yong4 dian4nao3.

Zhang LiZhang MengZhang Ning
KarenFredSarahKate

Can you finish this? // I can.  ( referring to a plate of food)

你 吃 得 了 吗 ? 、 、 我 吃 得 了 。

Ni3 chi1 de liao3 ma? // Wo3 chi1 de liao3.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
Karen

Can you finish this? // I can't.  ( referring to a plate of food // the person is full)

你 吃 得 了 吗 ? 、 、 我 吃 不 了 了 。

Ni3 chi1 de liao3 ma? // Wo3 chi1 bu4 liao3 le.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
KarenBrian

I have friends coming. // Is there enough doufu for everyone?

我 有 朋 友 要 来 , 这 些 豆 腐 够 吗 ?

Wo3 you3 peng2you yao4 lai2, zhe4 xie1 dou4fu gou4 ma?

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

After a friend takes a test, you want to know -- was it easy, hard, or a bad dream.

你 的 一 个 朋 友 考 完 试 ,你 想 知 道 -- 简 单 , 难 ,还 是 一 个 噩 梦 。 。 。

Ni3de yi2ge4 peng2you3 kao3wan2shi4 ni3 xiang3 zhi1dao -- jian3dan1, nan2, hai2shi yi2ge4 e4meng4

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

How was the exam?  ( 怎么样 = how, when asking state or condition)

考 试 怎 么 样 ?

Kao3shi4 zen3meyang4?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

OK, I guess. I think I passed it.

我 想 还 好 。 我 认 为 我 能 通 过 。

Wo3 xiang3 hai2hao3. Wo3 ren4wei2 wo3 neng2 tong1guo4.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

A nightmare! I'll never pass that class!

噩 梦 ! 那 门 课 我 是 过 不 了 了 。

E4meng4! Na4 men2 ke4 wo3 shi4 guo4 bu4 liao3 le.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

So easy I didn't need to study.

太 简 单 了 , 我 根 本 就 不 用 复 习 。

Tai4 jian3dan1 le, wo3 gen1ben3 jiu4 bu2yong4 fu4xi2.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

Is the test hard? // Not at all.

考 试 很 难 吗 ? 、 、 不 , 一 点 儿 也 不 难 。

Kao3shi4 hen3 nan2 ma? // Bu4, yi4 dian3r ye3 bu4 nan2.

Shao DanniCheng HongWang Wenjing

Not so fast. // I'll slow down.

不 那 么 快 。 // 我 慢 下 来 。

Bu2 na4me kuai4. // Wo3 man4xia4lai.

Liu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
Danielle

How is your father? Better I hope.  ( 怎么样 = how, when asking state or condition -- hao3xie1 expresses good intentions -- it is what is said instead of "better I hope")

你 爸 爸 怎 么 样 ? 我 希 望 他 好 些 了 。

Ni3 ba4ba zen3meyang4? Wo3 xi1wang4 ta1 hao3xie1 le.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

He's doing OK now.

他 现 在 很 好 。

Ta1 xian4zai4 hen3 hao3.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

Usually when you know someone has been sick, or if they look very tired or sick -- ask this: "How are you feeling?"  ( 怎么样 = how, when asking state or condition)

通 常 当 你 知 道 某 人 病 了 , 或 他 们 看 起 来 非 常 疲 劳 或 生 病 了 , 你 才 问 这 个 问 题 :“ 你 现 在 感 觉 怎 么 样 ? ”

Tong1chang2 dang1 ni3 zhi1dao4 mou3ren2 bing4 le, huo4 ta1men kan4qi3lai fei1chang2 pi1lao2 huo4 sheng1 bing4 le, ni3 cai2 wen4 zhe4ge wen4ti2: "Ni3 xian4zai4 gan3jue2 zen3meyang4?"

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

How are you feeling?  ( 怎么样 = how, when asking state or condition)

你 现 在 感 觉 怎 么 样 ?

Ni3 xian4zai4 gan3jue2 zen3meyang4?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

Fine. Why? Do I look sick?

很 好 。 怎 么 了 ? 我 看 起 来 不 好 吗 ?

Hen3 hao3. Zen3me le? Wo3 kan4qi2lai bu4hao3 ma?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

Better, it's hard to kick this cold.

好 多 了 , 一 感 冒 就 很 难 好 。

Hao3 duo1 le, yi4 gan3mao4 jiu4 hen3 nan2 hao3.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

Oh, I'll be alright. All I need is a little sleep.

我 很 快 就 没 事 了 。 我 只 需 要 睡 一 小 会 儿 。

Wo3 hen3 kuai4 jiu4 mei2shi4 le. Wo3 zhi3 xu1yao4 shui4 yi2 xiao3 hui3r.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

Would you please fill in this form?

请 你 填 这 张 表 儿 , 好 吗 ?

Qing3 ni3 tian2 zhe4 zhang1 biao3r, hao3me?

Zhang MengLiu XiaoyunCao HuiWei Xing
AshleyJeremyLynn

How do I fill out this form?  ( 怎 么 = request for instruction)

我 怎 么 填 这 张 表 ?

Wo3 zen3me tian2 zhe4 zhang1 biao3?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

Ghosts did you say? // Yes, that's a haunted house.

你 是 说 过 鬼 的 事 吗 ?// 是 的 , 那 是 一 所 闹 鬼 的 房 子 。

Ni3 shi4 shuo1 guo4 gui3 de shi4 ma? // Shi4 de, na4 shi4 yi4 suo3 nao4gui3 de fang2zi.

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
JeremyBrian

Is the book good?

那 本 书 好 不 好 ?

Na4 ben3 shu1 hao3buhao3?

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
James

This book's very good.

这 本 书 很 好 。

Zhe4 ben3 shu1 hen3 hao3.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
TimSarah

Why are you looking at the ceiling? // I'm trying to get inspiration for this silly English paper.

你 为 什 么 看 着 天 花 板 ? // 我 在 试 着 找 点 儿 灵 感 好 写 那 篇 无 聊 的 英 语 作 文 。

Ni3 wei4shen2me kan4 zhe tian1hua1ban3? // Wo3 zai4 shi4zhe zhao3 dian3r ling2gan3 hao3 xie3 na4 pian1 wu2liao2 de ying1yu3 zuo4wen2.

Hu XinyingCheng HongZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianCindy

May I help you? // No, thank you, I just want to look around.

您 需 要 什 么 ? 、 、 不 , 谢 谢 , 我 只 是 随 便 看 看 。

Nin2 xu1yao4 shen2me? // Bu4, xie4xie4, wo3 zhi3shi4 sui2bian4 kan4kan4.

Du FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianCindy

What are you studying at the University?

你 在 大 学 念 什 么 ?

Ni3 zai4 da4xue2 nian4 shen2me?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

My major's International Trade.

我 的 专 业 是 国 际 贸 易 。

Wo3 de zhuan1ye4 shi4 Guo2ji4 Mao4yi4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveBrian

I'm majoring in psychology.

我 的 专 业 是 心 理 学 。

Wo3 de zhuan1ye4 shi4 xin1li3xue2.

Wang WenjingFeng XieLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
Mal

May I see the English menu?

我 可 以 看 看 英 语 菜 单 吗 ?

Wo3 ke3yi3 kan4kan Ying1yu3 cai4dan1 ma?

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

The menu's written in both Chinese and English.

菜 单 是 用 中 文 和 英 文 写 的 。

Cai4dan1 shi4 yong4 Zhong1wen2 he2 Ying1wen2 xie3 de.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAshley

How much is this book?

这 本 书 多 少 钱 ?

Zhe4 ben3 shu1 duo1shao qian2?

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFred

$2.59

¥ 2.59

liang3 kuai4 wu3 mao2 jiu3 fen1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

Is the movie good?

那 部 电 影 好 不 好 ?

Na4 bu4 dian4ying3 hao3buhao3?

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
James

That movie's not worth seeing.  ( oral -- note the use of tour paired with you3)

那 个 电 影 没 瞧 头 儿 。

Na4 ge4 dian4ying3 mei2 qiao2 tour.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuCao Li Hua
MalSarahBrian

How's the film? // Not up to much.

电 影 怎 么 样 ? 、 、 不 怎 么 样 。

Dian4ying3 zen3meyang4? // Bu4 zen3meyang4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAshley

How's the film? // Pretty good.

电 影 怎 么 样 ? 、 、 不 错 。

Dian4ying3 zen3meyang4? // Bu2cuo4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAshley

I'm afraid I'm going to flunk this test. // Nonsense. You always get A's.  ( 'she2 le' means to fail -- but it indicates that you don't take it seriously -- very like our use of "I blew it')

恐 怕 这 次 考 试 我 又 要 折 了 ! \\ 胡 说 !你 不 是 总 得 A 吗 ?

Kong3pa4 zhe4 ci4 kao3shi4 wo3 you4 yao4 she2 le. \\ Hu2shuo1! Ni3 bu2 shi4 zong3 de2 A ma?

Liu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
Danielle

What are we going to eat at noon today?

今 天 中 午 吃 什 么 ?

Jin1tian1 zhong1wu3 chi1 shen2me?

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlison

We're going to have noodles at noon today.

今 天 中 午 吃 面 条 。

Jin1tian1 zhong1wu3 chi1 mian4tiao2.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlison

How often do you come here?

你 多 久 来 一 次 ?

Ni3 duo1jiu3 lai2 yi2 ci4?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

Every two years.

两 年 一 次 。

Liang3 nian2 yi2 ci4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

Will it snow this afternoon? // Probably not.

今 天 下 午 下 会 雪 吗? // 大 概 不 会 。

Jin1tian1 xia4wu3 hui4 xia4xue3 ma? // Da4gai4 bu2hui4.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
RoryLennie

Can you see the man over there?  ( means vaguely some man over there -- see 你 能 看 见 那 边 的 那 个 人 吗 ?)

你 能 看 见 那 边 的 人 吗 ?

Ni3 neng2 kan4jian4 na4bian1 de ren2 ma?

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu ChangSun Gang
KarenDaveJeremy

No, I can't.

不 能 !

Bu4 neng2!

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida

How long will you stay here?

你 要 在 这 里 呆 多 久 ?

Ni3 yao4 zai4 zhe4li3 dai1 duo1jiu3?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

I'll be here for another month.

我 还 要 在 这 儿 呆 一 个 月 。

Wo3 hai2 yao4 zai4 zhe4r dai1 yi2 ge4 yue4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

How long have you studied Chinese?

你 学 习 汉 语 几 年 了 ?

Ni3 xue2xi2 Han4yu3 ji3 nian2 le?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

I have studied Chinese for one semester.

我 学 习 汉 语 半 年 。

Wo3 xue2xi2 Han4yu3 ban4nian2.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

I have studied Chinese for a year and a half.

我 学 习 汉 语 一 年 半 。

Wo3 xue2xi2 Han4yu3 yi4 nian2 ban4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

May I leave? // Suit yourself.

我 可 以 走 了 吗 ? 、 、 随 你 的 便 。

Wo3 ke3yi3 zou3 le ma? / Sui1 ni3 de bian4.

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Mal

Can you give me an envelope? // Sure!

“ 你 能 给 我 一 个 信 封 吗 ? ” // “ 好 吧 ! ”

"Ni3 neng2 gei3 wo3 yi2ge xin4feng1 ma?" // "Hao3 ba."

Zhang MengLiu XiaoyunShao DanniCao HuiWei XingLiu Yu Rong
CricketJeremyGlison

How do you like Beijing?

你 觉 得 北 京 怎 么 样 ?

Ni3 jue2de Bei3jing1 zen3meyang4?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

I think it's beautiful.

我 认 为 很 美 。

Wo3 ren4wei2 hen3 mei3.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

What time is it?

几 点 了 ?

Ji3 dian3 le?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
Karen

How many times have you been to China?

你 去 过 中 国 几 次 ?

Ni3 qu4 guo4 Zhong1guo2 ji3 ci4?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

This is my fifth time to come to China.

这 是 我 第 五 次 到 中 国 来 。

Zhe4 shi4 wo3 di4 wu3 ci4 dao4 Zhong1guo2 lai2.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

What's on top of that house?

那 座 房 子 上 有 什 么 ?

Na4 zuo4 fang2zishang you3 shen2me?

Huang XuZhao HeZhang MengWang YongZhao Mo
James

That's a type of chimney on top of the house.

那 座 房 子 上 有 一 种 烟 囱 。

Na4 zuo4 fang2zishang you3 yi4 zhong3 yan1cong1.

Wang YongFeng XieGao MingjiangWei Xing
James

Do you turn left or right?

往 左 拐 还 是 往 右 拐 ?

Wang4 zuo3 guai3 hai2shi wang4 you4 guai3?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJosh

You turn left at the corner.  ( lu4 kou3 = intersection, in Chinese you don't say usually say corner)

你 从 路 口 儿 往 左 拐 。

Ni3 cong2 lu4kou3r wang3 zuo3 guai3.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

Does she use it well?

她 用 得 好 不 好 ?

Ta1 yong4 de hao3 bu4 hao3?

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

She uses it very well

她 用 得 很 好

Ta1 yong4 de hen3 hao3.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

What do you want? // The usual things.

你 想 要 什 么 ? // 很 普 通 的 东 西 。

Ni3 xiang3 yao4 shen2me? // Hen3 pu3tong1 de dong1xi.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
Danielle

How about we walk?

我 们 走 路 吧 ?

Wo3men zou3lu4 ba?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

How about taking a bus?

我 们 乘 公 共 汽 车 好 吗 ?

Wo3men cheng2 gong1gong4qi4che1 hao3 ma?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

That bus is too crowded!

那 辆 公 共 汽 车 太 挤 了 !

Na4 liang4 gong1gong4qi4che1 tai4 ji3 le.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JulieAustinSarah

We both take a taxi then?

那 么 , 我 们 俩 打 出 租 车 好 吗 ?

Na4me, wo3men lia3 da3 chu1zu1che1 hao3 ma?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

Too expensive!

太 贵 了 !

Tai4 gui4 le!

Li ZhenZhang MengLi LongfeiHuang JialiMa XiaoyuanWei Xing
KarenFredSarahJoshKate

I give up! You decide!

我 认 输 ! 你 决 定 !

Wo3 ren4shu1! Ni3 jue2ding4 ba!

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

What does he want?

他 要 什 么 ?

Ta1 yao4 shen2me?

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFred

He wants thirty dollars.

他 要 三 十 块 钱 。

Ta1 yao4 san1shi2kuai4 qian2.

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFred

Someone is swimming and you have not yet gone in -- you want to know what to expect -- cold, OK, frigid, warm. You ask, "How is the water?"  ( 怎么样 = how, when asking state or condition)

有 人 正 在 游 泳 ,你 还 没 有 下 水 -- 你 想 知 道 情 况 如 何 -- 冷 , 刚 刚 好 , 冰 冷 , 温 暖 。 你 问 “ 水 温 怎 么 样 ? ”

You3ren2 zheng4zai4 you2yong3, ni3 hai2 mei2you3 xia4shui3 -- ni3 xiang3 zhi1dao4 qing2kuang4 ru2he2 -- leng3, gang1gang1hao3, bing1leng3, wen1nuan3. Ni3 wen4 "Shui3 wen1 zen3meyang4?"

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

How is the water?  ( 怎么样 = how, when asking state or condition)

水 温 怎 么 样 ?

Shui3 wen1 zen3meyang4?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

It's great! Come on in!

很 好 ! 快 来 !

Hen3 hao3! Kuai4 lai2!

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

What country are you from?

你 是 哪 国 人 ?

Ni3 shi4 na3 guo2 ren2?

Li ZhenZhang MengChu LinWT Zheng
KarenJeremy

I'm American.

我 是 美 国 人 。

Wo3 shi4 Mei3guo2ren2.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

I'm Chinese.

我 是 中 国 人 。

Wo3 shi4 Zhong1guo2 ren2.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

I'm French.

我 是 法 国 人 。

Wo3 shi4 Fa3guo2 ren2.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Jeremy

Which kind of magazine do you want to read? // I don't care.

你 想 读 哪 种 杂 志 ? 、 、 随 便 。

Ni3 xiang3 du2 na3 zhong3 za2zhi4? // Sui2bian4.

Shao DanniZhang MengZheng LeiHua
SethKaren LeeBrian

When did you come here?

你 什 么 时 候 来 的 ?

Ni3 shen2me shi2hou lai2 de?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

I came here a month ago.

我 是 一 个 月 前 来 的 。

Wo3 shi4 yi2 ge4 yue4 qian2 lai2 de.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
Karen

What did you come to China for?

你 为 什 么 来 中 国 ?

Ni3 wei4shen2me lai2 Zhong1guo2?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

I'm working for a company here.

我 在 这 儿 的 一 家 公 司 上 班 。

Wo3 zai4 zhe4r de yi4 jia1 gong1si1 shang4ban1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

I'm studying Chinese.

我 学 习 汉 语 。

Wo3 xue2xi2 Han4yu3.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

I'm teaching here.

我 在 这 儿 教 书 。

Wo3 zai4 zhe4r jiao1shu1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremy

Are there any big cities in Yunnan Province?

在 云 南 省 有 大 城 市 没 有 ?

Zai4 Yun2nan2 Sheng3 you3 da4 cheng2shi4 mei2you3?

Wang YongFeng XieGao MingjiangCao LihuaWei Xing
James

There are. Yunnan Province has a very famous city called Kunming.

有 。 在 云 南 省 有 一 个 很 著 名 的 城 市 叫 昆 明 。

You3. Zai4 Yun2nan2 Sheng3 you3 yi2 ge4 hen3 zhu4ming2 de cheng2shi4 jiao4 Kun1ming2.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
James
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2009
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008