A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


image of Buddha, figure of Buddha 

佛 像

fo2xiang4

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

Buddhism 

佛 教

Fo2jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Calvinism 

长 老 宗

Zhang3lao3zong1

Du FengJin YanRuan Yilang
AllenKaren Lee

cardinal 

红 衣 主 教

hong2yi1zhu3jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Catholicism 

天 主 教

Tian1zhu3jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Catholicism 

旧 教

Jiu4jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Jesus, Jesus Christ 

耶 稣

Ye1su1

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

Christian  (also see ji1du1tu2)

信 徒

Xin4tu2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

Christian  (also see xin4tu2)

基 督 徒

Ji1du1tu2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

Christianity 

基 督 教

Ji1du1jiao4

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

Confucianism, teachings of Confucius 

儒 教

Ru2jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Episcopalian 

主 教 制 的

Zhu3jiao4zhi4 de

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Confucian ethical code, Confucian ethics 

名 教

ming2jiao4

Shao DanniDa DiFeng XieDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Confucian ethical code, Confucian ethics 

礼 教

li3jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnLynnKenAshley

fetishism 

拜 物 教

bai4wu4jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

god, deity 

天 神

tian1shen2

Feng XieCheng HongDu FengZheng JieGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

Guanyin, Kwan Yin, Goddess of Mercy, form of Buddha  (Guanyin is most often pictured with her arms stretched down and open -- standing on clouds and earth, there is often a lion at her feet)

观 音

Guan1yin1

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

heresy 

邪 教

xie2jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Hinduism 

印 度 教

Yin4du4jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Islam, Islamic  (" 清 真" is used as an adjective to describe Islamic food or temples. It does not refer to the religion. See 伊 斯 兰 教 Yi1si1lan2jiao4)

清 真

Qing1zhen1

Da DiSun JingsuJin YanShao Jingxian
AprilRickKen

Islam, Islamism 

伊 斯 兰 教

Yi1si1lan2jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Islam  (see 伊 斯 兰 教 Yi1si1lan2jiao4)

回 教

Hui2jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Islam, Islamism 

清 真 教

Qing1zhen1jiao4

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

a statue of Buddha 

一 尊 佛 像

yi4 zun1 fo2xiang4

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

Jew 

犹 太 人

You4tai4ren2

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

Judaism 

犹 太 教

You2tai4jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKen

Yellow Lamaism 

黄 教

Huang2jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Martin Luther 

马 丁 路 德

Ma3ding1 Lu4de2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Lutheran 

路 德 教 会 的

Lu4de2jiao4hui4 de

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

supernatural, magical  (religious context)

shen2

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

Nata  (a powerful young god)

哪 吒

Ne2zha1

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

Nestorianism 

景 教

Jing3jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

nirvana 

涅 盘

nie4pan2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

Buddhist nun  (combination word)

ni2

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieRoryLennie

Buddhist nun  (Buddhist nun -- not Christian nun -- see xiu1nu~3)

尼 姑

ni2gu1

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

Orthodox Church 

正 教

Zheng4jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Eastern Orthodox Church 

东 正 教

Dong1 Zheng4jiao4

Liu Yu RongDa DiDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

paganism, heathenism 

异 教

yi4jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Passover 

逾 越 节

Yu2yue4jie2

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

polytheism 

多 神 教

duo1shen2jiao4

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

to pray, to supplicate 

祈 求

qi2qiu2

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

Presbyterian 

长 老 制 的

Zhang3lao3zhi4 de

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Presbyterian 

长 老 教 会 员

Zhang3lao3jiao4 hui4yuan2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Protestantism 

新 教

Xin1jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKen

Protestantism 

耶 稣 教

Ye1su1jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

teachings of Daoism, religion of Daoism 

道 教

Dao4jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

state religion 

国 教

guo2jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

religion 

宗 教

zong1jiao4

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

to be religious 

信 教

xin4jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

to sacrifice, to offer sacrifices to the gods  (religious context)

祭 神

ji4shen2

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

Star of David 

大 卫 王 之 星

Da4wei4wang2zhi1xing1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

white Buddhist stupa, temple 

白 塔

bai2ta3

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

Some Christians wear a cross like a talisman to protect themselves from evil, others wear it to show their faith. 

一 些 基 督 徒 把 十 字 架 作 为 护 身 符 用 来 避 邪 。 还 有 一 些 人 戴 是 信 仰 的 象 征 。

Yi4 xie1 Ji1du1tu2 dai4 shi2zi4jia4 shi4 yong4 lai2 bi4xie2. Hai2you3 yi4 xie1 ren2 dai4 shi4 xin4yang3 de xiang4zheng1.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
CashmeiraAnsel

Zoroastrianism 

拜 火 教

Bai4huo3jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012