A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


拜 火 教

Bai4huo3jiao4

Zoroastrianism

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

白 塔

bai2ta3

white Buddhist stupa, temple

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

拜 物 教

bai4wu4jiao4

fetishism

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

长 老 教 会 员

Zhang3lao3jiao4 hui4yuan2

Presbyterian

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

长 老 制 的

Zhang3lao3zhi4 de

Presbyterian

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

长 老 宗

Zhang3lao3zong1

Calvinism

Du FengJin YanRuan Yilang
AllenKaren Lee

道 教

Dao4jiao4

teachings of Daoism, religion of Daoism

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

多 神 教

duo1shen2jiao4

polytheism

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

佛 教

Fo2jiao4

Buddhism

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

一 尊 佛 像

yi4 zun1 fo2xiang4

a statue of Buddha

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

佛 像

fo2xiang4

image of Buddha, figure of Buddha

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

观 音

Guan1yin1

Guanyin, Kwan Yin, Goddess of Mercy, form of Buddha

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

国 教

guo2jiao4

state religion

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

红 衣 主 教

hong2yi1zhu3jiao4

cardinal

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

黄 教

Huang2jiao4

Yellow Lamaism

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

回 教

Hui2jiao4

Islam

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

一 些 基 督 徒 把 十 字 架 作 为 护 身 符 用 来 避 邪 。 还 有 一 些 人 戴 是 信 仰 的 象 征 。

Yi4 xie1 Ji1du1tu2 dai4 shi2zi4jia4 shi4 yong4 lai2 bi4xie2. Hai2you3 yi4 xie1 ren2 dai4 shi4 xin4yang3 de xiang4zheng1.

Some Christians wear a cross like a talisman to protect themselves from evil, others wear it to show their faith.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
CashmeiraAnsel

基 督 教

Ji1du1jiao4

Christianity

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

基 督 徒

Ji1du1tu2

Christian

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

景 教

Jing3jiao4

Nestorianism

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

祭 神

ji4shen2

to sacrifice, to offer sacrifices to the gods

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

旧 教

Jiu4jiao4

Catholicism

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

礼 教

li3jiao4

Confucian ethical code, Confucian ethics

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnLynnKenAshley

马 丁 路 德

Ma3ding1 Lu4de2

Martin Luther

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

路 德 教 会 的

Lu4de2jiao4hui4 de

Lutheran

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

名 教

ming2jiao4

Confucian ethical code, Confucian ethics

Shao DanniDa DiFeng XieDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

哪 吒

Ne2zha1

Nata

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

ni2

Buddhist nun

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieRoryLennie

涅 盘

nie4pan2

nirvana

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

尼 姑

ni2gu1

Buddhist nun

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

清 真

Qing1zhen1

Islam, Islamic

Da DiSun JingsuJin YanShao Jingxian
AprilRickKen

清 真 教

Qing1zhen1jiao4

Islam, Islamism

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

祈 求

qi2qiu2

to pray, to supplicate

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

儒 教

Ru2jiao4

Confucianism, teachings of Confucius

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

shen2

supernatural, magical

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

天 神

tian1shen2

god, deity

Feng XieCheng HongDu FengZheng JieGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

天 主 教

Tian1zhu3jiao4

Catholicism

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

邪 教

xie2jiao4

heresy

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

大 卫 王 之 星

Da4wei4wang2zhi1xing1

Star of David

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

新 教

Xin1jiao4

Protestantism

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKen

信 教

xin4jiao4

to be religious

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

信 徒

Xin4tu2

Christian

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

耶 稣

Ye1su1

Jesus, Jesus Christ

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

耶 稣 教

Ye1su1jiao4

Protestantism

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

异 教

yi4jiao4

paganism, heathenism

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

印 度 教

Yin4du4jiao4

Hinduism

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

伊 斯 兰 教

Yi1si1lan2jiao4

Islam, Islamism

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

犹 太 教

You2tai4jiao4

Judaism

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKen

犹 太 人

You4tai4ren2

Jew

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

逾 越 节

Yu2yue4jie2

Passover

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

正 教

Zheng4jiao4

Orthodox Church

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

东 正 教

Dong1 Zheng4jiao4

Eastern Orthodox Church

Liu Yu RongDa DiDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

主 教 制 的

Zhu3jiao4zhi4 de

Episcopalian

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

宗 教

zong1jiao4

religion

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012