Some Christians wear a cross like a talisman to protect themselves from evil,  others wear it to show their faith. 一 些 基 督 徒 把 十 字 架 作 为 护 身 符 用 来 避 邪 。 还 有 一 些 人 戴 是 信 仰 的 象 征 。 Yi4 xie1 Ji1du1tu2 dai4 shi2zi4jia4 shi4 yong4 lai2 bi4xie2.  Hai2you3 yi4 xie1 ren2 dai4 shi4 xin4yang3 de xiang4zheng1.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
CashmeiraAnsel

 Confucian ethical code, Confucian ethics 名 教 ming2jiao4

Shao DanniDa DiFeng XieDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Orthodox Church 正 教 Zheng4jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 polytheism 多 神 教 duo1shen2jiao4

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

 Yellow Lamaism 黄 教 Huang2jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

 a statue of Buddha 一 尊 佛 像 yi4 zun1 fo2xiang4

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

 god, deity 天 神 tian1shen2

Feng XieCheng HongDu FengZheng JieGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

 Zoroastrianism 拜 火 教 Bai4huo3jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

 Catholicism 天 主 教 Tian1zhu3jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Nestorianism 景 教 Jing3jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

 nirvana 涅 盘 nie4pan2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

 Nata 哪 吒 Ne2zha1

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

 Islam, Islamism 清 真 教 Qing1zhen1jiao4

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

 to sacrifice, to offer sacrifices to the gods 祭 神 ji4shen2

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

 Presbyterian 长 老 教 会 员 Zhang3lao3jiao4 hui4yuan2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

 teachings of Daoism, religion of Daoism 道 教 Dao4jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

 heresy 邪 教 xie2jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Confucianism, teachings of Confucius 儒 教 Ru2jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Eastern Orthodox Church 东 正 教 Dong1 Zheng4jiao4

Liu Yu RongDa DiDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Judaism 犹 太 教 You2tai4jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKen

 Christian 基 督 徒 Ji1du1tu2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

 Islam, Islamism 伊 斯 兰 教 Yi1si1lan2jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Episcopalian 主 教 制 的 Zhu3jiao4zhi4 de

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

 to be religious 信 教 xin4jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Catholicism 旧 教 Jiu4jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

 Buddhist nun 尼 ni2

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieRoryLennie

 Passover 逾 越 节 Yu2yue4jie2

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Guanyin, Kwan Yin, Goddess of Mercy, form of Buddha 观 音 Guan1yin1

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

 Buddhist nun 尼 姑 ni2gu1

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

 Protestantism 耶 稣 教 Ye1su1jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 supernatural, magical 神 shen2

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

 Christianity 基 督 教 Ji1du1jiao4

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

 to pray, to supplicate 祈 求 qi2qiu2

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

 Jesus, Jesus Christ 耶 稣 Ye1su1

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

 Calvinism 长 老 宗 Zhang3lao3zong1

Du FengJin YanRuan Yilang
AllenKaren Lee

 Star of David 大 卫 王 之 星 Da4wei4wang2zhi1xing1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

 white Buddhist stupa, temple 白 塔 bai2ta3

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

 paganism, heathenism 异 教 yi4jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Confucian ethical code, Confucian ethics 礼 教 li3jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnLynnKenAshley

 Lutheran 路 德 教 会 的 Lu4de2jiao4hui4 de

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

 Christian 信 徒 Xin4tu2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

 Hinduism 印 度 教 Yin4du4jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

 Protestantism 新 教 Xin1jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKen

 state religion 国 教 guo2jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

 image of Buddha, figure of Buddha 佛 像 fo2xiang4

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

 Jew 犹 太 人 You4tai4ren2

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

 cardinal 红 衣 主 教 hong2yi1zhu3jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Islam 回 教 Hui2jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

 Buddhism 佛 教 Fo2jiao4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

 fetishism 拜 物 教 bai4wu4jiao4

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

 Presbyterian 长 老 制 的 Zhang3lao3zhi4 de

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

 religion 宗 教 zong1jiao4

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

 Islam, Islamic 清 真 Qing1zhen1

Da DiSun JingsuJin YanShao Jingxian
AprilRickKen

 Martin Luther 马 丁 路 德 Ma3ding1 Lu4de2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012