A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


He's worried about the results of the test. 

他 为 考 试 结 果 着 急 。

Ta1 wei4 kao3shi4 jie2guo3 zhao2ji2.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

This advisor told her to take calculus, but that advisor told her to take computer programming. She doesn't know what to do. 

这 个 导 师 让 她 学 微 积 分 , 那 个 导 师 让 她 学 计 算 机 编 程 。 她 不 知 道 该 怎 么 办 。

Zhe4 ge4 dao3shi1 rang4 ta1 xue2 Wei1ji1fen1, na4 ge4 dao3shi1 rang4 ta1 xue2 Ji4suan4ji1 bian1cheng2. Ta1 bu4 zhi1dao4 gai1 zen3me ban4.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

Why'd the advisor tell you to bring your essay? 

为 什 么 顾 问 让 你 带 着 你 的 文 章 ?

Wei4shen2me gu4wen4 rang4 ni3 dai4zhe ni3 de wen2zhang1?

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
CricketMikeKaren LeeJeremy

All the students are in the classroom now. 

现 在 , 所 有 的 学 生 都 在 教 室 里 。

Xian4zai4, suo3you3 de xue2sheng dou1 zai4 jiao4shi4 li3.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

Almost all of the students came back. 

差 不 多 所 有 学 生 都 回 来 了 。

Cha4buduo1 suo3you3 xue2sheng dou1 hui2lai2 le.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

The answer to this problem is zero. 

这 道 题 的 答 案 是 零 。

Zhe4 dao4 ti2 de da2'an4 shi4 ling2.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenFredBrianAllen

Mark the number which you think it is the correct answer. 

在 你 认 为 是 正 确 答 案 的 数 字 前 面 标 记 号 。

Zai4 ni3 ren4wei2 shi4 zheng4que4 da2'an4 de shu4zi4 qian2mian4 biao1 ji4hao4.

Feng XieCheng HongJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DavidSarahBrian

Around fifty people showed up for the lecture. That's not bad. 

大 约 五 十 人 来 参 加 讲 座 。 不 错 了 。

Da4yue1 wu3shi2 ren2 lai2 can1jia1 jiang3zuo4. Bu2 cuo4 le.

Shao DanniLiu Yu RongLin QingWang WenjingJi Xiaozhe
AshleyJeremyLynnNick

At the end of the semester, everyone is going crazy with all the work that is due. 

学 期 末 , 每 个 人 都 为 未 完 成 的 功 课 而 疯 狂 。

Xue2qi1mo4, mei3 ge4 ren2 dou1 wei4 wei4 wan2cheng2 de gong1ke4 er2 feng1kuang2.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang Xu
JamesAnn

Uncle Cao went to the university auditorium to hear a lecture on computers. 

曹 叔 叔 去 学 校 礼 堂 听 一 个 计 算 机 报 告 。

Cao2 Shu1shu qu4 xue2xiao4 li3tang2 ting1 yi2 ge4 ji4suan4ji1 bao4gao4.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah

Because of the flood, he didn't go to school. 

因 为 发 洪 水 , 他 没 上 学 。

Yin1wei2 fa1 hong2shui3, ta1 mei2 shang4xue2.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

I want to review the report before I hand it in. 

在 交 报 告 之 前 我 想 再 看 一 遍 。

Zai4 jiao1 bao4gao4 zhi1qian2 wo3 xiang3 zai4 kan4 yi2 bian4.

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

Hand in your notebooks please! 

请 把 本 子 交 上 来 !

Qing3 ba3 ben3zi jiao1shang4 lai2.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
CricketMikeKaren LeeJeremy

The library has many books. 

图 书 馆 有 很 多 图 书 。

Tu2shu1guan3 you3 hen3 duo1 tu2shu1.

Zhang MengFeng XieLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Psychology and Biology are two branches of science that interest me. 

我 感 兴 趣 的 两 门 科 学 是 心 理 学 和 生 物 学 。

Wo3 gan3xing4qu4 de liang3 men2 ke1xue2 shi4 xin1li3xue2 he2 sheng1wu4xue2.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenAllenApril

I'm trying to catch up with my studies, I think I'll stay in this weekend.  (In Chinese, the assumption that you will work if you stay "in" is not made idiomatically -- so you must say that you will study all weekend.)

我 在 努 力 地 把 学 习 赶 上 来 , 我 想 我 整 个 周 末 都 会 学 习 。

Wo3 zai4 nu3li4 de ba3 xue2xi2 gan3shang4lai2, wo3 xiang3 wo3 zheng3ge4 zhou1mo4 dou1 hui4 xue2xi2.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

The teacher wrote on the blackboard with chalk. 

老 师 用 粉 笔 在 黑 板 上 写 字 。

Lao3shi1 yong4 fen3bi3 zai4 hei1ban3shang xie3 zi4.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

I'm sorry, you have no more opportunities to take a make-up exam because you missed the last chance yesterday. 

对 不 起 , 你 没 有 机 会 补 考 了 , 因 为 你 已 经 错 过 了 昨 天 的 最 后 一 次 机 会 。

Dui4buqi3, ni3 mei2you3 ji1hui4 bu3kao3 le, yin1wei2 ni3 yi3jing1 cuo4guo4 le zuo2tian1 de zui4hou4 yi2 ci4 ji1hui4.

Sun BinFeng XieWang WenjingZheng Jie
AbbieMalSarahBrianDawn

I like writing Chinese characters.  (writing characters in general - with an ordinary pen)

我 喜 欢 写 汉 字 。

Wo3 xi3huan xie3 Han4zi4.

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
LynnMikeTerryDanielle

Please check this page again. 

请 再 查 查 这 一 页 。

Qing3 zai4 cha2cha2 zhe4 yi2 ye4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

She'll go abroad to study chemistry. 

她 到 国 外 去 学 习 化 学 。

Ta1 dao4 guo2wai4 qu4 xue2xi2 hua4xue2.

Wang WenjingFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
DaveSarahMichael

That's a very weak reason for missing class. 

这 个 逃 课 的 理 由 太 勉 强 了 。

Zhe4 ge4 tao2ke4 de li3you2 tai4 mian3qiang3 le.

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

I don't have class on Friday.  (you3 in mei2you3 is understood)

我 星 期 五 没 课 。

Wo3 xing1qi1wu3 mei2 ke4.

Zhang MengLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

Tomorrow, we're going to school. 

明 天 我 们 上 学 。

Ming2tian1 wo3men shang4xue2.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLiu MingkeGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

Would you please help me make up the class I missed? 

你 能 帮 我 补 课 吗 ?

Ni3 neng2 bang1 wo3 bu3ke4 ma?

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
SethKateKaren LeeBrian

Often universities include many colleges. 

大 学 常 常 包 含 一 些 学 院 。

Da4xue2 chang2 chang2 bao1han2 yi4 xie1 xue2yuan4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

The child came into the classroom. 

孩 子 进 了 教 室 。

Hai2zi jin4 le jiao4shi4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshAustinSarahTerry

As far as I'm concerned it's too easy. 

这 对 我 来 说 太 简 单 了 。

Zhe4 dui4 wo3 lai2 shuo1 tai4 jian3dan1 le.

Zhang NingShao DanniHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

I corrected it again one more time.  (Correct has broad meanings -- you can correct your children, correct exams, correct the focus of a camera, correct misbehavior -- it may mean you only point it out, or it may mean you change it to meet a standard)

我 又 重 新 改 了 一 遍 。

Wo3 you4 chong2xin1 gai3le yi2 bian4.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredShawnCricketChelsea

She crammed for her history exam.  (this means to hold desperately to the feet of Buddha as a last appeal -- because it's too late, nothing is going to help -- but you stay up all night to study so Buddha will think kindly of your last minute efforts. It doesn't help you to learn Chinese!)

她 临 时 抱 佛 脚 以 应 付 历 史 考 试 。

Ta1 lin2shi2 bao4 Fo2 jiao3 yi3 ying1fu4 li4shi3 kao3shi4.

Liu Yu RongShao JingxianDu FengLi ChunjiangGu Zheng
AprilScribLynnKen

She deposited money for school. 

她 为 上 学 存 钱 。

Ta1 wei4 shang4xue2 cun2qian2.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

When I give you dictation, you copy exactly what I say.  (in this sentence you are speaking to one student about what happens in class -- so the first pronoun is plural, the second singular -- see another sentence for a common variation)

当 我 给 你 们 听 写 时 , 你 确 切 地 写 我 说 的 。

Dang1 wo3 gei3 ni3men ting1xie3 shi2, ni3 que4qie4 de xie3 wo3 shuo1 de.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshAustinSarahTerry

The teacher dictated in Chinese. 

老 师 用 中 文 听 写 。

Lao3shi1 yong4 Zhong1wen2 ting1xie3.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshJulieAustinSarahTerry

The dormitory building's brand new. 

这 栋 宿 舍 楼 很 新 。

Zhe4 dong4 su4she4lou2 hen3 xin1.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

I'll go back to my dormitory. 

我 要 回 宿 舍 了 。

Wo3 yao4 hui2 su4she4 le.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
AnselJulieAustinSarah

I dropped my math book in a puddle and now all the pages are stuck together. 

我 把 数 学 书 掉 进 水 坑 , 纸 都 粘 在 一 块 儿 了 。

Wo3 ba3 shu4xue2 shu1 diao4 jin4 shui3keng1, zhi3 dou1 zhan1 zai4 yi2 kuai4r le.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
AprilJamesBrian

We teach each other. 

我 们 互 相 学 习 。

Wo3men hu4xiang1 xue2xi2.

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
KateBrienneScribMichael

It's not very easy to learn Chinese. 

汉 语 不 容 易 学 。

Han4yu3 bu4 rong2yi4 xue2.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

On a multiple-choice test, if you eliminate some of the wrong answers, it is easier to find the correct answer. 

做 多 选 题 时 , 如 果 你 能 排 除 一 些 错 误 答 案 , 那 么 找 到 正 确 答 案 就 容 易 多 了 。

Zuo4 duo1xuan3ti2 shi2, ru2guo3 ni3 neng2 pai2chu2 yi4xie1 cuo4wu4 da2'an4, na4me zhao3dao4 zheng4que4 da2an4 jiu4 rong2yi4 duo1le.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

There's some error here. 

这 有 点 错 误 。

Zhe4 you3 dian3 cuo4wu4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

He has many courses, such as English, Chinese, math, literature and so on. 

他 有 许 多 课 , 英 语 、 中 文 、 数 学 、 文 学 , 等 等 。

Ta1 you3 xu3duo1 ke4, Ying1yu3, Zhong1wen2, shu4xue2, wen2xue3, deng3deng3.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

He has many courses, such as English, Chinese, math, literature and so on. 

他 有 许 多 课 , 英 语 、 中 文 、 数 学 、 文 学 , 什 么 的 。

Ta1 you3 xu3duo1 ke4, Ying1yu3, Zhong1wen2, shu4xue2, wen2xue2, shen2me de.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Everybody knows that a new teacher'll come to the school. 

大 家 都 知 道 一 位 新 老 师 要 来 学 校 。

Da4jia1 dou1 zhi1dao4 yi2 wei4 xin1 lao3shi1 yao4 lai2 xue2xiao4.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu Chang
KarenDaveJeremy

The library assistant explains the rules for borrowing books carefully to the students. 

图 书 管 理 员 向 学 生 们 仔 细 的 说 明 借 书 规 则 。

Tu2shu1guan3li3yuan2 xiang4 xue2sheng1men zi3xi4 de shuo1ming2 jie4 shu1 gui1ze2.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

I flunked my exam. I'm sad. 

我 考 试 没 过 , 非 常 难 过 。

Wo3 kao3shi4 mei2 guo4, fei1chang2 nan2guo4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

I failed that exam because I forgot we were having it. 

我 没 通 过 那 个 考 试 , 因 为 我 忘 记 我 们 要 考 试 了 。

Wo3 mei2 tong1guo4 na4ge kao3shi4, yin1wei2 wo3 wang4ji4 wo3men yao4 kao3shi4 le.

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

Her tests are very fair. But hard! 

她 的 考 试 很 公 正 。 但 太 难 了 !

Ta1 de kao3shi4 hen3 gong1zheng4, dan4 tai4 nan2 le!

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa Zitao
ScribBrian

I hate fill in the blank questions, there are too many possibilities! 

我 讨 厌 做 填 空 题 , 因 为 有 太 多 种 选 择 了 。

Wo3 tao3yan4 zuo4 tian2kong4 ti1, yin1wei2 you3 tai4duo1 zhong3 xuan3ze2 le.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
AshleyJeremyLynnNick

In this section of the test, fill in the blanks with the appropriate verb. 

在 试 卷 的 这 部 分 , 填 入 正 确 的 动 词 。

Zai4 shi4juan4 de zhe4 bu4fen, tian2 ru4 zheng4que4 de dong4ci2.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
AshleyJeremyLynnNick

Read the first chapter in your book tonight.  (when yi1 follows di4 第 , yi1 takes the first tone)

今 天 晚 上 , 看 书 的 第 一 章 。

Jin1tian1 wan3shang, kan4 shu1 de di4 yi1 zhang1.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

I forgot to do my assignment. 

我 忘 了 写 作 业 。

Wo3 wang4 le xie3 zuo4ye4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

The road in front of the university is very bad. 

大 学 前 边 的 路 不 很 好 走 。

Da4xue2 qian2bian de lu4 bu4 hen3 hao3 zou3.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

He should take the books into the classroom. 

他 应 该 把 书 拿 到 教 室 去 。

Ta1 ying1gai1 ba3 shu1 na2 dao4 jiao4shi4 qu4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

How well do you get along with your roommate? 

你 和 你 的 同 屋 相 处 的 怎 么 样 ?

Ni3 he2 ni3 de tong2wu1 xiang1chu3 de zen3meyang4?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

When will you graduate? 

你 什 么 时 候 毕 业 ?

Ni3 shen2me shi2hou bi4ye4?

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

I handed out the papers to the class. 

我 在 班 里 发 了 卷 子 。

Wo3 zai4 ban1 li3 fa1 le juan4zi.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

I'm a senior in high school.  (gao1san1 = third year of high school -- a senior)

我 是 高 三 学 生 。

Wo3 shi4 gao1san1 xue2sheng.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

A concert's held in their school each month. 

他 们 学 校 每 个 月 都 举 办 音 乐 会 。

Ta1men xue2xiao4 mei3ge4 yue4 dou1 ju3ban4 yin1yue4hui4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

My dog ate my homework. 

我 的 狗 吃 了 我 的 作 业 。

Wo3 de gou3 chi1 le wo3 de zuo4ye4.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

What's the level of your Chinese?  (literally -- How about the level of your Chinese? -- a less direct method of asking.)

你 的 汉 语 水 平 如 何 ?

Ni3 de han4yu3 shui3ping2 ru2he2?

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
SethKateKaren LeeBrian

This university has two laboratories. 

这 所 大 学 有 两 个 实 验 室 。

Zhe4 suo3 da4xue2 you3 liang3 ge4 shi2yan4shi4.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
LynnMikeTerryDanielle

Chinese books are hard to read. 

中 文 书 难 读 。

Zhong1wen2 shu1 nan2 du2.

Zhang MengFeng XieHuang JialiWT Zheng
LynnMikeTerry

Chinese is a foreign language. 

汉 语 是 一 门 外 语 。

Han4yu3 shi4 yi4 men2 wai4yu3.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

I made a leaf collection for school. 

我 为 学 校 收 集 叶 子 标 本 。

Wo3 wei4 xue2xiao4 shou1ji2 ye4zi biao1ben3.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu Chang
ScribMal

There are 15 Chinese lessons in this book. 

这 本 书 有 15 课 中 文 课 文 。

Zhe4 ben3 shu1 you3 15 ke4 Zhong1wen2 ke4wen2.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenAllenApril

Our library has many Japanese books. 

我 们 的 图 书 馆 有 很 多 日 语 书 。

Wo3men de tu2shu1guan3 you3 hen3 duo1 Ri4yu3 shu1.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

If you don't understand these new words, please look them up in the dictionary. 

如 果 你 不 认 识 这 些 生 词 , 请 查 字 典 。

Ru2guo3 ni3 bu2 ren4shi2 zhe4xie1 sheng1ci2, qing3 cha2 zi4dian3.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Your music's too loud!  (Sheng1 is sometimes pronounced she1r in oral expression - particularly among Beijingers.)

你 的 音 乐 声 太 大 了 !

Ni3 de yin1yue4 sheng1 tai4 da4 le.

Zhang MengZhang LiLi SiFeng KuiShu Chang
ScribMal

I often have lunch at school. 

我 常 常 在 学 校 吃 午 饭 。

Wo3 chang2chang2 zai4 xue2xiao4 chi1 wu3fan4.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu ChangSun Gang
KarenDaveJeremyFrank

These boys are making up a game to play before school. 

这 些 男 孩 子 正 在 设 计 一 个 游 戏 可 以 在 上 学 之 前 玩 。

Zhe4 xie1 nan2hai2zi zheng4zai4 she4ji4 yi2 ge4 you2xi4 ke3yi3 zai4 shang4xue2 zhi1qian2 wan2r.

Du FengCheng HongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

The English Club held a meeting to watch a movie. 

英 语 俱 乐 部 开 会 是 看 电 影 。

Ying1yu3 Ju4le4bu4 kai1 hui4 shi4 kan4 dian4ying3.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

The students held a meeting to plan their trip. 

学 生 们 开 会 讨 论 旅 行 计 划 。

Xue2shengmen kai1hui4 tao3lun4 lu~3xing2 ji4hua4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

You must speak in English. 

你 得 用 英 语 说 。

Ni3 dei3 yong4 Ying1yu3 shuo1.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

Her school's in the north of Beijing. 

她 的 学 校 在 北 京 的 北 边 。

Ta1 de xue2xiao4 zai4 Bei3jing1 de bei3bian1.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
MichaelKaren LeeBrianNic

You shouldn't write notes to your classmates during the exam. 

考 试 中 你 不 应 该 给 你 的 同 学 写 条 子 。

Kao3shi4 zhong1 ni3 bu4 ying1gai1 gei3 ni3 de tong2xue2 xie3 tiao2zi.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenNickSarah

She takes very good notes, so she does well on the tests. 

她 笔 记 记 得 很 好 , 所 以 她 的 考 试 考 得 不 错 。

Ta1 bi3ji4 ji4 de2 hen3 hao3, suo3yi3 ta1 de kao3shi4 kao3 de2 bu2 cuo4.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

Is that dictionary on the desk yours?  (The character 么 me can be used to ask an informal question -- especially when you know the answer -- but it's usage is contextual and requires lots of experience -- stick to 吗 ma )

书 桌 上 的 那 本 词 典 是 你 的 么 ?

Shu1zhuo1shang de na4 ben3 ci2dian3 shi4 ni3de ma?

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

Open your books to page 100. 

打 开 书 , 翻 到 100 页 。

Da3kai1 shu1, fan1dao4 100 ye4.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

first volume from the first lesson up to the fiftieth lesson 

上 册 从 第 1 课 到 第 50 课

shang4 ce4 cong2 di4 1 ke4 dao4 di4 50 ke4

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

I'll hand in my history paper tomorrow. 

我 明 天 要 交 我 的 历 史 论 文 。

Wo3 ming2tian1 yao4 jiao1 wo3 de li4shi3 lun4wen2.

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanLynnKenAshley

Practice makes perfect. 

熟 能 生 巧

Shu2 neng2 sheng1 qiao3

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
AnselBrienne

He's doing a practicum in a factory.  (literally - he goes to do a factory practice.)

他 去 工 厂 实 习 。

Ta1 qu4 gong1chang3 shi2xi2.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshJulieAustinSarahTerry

Do you have any questions? 

你 有 问 题 吗 ?

Ni3 you3 wen4ti2 ma?

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

The reading room's on the fifth floor. 

阅 览 室 在 五 层 。

Yue4lan3shi4 zai4 wu3 ceng2.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
LynnMikeTerryDanielle

I realized my dream to attend the university. 

我 实 现 了 上 大 学 的 梦 想 。

Wo3 shi2xian4 le shang4 da4xue2 de meng4xiang3.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

That is a very weak reason for missing class. 

这 个 逃 课 的 理 由 真 是 毫 无 说 服 力 。

Zhe4 ge4 tao2ke4 de li3you2 zhen1 shi4 hao2wu2 shuo1fu2li4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

Professor Chen was very satisfied with the results of the test. 

陈 老 师 对 这 次 考 试 的 结 果 很 满 意 。

Chen2 Lao3shi2 dui4 zhe4ci4 kao3shi4 de jie2guo3 hen3 man3yi4.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
AnselAustinAnnDawn

Return the book to the library. 

去 图 书 馆 还 书 。

Qu4 tu2shu1guan3 huan2 shu1.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

Each school has a broadcasting room. 

每 个 学 校 都 有 一 个 广 播 室 。

Mei3 ge4 xue2xiao4 dou1 you3 yi2 ge4 guang3bo1shi4.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenAllen

Our school's very big. 

我 们 的 学 校 十 分 大 。

Wo3men de xue2xiao4 shi2fen1 da4.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

The school's across the street. 

学 校 在 马 路 对 面 。

Xue2xiao4 zai4 ma3lu4 dui4mian4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenMaggy

The second semester always seems longer than the first. 

第 二 学 期 似 乎 总 比 第 一 学 期 长 。

Di4er4 xue2qi1 si4hu1 zong3 bi3 di4yi1 xue2qi1 chang2.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
KarenJeremyMaggy

What's the meaning of this sentence? 

这 句 话 什 么 意 思 ?

Zhe4 ju4hua4 shen2me yi4si?

Shao DanniLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
DaveMaggyAustin

The dormitory has five stories. 

那 栋 宿 舍 楼 有 五 层 。

Na4 dong4 su4she4lou2 you3 wu3 ceng2.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

My younger brother's an elementary school student. 

我 弟 弟 是 小 学 生 。

Wo3 di4di shi4 xiao3xue2sheng1.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
KarenJeremyMaggy

She's a student. 

她 是 一 个 学 生 。

Ta1 shi4 yi2 ge4 xue2sheng.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

Foreign students living in Beijing often learn Chinese. 

留 学 生 们 住 在 北 京 常 常 学 习 汉 语 。

Liu2xue2sheng1men zhu4 zai4 Bei3jing1 chang2chang2 xue2xi2 Han4yu3.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustin

He spent the afternoon studying. 

他 学 习 了 一 下 午 。

Ta1 xue2xi2 le yi2 xia4wu3.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

This text's not suitable for the boy, it's too difficult.  (Beijing accent adds 'r' to nan2hai2, but it is not written)

这 个 课 本 对 这 个 男 孩 不 合 适 , 它 太 难 了 。

Zhe4 ge4 ke4ben3 dui4 zhe4 ge4 nan2hai2r bu4 he2 shi4, ta1 tai4 nan2 le.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren Lee

He teaches 3 classes.  (oral usage)

他 教 三 个 班 。

Ta1 jiao1 san1 ge4 ban1.

Shao DanniFeng XieLi ZhenShao Jingxian
LynnMikeTerryDanielle

During exams, most students look tired. 

考 试 中 很 多 学 生 显 得 很 疲 惫 。

Kao3shi2 zhong1 hen3duo1 xue2sheng xian3 de hen3 pi2bei4.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

Many tests have multiple-choice questions because they're easy to grade.  (literally -- Many tests choose to use the type of question multiple choice, because easy to grade. Notice "tests" can choose to use things - it's understood that a teacher made up the test. 形 式 xing2shi4 is necessary to distinguish m-c as one type)

很 多 考 试 采 用 多 项 选 择 的 形 式 , 因 为 很 容 易 阅 卷 。

Hen3 duo1 kao3shi4 cai3yong4 duo1xiang4xuan3ze2 de xing2shi4, yin1wei2 hen3 rong2yi4 yue4juan4.

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

We learned to type in junior high school. 

我 们 在 中 学 学 打 字 。

Wo3men zai4 zhong1xue2 xue2 da3zi4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDave

I don't understand this sentence 

我 不 懂 这 句 话 的 意 思 。

Wo3 bu4 dong3 zhe4 ju4 hua4 de yi4si.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

I'm not going home this weekend, because I need to study. 

我 周 末 不 回 家 去 , 因 为 我 需 要 学 习 。

Wo3 zhou1mo4 bu4 hui2jia1 qu4, yin1wei2 wo3 xu1yao4 xue2xi2.

Huang XuZhao HeZhang MengWang YongZhao Mo
AprilJamesBrian

I like writing Chinese characters with a brush.  (writing brush characters)

我 喜 欢 写 毛 笔 字 。

Wo3 xi3huan xie3 mao2bi3zi4.

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
Sarah GMikeTerry

The teacher was very satisfied with this score. 

老 师 对 这 个 成 绩 很 满 意 。

Lao3shi1 dui4 zhe4 ge4 cheng2ji4 hen3 man3yi4.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
ScribMal

This is wrong. 

这 是 错 的 。

Zhe4 shi4 cuo4 de.

Zhang NingWT ZhengShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

The little boy got a zero on the test.  (the 'r' sound is added to nan2hai2 and sometimes to fen1 in Beijing -- but is omitted in writing the characters -- elsewhere in China, the 'r' is seldom said.)

这 个 小 男 孩 在 考 试 中 得 了 零 分 。

Zhe4 ge4 xiao3 nan2hai2r zai4 kao3shi4 zhong1 de2 le ling2 fen1r.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012