A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


How about going shopping next week? 

下 星 期 逛 街 怎 么 样 ?

Xia4 xing1qi1 guang4jie1 zen3meyang4?

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

I want to buy the bike I saw in the ad. 

我 想 买 广 告 上 登 的 那 辆 自 行 车 。

Wo3 xiang3 mai3 guang3gao4 shang4 deng1 de na4 liang4 zi4xing2che1.

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
LynnMikeTerryDanielle

I can't afford that jewelry. 

我 买 不 起 那 个 珠 宝 。

Wo3 mai3 bu qi3 na4 ge4 zhu1bao3.

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

new arrival 

新 品 到 货

xin1pin3 dao4huo4

Sarah GChelsea

availability, stock, in reserve 

库 存

ku4cun2

Lynn

bargain price, reduced price 

处 理 价 格

chu3li3jia4ge2

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

No, not this one, but that one. 

不 , 不 是 这 个 , 是 那 个 。

Bu4, bu2shi4 zhe4 ge4, shi4 na4 ge4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

Weigh three pounds of apples for me. 

给 我 称 三 斤 苹 果 。

Gei3 wo3 cheng1 san1 jin1 ping2guo3.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TerryJulieBrienneStephan

I want three pounds of apples. 

我 要 三 斤 苹 果 。

Wo3 yao4 san1 jin1 ping2guo3.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TerryJulieBrienneStephan

I want to buy three pounds of apples. 

我 要 买 三 斤 苹 果 。

Wo3 yao4 mai3 san1 jin1 ping2guo3.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TerryJulieBrienneStephan

I'll take 3 pounds of apples. 

给 我 拿 三 斤 苹 果 。

Gei3 wo3 na2 san1 jin1 ping2guo3.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TerryJulieBrienneStephan

to buy 

mai3

Zhang MengFeng XieCao HuiWT ZhengHua
KateBrienneScribMichael

I'll buy three pounds of apples. 

我 买 三 斤 苹 果 。

Wo3 mai3 san1 jin1 ping2guo3.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TerryJulieBrienneStephan

customers who bought this product also bought... 

购 买 本 商 品 的 顾 客 还 买 过

gou4mai3 ben3 shang1pin3 de gu4ke4 huan2 mai3 guo4...

Lynn

buyer, client 

买 家

mai3jia1

Do you have the store's business card? 

你 有 商 店 的 名 片 吗 ?

Ni3 you3 shang1dian4 de ming2pian4 ma?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

cashier desk 

收 银 台

shou1yin2tai2

Cheng HongCheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

Thank you. Here's your change. 

谢 谢 。 这 是 找 您 的 钱 。

Xie4xie. Zhe4 shi4 zhao3 nin2 de qian2.

Clearly, you've been cheated. You paid twice what it was worth. 

你 确 实 被 骗 了 。 你 支 付 了 两 倍 的 价 格 。

Ni3 que4shi2 bei4 pian4 le. Ni3 zhi1fu4 le liang3 bei4 de jia4ge2.

He short changed me! 

他 少 找 我 钱 。

Ta1 shao3 zhao3 wo3 qian2.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

to check out 

结 账

jie2zhang4

Sarah GChelsea

final clearance 

清 仓

qing1cang1

Sarah GChelsea

There are almost 50 shop-assistants in this store. 

这 家 商 店 有 将 近 50 位 售 货 员 。

Zhe4 jia1 shang1dian4 you3 jiang1jin4 50 wei4 shou4huo4yuan2.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

The shop's closed at night. 

商 店 在 晚 上 关 门 。

Shang1dian4 zai4 wan3shang guan1men2.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

Do you have other colors? 

你 有 其 它 颜 色 的 吗 ?

Ni3 you3 qi2ta1 yan2se4 de ma?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

consumer behavior 

消 费 者 行 为

xiao1fei4zhe3 xing2wei2

Nick

consumerism 

消 费 主 义

xiao1fei4zhu3yi4

Nick

contact us 

联 系 我 们

lian2xi4 wo3men

Nick

The customer compared the colors of the two sofas. 

顾 客 比 较 两 种 颜 色 的 沙 发 。

Gu4ke4 bi3jiao4 liang3zhong3 yan2se4 de sha1fa1.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

customer service, after sales service 

售 后 服 务

shou4hou4fu2wu4

Sarah GChelsea

customer service 

客 户 服 务

ke4hu4fu2wu4

Sarah GChelsea

to sell at half price, to have a half-price sale, to give 50% discount 

半 价

ban4jia4

Shao DanniDa DiFeng XieLiu Mingke
AprilMaggy

to go downtown 

上 街

shang4 jie1

Zhang MengLiu Yu RongLiu MingkeHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

Let's go downtown. 

上 街 转 一 转

Shang4 jie1 zhuan4 yi2 zhuan4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

e-commerce platform 

电 子 商 务 平 台

dian4zi shang1wu4 ping2tai2

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

What else do you want to buy? 

你 还 要 买 什 么 呢 ?

Ni3 hai2 yao4 mai3 shen2me ne?

Liu Yu RongLi Yu ZhengLiu WeihongZhao MoZheng LeiHua
TerryJulieBrienneStephan

reversible embroidery 

双 面 刺 绣

shuang1mian4 ci4xiu4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

cloisonne enamel 

景 泰 蓝

jing3tai4lan2

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

I have enough money to buy a new bike. 

我 的 钱 够 买 一 辆 新 的 自 行 车 。

Wo3 de qian2 gou4 mai3 yi2 liang4 xin1 de zi4xing2che1.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
JoshJulieAustinSarahTerry

I have enough money to buy a new bike. 

我 有 足 够 的 钱 买 一 辆 新 的 自 行 车 。

Wo3 you3 zu2gou4 de qian2 mai3 yi2 liang4 xin1 de zi4xing2che1.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal

I have some errands to do this afternoon. 

今 天 下 午 我 必 须 去 办 一 些 事 儿 。

Jin1tian1 xia4wu3 wo3 bi4xu1 qu4 ban4 yi4 xie1 shi4r.

Jiang JieGu ChunleiZhu JingPan Zilong
Cashmeira

to run an errand, to do an errand,  (not commonly used - see ban4 shi4 or pao3 yi2 tang4 tui3r)

跑 一 段 路

pao3 yi2 duan4 lu4

Jiang JieGu ChunleiZhu JingPan Zilong
Cashmeira

to do some errands, to run some errands 

去 办 一 些 事

qu4 ban4 yi4 xie1 shi4

Jiang JieGu ChunleiZhu JingPan Zilong
Cashmeira

I want to exchange this for a bigger size.  (the item might be a skirt -- you should change the measure word to agree with noun you are describing -- a coat would be yi2 jian4)

我 想 换 一 条 大 点 的 。

Wo3 xiang3 huan4 yi4 tiao2 da4 dian3 de.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

expensive, costly 

昂 贵

ang2gui4

That's too expensive, how much is that one? 

太 贵 了 , 那 支 多 少 钱 ?

Tai4 gui4 le, na4 zhi1 duo1shao3 qian2?

Liu QiuxiaLi Yu ZhengWang YongLi SiMa XiaoyuanDa DiSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

Do me a favor and run some errands. 

辛 苦 你 跑 下 腿 儿 。

Xin1ku3 ni3 pao3 xia4 tui3r.

Jiang JieGu ChunleiZhu JingPan Zilong
Cashmeira

food items  (this kind of store would sell mostly food, with some sundries -- like a grocery store)

食 品

shi2pin3

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

completely free of charge 

完 全 免 费

wan2quan2 mian3fei4

Nick

five hundred grams  (ke4 is used as a noun here and does not require an additional measure word)

五 百 克

wu3 bai3 ke4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

grocery, articles for daily use, sundries  (everyday items -- a combination of a grocery with a modern American drug store, but without the drugs)

日 用 品

ri4yong4pin3

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

handicraft 

手 工 艺 品

shou3gong1yi4pin3

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

a hat 

一 顶 帽 子

yi4 ding3 mao4zi

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

I am heading out now, I'll call you when I get back. 

我 要 出 去 了 , 回 来 再 给 你 打 电 话 。

Wo3 yao4 chu1qu4 le, hui2lai zai4 gei3 ni3 da3 dian4hua4.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

Can I help you?  (literally - You're buying what?)

你 买 什 么 ?

Ni3 mai3 shen2me?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

How would this look? 

这 看 起 来 怎 么 样 ?

Zhe4 kan4qi3lai zen3meyang4.

May I ask how much is a pound of apples? 

请 问 一 斤 苹 果 多 少 钱 ?

Qing3 wen4 yi4 jin1 ping2guo3 duo1shao3 qian2?

Jessie WangShao DanniHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

May I ask how much are the apples? 

请 问 苹 果 多 少 钱 一 斤 ?

Qing3 wen4 ping2guo3 duo1shao3 qian2 yi4 jin1?

Jessie WangShao DanniHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

in stock 

有 货

you3 huo4

Lynn

Are you interested in going to the store? 

有 兴 趣 去 商 店 吗 ?

You3 xing4qu4 qu4 shang1dian4 ma?

Shao DanniLi ZhenLiu XiaoyunLiu Mingke
AprilJeremyKateScott

I want to buy three pairs of jeans. 

我 要 买 三 条 牛 仔 裤 。

Wo3 yao4 mai3 san1 tiao2 niu2zai3ku4.

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

a kilogram 

一 公 斤

yi4 gong1jin1

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

Take a look! 

看 看 !

Kan4kan!

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

Can I look at this? 

把 这 个 拿 给 我 看 看 。

Ba3 zhe4 ge4 na2 gei3 wo3 kan4kan.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

A new food market opened on the corner. It is going to be convenient if the prices are good. 

那 个 角 落 有 一 家 菜 市 场 新 开 张 了 。 如 果 价 格 合 理 , 去 那 里 购 物 的 话 , 会 给 我 们 带 来 很 大 的 便 利 。

Na4 ge4 jiao3luo4 you3 yi4 jia1 cai4shi4chang3 xin1 kai1zhaung1 le. Ru2guo3 jia4ge2 he2li3 qu4 nai4li gou4wu4 de hua4, hui4 gei3 wo3men dai4lai2 hen3 da4 de bian4li4.

The material in this dress is no good. 

这 件 衣 服 的 料 子 不 好 。

Zhe4 jian4 yi1fu de liao4zi bu4 hao3.

Li DiZhang MengLi SiWang Jun
CricketMikeKaren LeeJeremy

I want to measure the shirt before I buy it.  (often in the market you can't try on clothing so take a tape measure with you)

买 这 件 衬 衫 之 前 我 想 量 量 。

Mai3 zhe4 jian4 chen4shan1 zhi1qian2 wo3 xiang3 liang2liang.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

a meter of silk 

一 米 丝 绸

yi4 mi3 si1chou2

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

a meter  (also see 米 mi3 -- which is more commonly used)

一 公 尺

yi4 gong1chi3

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

four meters of wool  (fabric)

四 米 毛 织 品

si4 mi3 mao2zhi1pin3

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

necessities, sundry items  (this kind of store would sell mostly sundries, but some food -- like Walmart)

杂 货

za2huo4

Gao YanlinZheng LeiSun JingsuRen Shuang
JamesLindseyRick

Now, go to the store! 

现 在 , 去 商 店 !

Xian4zai4, qu4 shang1dian4!

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

We'll go to the store, OK? 

我 们 去 商 店 , 行 不 行 ?

Wo3men qu4 shang1dian4, xing2 bu xing2?

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

Is there anything on sale? I need a new coat but don't want to spend too much. 

有 没 有 什 么 东 西 在 削 价 ? 我 需 要 买 一 件 新 外 套 但 我 不 想 花 太 多 钱 。

You3 mei2you3 shen2me dong1xi zai4 xiao1jia4? Wo3 xu1yao4 mai3 yi2 jian4 xin1 wai4tao4 dan4 wo3 bu4 xiang3 hua1 tai4 duo1 qian2.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

online shop 

网 店

wang3dian4

Sarah GChelsea

A new shop opened yesterday. 

一 家 商 店 昨 天 开 张 了 。

Yi4 jia1 shang1dian4 zuo2tian1 kai1zhang1 le.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Add the marked items to my account.  (suo3 modifies the verb following it to make it passive -- marked by me -- literally -- take optioned items enter to my account -- BTW 3 of the readers had trouble with suo3 xuan3xiang4 - so if you are stumbling, it's a tongue twister!.)

将 所 选 项 目 加 入 我 的 账 户 。

Jiang1 suo3 xuan3xiang4 mu4 jia1ru4 wo3 de zhang4hu4.

Liu Yu RongDu FengTan LiLi ChunjiangGu Zheng
JeremyJennifer

Other paintings are available in the store. 

其 它 的 画 在 商 店 里 有 卖 的 。

Qi2ta1 de hua4 zai4 shang1dian4 li3 you3 mai4 de.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
FredJenniferStevenQ

What other things do you want to see? 

你 想 看 其 它 的 什 么 东 西 ?

Ni3 xiang3 kan4 qi2ta1 de shen2me dong1xi?

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
FredJenniferStevenQ

password protection 

密 码 保 护

mi4ma3 bao3hu4

Nick

to enter a password 

输 密 码

shu1 mi4ma3

Nick

Where do I pay?  (In most stores, the clerk will write a slip and then you go to a cashier to pay -- you can collect several slips and then pay all at once if you want.)

我 在 哪 儿 付 款 ?

Wo3 zai4 na3r fu4kuan3?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

to pay for 

付 款

fu4kuan3

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
FredJenniferStevenQ

How much did you pay for that?  (literally -- You spent how much money to buy that?)

你 花 了 多 少 钱 买 的 ?

Ni3 hua1 le duo1shao3 qian2 mai3 de?

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

method of payment 

付 款 方 式

fu4kuan3fang1shi4

Sarah GChelsea

payment option 

付 款 选 项

fu4kuan3 xuan3xiang4

Sarah GChelsea

Help me pick out a gift for my girlfriend. 

帮 我 选 一 件 礼 物 给 我 的 女 朋 友 。

Bang1 wo3 xuan3 yi2 jian4 li3wu4 gei3 wo3 de nu~3 peng2you.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

In the grocery store, I like to pick out my own vegetables. 

在 超 市 我 喜 欢 自 己 挑 蔬 菜 。

Zai4 chao1shi4 wo3 xi3huan zi4ji3 tiao1 shu1cai4.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

Don't be so picky. 

别 太 挑 剔 !

Bie2 tai4 tiao1ti4!

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

tri-colored glazed pottery of the Tang dynasty 

唐 三 彩

Tang2 san1cai3

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

How much?  (money) or How much does it cost?

多 少 钱 ?

Duo1shao qian2?

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi ZhaoxiMa Xiaoyuan
JoshKarenFrank

It's a good deal.  (It is very cheap - don't say this in front of the vendor - only to your friend!)

很 便 宜 。

Hen3 pian2yi.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

Can I have it for a little bit less? 

便 宜 一 些 好 吗 ?

Pian2yi yi4 xie1 hao3 ma?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

to ask a price, to name a price 

讨 价

tao3 jia4

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

price reduction 

降 价

jiang4jia4

Sarah GChelsea

wax printing 

蜡 染

la4ran3

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

hot products 

热 卖 品

re4mai4pin3

Sarah GChelsea

hot products, popular items 

热 门 产 品

re4men2 chan3pin3

Sarah GChelsea

I don't like this style of bag. 

我 不 喜 欢 这 种 手 提 包 。

Wo3 bu4 xi3huan zhe4 zhong3 shou3ti2bao1.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Please be careful to get the receipt.  (note that -hao3 is used as a suffix meaning to do something well -- in this case, get the receipt well)

请 把 收 据 收 好 。

Qing3 ba3 shou1ju4 shou1hao3.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

This receipt's for five books. 

这 是 五 本 书 的 收 据 。

Zhe4 shi4 wu3 ben3 shu1 de shou1ju4.

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongShu Chang
ScribMal

Stay here while I go into the store, please. 

请 在 我 去 商 店 的 时 候 留 在 这 儿 。

Qing3 zai4 wo3 qu4 shang1dian4 de shi2hou liu2 zai4 zhe4r.

Jessie WangShao DanniLi ZhenWT Zheng
FredJenniferStevenQ

Do you have one like this one?  (said in a store to get a similar item)

你 有 和 这 个 一 样 的 吗 ?

Ni3 you3 he2 zhe4 ge4 yi2yang4 de ma?

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

return policy 

退 货 条 款

tui4huo4 tiao2kuan3

Sarah GChelsea

sales promotion, specials  (sometimes, salespeople in stores are hired and/or trained by the manufacturer -- e.g. in cosmetics -- or in China, the cosmetics department may be owned by another company which rents space in the store -- then the salesperson is a cu4xiao1yuan2)

促 销

cu4xiao1

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

Before school starts, I need some new clothes. 

开 学 前 , 我 需 要 些 新 衣 服 。

Kai1 xue2 qian2, wo3 xu1yao4 xie1 xin1 yi1fu.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
ScribMal

You can buy anything the store sells. 

商 店 里 卖 的 , 都 可 以 买 到 。

Shang1dian4 li3 mai4 de, dou1 ke3yi3 mai3dao4.

Jessie WangFeng XieLiu MingkeWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

Sorry, we're sold out of coffee. 

对 不 起 , 咖 啡 售 完 了 。

Dui4buqi3, ka1fei1 shou4wan2 le.

to serve; service  (general meaning - serve country, serve the customer)

服 务

fu2wu4

Shao DanniLi Yu ZhengLi ZhenLiu Mingke
JoshTimGlisonSarah

Let's go and do some shopping. 

到 商 店 逛 一 逛 。

Dao4 shang1dian4 guang4 yi2 guang4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

shop 

商 店

shang1dian4

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
KateBrienneScribMichael

Internet shopping 

网 购

Wang3gou4

Sarah GChelsea

shopping 

购 物

gou4wu4

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeDanielle

to go shopping 

买 东 西

mai3 dong1xi

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
SethJulieAustin

to go window shopping 

逛 商 店

guang4 shang1dian4

Shao DanniLi Yu ZhengHuang XuLi Longfei
LynnMikeTerry

to go window shopping 

逛 大 街

guang4 da4 jie1

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelAprilRory

It makes sense to carry your own shopping bag to the market. Mine has great handles. 

自 己 带 购 物 袋 去 市 场 购 物 是 可 以 理 解 的 。 我 的 购 物 袋 把 手 挺 好 。

Zi4ji3 dai4 gou4wu4dai4 qu4 shi4chang3 shi4 ke3yi3 li3jie3 de. Wo3 de gou4wu4dai4 ba3shou3 ting3hao3.

shopping cart 

购 物 车

gou4wu4che1

Sarah GChelsea

pure silk, real silk 

真 丝

zhen1si1

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

It fits you well. 

穿 起 来 很 合 适 。

Chuan1 qi3lai2 hen3 he2shi4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

It's too big. 

太 大 了 。

Tai4 da4 le.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

extra large  (size in clothing)

特 大 号

te4da4 hao4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

medium  (size in clothing)

中 号

zhong1 hao4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

small  (size in clothing)

小 号

xiao3 hao4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

What size? 

多 大 号 ?

Duo1 da4 hao4?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

large  (size in clothing)

大 号

da4 hao4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

three sizes  (If you go into a store and ask for something that comes in different sizes and ask what they have available, the clerk might say da4zhong1xiao3 to indicate big, average, and small are available)

大 中 小

da4zhong1xiao3

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

This is the softest blanket, but it is very expensive. 

这 是 最 柔 和 的 毯 子 , 但 非 常 昂 贵 。

Zhe4 shi4 zui4 rou2he2 de tan3zi, dan4 fei1chang2 ang2gui4.

specials, sale items 

特 价 商 品

te4jia4 shang1pin3

Sarah GChelsea

supermarket 

自 选 市 场

zi4xuan3 shi4chang3

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

department store 

百 货 商 店

bai3huo4 shang1dian4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

I bought five lightbulbs, a small box, and one tube of toothpaste. 

我 买 了 五 只 灯 泡 , 一 个 小 盒 子 , 和 一 管 牙 膏 。

Wo3 mai3 le wu3 zhi1 deng1pao4, yi2 ge4 xiao3 he2zi, he2 yi4 guan3 ya2gao1.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengWang YongLi SiShu ChangDa DiSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

drug store, pharmacy  (In China, drug stores only sell medicine.)

药 店

yao4dian4

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

I would like a can of tea. 

我 要 买 一 听 茶 。

Wo3 yao4 mai3 yi4 ting1 cha2.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

I would like a can of Jasmine tea. 

我 要 买 一 听 花 茶 。

Wo3 yao4 mai3 yi4 ting1 hua1 cha2.

Wang YongLi ZhenHuang JialiWT ZhengGao MingjiangZhang Meng
TerryJulieSarah

I have a lot of things to buy. 

我 要 买 很 多 东 西 。

Wo3 yao4 mai3 hen3duo1 dong1xi.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

I'd like to buy a silk dress. 

我 想 买 一 条 真 丝 裙 子 。

Wo3 xiang3 mai3 yi4 tiao2 zhen1si1 qun2zi.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

Would you please buy ten hand towels for me when you go shopping? 

当 你 去 商 店 的 时 候 给 我 买 十 条 手 巾 好 吗 ?

Dang1 ni3 qu4 shang1dian4 de shi2hou gei3 wo3 mai3 shi2 tiao2 shou3jin1 hao3 ma?

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

I feel like I've been tricked. 

我 感 到 被 耍 弄 了 。

Wo3 gan3dao4 bei4 shuan3nong4 le.

Can I try it on? 

让 我 试 一 试 好 吗 ?

Rang4 wo3 shi4yishi4 hao3 ma?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

I'd like to have that. 

我 想 要 那 个 。

Wo3 xiang3yao4 na4 ge4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

official website 

官 方 网 站

guan1fang1 wang3zhan4

Lynn

wish list 

欲 购 清 单

yu4gou4 qing1dan1

Nick
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012