A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


a person over 70 years of age 

有 一 把 年 纪 了

you3 yi4 ba3 nian2 ji4 le

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricketChelsea

arm lengths, span of outstretched arms  (we use the distance of one outstretched arm to the tip of the nose as a measure of a yard -- this would be roughly twice that)

wei2

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
MichaelKaren LeeBrianNic

These boxes balance. 

这 些 盒 子 保 持 平 衡 。

Zhe4xie1 he2zi bao3chi2 ping2heng2.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

bale  (of cloth or cotton - huge, usually used for trans-shipment)

pi3

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieRoryLennie

big  (this is what you really say orally when you just use it alone)

很 大 的

hen3 da4 de

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

big, large, grown up 

da4

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenLi Yu ZhengLi SiCao Hui
KateBrienneScribMichael

Tiananmen Square's very big. 

天 安 门 广 场 很 宽 广 。

Tian1'an1men2 Guang3chang3 hen3 kuan1guang3.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
LynnMikeTerryDanielle

spacious, broad 

kuan1

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelAprilRory

He's very tall.  (literally -- His build is very tall.)

他 个 子 很 高 。 = 他 很 高 。

Ta1 ge4zi hen3 gao1. = Ta1 hen3 gao1.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

The dog's 30 centimeters high. 

这 只 狗 30 公 分 高 。

Zhe4 zhi1 gou3 san1shi2 gong1fen1 gao1.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

close, tight, taut 

jin3

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
FredKateSarahJeremy

His shirt's extremely tight. 

他 的 衬 衫 非 常 紧 。

Ta1 de chen4shan1 fei1chang2 jin3.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
MichaelKaren LeeBrianNic

coarse, rough, crude 

粗 糙

cu1cao1

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
ScribBrian

coarse, wide, thick 

cu1

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
ScribBrian

common, ordinary 

普 通

pu3tong1

Cheng HongSun JingsuJin YanShao Jingxian
NicAbbieBrian

to compare the length 

比 长 短

bi3 chang2duan3

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

concave, sunken, dented 

ao1

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

concave-convex 

凹 凸

ao1tu1

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

convex 

tu1

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

The cross is in the center of the ring. 

十 字 在 这 个 圈 儿 的 中 心 。

Shi2zi4 zai4 zhe4 ge4 quan1r de zhong1xin1.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

cube  (a solid form like a block)

立 方 体

li4fang1ti3

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

It's 36 degrees today. Too hot! 

今 天 三 十 六 度 。 太 热 了 !

Jin1tian1 san1shi2liu4 du4. Tai4 re4 le!.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

dense, thick, intimate, close, fine, meticulous, secret 

mi4

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

They differ in size and shape.  ( 各不相同 = they have nothing in common, are different - can apply to "different places" or characteristics.)

它 们 的 大 小 和 形 状 各 不 相 同 。

Ta1men de da4xiao3 he2 xing2zhuang4 ge4bu4xiang1tong2.

ellipsis 

省 略 号

sheng3lue~4hao4

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

far, distant 

远 远

yuan3yuan3

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
AustinStephan

1/6 acre of rice paddy  (.0667 hectare)

一 亩 稻 田

yi4 mu3 dao4tian2

Liu Yu RongCao HuiChu PinganMi ZhaoxiWei Xing
KarenNickSarah

fatty, fat person 

胖 子

pang4zi

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
TimDaleJulie

I have a fever of 38 degrees.  (103 F.)

我 发 烧 三 十 八 度 。

Wo3 fa1shao1 san1shi2ba1 du4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

William made the fewest mistakes, but John wrote a better essay. 

威 廉 犯 的 错 误 最 少 , 但 是 , 约 翰 写 的 文 章 更 好 。

Wei1lian2 fan4 de cuo4wu4 zui4 shao3, dan4shi4 Yue1han4 xie3 wen2zhang1 geng4 hao3.

Wear the white dress, it fits you better. 

穿 那 身 白 衣 服 , 它 更 合 身 。

Chuan1 na4 shen1 bai2 yi1fu, ta1 geng4 he2shen1.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

Her waist's two Chinese feet and a Chinese inch.  (one of the unusual cases where you don't use liang3 before a measure word -- 寸 = cun4 is usually not said -- it is understood -- as in money, you leave off the last of the measure words -- I had readers say it both ways for illustration)

她 的 腰 围 是 二 尺 一 。

Ta1 de yao1wei2 shi4 er4 chi3 yi1.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

halfway, midway  (this is a friendly type of wave -- affirmative and positive)

中 途

zhong1tu2

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

Please give me the ruler. 

请 把 尺 子 给 我 。

Qing3 ba3 chi3zi gei3 wo3.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

five hundred grams  (ke4 is used as a noun here and does not require an additional measure word)

五 百 克

wu3 bai3 ke4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

half 

ban4

Zhang MengJessie WangShao JingxianChu LinZheng LeiFeng Xi
JulieSethDavid

half 

ban4

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMalMaggyTravis

heavy, important, serious; weight 

zhong4

Feng XieWT ZhengLi Yu ZhengCao Hui
JoshTimGlisonSarah

The stone was too heavy to carry up the stairs, so he used the elevator. 

石 头 太 重 了 搬 不 上 去 , 所 以 他 用 电 梯 。

Shi2tou tai4 zhong4 le ban1 bu2 shang4 qu4, suo3yi3 ta1 yong4 dian4ti1.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
AnselNickSarah

Why's this so heavy? 

为 什 么 这 个 这 么 重 ?

Wei4shen2me zhe4 ge4 zhe4me zhong4?

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
CricketMikeKaren LeeJeremy

concave, hollow 

凹 进

ao1jin4

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

horizontal, level 

水 平

shui3ping2

Liu QiuxiaDa DiWang YongCao HuiShu ChangZhang Ning
JoshLynnAnselAustin

horizontal 

heng2

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelAprilRory

How high is that chair?  (多 = how, when asking measure or amount)

那 把 椅 子 有 多 高 ?

Na4 ba3 yi3zi you3 duo1 gao1?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

The hull of Titanic was huge. 

泰 坦 尼 克 号 的 船 身 非 常 大 。

Tai4tan3ni2ke4hao4 de chuan2shen1 fei1chang2 da4.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Chinese inch, very little, short  (1/3 decimeter)

cun4

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
MichaelKaren LeeBrianNic

ton, 1000 jin, 500 kilos 

dun1

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
AnselJulieMichael

two jin, kilogram  (two pounds -- actually 2.2026 pounds - seldom used orally)

公 斤

gong1jin1

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
TimJulie

a kilogram 

一 公 斤

yi4 gong1jin1

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

length  (you will see this on forms - then you write down the number. In spoken Chinese it is not used. See sentence)

长 度

chang2du4

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

length 

长 短

chang2duan3

Li DiZhang MengLi SiWang Jun
KarenJulieMike

I need to measure this thing's length.  (leave off the du on chang2du4 for oral)

我 需 要 测 量 一 下 这 件 东 西 的 长 度 。

Wo3 xu1yao4 ce4liang2 yi2xia4 zhe4 jian4 dong1xi1 de chang2du4.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
AnselAustin

This box is one meter long. 

这 个 盒 子 长 一 米 。

Zhe4 ge4 he2zi chang2 yi4 mi3.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

little, small 

xiao3

Zhang MengJessie WangShao JingxianLi SiFeng KuiFeng Xi
TimJulieMichael

long  (in time)

悠 久

you1jiu3

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

long 

chang2

Feng XieLiu XiaoyunLi Yu ZhengCao Hui
JoshKarenJeremy

As far as I'm concerned, these clothes are too loose! 

这 件 衣 服 对 我 来 说 太 肥 了 !

Zhe4 jian4 yi1fu dui4 wo3 lai2shuo1 tai4 fei2 le.

Li DiZhang MengLi SiWang Jun
CricketMikeKaren LeeJeremy

to survey, to measure 

测 量

ce4liang2

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
AnselAustin

to measure 

liang2

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

I want to measure the shirt before I buy it.  (often in the market you can't try on clothing so take a tape measure with you)

买 这 件 衬 衫 之 前 我 想 量 量 。

Mai3 zhe4 jian4 chen4shan1 zhi1qian2 wo3 xiang3 liang2liang.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

measuring cup  (term not commonly used because measuring cups are not usually used in cooking)

量 杯

liang2bei1

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
LynnMikeTerryDanielle

measure, amount 

尺 寸 或 数 量

chi3cun4 huo4 shu4liang4

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAnnDawn

Prices for apartments are given per square meter.  (literally - Apartment price calculations use square meters for units.)

房 价 的 计 算 以 平 方 米 为 单 位 。

Fang2jia4 de ji4suan4 yi3 ping2fang1mi3 wei2 dan1wei4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
KarenNickSarah

square meter 

平 方 米

ping2fang1mi3

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
JoshTimGlisonSarah

meter  (measure word)

mi3

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

a meter  (also see 米 mi3 -- which is more commonly used)

一 公 尺

yi4 gong1chi3

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

One book is narrow. One is wide. 

一 本 书 窄 , 一 本 书 宽 。

Yi4 ben3 shu1 zhai3, yi4 ben3 shu1 kuan1.

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

narrow, petty  (can be applied to both size and personality)

zhai3

Cheng HongSun JingsuJin YanShao Jingxian
NicAbbieBrian

both big and neat 

又 大 又 整 齐

you4 da4 you4 zheng3qi2

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

number, amount  (in this sense, shao3 keeps its tone...in 'how much?' shao is neutral - fine distinction which is disappearing)

多 少

duo1shao3

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
TimJulieMichael

Their office's big and neat. 

他 们 的 办 公 室 又 大 又 整 齐 。

Ta1men de ban4gong1shi4 you4 da4 you4 zheng3qi2.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
MichaelKaren LeeNic

double, twice, pair 

shuang1

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieRoryLennie

Mr. Cao pulled a heavy box into the classroom.  (In Chinese, teachers are called "family name + lao3shi2" -- lao3shi1 means teacher -- it is a title like mister)

曹 老 师 把 一 个 很 沉 的 盒 子 拉 进 教 室 。

Cao2 lao3shi1 ba3 yi2 ge4 hen3 chen2 de he2zi la1 jin4 jiao4shi4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

range, scope 

幅 度

fu2du4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
JoshTimGlisonSarah

ream  (measure word for the large Chinese rice paper used in calligraphy -- it is sold in stacks that are gently folded over twice toward the middle and tied with a ribbon -- if you roll it, it curls too much when writing)

ling3

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JeremyAprilShawnStevenQ

to reduce, to decrease, to lower 

减 少

jian3shao3

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
Scrib

ruler  (1/3 meter)

尺 子

chi3zi

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

The bed sheet was too small. 

床 单 太 小 了 。

Chuang2dan1 tai4 xiao3 le.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
KarenDaveStevenQ

This sleeve is shorter than the other one. Do you have another jacket just like this one - but with equal sleeves? :-) 

这 只 袖 子 比 那 只 短 。 你 还 有 象 这 样 的 夹 克 吗 , 但 要 两 只 袖 子 一 样 长 度 。 :-)

Zhe4 zhi1 xiu4zi bi3 na4 zhi1 duan3. Ni3 hai2 you3 xiang4 zhe4 yang4 de jia1ke4 ma? Dan4 yao4 liang3 zhi1 xiu4zi yi2yang4 chang2du4. :-)

If the time's too short for the mouse to hide, it's caught by the cat.  ( 被 bei4 introduces the agent of the action = by)

如 果 时 间 太 短 了 , 老 鼠 不 能 藏 起 来 , 就 被 猫 抓 住 了 。

Ru2guo3 shi2jian1 tai4 duan3 le, lao3shu3 bu4 neng2 cang2 qi3lai2, jiu4 bei4 mao1 zhua1zhu4 le.

Li DiZhang MengWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

short  (in length)

duan3

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMike

She is the shortest girl in the class. 

她 是 班 里 最 矮 的 女 孩 。

Ta1 shi4 ban1li3 zui4 ai3 de nu~3hai2r.

She is the shortest girl in the class. 

她 是 班 里 个 子 最 小 的 女 孩 。

Ta1 shi4 ban1li3 ge4zi zui4 xiao3 de nu~3hai2r.

It's too big. 

太 大 了 。

Tai4 da4 le.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

It fits you well. 

穿 起 来 很 合 适 。

Chuan1 qi3lai2 hen3 he2shi4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

three sizes  (If you go into a store and ask for something that comes in different sizes and ask what they have available, the clerk might say da4zhong1xiao3 to indicate big, average, and small are available)

大 中 小

da4zhong1xiao3

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

extra large  (size in clothing)

特 大 号

te4da4 hao4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

large  (size in clothing)

大 号

da4 hao4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

medium  (size in clothing)

中 号

zhong1 hao4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

small  (size in clothing)

小 号

xiao3 hao4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

What size? 

多 大 号 ?

Duo1 da4 hao4?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

fixed size 

固 定 的 大 小

gu4ding4 de da4xiao3

size, width of cloth 

fu2

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
JoshTimGlisonSarah

size, dimension, magnitude, measurement, large and small, at any rate, adults and children, consideration of seniority (high to low) 

大 小

da4xiao3

slim, small, thin, exquisite, delicate, meticulous  (used to refer to things that are round and thin, like a waistline, a thread, a hair, a rope)

xi4

Li Si
StephanJenniferKen

The street's very wide. 

街 道 很 宽 。

Jie1dao4 hen3 kuan1.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenNick

He's someone who's very strong.  (can lift heavy boxes and stuff...)

他 可 真 有 一 把 力 气

Ta1 ke3 zhen1 you3 yi4 ba3 li4qi.

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricketChelsea

strong, sturdy, burly 

结 实

jie1shi

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

tall and slender, long and thin 

细 长

xi4chang2

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

tall, high, elevated 

gao1

Li DiZhang MengLi SiLiu XiaoyunLi Yu ZhengFeng Kui
KarenJulieMike

This paper is very thin.  (Thin can be pronounced bo2 or bao2 -- bao2 is more colloquial)

这 张 纸 很 薄 。

Zhe4 zhang1 zhi3 hen3 bao2.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

thin, slim, emaciated, lean; to lose weight, to get thin 

shou4

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMike

very, very thin, skinny  (may be thin due to illness - like a skeleton)

瘦 得 只 剩 一 把 骨 头 了

shou4 de zhi3 sheng4 yi4 ba3 gu3tou le

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricketChelsea

uneven, irregular 

参 差

cen1ci1

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

unit, work, work unit, work place  (in measurement, apartment buildings, organizations -- can be used to express the place of work)

单 位

dan1wei4

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu Chang
JulieSethDavid

vast, extensive 

广

guang3

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
KateScribMichael

vast  (idiom)

一 望 无 垠

yi1wang4wu2yin2

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
LynnMikeTerryDanielle

vertical, upright; to erect, to stand 

shu4

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieRoryLennie

volume, loudness  (refers to loudness of sound -- not the size of a container)

音 量

yin1liang4

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

waist size 

腰 围

yao1wei2

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
MichaelKaren LeeBrianNic

Her waist is very small. 

她 的 腰 很 细 !

Ta1 de yao1 hen3 xi4!

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

a wee bit, an itsy-bit  (oral)

一 丁 点

yi1 ding1dian3

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiLiu MingkeZhao HeZheng Lei
AnselAustin

The ocean's very wide. 

海 面 很 广 阔 。

Hai3mian4 hen3 guang3 kuo4.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
LynnMikeTerryDanielle

wide 

广 阔

guang3 kuo4

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
LynnMikeTerryDanielle

The bed's not wide enough for me and my dog.  (literally - the bed's width)

这 个 床 的 宽 度 不 够 , 我 和 我 的 狗 睡 不 下 。

Zhe4 ge4 chuang2 de kuan1du4 bu2gou4, wo3 he2 wo3 de gou3 shui4 bu2 xia4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
Sarah GMal

width, breadth 

幅 宽

fu2kuan1

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

I want a width of cloth three meters long. 

我 要 幅 宽 三 米 的 布 。

Wo3 yao4 fu2kuan1 san1 mi3 de bu4.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

width, breadth 

宽 度

kuan1du4

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012