A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


Boys stay at school after classes to play soccer.  (see 橄榄球 gan3lan3qiu2 for American football)

男 孩 们 课 后 留 在 学 校 踢 足 球 。

Nan2hai2men ke4 hou4 liu2 zai4 xue2xiao4 ti1 zu2qiu2.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

Although his foot was injured, he took part in the match. 

他 的 脚 虽 然 受 伤 了 , 但 是 他 还 是 参 加 比 赛 了 。

Ta1 de jiao3 sui1ran2 shou4shang1le, dan4shi4 ta1 hai2shi can1jia1le bi3sai4.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

There are no rules, anything goes. 

这 儿 没 限 制 , 怎 么 做 都 行 。

Zhe4r mei2 xian4zhi4, zen3me zuo4 dou1 xing2.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

athlete, contender, competitors 

选 手

xuan3shou3

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
AustinStephan

Pay attention to the radio, I want to know the score. 

注 意 收 音 机 里 的 报 导 , 我 想 知 道 比 分 。

Zhu4yi4 shou1yin1ji1 li3 de bao4dao3, wo3 xiang3 zhi1dao4 bi3 fen1

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

badminton 

羽 毛 球

yu3mao2qiu2

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu ChangSun Gang
FredMillieApril

balance beam 

平 衡 木

ping2heng2mu4

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris

paint ball 

漆 弹

qi1dan4

Lynn

ball, sphere 

qiu2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenLi Si
FredKateSarahJeremy

ping-pong, ping pong ball 

乒 乓 球

ping1pang1qiu2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenLi Si
FredKateSarahJeremy

to play baseball 

打 棒 球

da3 bang4qiu2

Bill is the best baseball player in town, but he is so modest you would never know it. Jim, on the other hand, tells everybody anytime he makes a home run.  (Including dao4 in 打 到 球 means that he hit the ball successfully -- if you just say da3qiu2, you mean that he was playing ball.)

比 尔 是 镇 上 最 好 的 棒 球 队 员 , 但 他 非 常 谦 虚 以 至 于 大 家 从 不 知 道 。 相 反 , 吉 姆 每 次 打 到 本 垒 都 向 大 家 吹 嘘 。

Bi3er shi4 zhen4shang4 zui4hao3 de bang4qiu3dui4yuan2, dan4 ta1 fei1chang2 qian1xu1 yi3zhi4yu2 da4jia1 cong2bu4 zhi1dao4. Xiang1fan3, Ji2mu3 mei3ci4 da3dao4 ben3lei3 dou1xiang4 da4jia1 chui1xu1.

Liu Yu RongHu SiyuWang ChenLi XinzhouGu Zheng
DavidAbbieChris

baseball 

棒 球

bang4qiu2

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
ScribBrian

The score for yesterday's basketball game was 98/69. 

昨 天 篮 球 赛 的 比 分 是 九 十 八 比 六 十 九 。

Zuo2tian1 lan2qiu2sai4 de bi3fen1 shi4 jiu3shi2ba1 bi3 liu4shi2jiu3.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

basketball game 

篮 球 赛

lan2qiu2sai4

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

basketball 

篮 球

lan2qiu2

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

baseball bat 

棒 球 棍

bang4qiu2gun4

Du FengCheng MiaoLi XinzhouWang Chen
JeremyAbbie

hitter, batter, batsman 

击 球 手

ji1qiu2shou3

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

to beat, to defeat  (especially in sports)

打 败

da3bai4

Hu XinyingSun JingsuJin YanShao Jingxian
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

Jack ran so fast that he left the other runners far behind him in the race.  (yuan3yuan3 de is an adverb, yuan3 is an adjective)

杰 克 跑 得 太 快 了 , 以 至 于 在 比 赛 中 他 把 其 他 的 选 手 都 远 远 地 落 在 了 后 面 。

Jie2ke4 pao3 de tai4 kuai4 le, yi3zhi4yu2 zai4 bi3sai4 zhong1 ta1 ba3 qi2 ta1 de xuan3shou3 dou1 yuan3yuan3 de la4zai4 le hou4mian4.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

I have faith in you, you'll win for certain. 

我 相 信 你 , 你 一 定 能 获 胜 。

Wo3 xiang1xin4 ni3, ni3 yi2ding4 neng2 huo4sheng4.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

bicycle, bike 

自 行 车

zi4xing2che1

Feng XieLi Yu ZhengLiu XiaoyunCao Hui
KarenBrienneMike

billiards, pool 

台 球

tai2qiu2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
MichaelKaren LeeBrianNic

Bobcats (Charlotte, NBA basketball) 

山 猫

Shan1mao1

On good teams, the players form a psychological bond that lets them anticipate each other's plays. 

在 好 的 团 队 里 , 选 手 们 形 成 了 一 种 心 理 的 纽 带 , 他 们 会 期 待 相 互 间 的 表 现 。

Zai4 hao3 de tuan2dui4 li3, xuan3shou3men xing2cheng le yi4 zhong3 xin1li3 de niu2dai4, ta1men qi1dai4 xiang1hu4 jian1 de biao3xian4.

bowling alley 

保 龄 球 馆

bao3ling2qiu2guan3

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidAbbie

bowling, bowling ball 

保 龄 球

bao3ling2qiu2

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

bowling alley 

保 龄 球 场

bao3ling2qiu2chang3

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketKaren LeeStephan

bowling 

保 龄 球

bao3ling2qiu2

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

to do shadow boxing 

打 拳

da3 quan2

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
JoshKarenJulieMikeKate

a kind of traditional Chinese shadow boxing 

太 极 拳

tai4ji2quan2

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
JoshKarenJulieMikeKate

You can see many people practicing Chinese shadow boxing in the park at dawn. 

清 晨 在 公 园 里 你 能 看 见 许 多 人 在 打 太 极 拳 。

Qing1chen2 zai4 gong1yuan2 li3 ni3 neng2 kan4jian4 xu3duo1 ren2 zai4 da3 tai4ji2quan2.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

Kobe Bryant (1978 - ; Los Angeles Lakers) 

科 比 · 布 莱 恩 特

Ke1bi3 Bu4lai2'en1te4

to build; rampart, baseball base  (when building with mud or sand you pile it to make wall or structure -- this is how the Great Wall was made)

lei3

Cheng HongSun JingsuJin YanShao Jingxian
NicAbbieBrian

Bulls (Chicago, NBA basketball) 

公 牛

Gong1niu2

bungee jumping 

高 空 弹 跳

gao1kong1tan2tiao4

Lynn

bungee jumping 

蹦 极

ben4ji2

Lynn

Wang Peng likes to camp out in the summer. 

王 朋 喜 欢 夏 天 时 露 营 。

Wang2 Peng2 xi3huan xia4tian1 shi2 lu4ying2.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

to camp out, to go camping 

露 营

lu4ying2

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnn

Father and I like to camp by the roadside in a tent. 

我 和 爸 爸 喜 欢 住 在 路 边 账 篷 里 。

Wo3 he2 Ba4ba xi3huan zhu4 zai4 lu4 bian1 zhang4peng li3.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

to like to play cards 

好 打 牌

hao4 da3pai2

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

to catch a ball 

接 住 球

jie1zhu4 qiu2

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

He's catching up with you!!! 

他 追 上 你 了 ! ! !

Ta1 zhui1shang ni3 le!!!

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

catcher 

捕 手

bu3shou3

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

Cleveland Cavaliers 

克 里 夫 兰 骑 士 队

Ke4li3fu1lan2 Qi2shi4dui4

Boston Celtics 

波 士 顿 凯 尔 特 人 队

Bo1shi4dun4 Kai3'er3te4ren2dui4

award presentation ceremony 

颁 奖 大 会

ban1jiang3 da4hui4

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidAbbie

champion 

冠 军

guan4jun1

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris

Tom won all the games. He's the champion. 

汤 姆 赢 了 所 有 的 比 赛 。 他 是 冠 军 。

Tang1mu3 ying2 le suo3you3 de bi3sai4. Ta1 shi4 guan4jun1.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

championship, championship games, championships 

锦 标 赛

jin3biao1sai4

Chicago Bulls 

芝 加 哥 公 牛 队

Zhi1jia1ge1gong1niu2dui4

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

to compete; competition, race, match  (see bi3sai4)

sai4

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenLi Yu ZhengLi Si
FredKateSarahJeremy

croquet 

槌 球 会

chui2jiu2hui4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

darts (game) 

飞 镖

fei1biao1

Sarah GChelsea

discus, discuses 

铁 饼

tie3bing3

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

swan dive 

燕 式 跳 水

yan1shi4 tiao4shui3

Cheng HongZhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank

diving, dive; to dive 

跳 水

tiao4shui3

Cheng HongZhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank

doubles  (tennis)

双 打

shuang1da3

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

dumbbell 

哑 铃

ya3ling2

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggyFrank

to eliminate, to wash out (through competition)  (This term is only used with reference to competition -- usually a round of games to eliminate contenders)

淘 汰

tao2tai4

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouWang Chen
EricLynn

During the World Cup in 2002, everyone expected the United States' men's team to be eliminated early. They had never done very well in competition.  (OR liang3qian1ling2er4 nian2 -- ti1 means "to kick" -- it is used as the verb meaning to "play" soccer or other kicking games)

在 2002 年 世 界 杯 中 , 每 个 人 都 认 为 美 国 队 很 早 就 会 被 淘 汰 , 他 们 在 比 赛 中 从 没 踢 得 这 么 好 。

Zai4 er4ling2ling2er4 nian2 Shi4jie4bei1 zhong1, mei3 ge4 ren2 dou1 ren4wei2 Mei3guo2 dui4 hen3 zao3 jiu4 hui4 bei4 tao2tai4, ta1men zai4 bi3sai4 zhong1 cong2mei2 ti1de zhe4me hao3.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

to exercise; sports, exercise, motion, demonstration, campaign  (refers to general physical exercise, or to a movement, a military campaign, a political campaign, Cultural Revolution, Boxer Rebellion)

运 动

yun4dong4

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
JoshKarenJulieMikeKate

People exercise each morning in the parks. 

人 们 每 天 在 公 园 里 运 动 。

Ren2men mei3tian1 zai4 gong1yuan2 li3 yun4dong4.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNick

She was drained of energy toward the end of the 5 K. race. 

当 她 快 跑 到 五 千 米 终 点 时 她 已 经 筋 疲 力 尽 了 。

Dang1 ta1 kuai4 pao4dao4 wu3 qian1mi3 zhong1dian3 shi2 ta1 yi3jing1 jin1pi2li4jin4 le.

loser, failure, underdog 

失 败 者

shi1bai4zhe3

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

to fail, to be defeated, to be beaten 

失 败

shi1bai4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

fair play 

公 平 竞 争

gong1ping2 jing4zheng1

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

fan (sports) 

球 迷

qiu2mi2

fencing 

击 剑

ji1jian4

Lynn

The Beijing sports meet was held at the sports ground just across the street, so I was able to see many of the players arrive. 

北 京 运 动 会 在 街 道 对 面 的 操 场 举 行 , 所 以 我 可 以 看 见 许 多 运 动 员 到 场 。

Bei3jing1 yun4dong4hui4 zai4 jie1dao4 dui4mian4 de cao1chang3 ju3xing2, suo3yi3 wo3 ke3yi3 kan4jian4 xu3duo1 yun4dong4yuan2 dao4chang3.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

sports ground, playground 

操 场

cao1chang3

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenWT ZhengFeng Kui
JoshKarenJulieMikeKate

to make it to the finals, to get past the qualifying round 

入 围

ru4wei2

to fish  (with a hook and bait)

diao4

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
FredKateSarahJeremy

to flip a coin 

抛 硬 币

pao1 ying4bi4

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

fooseball  (literally -- sandbag -- it is the equivalent of out bean bag. In China they put beans in the sha1bao1 too. Then play foosball with it. Seems to be a world-wide student activity.)

沙 包

sha1bao1

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
RoryDanielleLennieChelsea

football (American) 

橄 榄 球

gan3lan3qiu2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

a game of soccer (football)  (see gan3lan3qiu2 for American football)

一 场 足 球

yi4 chang3 zu2qiu2

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

forfeit, fine 

罚 金

fa2jin1

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
AnnScribMaggyFrank

He's gaining on you!!  ("kuai4" means almost in this context)

他 快 追 上 你 了 ! !

Ta1 kuai4 zhui1shang ni3 le!!

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

I beat him at golf. 

我 打 高 尔 夫 球 赢 了 他 。

Wo3 da3 gao1er3fu1qiu2 ying2 le ta1.

Shao DanniLiu Yu RongLin QingWang WenjingJi Xiaozhe
CricketJeremyGlison

golf, golf ball 

高 尔 夫 球

gao1er3fu1qiu2

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

Gao Shanwen gradually improved his serve, so now he is a finalist in the tennis tournament. 

高 善 文 渐 渐 地 提 高 了 他 的 发 球 技 术 , 现 在 他 入 围 了 网 球 锦 标 赛 。

Gao1 Shan4wen2 jian4jian4 de ti2gao1 le ta1 de fa1qiu2 ji4shu4, xian4zai4 ta1 ru4wei2 le wang3qiu2 jin3biao1sai4.

handball 

手 球

shou3qiu2

CeCelia

Miami Heat (NBA basketball) 

迈 阿 密 热 火

Mai4'a1mi4 Re4huo3

Heat (Miami, NBA basketball) 

热 火

Re4huo3

field hockey 

曲 棍 球

qu1gun4qiu2

Sun BinCheng HongZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

hockey, ice hockey 

冰 上 曲 棍 球

bing1shang qu1gun4qiu2

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidSarahChris

hockey, ice hockey 

冰 球

bing1qiu2

Sun BinCheng HongZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

I hope my team wins the game. 

我 希 望 我 的 球 队 能 赢 这 场 比 赛 。

Wo3 xi1wang4 wo3 de qiu2dui4 neng2 ying2 zhe4 chang3 bi3sai4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

How was the game? 

比 赛 怎 么 样 ?

Bi3sai4 zen3meyang4?

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
DavidFrank

The game's quite intense. 

比 赛 相 当 激 烈 。

Bi3sai4 xiang1dang1 ji1lie4.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

javelin, harpoon 

标 枪

biao1qiang1

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

jogging; to jog, to canter  (slow running)

慢 跑

man4pao3

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
ScribBrian

In the Olympics, many events have 8 judges who give points.  (you2 is used as a preposition)

许 多 奥 运 会 项 目 要 由 八 位 裁 判 打 分 。

Xu3duo1 Ao4yun4hui4 xiang4mu4 yao4 you2 ba1 wei4 cai2pan4 da3 fen1.

Liu Yu RongZhang MengWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

judo 

柔 道

rou2dao4

Lynn

triple jump 

三 级 跳

san1 ji2tiao4

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

It's my turn to kick the ball. 

该 我 踢 球 了 。

Gai1 wo3 ti1 qiu2 le.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

to kick  (also means "to play" kicking sports like soccer)

ti1

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

Los Angeles Lakers 

洛 杉 矶 湖 人 队

Luo4shan1ji1 Hu2ren2dui4

a poor loser, a poor sport 

没 有 风 度 的 失 败 者

mei2you3 feng1du4 de shi1bai4zhe3

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

a poor sport, a poor loser 

一 个 不 大 度 的 人

yi2ge4 bu2 da4du4 de ren2

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

The coach yelled loudly at the players. 

教 练 对 队 员 大 声 喊 叫 。

Jiao4lian4 dui4 dui4yuan2 da4sheng1 han3jiao4.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

marathon 

马 拉 松

ma3la1song1

Cashmeira

marble  (round spherical glass with either a marbleized design on the upper surface or in the transparent mode often has the symbol of a feline visual apparatus called a cat's eye - prized collectable of young boys, used in games of chance and skill)

玻 璃 球

bo1liqiu2

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

Dallas Mavericks 

达 拉 斯 小 牛 队

Da2la1si1 Xiao3niu2dui4

bronze medal winner 

铜 质 奖 章 获 得 者

tong2zhi4 jiang3zhang1 huo4 de2zhe3

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

silver medal winner 

银 质 奖 章 获 得 者

yin2zhi4 jiang3zhang1 huo4 de2zhe3

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

gold medal winner 

金 质 奖 章 获 得 者

jin1zhi4 jiang3zhang1 huo4 de2zhe3

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

sports meet 

运 动 会

yun4dong4hui4

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
JoshKarenJulieMikeKate

New Jersey Nets 

新 泽 西 网 队

Xin1ze2xi1 Wang3dui4

New Jersey Nets 

新 泽 西 篮 网 队

Xin1ze2xi1 Lan2wang3dui4

Olympics  (abbreviation)

奥 运 会

Ao4yun4hui4

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

On the contrary, he won. 

相 反 , 他 赢 了 。

Xiang1fan3, ta1 ying2 le.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

opponent (in contest), match, equal 

对 手

dui4shou3

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiShu ChangSun Gang
FredMillieApril

to go out of bounds, to cross a border 

出 界

chu1jie4

Lynn

to pass a ball, to throw the ball 

传 球

chuan2 qiu2

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

to give a penalty shot; penalty shot, penalty kick 

罚 球

fa2qiu2

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

I was picked (to be on the team).  (your friends and family know that you want to be on the team or in the group -- you don't have to say what you were chosen for)

我 入 选 了 !

Wo3 ru4xuan3 le!

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

ping-pong community, table tennis community (refers to the sport and the people who compete) 

乒 坛

ping1tan2

When they heard the sound of the starting pistol, the athletes shot off the starting block like arrows. 

裁 判 的 发 令 枪 一 响 , 运 动 员 们 像 箭 一 样 冲 了 出 去 。

Cai2pan4 de fa1ling4 qiang1 yi4 xiang3, yun4dong4yuan2men xiang4 jian4 yi2yang4 chong1 le chu1qu4.

Lynn

Detroit Pistons 

底 特 律 活 塞 队

Di3te4lu4 Huo2sai1dui4

pitcher, bowler 

投 手

tou2shou3

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

to kick a ball, to play football, to play soccer 

踢 球

ti1 qiu2

Zhang MengLiu XiaoyunCheng HongCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

to play cards, to play mahjong 

打 牌

da3 pai2

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

to play ball 

打 球

da3 qiu2

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

They often play ball after classes. 

下 课 后 , 他 们 经 常 打 球 。

Xia4ke4hou4, ta1men jing1chang2 da3qiu2.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengZheng JieCao Hui
KarenDave

athlete, sportsman, player  (yun4dong4yuan2 is the general word for athlete or player -- if you are talking about basketball and the context is clear you just use yun4dong4yuan2 -- otherwise you have to specify the type -- lan2qiu2 yun4dong4yuan2)

运 动 员

yun4dong4yuan2

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
JoshKarenJulieMikeKate

playing card, playing cards 

扑 克 牌

pu1ke4pai2

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris

polo 

马 球

ma3qiu2

Travis

There's a pond there, let's try to fish.  (this pond would be decorative -- with water lilies, gold fish, and surrounded by trees -- chi2zi most commonly used for kitchen sink - or can be a swimming pool or other artificial large water pool -- You would NOT actually go fishing -- it's a joke.)

那 有 一 个 池 子 , 咱 们 去 钓 鱼 吧 。

Na4 you3 yi2 ge4 chi2zi, zan2men qu4 diao4yu2 ba.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

pocket billiards, pool  (luo4dai4 -- literally -- fall pocket, sack)

落 袋 台 球

luo4dai4 tai2qiu2

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

billiards, pool 

台 球

tai2qiu2

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

snooker, pool 

彩 色 台 球

cai3se4 tai2qiu2

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

horse racing, a horse race; to race horses  (can also refer to a horse which races -- a race horse)

赛 马

sai4ma3

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiShu ChangSun Gang
FredApril

Raptors (Toronto, NBA basketball) 

猛 龙

Meng3long2

record  (the fastest or the best at a task holds the record - like a race)

纪 录

ji4lu4

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
CricketMikeKaren LeeJeremy

She got first place in the race, breaking the record. 

她 比 赛 得 了 第 一 并 打 破 了 纪 录 。

Ta1 bi3sai4 de2 le di4 yi1 bing4 da3po4 le ji4lu4.

Jessie WangZhang MengLi ZhenLiu Mingke
KarenNickSarah

referee, umpire; to act as a referee, to judge  (most often used as a noun)

裁 判

cai2pan4

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

To have more time to skateboard, my grandfather retired. 

为 了 有 更 多 时 间 滑 滑 板 , 我 爷 爷 退 休 了 。

Wei4le you3 geng4duo1 shi2jian1 hua2 hua2ban3, wo3 ye2ye tui4xiu1 le.

Zhang MengWT ZhengGuHuang Jiali
FredJenniferStevenQ

rock climbing 

攀 岩

pan1yan2

The climber was clinging to the rock face, his rope had fallen. 

攀 岩 者 正 紧 紧 地 抓 着 岩 壁 , 绳 索 已 经 掉 了 。

Pan1yan2zhe3 zheng1 jin3jin3 de zhua1zhe yan2bi4. Sheng2suo3 yi3jing1 diao4 le.

rock climber, climber 

攀 岩 者

pan1yan2zhe3

rollerblading 

溜 旱 冰

liu1han4bing1

Lynn

to roller skate 

滑 旱 冰

hua2 han4bing1

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

rugby 

橄 榄 球

gan3lan3qiu2

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
RoryDanielleLennieChelsea

to run, to jog; running 

跑 步

pao3bu4

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenFredBrianAllen

She practices running everyday. 

她 每 天 练 习 跑 步 。

Ta1 mei3tian1 lian4xi2 pao3bu4.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenJamesBrianAllen

to score a goal; goal 

进 球

jin4qiu2

Lynn

score 

比 分

bi3fen1

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

semifinal 

半 决 赛

ban4jue2sai4

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidAbbie

four semifinalists 

半 决 赛 四 强

ban4jue2sai4 si4qiang2

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidAbbie

to serve a ball 

发 球

fa1 qiu2

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

He kicked me in the shin when he tried to kick the ball. 

他 想 踢 这 个 球 , 可 却 踢 到 了 我 的 小 腿 上 。

Ta1 xiang3 ti1 zhe4 ge4 qiu2, ke3 que4 ti1 dao4 le wo3 de xiao3 tui3 shang4.

Gu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

individual sport  (not used)

单 人 运 动

dan1ren2 yun4dong4

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

singles  (tennis)

单 打

dan1da3

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

to ice skate; ice skating  (to slide on ice with skates on your feet)

滑 冰

hua2 bing1

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenLi Yu Zheng
FredKateSarahJeremy

to skate, to slide, to slip; slippery, smooth, sly, cunning 

hua2

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
FredJenniferStevenQ

skateboard 

滑 板

hua2ban3

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
FredJenniferStevenQ

skates, skating boots 

冰 鞋

bing1xie2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

In Japan, skiing's very popular. 

在 日 本 , 人 们 很 喜 欢 滑 雪 。

Zai4 Ri4ben3 , ren2men hen3 xi3huan hua2 xue3.

Shao DanniZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

to ski; skiing  (literally -- slide snow)

滑 雪

hua2 xue3

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenLi Yu Zheng
FredKateSarahJeremy

soccer, football  (China follows the European convention of calling soccer football -- see 橄 榄 球 gan3lan3qiu2 for American football)

足 球

zu2qiu2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenLi Si
FredKateSarahJeremy

Some children are playing soccer.  (see gan3lan3qiu2 for American football)

一 些 小 孩 儿 在 踢 球 。

Yi4xie1 xiao3hai2r zai4 ti1 qiu2.

Zhang MengLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

She landed with a soft thud - a perfect landing off the balance beam! 

噗 通 一 声 , 她 轻 柔 落 地 ---- 一 次 从 平 衡 木 上 非 常 完 美 的 落 地 表 演 !

Pu1 tong4 yi4 sheng1, ta1 qing1rou2 luo4di4 yi2 ci4 cong2 ping2heng2mu4 shang fei1chang2 wan2mei3 de luo4di4 biao3yan3.

somersault  (see gen1dou3 for the more common usage)

筋 斗

jin1dou3

Zhao JianZhang JieNa ZitaoTan LiWang Chen
AllenAnnChris

spelling bee 

拼 写 比 赛

pin1xie3 bi3sai4

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidEllen

outdoor sports 

户 外 运 动

hu4wai4 yun4gong4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

sports page 

体 育 版

ti3yu4ban3

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

sportswear, active wear 

运 动 服 装

yun4dong4 fu2zhuang1

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

athletic sports 

体 育 运 动

ti3yu4 yun4dong4

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

stadium 

体 育 场

ti3yu4chang3

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

It's a real strain to finish the last leg of a marathon. 

马 拉 松 的 最 后 一 个 阶 段 是 非 常 痛 苦 的 阶 段 。

Ma3la1song1 de zui4hou4 yi2 ge4 jie1duan4 shi4 fei1chang2 tong4ku3 de jie1duan4.

Hu XinyingZhang XiutingLiu Yu RongDu FengWang WenjingGu Zheng
TerryAllenCherieBrianCindy

substitution, change of players 

换 人

huan4ren2

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

I ran too fast! My whole body is covered in sweat. 

我 跑 太 快 了 ! 我 全 身 都 是 汗 。

Wo3 pao3 tai4 kuai4 le. Wo3 quan2shen1 dou1 shi4 han4.

I was sweating all over. 

我 出 了 一 身 汗 。

Wo3 chu1 le yi4 shen1 han4.

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanLynnKenAshley

to swim; swimming 

游 泳

you2yong3

Feng XieShao DanniLi SiCao HuiShu Chang
FredKateSarahJeremy

to do taijiquan  (taiji is the general word -- tai4ji2quan2 is a type of tai4ji2 -- quan2 means fist -- here it means you have empty hands -- tai4ji2jian4 is done with a long sword)

打 太 极 拳

da3 tai4ji2quan2

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

The 2008 Olympics will take place in Beijing. 

2008 年 奥 运 会 在 北 京 召 开 。

Er4ling2ling2ba1 nian2 Ao4yun4hui4 zai4 Bei3jing1 zhao4kai1.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

They're very tall. They play basketball. 

她 们 很 高 。 她 们 打 篮 球 。

Ta1men hen3 gao1. Ta1men da3 lan2qiu2.

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

Our team's the best one. 

我 们 队 是 最 优 秀 的 。

Wo3men dui4 shi4 zui4 you1xiu4 de.

Shao DanniZhang MengFeng XieWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

team 

团 队

tuan2dui4

team, line, group 

dui4

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

ping pong game, table tennis game 

乒 乓 球 比 赛

ping1pang1qiu2 bi3sai4

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
LynnMikeDanielle

to play ping pong, to play table tennis  (tennis, ping pong, pool, badminton, basketball, volleyball, taiji -- all use da3 for the verb 'to play' -- chang3 is a verb measure word "to play three times" -- it means essentially a game or instance)

打 乒 乓 球

da3 ping1pang1qiu2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
LynnMikeDanielle

table tennis  (not used, probably a translation from English, see ping1pang1qiu2 乒 乓 球)

桌 球

zhuo1qiu2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
LynnMikeDanielle

tennis game, tennis match 

网 球 赛

wang3qiu2sai4

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

Last semester I played a lot of ping-pong. 

上 学 期 我 打 了 好 几 次 乒 乓 球 。

Shang4xue2qi1 wo3 da3 le hao3ji3ci4 ping1pang1qiu2.

Shao DanniZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

tennis player 

网 球 球 手

wang3qiu2 qiu2shou3

tennis player 

网 球 球 员

wang3qiu2 qiu2yuan2

There are two boys over there. They're playing tennis. 

那 儿 有 两 个 男 孩 。 他 们 在 打 网 球 。

Na4r you3 liang3 ge4 nan2hai2. Ta1men zai4 da3 wang3qiu2.

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

He threw the ball to me, I caught it. 

他 把 球 扔 给 我 ,我 接 住 了 。

Ta1 ba3 qui2 reng1 gei3 wo3, wo3 jie1zhu4 le.

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

a free throw from the top of the key (basketball) 

从 罚 球 场 边 的 跳 投

cong2 fa2qiu2 chang2bian1 de tiao4tou2

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
AnnScribMaggyFrank

free throw, penalty shot, jump shot 

罚 球

fa2qiu2

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
AnnScribMaggyFrank

to throw, to fling, to launch, to flip 

zhi4

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

to throw the discus 

掷 铁 饼

zhi4 tie3bing3

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

to throw the javelin 

掷 标 枪

zhi4 biao1qiang1

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

We've only been running ten minutes. Why are you so tired? 

我 们 才 跑 了 十 分 钟 。 为 什 么 你 那 么 累 了 ?

Wo3men cai2 pao3 le shi2 fen1zhong1. Wei4shen2me ni3 na4me lei4 le?

uppercut 

上 钩 拳

shang4gou1quan2

volleyball game, volleyball 

排 球

pai2qiu2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenLi Si
FredKateSarahJeremy

Are you good at volleyball? 

你 排 球 打 得 好 吗 ?

Ni3 pai2qiu2 da3 de hao3 ma?

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

weight lifting 

举 重

ju3zhong4

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
Ann

to win, to beat, to gain 

ying2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

to win, to score a success 

取 胜

qu3sheng4

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidEllen

World Cup  (The international competition in soccer)

世 界 杯

Shi4jie4bei1

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouWang Chen
EricLynn

to hand wrestle 

掰 腕 子

bai1 wan4zi

Liu Yu RongShao DanniJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanLynnKenAshley

to do yoga, to practice yoga 

做 瑜 珈

zuo4 yu2jia1
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012