Ting - The Chinese Experience

The Four Tones
Practice the Tones


Randomized Tones
After you play the tone, hold your mouse over the "pinyin" button to check your listening skills


	zhong4

Zhang Meng

	kao3lu~4

Feng Xie

	zhu3

Li Yu Zheng

	ti1

Liu Yu Rong

	yuan2

Liu Xiaoyun

	bu2bi4

Li Yu Zheng

	xue2

Li Zhen

	qin1qie4

Li Zhen

	qian1

Li Zhen

	ya1

Zhang Meng

	ci3

Zhang Meng

	shi4

Li Zhen

	qin1

Li Si

	cheng2 de

Zhang Meng

	shi1

Zhang Meng

	ji1dan4

Feng Xie

	zuo2tian1

Liu Xiaoyun

	gao1xing4

Feng Xie

	ke3xiao4

Li Zhen

	xue4

Li Zhen

	zhao4pian1

Zhang Meng

	chong3 huai4

Li Yu Zheng

	rou4hong2

Zhang Meng

	lu~3xing2

Li Zhen

	zi1wei4

Li Yu Zheng

	ti3

Feng Xie

	dai4

Zhang Meng

	pi3

Li Yu Zheng

	zhao4gu4

Li Di

	tou2fa

Li Zhen

	zhong4

Li Zhen

	qi4 ren2

Liu Yu Rong

	shi4

Zhang Meng

	she2tou2

Zhang Meng

	ti3wen1

WT Zheng

	ai1ya1

Zhang Meng

	yue4

Liu Xiaoyun

	men2

Feng Xie

	lu~4

Zhang Meng

	dai4fu

Zhang Meng

	zhe4

Liu Xiaoyun

	shang4

Feng Xie

	shu2

Li Zhen

	yan4yu3

Liu Yu Rong

	hui2

Feng Xie

	wan2cheng2

Li Zhen

	wu2

Li Yu Zheng

	shang4

Liu Xiaoyun

	shi2

Li Zhen

	qi4 ren2

Li Zhen

	ti1

Li Zhen

	jie2

Zhang Meng

	shu4

Feng Xie

	dan4shi4

WT Zheng

	bu4 pi3

Feng Xie

	qi2

Li Di

	zhao3

Liu Xiaoyun

	bi2zi

Zhang Meng

	wei1

Li Yu Zheng

	ban4

Liu Xiaoyun

	ceng2

Zhang Meng

	chong1

Li Yu Zheng

	cun2 qian2

Li Yu Zheng

	zhao3

Zhang Meng

	chang4

Feng Xie

	xia1

Li Yu Zheng

	hai2

Liu Xiaoyun

	wu4

Zhang Meng

	zhao3

Li Zhen

	ma1ma

Zhang Meng

	hai2

Li Zhen

	ban4

Zhang Meng

	gong1gong4 qi4che1

Li Si

	qi4che1

Li Si

	fan4dian4

Zhang Meng

	wu4

Li Zhen

	fen1

Liu Xiaoyun

	cai4dan1

Li Zhen

	lu~4

Liu Xiaoyun

	qian1bi3

Li Zhen

	ba1

Li Zhen

	wan2cheng2

Zhang Meng

	zhi1dao4

Liu Xiaoyun

	ma2fan

Li Di

	cao3

Li Yu Zheng

	ya2

Zhang Meng

	ni3

Zhang Meng

	cun1zi

Cao Hui

	han3

Zhang Meng

	ban4

Li Zhen

	ye4

Li Zhen

	qi1

Li Zhen

	wu3

Li Zhen

	xian1sheng

Li Zhen

	zhao1

Li Yu Zheng

	qiao1

Zhang Meng

	fei2zao4

Li Yu Zheng

	huo4zhe3

Feng Xie

	bi1

Li Di

	ti3

Liu Xiaoyun

	hui2qu4

Li Zhen

	a

Feng Xie

	bo1

Li Yu Zheng

	nian4

Feng Xie

	nian2

Feng Xie

	ci2

Feng Xie

	zhu2(zi)

Li Yu Zheng

	sa1huang3

Li Zhen

	cheng2 de

Liu Xiaoyun

	wei1bo1lu2

Zhang Meng

	zhe4

Li Zhen

	cheng1

Li Si

	qiao2

Li Zhen

	bi3

Li Zhen

	zi3hong2

Li Zhen

	fan3zheng4

Zhang Meng

	rong2yi

Feng Xie

	ke3xiao4

Zhang Meng

	lu~3xing2

Li Yu Zheng

	fen1

Zhang Meng

	wo3men

Li Zhen

	yan2

Li Si

	zhi1dao4

Feng Xie

	jie1

Li Si

	qi4che1

Li Di

	ceng4

Li Yu Zheng

	she4ji4

Li Yu Zheng

	ma3

Li Si

	wei4

Li Zhen

	a1yi2

WT Zheng

	cao3

Zhang Meng

	hao3kan4

Feng Xie

	wu1

Li Di

	cai1

Li Yu Zheng

	cao1chang3

Zhang Meng

	ni3

Li Zhen

	ke3

Li Zhen

	xian1

Li Zhen

	bi4ye4

Li Yu Zheng

	chou1ti4

Zhang Meng

	cai4

Li Zhen

	shi3

Li Yu Zheng

	gao1xing4

Liu Xiaoyun

	Huang2

Li Yu Zheng

	wang3

Li Di

	ke1

Li Zhen

	mo3

Feng Xie

	yue4lan3shi4

Zhang Meng

	zhao4

Li Di

	han3

Li Zhen

	jie2

Li Zhen

	jia1zi3

Li Zhen
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/tones/tones.html
Last update:  February, 2002
©  Marilyn Shea, 1999, 2002