Ting - The Chinese Experience

The Four Tones
Tones Illustrated by Commonly Confused Sounds
Click on the names of the speakers to hear the pronunciation...
Play around, then go to the listening page to practice recognition...
C G P W Z

Syllable First Second Third Fourth Neutral
  
    a
WT Zheng
a1yi2
阿 姨
aunt
Cao Hui
a1,2,3,4!

oh
WT Zheng
a4!

oh
Li Zhen
xie4xie a1
谢 谢 啊 !
Thank you.
  
    ai
Zhang Meng
ai1ya1
哎 呀
oh dear
Liu Xiaoyun
hai2

yet
Feng Xie
mai3

to buy
Zhang Meng
ai4ren
爱 人
spouse


~~~

 
  
    ba
Li Zhen
ba1

eight
Li Yu Zheng
ba2si1tu3dou4
拔 丝 土 豆
candied potato
WT Zheng
ba3

to hold
Zhang Meng
ba4ba
爸 爸
father
Liu Xiaoyun
ba4ba
爸 爸
father
  
    an
Li Zhen
ban1

class
Liu Yu Rong
tan2hua4
谈 话
chat
Zhang Meng
lao3ban3
老 板
boss
Liu Xiaoyun
ban4

half


~~~

 
  
    bi
Li Di
bi1

to force
Li Zhen
bi2zi
鼻 子
nose
Zhang Meng
bi3

to compare
Liu Xiaoyun
bi4xu1
必 须
must


~~~

  
po/bo/wo/o
Li Yu Zheng
po1

slope
Zhang Xiaowei
bo2

elder paternal uncle
Zhang Meng
wo3

I
Liu Xiaoyun
o4

oh!


~~~

 
  
    cai
Cao Hui
cai1

to guess
Li Zhen
cai2

ability
Li Yu Zheng
cai3se4
彩 色
color
Liu Yu Rong
cai4

dish


~~~

 
  
  cao/zao
Liu Xiaoyun
cao1chang3
操 场
playground
Zhang Meng
cao2

a generation
Li Zhen
cao3

grass
Li Yu Zheng
fei2zao4
肥 皂
soap


~~~

 
  
    cun
Cao Hui
cun1zi
村 子
village
Li Zhen
cun2chu3
存 储
save


~~~

Zhang Meng
cun4

very little, short


~~~

 
  
   dai/bai
Zhang Meng
dai1

to stay
Zhang Meng
bai2

white
Li Zhen
bai3

hundred
Zhang Meng
dai4

to bring, take


~~~

 

Top 


Syllable First Second Third Fourth Extra
  
    cong/ gong/zong
Feng Xie
gong1

merit
Liu Xiaoyun
cong2

from
Feng Xie
zong3

main
Li Si
gong1gong4 qi4che1
公 共 汽 车
bus


~~~

 
  
cheng/chang
Li Si
cheng1

call, say, weigh
Li Zhen
cheng2

fill
Li Zhen
chang3

a time, a period
Feng Xie
chang4

to sing
Li Yu Zheng
Chang2cheng2
长 城
Great Wall
      cha/chan
Zhang Meng
cha1

to insert, to pierce
WT Zheng
cha2

tea
Cao Hui
sheng1chan3
生 产
to produce
Zhang Ning
cha4

to lack


~~~

 
  
chong/zhong
Li Yu Zheng
chong1

to charge, rush, dash
WT Zheng
Chong2zhen1

Emperor Chongzhen
Li Yu Zheng
chong3 huai4

spoil (a child or somebody)
Cao Hui
fan2zhong4
繁 重
heavy, strenuous


~~~

 
  
chuang/kuang
Feng Xie
kuang1

large basket
Li Zhen
chuang2

bed
Zhang Meng
chuang3

to rush, to charge
Feng Xie
kuang4quan2shui3
矿 泉 水
mineral water
Liu Xiaoyun
zhuang4kuang4
状 况
conditions
  
    ci/si
Zhang Meng
si1

to think
Feng Xie
ci2

word
Zhang Meng
ci3

this, these
Li Yu Zheng
ci4

position


~~~

 
  

deng/teng
WT Zheng
deng1

to publish
WT Zheng
teng2

ache
Li Zhen
deng3

to wait
Zhang Meng
deng4

flight of stairs
Li Zhen
deng3 yi2 deng3
等 一 等
wait a bit
  
  dong/tong
Zhang Meng
dong1

east
Li Zhen
tong2

same
Feng Xie
dong3

to understand, to comprehend
Li Zhen
dong4

to move


~~~

 
  
    fan
Cao Hui
fan1yi
翻 译
translator
Li Yu Zheng
fan2

trouble
Zhang Meng
fan3zheng4
反 正
anyway
Feng Xie
fan4

cooked rice


~~~

 
  
   fen/men
Liu Xiaoyun
fen1

minute
Feng Xie
men2

door
Zhang Meng
fen3

pink
Li Zhen
fen4

piece


~~~

 

Top 


Syllable First Second Third Fourth Extra
  
    guo
WT Zheng
guo1

pot
Li Zhen
guo2

country
Feng Xie
ping2guo3
苹 果
apple
Liu Xiaoyun
guo4

to pass


~~~

 
  
han/shan
Cao Hui
shan1

mountain
Zhang Meng
han2

frigid
Li Yu Zheng
han3

to shout
Feng Xie
Han4zi4
汉 字
Chinese character


~~~

 
  
    hui
Li Di
hui1

grey
Li Zhen
hui2

to return
Zhang Ning
shui3

water
Cao Hui
hui4

can; to know how to
Zhang Meng
yi2hui4r
一 会 儿
awhile
  
    jiaozi
WT Zheng
jiao1zi
交 子
early form of money
Feng Xie
jiao2zi
嚼 子
bit for horse
Liu Xiaoyun
jiao3zi
饺 子
dumplings
Liu Xiaoyun
jiao4zi
轿 子
sedan chair


~~~

 
  
   jian/tian
Li Zhen
jian1

point
Zhang Meng
tian2

to fill
Li Zhen
jian3

minus
Liu Xiaoyun
jian4

mw item
Cao Hui
jian4mian4
见 面
to meet
  
    jie
Li Si
jie1

street
Zhang Meng
jie2

season
WT Zheng
jie3jie
姐 姐
elder sister
Li Di
jie4

to borrow, lend


~~~

 
  
    ke
Li Zhen
ke1

mw for tree
WT Zheng
ke2sou
咳 嗽
to cough
Li Yu Zheng
ke3

can
Liu Xiaoyun
ke4

class


~~~

 
  
  ku/lu/lu~
Liu Xiaoyun
ku1

to cry
Zhang Meng
lu2sun3
芦 笋
asparagus
Zhang Meng
lu~3tu2
旅 途
journey
Zhang Meng
lu~4
绿
green


~~~

 
  
    ma
Liu Xiaoyun
ma1ma
妈 妈
mother
Li Di
ma2fan
麻 烦
trouble
Li Si
ma3

horse
Zhang Meng
ma4

to abuse


~~~

  
    mo
~~~
mo1

to feel, touch
Li Zhen
mo2xing2
模 型
model
WT Zheng
mo3

to apply
Li Si
mo4

the end, the last
Feng Xie
mo2tuo1che1
摩 托 车
motorcycle

Top 


Syllable First Second Third Fourth Extra
  
   pai/bai
Li Yu Zheng
pai1

to hit lightly
Liu Xiaoyun
pai2

row
Li Di
bai3

to put
Li Zhen
pai4

clique, group


~~~

  
  pian/bian
Liu Xiaoyun
pian1jian4
偏 见
prejudice
Feng Xie
pian2yi
便 宜
cheap
Cao Hui
bian3dou4
扁 豆
green bean
WT Zheng
pian4

slice, sheet
Zhang Meng
yi2 pian4 mian4bao1
一 片 面 包
a slice of bread
  
    qi
Li Zhen
qi1

seven
Li Si
qi2

ride
Feng Xie
qi3

to get up
Li Di
qi4che1
汽 车
automobile


~~~

  
  qiao/miao
Li Si
qiao1

knock
Li Yu Zheng
qiao2

bridge
Li Zhen
qiao3

skillful
Zhang Meng
miao4

wonderful


~~~

  
  ren/zhen
Liu Xiaoyun
zhen1

needle
WT Zheng
ren2

person
Feng Xie
ren3

to endure
Li Zhen
ren4shi
认 识
to 'know


~~~

  
   ru/hu
WT Zheng
ji1hu1
几 乎
almost
Li Si
ru2

according to
Cao Hui
ru3bai2
乳 白
milky white
Li Zhen
ru4meng4
入 梦
sleep gradually
Li Yu Zheng
ru2guo3
如 果
if
  
shen/sheng
Feng Xie
shen1

deep
WT Zheng
shen2me
什 么
what
Zhang Meng
shen3

family name
Liu Xiaoyun
sheng4

holy


~~~

  
    shi
Zhang Meng
shi1

poem
Li Zhen
shi2

ten
Li Si
shi3
使
send
Liu Yu Rong
shi4

to be


~~~

  
    shu
Liu Xiaoyun
shu1

book
Li Zhen
shu2

familiar
Zhang Meng
shu3

to count
Feng Xie
shu4

bunch


~~~

  
    tan
Li Yu Zheng
tan1

mw puddle
Li Zhen
tan2hua4
谈 话
talk
Zhang Meng
tan3zi
毯 子
blanket
Li Yu Zheng
tan4 qin1
探 亲
go home to visit


~~~

Top 


Syllable First Second Third Fourth Extra
  
    wan
Li Di
guai3wan1
拐 弯
turn a corner
WT Zheng
wan2

to 'complete
Cao Hui
wan3

late
Li Si
wan4

ten thousand
Liu Xiaoyun
wang4

to forget
  
    wei
Li Yu Zheng
wei1

tiny
Li Zhen
wei2

hello (on phone)
Li Si
wei3ba
尾 巴
tail
Li Zhen
wei4

hello
Zhang Meng
wei1bo1lu2
微 波 炉
microwave oven
  
    wu
Li Di
wu1

house
Li Yu Zheng
wu2

to not have
Zhang Meng
wu3

five
Li Zhen
wu4

fog


~~~

  
    xian
Li Zhen
xian1

first
Li Yu Zheng
xian2cai4
咸 菜
pickle
Zhang Meng
xian3shi4qi4
显 示 器
monitor
Cao Hui
xian4
线
thread


~~~

  
  xiu/xue
Feng Xie
xiu1

sleep
Zhang Meng
xue2

to study; to learn
Li Si
xue3

snow
Li Zhen
xue4

blood


~~~

  
    yan
Li Si
yan1

cigarette
Li Si
yan2

salt
Cao Hui
yan3

eye
Zhang Meng
yan4yu3
谚 语
proverb


~~~

  
    ye
Zhang Meng
ye1cai4
椰 菜
broccoli
WT Zheng
ye2ye
爷 爷
grandpa
Liu Xiaoyun
ye3

also
Li Zhen
ye4

page
Li Yu Zheng
ye3xu3
也 许
maybe
  
    zhao
Li Yu Zheng
zhao1

beckon
Li Zhen
zhao2ji2
着 急
to worry
Zhang Meng
zhao3

look for
Li Di
zhao4

to 'shine


~~~

  
   zhu/zhe
WT Zheng
zhu1

mw for plants
Li Zhen
zhu2(zi)
竹 子
bamboo
Zhang Meng
zhe3

people
Liu Xiaoyun
zhe4

this


~~~

  
    zhi
Zhang Meng
zhi1

branch
Li Yu Zheng
zhi2de
值 得
worth
WT Zheng
zhi3

paper
Li Yu Zheng
zhi4

to govern


~~~

Top
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/tones/tones.html
Last update:  July, 2012
©  Marilyn Shea, 1999, 2002, 2011, 2012