A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


The car ran into a mail box. It was an accident. 

这 辆 车 撞 到 邮 筒 上 了 。 这 是 一 起 事 故 。

Zhe4 liang4 che1 zhuang4dao4 you2tong3shang le. Zhe4 shi4 yi4qi3 shi4gu4.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

a traffic accident 

一 次 车 祸

yi2 ci4 che1huo4

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

He's had three accidents in the last year, he's going to lose his license. 

去 年 他 有 三 起 交 通 事 故 , 他 要 被 没 收 驾 照 了 。

Qu4nian2 ta1 you3 san1 qi3 jiao1tong1 shi4gu4, ta1 yao4 bei4 mo4shou1 jia4zhao4 le.

Jiang JieGu ChunleiZhu JingPan Zilong
Cashmeira

A tree fell across the road and blocked traffic. 

一 棵 大 树 倒 在 路 上 , 阻 碍 了 交 通 。

Yi4 ke1 da4 shu4 dao3 zai4 lu4shang, zu3'ai4 le jiao1tong1.

Wang YongWT ZhengZhang XiutingWang WenjingGao MingjiangZhang Zhida
JamesMaggy

A tree fell across the road during the storm, traffic was stopped for an hour. 

暴 风 雨 中 , 一 棵 树 横 倒 在 街 上 , 交 通 停 滞 了 一 个 小 时 。

Bao4 feng1 yu3 zhong1, yi4 ke1 shu4 heng2dao3 zai4 jie1shang, jiao1tong1 ting2zhi4le yi2ge xiao3shi2.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

ambulance 

救 护 车

jiu4hu4che1

Zhuo ShuoDeng YichenCao LihongLi Xinzhou
JeremyAbbie

Watch Dad back the car out of the garage. 

看 爸 爸 把 车 倒 出 车 库 。

Kan4 ba4ba ba3 che1 dao4chu1 che1ku4.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick

If you get there before me, tell them I was delayed by traffic and that I'm sorry. 

如 果 你 先 到 那 儿 , 就 说 堵 车 我 要 晚 到 点 儿 , 代 我 向 他 们 道 歉 。

Ru2guo3 ni3 xian1 dao4 na4r, jiu4 shuo1 du3 che1 wo3 yao4 wan3dao4 dian3r, dai4 wo3 xiang4 ta1men dao4qian4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

He said he would get here between 8 and 9 AM, he wasn't sure about the traffic. 

他 说 他 将 在 上 午 八 点 到 九 点 之 间 到 这 里 , 但 他 对 交 通 状 况 没 有 把 握 。

Ta1 shuo1 ta1 jiang1 zai4 shang4wu3 ba1 dian3 dao4 jiu3 dian3 zhi1jian1 dao4 zhe4li3, dan4 ta1 dui4 jiao1tong1 zhuang4kuang4 mei2you3 ba3wo4.

Zhang MengJessie WangJin YanLiu WeihongLi Shiyan
KenJenniferJeremy

She lost a lot of blood in the car accident.  (the character 血 is pronounced xie3 or as xue4 -- orally xie3 is more popular -- but you can always say "Jiu4 ming4!" in this situation.)

在 那 起 车 祸 中 , 她 失 了 许 多 血 。

Zai4 na4 qi3 che1huo4 zhong1, ta1 shi1 le xu3duo1 xie3.

Zhang MengWang YongLi LongfeiMi ZhaoxiWT ZhengGao Mingjiang
AprilMaggy

to brake, to apply the brake 

制 动

zhi4 dong4

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

Most farmers can repair their own bulldozer. 

大 多 数 农 民 能 修 他 们 的 推 土 机 。

Da4duo1shu4 nong2min2 neng2 xiu1 ta1men de tui1tu3ji1.

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

bulldozer 

推 土 机

tui1tu3ji1

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

bus 

大 客 车

da4ke4che1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

to get on a bus, to get in a car  (a car, etc.)

上 车

shang4 che1

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

The cars were covered by snow.  ( 被 is used as by)

车 都 被 雪 覆 盖 了 。

Che1 dou1 bei4 xue3 fu4gai4 le.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

pedicab 

三 轮 车

san1lun2 che1

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

automobile, car 

汽 车

qi4che1

Li DiZhang MengLi SiWT ZhengLi Yu ZhengLiu Xiaoyun
KarenJulieMikeKate

police car, squad car 

警 车

jing3che1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

My uncle bought a car this year. 

今 年 我 叔 叔 买 了 一 辆 汽 车 。

Jin1nian2 wo3 shu1shu mai3 le yi2 liang4 qi4che1.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
AbbieMalSarahBrianDawn

business car, SUV, minivan 

商 务 车

shang1wu4che1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

convertible (car) 

敞 蓬 车

chang3peng2che1

Du FengFen RanRen ShuangZheng Jie
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

mobile crane, truck mounted crane 

汽 车 起 重 机

qi4che1 qi3zhong4ji1

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

This old car should be junked. 

这 辆 旧 车 该 报 废 了 。

Zhe4 liang4 jiu4 che1 gai1 bao4fei4 le.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

Can you drive a car? 

你 会 开 车 吗 ?

Ni3 hui4 kai1 che1 ma?

Da DiShao DanniLiu Yu RongWang WenjingGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

to go by transport, to go by car 

坐 车

zuo4 che1

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

front wheel drive 

前 轮 驱 动

qian2lun2 qu1dong4

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

She flagged down a taxi. 

她 打 手 势 叫 出 租 汽 车 停 下 。

Ta1 da3shou3shi4 jiao4 chu1zu1qi4che1 ting2xia4.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
AnnRorySarahLennie

The flow of traffic was interrupted by the accident on the road. 

路 上 的 交 通 被 一 起 交 通 事 故 所 阻 断 。

Lu4 shang de jiao1tong1 bei4 yi4qi3 jiao1tong1 shi4gu4 suo3 zu3duan4.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
Ann

fool's car, idiot-proof car, car easily driven even by a fool  (slang term - Beijing - referring to cars with automatic transmissions and all of the extras like power steering -- even a fool could drive such a car, it is so easy)

傻 瓜 车

sha3gua1 che1

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
JeremySarah GAnn

That's foolish, why not come with me instead of taking a taxi? 

太 笨 了 ! 为 什 么 不 跟 我 走 而 去 坐 出 租 车 。

Tai4 ben4 le! Wei4shen2me bu4 gen1 wo3 zou3 er2 qu4 zuo4 chu1zu1che1.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

forklift  (refers to the vehicle and the apparatus)

叉 车

cha1che1

Zhu JingCheng HongZheng Haotian
TerryKenAbbie

I need two funds, one to save and one to buy a car. 

我 要 两 笔 款 子 , 一 笔 攒 下 , 一 笔 买 一 辆 车 。

Wo3 yao4 liang3 bi3 kuan3zi, yi4 bi3 zan3le, yi4 bi3 mai3 yi2 liang4 che1.

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi Longfei
FredShawnCricketChelsea

If you can, get him to help you fix your car, I think we can get there on time. 

如 果 你 能 让 他 帮 你 修 车 , 我 想 我 们 可 以 准 时 到 达 。

Ru2guo3 ni3 neng2 rang4 ta1 bang1 ni3 xiu1 che1, wo3 xiang3 wo3men ke3yi3 zhun3shi2 dao4da2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

headlight, headlights 

前 灯

qian2deng1

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

One of my headlights is burnt out.  (The more common word for burnt out is shao1 le 烧了 )

我 的 车 的 一 个 前 灯 憋 了 。

Wo3 de che1 de yi2 ge4 qian2deng1 bie1 le.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

One of my headlights is burnt out.  (The more common word for burnt out is shao1 le 烧了 )

我 的 一 个 前 灯 憋 了 。

Wo3 de yi2 ge4 qian2deng1 bie1 le.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

horsepower 

马 力

ma3li4

Lin QingCheng MiaoRen ShuangLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie

Don't play in the street. You'll get hit by a car.  (被 is often used in Chinese when there is a negative or unpleasant situation. Also when an inanimate object is the cause. The sentence implies that someone drove the car - both in English and Chinese.)

不 要 在 街 上 玩 , 你 会 被 车 撞 着 的 。

Bu2yao4 zai4 jie1shang wan2, ni3 hui4 bei4 che1 zhuang4zhao2 de.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangWei Xing
CricketAustinNick

a traffic accident 

一 起 车 祸

yi4 qi3 che1huo4

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

It took us an hour and a half to drive here. It usually takes 10 minutes. I don't know what caused the traffic jam. 

我 们 花 了 一 个 半 小 时 才 开 到 这 儿 。 平 时 只 要 十 分 钟 。 我 不 知 道 为 什 么 有 交 通 堵 塞 。

Wo3men hua1 le yi2 ge4 ban4 xiao3shi2 cai2 kai1 dao4 zhe4r. Ping2shi2 zhi3 yao4 shi2 fen1 zhong1. Wo3 bu4 zhi1dao4 wei4shen2me you3 jiao1tong1 du3se4.

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
CashmeiraEllen

Jeep 

吉 普 车

Ji2pu3 che1

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

I left my bag in the taxi, do you still have the receipt with the number on it? 

我 把 包 落 在 出 租 车 上 了 。 你 还 留 着 那 张 小 票 吗 ? 上 面 有 车 号 。

Wo3 ba3 bao1 la4 zai4 chu1zu1che1 shang le. Ni3 hai2 liu2zhe3 na4 zhang1 xiao3 piao4 ma? Shang4 mian4 you3 che1hao4.

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
Kaylee

stoplight, traffic light (red, yellow and green), traffic signal 

红 绿 灯

hong2lu~4deng1

Li DiZhang MengLi SiLi Yu ZhengFeng Kui
KarenJulieMikeKate

This factory manufactures cars. 

这 个 工 厂 生 产 汽 车 。

Zhe4 ge4 gong1chang3 sheng1chan3 qi4che1.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

The truck was destroyed by a buried mine. 

卡 车 被 一 枚 埋 在 地 下 的 地 雷 炸 毁 。

Ka3che1 bei4 yi4 mei2 di4 xia4 de di4lei2 zha4hui3.

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

The cars crashed head on -- it was miraculous that in the end no one was hurt.  (literally -- causing the miraculous result in the end no one hurt)

那 几 辆 车 迎 面 相 撞 , 令 人 不 可 思 议 的 是 竟 没 有 一 个 人 受 伤 。

Na4 ji3 liang4 che1 ying2mian4 xiang1 zhuang4, ling4ren2 bu4ke3si1yi4 de shi4 jing4 mei2you3 yi2 ge ren2 shou4shang1.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesBrian

The new models of this type of car come in four styles.  (literally -- there are four patterns for this new car.)

这 种 新 款 汽 车 有 四 种 样 式 。

Zhe4 zhong3 xin1kuan3 qi4che1 you3 si4 zhong3 yang4shi4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

More and more people in China have bought cars. 

在 中 国 , 越 来 越 多 的 人 买 了 汽 车 。

Zai4 Zhong1guo2, yue4lai2yue4 duo1 de ren2 mai3 le qi4che1.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

This is Mother's car. 

这 是 妈 妈 的 车 。

Zhe4 shi4 ma1ma de che1.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
TimSarahAbbie

to move, to carry, to shift 

搬 动

ban1dong4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
JeremySarah GAnn

Before I bought my new car, I had the oldest car in the entire town. 

在 我 买 新 车 之 前 , 我 的 车 是 全 城 镇 最 旧 的 。

Zai4 wo3 mai3 xin1 che1 zhi1qian2, wo3 de che1 shi4 quan2 cheng2zhen4 zui4 jiu4 de.

Shao DanniHuaZhang MengJin YanCao LihuaLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Last weekend I bought a new car. 

上 周 末 我 买 了 一 辆 新 车 。

Shang4 zhou1mo4 wo3 mai3 le yi2 liang4 xin1 che1.

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Don't smoke on the bus. 

不 要 在 公 共 汽 车 上 吸 烟 。

Bu2yao4 zai4 gong1gong4qi4che1 shang xi1yan1.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

pickup (truck) 

皮 卡

pi2ka3

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

license plate 

牌 照

pai2zhao4

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

All taxis have a sign to remind you to take your receipt. 

所 有 的 出 租 车 都 有 提 醒 你 记 得 索 要 票 据

Suo3you3 de chu1zu1che1 dou1 you3 ti2xing3 ni3 ji4de suo3yao4 piao4ju4.

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

Always remember to take your receipt when you get out of the taxi. 

你 下 出 租 车 时 , 记 得 索 要 票 据 。

Ni3 xia4 chu1zu1che1 shi2, ji4de suo3yao4 piao4ju4.

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

to rent a car, to hire a car, to rent a bus, to hire a bus, to charter a bus 

包 一 辆 车

bao1 yi2 liang4 che1

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
DavidRoryDanielleLennieChelsea

I parked my car on the road. 

我 把 车 停 在 马 路 边 儿 上 了 。

Wo3 ba3 che1 ting2 zai4 ma3lu4 bian1r shang le.

Feng XieCheng HongDu FengZheng JieGu Zheng
JoshLynnDavidChelsea

It's rude to honk your horn at bicycles. 

在 自 行 车 道 上 鸣 笛 是 极 其 不 礼 貌 的 。

Zai4 zi4xing2che1 dao4 shang ming2di2 shi4 ji2qi2 bu4 li3mao4 de.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

a motor vehicle, a car  (use liang4 99.99% of the time -- this would refer to one car in a fleet of cars)

一 部 汽 车

yi2 bu4 qi4che1

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

traffic sign 

交 通 警 示

jiao1tong1 jing4shi4

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

stop sign  (formal name)

停 车 让 行 标 志

ting2che1 rang4xing2 biao1zhi4

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

signpost, street sign 

路 标

lu4biao1

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

The traffic's so slow! 

交 通 拥 堵 , 车 开 得 很 慢 !

Jiao1tong1 yong1 du3, che1 kai1 de hen3 man4!

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

subway station 

地 铁 车 站

di4tie3che1zhan4

Cheng HongZhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
FrankSarahFrank

stop sign 

暂 停 路 标

zan4ting2 lu4biao1

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

Turn left at the stop sign. 

在 暂 停 路 标 处 左 转 。

Zai4 zan4ting2 lu4biao1 chu4 zuo3 zhuan3.

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

stop sign 

暂 停 牌 儿

zan4ting2 pan2r

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

She caught a strand of hair in the car door.  (the same character is used for ka3 and qia3 -- two readers read it as ka3, one reader read it as qia3 / one writer said ka3, one writer said qia3 -- that writer would actually prefer jia1 夹 -- the life of translators is hard)

她 被 汽 车 门 卡 住 了 一 绺 头 发 。

Ta1 bei4 qi4che1men2 qia3zhu4 le yi4 liu3 tou2fa.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenAllenApril

to take a taxi  (proper but only if you are trying to impress someone with your Chinese -- see da3 di1)

坐 出 租 车

zuo4 chu1zu1che1

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
FredJenniferStevenQ

There are a lot of taxis in Beijing now. 

北 京 现 在 有 许 多 出 租 汽 车 。

Bei3jing1 xian4zai4 you3 xu3duo1 chu1zu1qi4che1.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

taxi  (a little tiny van, usually yellow -- you fold yourself into it, headroom is limited, but six can ride if two sit on the floor)

面 的

mian4di1

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

to take a taxi, to call a taxi  (oral, colloquial - much shorter than the proper way -- refers to an old type of taxi called a mian4di1 which has been taken off the road for safety and to decrease pollution)

打 的

da3 di1

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

taxi, cab  (also see chu1zu1qi4che1)

出 租 车

chu1zu1che1

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
ScribBrian

taxi, cab  (this is formal, would be written on the back the the taxi -- see chu1zu1che1 for common usage -- or mian4di for special type)

出 租 汽 车

chu1zu1qi4che1

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

I had a flat tire and found that my spare tire had no air in it. I had to wait for the tow truck. 

我 的 一 个 轮 胎 瘪 了 , 备 胎 也 没 气 儿 了 。 我 只 好 等 拖 车 来 。

Wo3 de yi2 ge4 lun2tai1 bie3 le, bei4tai1 ye3 mei2 qi4r le. Wo3 zhi1 hao3 deng3 tuo1che1 lai2.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

traffic 

交 通

jiao1tong1

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

traffic jam 

塞 车

sai1che1

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

There's a traffic jam on the expressway because they're paving the road. We'd better take the side streets. 

由 于 他 们 正 在 铺 路 , 高 速 公 路 上 塞 车 ,我 们 最 好 走 辅 路 。

You2yu2 ta1men zheng4 zai4 pu1lu4, gao1su4lu4shang4 sai1che1, wo3men zui4hao3 zou3 fu3lu4.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

These roads will be opened to traffic this year.  (yao4 makes this the immediate future, a hope or a wish for the future -- dou1 都 would be used informally -- quan2bu4 is rather formal -- this sentence has the same feeling as listening to the promises of a politician)

这 些 路 今 年 全 部 要 通 车 。

Zhe4 xie1 lu4 jin1nian2 quan2bu4 yao4 tong1che1.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

flatbed truck 

平 板 车

ping2ban3che1

Cashmeira

tow truck, semi-trailer 

拖 车

tuo1che1

Du FengFen RanRen ShuangLiu Weihong
Frank

truck 

卡 车

ka3che1

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank

dump truck 

翻 斗 车

fan1dou3che1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

semi-trailer  (also see tuo1che1 - literally half pull hitch vehicle)

半 拖 挂 车

ban4tuo1gua4che1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
David

Turn on your headlights. 

开 你 的 前 灯 吧 。

Kai1 ni3 de qian2deng1 ba.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

I need three volunteers to help me unload the truck. 

我 需 要 三 名 志 愿 者 帮 我 卸 卡 车 。

Wo3 xu1yao4 san1 ming2 zhi4yuan4zhe3 bang1 wo3 xie4 ka3che1.

Hu XinyingCheng HongZheng HaotianLiu Weihong
TerryAllenCherieBrianCindy

van, covered truck 

篷 车

peng2che1

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

van  (includes vans to deliver goods -- literally box style)

箱 式 货 车

xiang1shi4 huo4che1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

I know how to drive a car. 

我 会 开 车 。

Wo3 hui4 kai1 che1.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarah

I can't use my car. 

我 不 能 用 我 的 汽 车 。

Wo3 bu4 neng2 yong4 wo3 de qi4che1.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

Which car's that? 

那 是 什 么 车 ?

Na4 shi4 shen2me che1?

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
TimSarahAbbie
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012