A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


to book an air ticket 

订 机 票

ding4ji1piao4

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

I have to get to the airport fast. 

我 要 赶 到 机 场 !

Wo3 yao4 gan3 dao4 ji1chang3.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

We're all Americans. 

我 们 都 是 美 国 人 。

Wo3men dou1 shi4 Mei3guo2ren2.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

My bill, please. 

请 问 , 我 的 账 单 。

Qing3 wen4, wo3 de zhang4dan1.

Shao DanniLi ZhenZheng HaotianLiu WeihongCao Hui
KarenDaveStevenQ

to board a plane, to board an airplane 

登 机

deng1ji1

boarding card, boarding pass 

登 机 牌

deng1ji1pai2

We are beginning boarding procedures. 

我 们 开 始 办 理 登 机 手 续 。

Wo3men kai1shi3 ban4li3 deng1ji1 shou3xu4.

Others are in line, you're butting in. 

别 人 都 排 队 , 不 能 就 你 自 己 插 队 啊 。

Bie2ren2 dou1 pai2dui4, bu4 neng2 jiu4 zi4ji3 cha1dui4 a1.

I'd like to have a wake-up call, please. 

我 想 设 定 早 晨 的 呼 叫 铃 。

Wo3 xiang3 she4ding4 zao3chen2 de hu1jiao4 ling2.

I use my metro card to take the bus and the subway. 

我 用 我 的 一 卡 通 来 坐 公 车 和 地 铁 。

Wo3 yong4 wo3 de yi4ka3tong1 lai2 zuo4 gong1che1 he2 di4tie3.

smart card, metro card 

一 卡 通

yi4ka3tong1

Let me take your bags. 

让 我 帮 你 们 提 包 。

Rang4 wo3 bang1 ni3men ti2 bao1.

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
AprilJeremyBrian

to change buses 

转 车

zhuan3 che1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

Going to another country, you must change your money.  (The Chinese should be xu1yao4 -- you need to change your money)

去 另 一 个 国 家 , 你 必 须 兑 换 钱 。

Qu4 ling4 yi2 ge4 guo2jia1, ni3 bi4xu1 dui4huan4 qian2.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

The rooms here are very expensive. 

这 里 的 房 费 很 贵 。

Zhe4li3 de fang2fei4 hen3 gui4.

Shao DanniLi ZhenZheng HaotianLiu WeihongCao Hui
KarenDaveStevenQ

economy class (travel) 

经 济 舱

jing1ji4cang1

business class (airplane) 

公 务 舱

gong1wu4cang1

first class (plane or ship) 

头 等 舱

tou2deng3cang1

business class (plane or ship) 

商 务 舱

shang1wu4cang1

Disney World 

迪 斯 尼 大 世 界

Di2si1ni2 Da4shi4jie4

I'm going to Disney World. I'll be leaving on the second and returning on the thirtieth. 

我 去 迪 斯 尼 大 世 界 。 二 号 出 发 , 三 十 号 回 来 。

Wo3 qu4 Di2si1ni2 Da4shi4jie4. Er4 h4o chu1fa1, san1shi2 hao4 hui2lai2.

They booked a double room. 

他 们 订 了 一 间 双 人 房 间 。

Ta1men ding4 le yi4 jian1 shuang1ren2fang2jian1.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

flight 

航 班

hang2ban1

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

What time's my flight leaving? 

我 的 飞 机 几 点 起 飞 ?

Wo3 de fei1ji1 ji3 dian3 qi3 fei1?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

The airplane will take off in five minutes. 

飞 机 五 分 钟 内 起 飞 。

Fei1ji1 wu3 fen1zhong1 nei4 qi3fei1.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
AbbieMalSarahBrianDawn

flying, flight 

飞 行

fei1xing2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

I'll never forget the days in Beijing. 

我 永 远 忘 不 了 在 北 京 的 日 子 。

Wo3 yong3yuan3 wang4bu4liao3 zai4 Bei3jing1 de ri4zi4.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

boarding gate (airport) 

登 机 口

deng1ji1kou3

I hate waiting for buses. 

我 讨 厌 等 公 车 。

Wo3 tao3yan4 deng3 gong1che1.

I'm very interested in historical places. 

我 对 历 史 遗 迹 很 感 兴 趣 。

Wo3 dui4 li4shi3 yi2ji1 hen3 gan3xing4qu4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

youth hostel 

青 年 招 待 所

qing1nian2 zhao1dai4suo3

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

I would like a room with two twin beds. 

我 想 要 一 间 有 两 张 单 人 床 的 房 间 。

Wo3 xiang3yao4 yi4 jian1 you3 liang3 zhang1 dan1ren2 chuang2 de fang2jian1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

I would like a single room. 

我 想 要 一 间 单 人 房 间 。

Wo3 xiang3yao4 yi4 jian1 dan1ren2 fang2jian1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

I would like a double room. 

我 想 要 一 间 双 人 房 间 。

Wo3 xiang3yao4 yi4 jian1 shuang1ren2 fang2jian1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

I would like a room with a bathtub. 

我 想 要 一 间 有 澡 盆 的 房 间 。

Wo3 xiang3yao4 yi4 jian1 you3 zao3pen2 de fang2jian1.

Shao DanniZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

May I have the key? 

请 给 我 钥 匙 。

Qing3 gei3 wo3 yao4shi.

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
AnnScribMaggyFrank

He left his luggage in the hotel. 

他 把 行 李 落 在 旅 馆 了 。

Ta1 ba3 xing2li la4 zai4 lu~3guan3 le.

Zhang MengLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

Why don't you wait in line? 

你 怎 么 不 排 队 ?

Ni3 zen3me bu4 pai2dui4?

I have 4 pieces of luggage. 

我 有 四 件 行 李 。

Wo3 you3 si4 jian4 xing2li.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

I have two bags to check. 

我 有 两 个 行 李 要 登 记 。

Wo3 you3 liang3 ge4 xing2li yao4 deng1ji4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

to check luggage 

存 行 李

cun2 xing2li

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

Do you have a museum of local history? 

你 那 里 有 当 地 的 博 物 馆 吗 ?

Ni3 na4li you3 dang1di4 de bo2wu4guan3 ma?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

I have to get off the boat. I'm seasick. 

我 必 须 下 船 。 我 晕 船 了 。

Wo3 bi4xu1 xia4 chuan2. Wo3 yun4chuan2 le.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangShao DanniLiu Yu Rong
DavidSarahBrian

Do you often come here? // I've never been here before. 

你 经 常 来 这 儿 吗 ? // 我 从 未 以 前 在 这 里 。

Ni3 jing1chang2 lai2 zhe4r ma? // Wo3 cong2wei4 yi3qian2 zai4 zhe4li3.

I want to take a picture of that building. 

我 想 给 那 个 建 筑 物 照 相 。

Wo3 xiang3 gei3 na4 ge4 jian4zhu4wu4 zhao4 xiang4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

to pilot a plane 

驾 机

jia4 ji1

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

to change planes 

转 机

zhuan3 ji1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

I hate waiting for connecting flights at the airport. 

我 最 讨 厌 在 机 场 等 着 转 机 了 。

Wo3 zui4 tao3yan4 zai4 ji1chang3 deng3zhe zhuan3ji1 le.

The porter put the baggage on the train. 

搬 运 工 把 行 李 搬 到 火 车 上 。

Ban1yun4gong1 ba3 xing2li ban1 dao4 huo3che1shang.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick

high speed rail 

高 铁

gao1tie3

Chien-Ming Wang just checked into the hotel. 

王 建 民 刚 刚 在 旅 馆 办 好 住 宿 登 记 。

Wang2 Jia1min2 gang1gang zai4 lu~3guan3 ban4hao3 zhu4su4 deng1li4.

to register, to check in, to check into; register 

登 记

deng1ji4

I have a reservation. My name is ... 

我 预 订 了 。 我 叫 。 。 。

Wo3 yu4ding4 le. Wo3 jiao4...

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

double room 

双 人 房 间

shuang1ren2 fang2jian1

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

How much is a round-trip ticket from Los Angeles to London? 

从 洛 杉 矶 到 伦 敦 的 往 返 机 票 多 少 钱 ?

Cong2 Luo4shan1ji1 dao4 Lun2dun1 de wang3fan3 ji1piao4 duo1shao3 qian2?

aisle seat 

靠 走 道 的 座 位

kao4zou3da4 de zuo4wei4

window seat 

靠 窗 的 座 位

kao4 chuang1 de zuo4wei4

window seat 

靠 窗 户 的 位 子

kao4 chuang1 de wei4zi

I'd like a window seat, please. 

请 给 我 安 排 个 靠 窗 户 的 位 子 。

Qing3 gei3 wo3 an1pai2 ge4 kao4 chuang1 de wei4zi.

I'd like an aisle seat. 

我 想 要 个 靠 走 道 的 座 位 。

Wo3 xiang3 yao4 ge4 kao4zou3da4 de zuo4wei4.

I'd like a window seat. 

我 想 要 个 靠 窗 的 座 位 。

Wo3 xiang3 yao4 ge4 kao4 chuang1 de zuo4wei4.

to visit, to tour, to go sightseeing 

观 光

guan1guang1

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

to go sightseeing, to visit 

游 览

you2lan3

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenLi Si
KateBrienneScribMichael

sightseer, tourist 

观 光 者

guan1guang1zhe3

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

Where is the smoking room? 

吸 烟 室 在 哪 儿 ?

Yi1yan1shi4 zai4 na3r?

Sometime I want to travel in the south of China. 

有 时 我 想 去 中 国 的 南 方 旅 行 。

You3shi2 wo3 xiang3 qu4 Zhong1guo2 de nan2fang1 lu~3xing2.

Huang XuZhao HeZheng HaotianLiu Weihong
AprilJamesBrian

duty-free store, duty-free shop 

免 税 店

mian3shui4dian4

I'm going to take the subway. (underground) 

我 要 去 坐 地 铁 。

Wo3 yao4 qu4 zuo4 di4tie3.

suitcase, box, trunk, case  (bigger box -- at about 1.5 cubic feet change from he2zi to xiang1zi -- this is the general term used for a suitcase)

箱 子

xiang1zi

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

a suite (of rooms) 

一 套 房 间

yi2 tao4 fang2jian1

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
RickMaggy

a swarm of sightseers 

一 群 观 光 者

yi4 qun2 guan1guang1zhe3

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

I was so hot that beads of sweat fell from my nose. 

我 太 热 了 , 汗 珠 从 我 的 鼻 子 上 流 下 来 。

Wo3 tai4 re4 le, han4zhu1 cong2 wo3 de bi2zi shang4 liu2 xia4 lai2.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenAllen

plane ticket, airline ticket 

飞 机 票

fei1ji1piao4

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

I want to buy a round trip ticket to Hong Kong. 

我 想 买 张 去 香 港 的 往 返 票 。

Wo3 xiang3 mai3 zhang1 qu4 Xiang1gang3 de wang3fan3 piao4.

Two tickets. One adult and one child. 

两 张 票 : 一 张 成 人 票 , 一 张 儿 童 票 。

Liang3 zhang1 piao4. Yi4 zhang1 cheng2ren2 piao4, yi4 zhang1 er2tong2 piao4.

one-way ticket 

单 程 票

dan1cheng2piao4

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

For what date do you want to buy the ticket? 

您 想 买 哪 天 的 票 ?

Nin2 xiang3 mai3 na3 tian1 de piao4?

How much is the ticket? (bus, train, etc.) 

车 票 多 少 钱 ?

Che1piao4 duo1shao3 qian2?

one-way ticket 

单 一 票 制

dan1 yi2 piao4 zhi4

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

Do you need a round trip ticket?  (literally - do you want to book...)

你 要 订 往 返 票 吗 ?

Ni3 yao4 ding4 wang3fan3piao4 ma?

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

On some buses in Beijing, there's no conductor. 

在 北 京 的 一 些 公 共 汽 车 上 没 有 售 票 员 。

Zai4 Bei3jing1 de yi4xie1 gong1gong4qi4che1 shang4 mei2you3 shou4piao4yuan2.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

All the tickets are the same price. Eighty yuan each. 

票 价 一 样 。 八 十 元 一 张 。

Piao4jia4 yi2yang4. Ba1shi2 yuan2 yi4 zhang1.

She wants to go to China for a tour. 

她 要 去 中 国 旅 游 。

Ta1 yao4 qu4 Zhong1guo2 lu~3you2.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

I need to transfer. Could you tell me when we get to the stop? 

我 还 得 换 乘 呢 。到 站 的 时 候 , 告 诉 我 一 声 , 好 吧 ?

Wo3 hai2 dei3 huan4cheng2 ne. Dang1 wo3men zai4 che1zhan4 shi2, nin2 ke3neng2 gao4su4 wo3 ma?

I need to transfer. 

我 还 得 换 乘 呢 。

Wo3 hai2 dei3 huan4cheng2 ne.

Foreign travel's very interesting. 

国 外 旅 行 很 有 意 思 。

Guo2wai4 lu~3xing2 hen3 you3 yi4si.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

to go out, to be away from home, to be on a trip 

出 门

chu1men2

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

when you are out, when you are on a trip, on a trip  (shi2 = short version of dang1 . . . shi2hou4 for when)

出 门 时

chu1men2 shi2

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

Could I trouble you to open the trunk for me? 

麻 烦 您 把 后 备 箱 给 我 打 开 好 吗 ?

Ma2fan nin2 ba3 hou4bei4xiang1 gei3 wo3 da3kai1 hao3 ma?

The maids in hotels turn down the bed for the guests in the evening.  (hui4 bang1 = to be able to assist)

酒 店 的 女 服 务 员 在 晚 上 会 帮 客 人 铺 床 。

Jiu3dian4 de nu~3 fu2wu4yuan2 zai4 wan3shang hui4 bang2 ke4ren2 pu1 chuang2.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012