A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


搬 运 工 把 行 李 搬 到 火 车 上 。

Ban1yun4gong1 ba3 xing2li ban1 dao4 huo3che1shang.

The porter put the baggage on the train.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick

别 人 都 排 队 , 不 能 就 你 自 己 插 队 啊 。

Bie2ren2 dou1 pai2dui4, bu4 neng2 jiu4 zi4ji3 cha1dui4 a1.

Others are in line, you're butting in.

车 票 多 少 钱 ?

Che1piao4 duo1shao3 qian2?

How much is the ticket? (bus, train, etc.)

我 想 要 一 间 有 两 张 单 人 床 的 房 间 。

Wo3 xiang3yao4 yi4 jian1 you3 liang3 zhang1 dan1ren2 chuang2 de fang2jian1.

I would like a room with two twin beds.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

出 门

chu1men2

to go out, to be away from home, to be on a trip

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

出 门 时

chu1men2 shi2

when you are out, when you are on a trip, on a trip

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

存 行 李

cun2 xing2li

to check luggage

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

你 那 里 有 当 地 的 博 物 馆 吗 ?

Ni3 na4li you3 dang1di4 de bo2wu4guan3 ma?

Do you have a museum of local history?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

王 建 民 刚 刚 在 旅 馆 办 好 住 宿 登 记 。

Wang2 Jia1min2 gang1gang zai4 lu~3guan3 ban4hao3 zhu4su4 deng1li4.

Chien-Ming Wang just checked into the hotel.

我 有 两 个 行 李 要 登 记 。

Wo3 you3 liang3 ge4 xing2li yao4 deng1ji4.

I have two bags to check.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

我 们 开 始 办 理 登 机 手 续 。

Wo3men kai1shi3 ban4li3 deng1ji1 shou3xu4.

We are beginning boarding procedures.

登 记

deng1ji4

to register, to check in, to check into; register

登 机

deng1ji1

to board a plane, to board an airplane

登 机 口

deng1ji1kou3

boarding gate (airport)

登 机 牌

deng1ji1pai2

boarding card, boarding pass

订 机 票

ding4ji1piao4

to book an air ticket

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

迪 斯 尼 大 世 界

Di2si1ni2 Da4shi4jie4

Disney World

我 去 迪 斯 尼 大 世 界 。 二 号 出 发 , 三 十 号 回 来 。

Wo3 qu4 Di2si1ni2 Da4shi4jie4. Er4 h4o chu1fa1, san1shi2 hao4 hui2lai2.

I'm going to Disney World. I'll be leaving on the second and returning on the thirtieth.

我 要 去 坐 地 铁 。

Wo3 yao4 qu4 zuo4 di4tie3.

I'm going to take the subway. (underground)

去 另 一 个 国 家 , 你 必 须 兑 换 钱 。

Qu4 ling4 yi2 ge4 guo2jia1, ni3 bi4xu1 dui4huan4 qian2.

Going to another country, you must change your money.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

这 里 的 房 费 很 贵 。

Zhe4li3 de fang2fei4 hen3 gui4.

The rooms here are very expensive.

Shao DanniLi ZhenZheng HaotianLiu WeihongCao Hui
KarenDaveStevenQ

双 人 房 间

shuang1ren2 fang2jian1

double room

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

我 想 要 一 间 单 人 房 间 。

Wo3 xiang3yao4 yi4 jian1 dan1ren2 fang2jian1.

I would like a single room.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

我 想 要 一 间 双 人 房 间 。

Wo3 xiang3yao4 yi4 jian1 shuang1ren2 fang2jian1.

I would like a double room.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

一 套 房 间

yi2 tao4 fang2jian1

a suite (of rooms)

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
RickMaggy

我 的 飞 机 几 点 起 飞 ?

Wo3 de fei1ji1 ji3 dian3 qi3 fei1?

What time's my flight leaving?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

飞 行

fei1xing2

flying, flight

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

高 铁

gao1tie3

high speed rail

公 务 舱

gong1wu4cang1

business class (airplane)

观 光

guan1guang1

to visit, to tour, to go sightseeing

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

观 光 者

guan1guang1zhe3

sightseer, tourist

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

航 班

hang2ban1

flight

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

我 太 热 了 , 汗 珠 从 我 的 鼻 子 上 流 下 来 。

Wo3 tai4 re4 le, han4zhu1 cong2 wo3 de bi2zi shang4 liu2 xia4 lai2.

I was so hot that beads of sweat fell from my nose.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenAllen

我 还 得 换 乘 呢 。到 站 的 时 候 , 告 诉 我 一 声 , 好 吧 ?

Wo3 hai2 dei3 huan4cheng2 ne. Dang1 wo3men zai4 che1zhan4 shi2, nin2 ke3neng2 gao4su4 wo3 ma?

I need to transfer. Could you tell me when we get to the stop?

我 还 得 换 乘 呢 。

Wo3 hai2 dei3 huan4cheng2 ne.

I need to transfer.

我 想 设 定 早 晨 的 呼 叫 铃 。

Wo3 xiang3 she4ding4 zao3chen2 de hu1jiao4 ling2.

I'd like to have a wake-up call, please.

驾 机

jia4 ji1

to pilot a plane

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

我 要 赶 到 机 场 !

Wo3 yao4 gan3 dao4 ji1chang3.

I have to get to the airport fast.

[I have, he has, they have /*had /I have had, he has had, they have had /*had had]

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

你 经 常 来 这 儿 吗 ? // 我 从 未 以 前 在 这 里 。

Ni3 jing1chang2 lai2 zhe4r ma? // Wo3 cong2wei4 yi3qian2 zai4 zhe4li3.

Do you often come here? // I've never been here before.

经 济 舱

jing1ji4cang1

economy class (travel)

请 给 我 钥 匙 。

Qing3 gei3 wo3 yao4shi.

May I have the key?

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
AnnScribMaggyFrank

我 对 历 史 遗 迹 很 感 兴 趣 。

Wo3 dui4 li4shi3 yi2ji1 hen3 gan3xing4qu4.

I'm very interested in historical places.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

国 外 旅 行 很 有 意 思 。

Guo2wai4 lu~3xing2 hen3 you3 yi4si.

Foreign travel's very interesting.

( 标 准 用 法 是 “ foreign travel” 。 )

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

她 要 去 中 国 旅 游 。

Ta1 yao4 qu4 Zhong1guo2 lu~3you2.

She wants to go to China for a tour.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

麻 烦 您 把 后 备 箱 给 我 打 开 好 吗 ?

Ma2fan nin2 ba3 hou4bei4xiang1 gei3 wo3 da3kai1 hao3 ma?

Could I trouble you to open the trunk for me?

免 税 店

mian3shui4dian4

duty-free store, duty-free shop

我 们 都 是 美 国 人 。

Wo3men dou1 shi4 Mei3guo2ren2.

We're all Americans.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

你 怎 么 不 排 队 ?

Ni3 zen3me bu4 pai2dui4?

Why don't you wait in line?

飞 机 票

fei1ji1piao4

plane ticket, airline ticket

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

单 程 票

dan1cheng2piao4

one-way ticket

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

单 一 票 制

dan1 yi2 piao4 zhi4

one-way ticket

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

两 张 票 : 一 张 成 人 票 , 一 张 儿 童 票 。

Liang3 zhang1 piao4. Yi4 zhang1 cheng2ren2 piao4, yi4 zhang1 er2tong2 piao4.

Two tickets. One adult and one child.

您 想 买 哪 天 的 票 ?

Nin2 xiang3 mai3 na3 tian1 de piao4?

For what date do you want to buy the ticket?

我 想 买 张 去 香 港 的 往 返 票 。

Wo3 xiang3 mai3 zhang1 qu4 Xiang1gang3 de wang3fan3 piao4.

I want to buy a round trip ticket to Hong Kong.

票 价 一 样 。 八 十 元 一 张 。

Piao4jia4 yi2yang4. Ba1shi2 yuan2 yi4 zhang1.

All the tickets are the same price. Eighty yuan each.

酒 店 的 女 服 务 员 在 晚 上 会 帮 客 人 铺 床 。

Jiu3dian4 de nu~3 fu2wu4yuan2 zai4 wan3shang hui4 bang2 ke4ren2 pu1 chuang2.

The maids in hotels turn down the bed for the guests in the evening.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie

飞 机 五 分 钟 内 起 飞 。

Fei1ji1 wu3 fen1zhong1 nei4 qi3fei1.

The airplane will take off in five minutes.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
AbbieMalSarahBrianDawn

一 群 观 光 者

yi4 qun2 guan1guang1zhe3

a swarm of sightseers

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

我 永 远 忘 不 了 在 北 京 的 日 子 。

Wo3 yong3yuan3 wang4bu4liao3 zai4 Bei3jing1 de ri4zi4.

I'll never forget the days in Beijing.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

商 务 舱

shang1wu4cang1

business class (plane or ship)

在 北 京 的 一 些 公 共 汽 车 上 没 有 售 票 员 。

Zai4 Bei3jing1 de yi4xie1 gong1gong4qi4che1 shang4 mei2you3 shou4piao4yuan2.

On some buses in Beijing, there's no conductor.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

他 们 订 了 一 间 双 人 房 间 。

Ta1men ding4 le yi4 jian1 shuang1ren2fang2jian1.

They booked a double room.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

我 讨 厌 等 公 车 。

Wo3 tao3yan4 deng3 gong1che1.

I hate waiting for buses.

让 我 帮 你 们 提 包 。

Rang4 wo3 bang1 ni3men ti2 bao1.

Let me take your bags.

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
AprilJeremyBrian

头 等 舱

tou2deng3cang1

first class (plane or ship)

从 洛 杉 矶 到 伦 敦 的 往 返 机 票 多 少 钱 ?

Cong2 Luo4shan1ji1 dao4 Lun2dun1 de wang3fan3 ji1piao4 duo1shao3 qian2?

How much is a round-trip ticket from Los Angeles to London?

你 要 订 往 返 票 吗 ?

Ni3 yao4 ding4 wang3fan3piao4 ma?

Do you need a round trip ticket?

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

靠 窗 户 的 位 子

kao4 chuang1 de wei4zi

window seat

请 给 我 安 排 个 靠 窗 户 的 位 子 。

Qing3 gei3 wo3 an1pai2 ge4 kao4 chuang1 de wei4zi.

I'd like a window seat, please.

箱 子

xiang1zi

suitcase, box, trunk, case

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

他 把 行 李 落 在 旅 馆 了 。

Ta1 ba3 xing2li la4 zai4 lu~3guan3 le.

He left his luggage in the hotel.

Zhang MengLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

我 有 四 件 行 李 。

Wo3 you3 si4 jian4 xing2li.

I have 4 pieces of luggage.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

我 用 我 的 一 卡 通 来 坐 公 车 和 地 铁 。

Wo3 yong4 wo3 de yi4ka3tong1 lai2 zuo4 gong1che1 he2 di4tie3.

I use my metro card to take the bus and the subway.

一 卡 通

yi4ka3tong1

smart card, metro card

吸 烟 室 在 哪 儿 ?

Yi1yan1shi4 zai4 na3r?

Where is the smoking room?

游 览

you2lan3

to go sightseeing, to visit

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenLi Si
KateBrienneScribMichael

有 时 我 想 去 中 国 的 南 方 旅 行 。

You3shi2 wo3 xiang3 qu4 Zhong1guo2 de nan2fang1 lu~3xing2.

Sometime I want to travel in the south of China.

Huang XuZhao HeZheng HaotianLiu Weihong
AprilJamesBrian

我 预 订 了 。 我 叫 。 。 。

Wo3 yu4ding4 le. Wo3 jiao4...

I have a reservation. My name is ...

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

我 想 要 一 间 有 澡 盆 的 房 间 。

Wo3 xiang3yao4 yi4 jian1 you3 zao3pen2 de fang2jian1.

I would like a room with a bathtub.

Shao DanniZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

请 问 , 我 的 账 单 。

Qing3 wen4, wo3 de zhang4dan1.

My bill, please.

Shao DanniLi ZhenZheng HaotianLiu WeihongCao Hui
KarenDaveStevenQ

我 想 给 那 个 建 筑 物 照 相 。

Wo3 xiang3 gei3 na4 ge4 jian4zhu4wu4 zhao4 xiang4.

I want to take a picture of that building.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

青 年 招 待 所

qing1nian2 zhao1dai4suo3

youth hostel

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

转 车

zhuan3 che1

to change buses

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

转 机

zhuan3 ji1

to change planes

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

我 最 讨 厌 在 机 场 等 着 转 机 了 。

Wo3 zui4 tao3yan4 zai4 ji1chang3 deng3zhe zhuan3ji1 le.

I hate waiting for connecting flights at the airport.

我 必 须 下 船 。 我 晕 船 了 。

Wo3 bi4xu1 xia4 chuan2. Wo3 yun4chuan2 le.

I have to get off the boat. I'm seasick.

[I have, he has, they have /*had /I have had, he has had, they have had /* had had /// I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / * had been]

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangShao DanniLiu Yu Rong
DavidSarahBrian

我 想 要 个 靠 窗 的 座 位 。

Wo3 xiang3 yao4 ge4 kao4 chuang1 de zuo4wei4.

I'd like a window seat.

我 想 要 个 靠 走 道 的 座 位 。

Wo3 xiang3 yao4 ge4 kao4zou3da4 de zuo4wei4.

I'd like an aisle seat.

靠 窗 的 座 位

kao4 chuang1 de zuo4wei4

window seat

靠 走 道 的 座 位

kao4zou3da4 de zuo4wei4

aisle seat
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012