A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


It's cool after it rains. 

雨 后 很 凉 快 。

Yu3 hou4 hen3 liang2kuai.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

It was very hot yesterday afternoon. 

昨 天 下 午 , 很 热 !

Zuo2tian1 xia4wu3, hen3 re4!

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

Though it's very cold, children are still playing outside. 

虽 然 天 气 很 冷 , 孩 子 们 仍 在 外 面 玩 。

Sui1ran2 tian1qi4 hen3 leng3, hai2zimen reng2 zai4 wai4mian4 wan2r.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenNickSarah

Because of the flood, he didn't go to school. 

因 为 发 洪 水 , 他 没 上 学 。

Yin1wei2 fa1 hong2shui3, ta1 mei2 shang4xue2.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

The weather's become warmer 

天 变 暖 了 。

Tian1 bian4 nuan3 le.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengCao Hui
CricketMikeKaren LeeJeremy

It started raining. 

开 始 下 雨 了 。

Kai1shi3 xia4yu3 le.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

Yesterday was very bright, but today it's cloudy. 

昨 天 天 很 晴, 但 今 天 多 云 。

Zuo2tian1 tian1 hen3 qing2, dan4 jin1tian1 duo1yun2.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

The climate there's very suitable for the crops. 

那 里 的 气 候 十 分 适 合 庄 稼 。

Na4li de qi4hou4 shi2fen1 shi4he2 zhuang1jia.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuZheng JieCao Li Hua
AbbieSarahBrianDawn

The climate here's very suitable for the crops. 

这 里 的 气 候 十 分 适 合 庄 稼 。

Zhe4li3 de qi4hou4 shi2fen1 shi4he2 zhuang1jia.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuZheng JieCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

People want to sleep on cloudy days. 

阴 天 人 们 想 睡 觉 。

Yin1tian1 ren2men xiang3 shui4jiao4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

Today's weather's cloudy. 

今 天 天 气 多 云 。

Jin1tian1 tian1qi4 duo1yun2.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
AnselAustin

It's cold! 

多 冷 的 天 呀 !

Duo1 leng3 de tian1 ya!

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu Chang
KarenJeremyMaggy

Winter's cold and people don't want to go out. 

冬 天 天 冷 , 人 们 不 想 出 去 。

Dong1tian1 tian1leng3, ren2men bu4 xiang3 chu1 qu4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

standing in the cold... 

在 冷 空 气 里 站 着

zai4 leng3 kong1qi4li zhan4zhe

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

It'll be fine tomorrow. 

明 天 要 晴 了 。

Ming2tian1 yao4 qing2le.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuZheng JieCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

It's not good to drive in fog. 

雾 天 不 好 开 车 。

Wu4 tian1 bu4 hao3 kai1che1.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

Bad weather forced us to cancel the soccer game.  (see gan3lan3qiu2 for American football)

恶 劣 的 天 气 迫 使 我 们 取 消 了 这 次 足 球 比 赛 。

E4lie4 de tian1qi4 po4shi3 wo3men qu3xiao1 le zhe4 ci4 zu2qiu2 bi3sai4.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

The weather forecast is very important for travelers. 

天 气 预 报 对 旅 行 者 很 重 要 。

Tian1qi4 yu4bao4 dui4 lu~3xing2zhe3 hen3 zhong4yao4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

The air is fresh in the morning. 

早 晨 空 气 新 鲜 。

Zao3chen2 kong1qi4 xin1xian1.

Zhang MengLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

It's over a hundred degrees in the shade, it's boiling hot.  (literally - hot like a zheng1long2; refers to a very hot cooking pot)

阴 凉 处 有 华 氏 一 百 多 度 , 热 得 像 蒸 笼 。

Yin1liang2chu4 you3 hua2shi4 yi4 bai3 duo1 du4, re4 de xiang4 zheng1long2.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
ScribMal

Today the weather is extremely hot. 

今 天 的 天 气 十 分 热 。

Jin1tian1 de tian1qi shi2fen1 re4.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

hot and humid 

湿 热

shi1re4

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
DavidAbbieChris

The air's clean in the early morning. 

清 晨 空 气 清 新 。

Qing1chen2 kong1qi4 qing1xin1.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredDaveStephanGlisonStevenQFrank

There's a short poem; 'Spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is white.' 

有 一 首 小 诗 ; “ 春 天 是 绿 色 的 , 夏 天 是 明 亮 的 , 秋 天 是 黄 色 的 , 冬 天 是 白 色 的 。 ”

You3 yi4 shou3 xiao3 shi1; 'Chun1tian1 shi4 lu~4se4 de, xia4tian1 shi4 ming2liang4 de, qiu1tian1 shi4 huang2se de, dong1tian1 shi4 bai2se de.'

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

Provided that it doesn't rain, we'll go on a picnic. 

只 要 不 下 雨 , 我 们 就 去 野 餐 。

Zhi3yao4 bu2 xia4yu3, wo3men jiu4 qu4 ye3can1.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

It rained.  (It is possible to say this, but it is not used.)

下 了 雨 了 。

Xia4 le yu3 le.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

Yesterday, it rained. 

昨 天 下 雨 了 。

Zuo2tian1 xia4yu3 le.

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongFeng KuiShu Chang
ScribMal

It rained.  (wan2 is used to say that a verb has completed its action)

下 完 雨 了 。

Xia4 wan2 yu3 le.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

It rained. 

下 过 雨 了 。

Xia4 guo4 yu3 le.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

It's raining. 

下 雨 了 。

Xia4yu3 le.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

after the rain started 

下 雨 了

xia4yu3 le

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

The rain has stopped. 

雨 停 了

Yu3 ting2 le.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

I like rain. 

我 喜 欢 雨 。

Wo3 xi3huan yu3.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

A drop of rain fell on Sun Ying's dress. 

一 滴 雨 点 儿 落 在 孙 盈 的 连 衣 裙 上 。

Yi4 di1 yu3dian3r luo4 zai4 Sun1 Ying2 de lian2yi1qun2 shang.

Feng XieCheng HongDu FengZheng JieGu Zheng
JoshLynnDavidChelsea

Beijing's having a rainstorm today . 

今 天 北 京 下 了 一 场 暴 雨 。

Jin1tian1 Bei3jing1 xia4 le yi4 chang2 bao4yu3.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
AnselAustin

They were sitting in the shade of a tree. 

他 们 坐 在 树 阴 下 。

Ta1men zuo4 zai4 shu4 yin1 xia4.

Zhang MengFeng XieLi ZhenShu ChangSun Gang
MichaelKaren LeeBrianNic

I like to sleep on a rainy day. 

我 喜 欢 在 下 雨 天 睡 觉 。

Wo3 xi3huan zai4 xia4yu3 tian1 shui4jiao4.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

It's so hot! 

天 这 么 热 !

Tian1 zhe4me re4!

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
CricketMikeKaren LeeJeremy

It's a nice sunny day. 

今 天 太 阳 很 好 。

Jin1tian1 tai4yang2 hen3 hao3.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

I was so hot that beads of sweat fell from my nose. 

我 太 热 了 , 汗 珠 从 我 的 鼻 子 上 流 下 来 。

Wo3 tai4 re4 le, han4zhu1 cong2 wo3 de bi2zi shang4 liu2 xia4 lai2.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenAllen

The clouds are very thick, it'll rain! 

云 很 厚 , 要 下 雨 了 !

Yun2 hen3 hou4, yao4 xia4yu3 le.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

Some children are afraid of thunderstorms. 

有 的 小 孩 害 怕 雷 雨 。

You3de xiao3hai2 hai4pa4 lei2yu3.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
AnselAustin

It's raining, I want to buy an umbrella. 

下 雨 了 , 我 想 买 一 把 雨 伞 。

Xia4yu3 le, wo3 xiang3 mai3 yi4 ba3 yu3san3.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

It's cooler under the trees. 

在 树 下 边 更 凉 快 。

Zai4 shu4 xia4bian geng4 liang2kuai4.

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongFeng KuiShu Chang
ScribMal

In winter, Nanjing is nice and warm. 

在 冬 天 , 南 京 暖 和 舒 适 。

Zai4 dong1tian1, Nan2jing1 nuan3huo shu1shi4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiFeng Kui
ScribMal

How's the weather? 

天 气 怎 么 样 ?

Tian1qi4 zen3meyang4?

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
KarenJeremyMaggy

What's the weather like today?  (literally Today's weather how?)

今 天 天 气 怎 么 样 ?

Jin1tian1 tian1qi4 zen3meyang4?

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

There was a gust of wind that blew my hat off.  (off my head is understood, but not stated)

一 阵 风 把 我 的 帽 子 刮 掉 了 。

Yi2 zhen4 feng1 ba3 wo3 de mao4zi gua1 diao4 le.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

There was some wind in the afternoon. 

下 午 , 刮 了 一 阵 风 。

Xia4wu3, gua1 le yi2 zhen4 feng1.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
AnselAustin

There's going to be a windstorm tomorrow. Don't ride your bike, take the bus. 

明 天 会 有 大 风 , 别 骑 车 了 , 坐 车 吧 。

Ming2tian1 hui4you3 da4feng1, bie2 qi2che1le, zuo4che1 ba.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
AnselAustin
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012